Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԲԼ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԲԼԱՆԴ, ի (բրբ.) Намётка (крупная стёжка).
ԲԼԱՆԴԵԼ, եցի (բրբ.) Метать, намётывать, наметать (о шитьё).
ԲԼԱՆԴՈՒՄ, գման Намётывание, намётка (о шитьё).
ԲԼԱՆԴՎԵԼ, վեց Метаться, намётываться (о шитьё).
ԲԼԱՆԿ, ի Бланк.
ԲԼԲԼԱԼ, ացի 1. Тараторить, трещать, стрекотать, щебетать (разг.). Ամբողջ օրը բլբլում է весь день тараторит. 2. Лепетать, щебетать (о детях). 3. Щёлкать, свистеть (о соловье). 4. Говорить невнятно.
ԲԼԲԼԱՆ, ա. Болтливый, говорливый, разговорчивый, словоохотливый, речистый (разг.).
ԲԼԲԼԱՑՆԵԼ, տե՛ս Բլբլալ։
ԲԼԲԼՈՑ, ի (բրբ.) 1. Болтовня. 2. Лепетание, щебетание (о детях).
ԲԼԲՈՒԼ 1. տե՛ս Սոխակ։ 2. ա. (փխբ.) Речистый, красноречивый. ◊ Բլբուլ դառնալ` կտրել заливаться соловьем.
ԲԼԴԲԼԴԱԼ, աց Булькать (при кипении).
ԲԼԴԲԼԴՈՑ, ի Бульканье (при кипении).
ԲԼԹԱԿ, ի 1. (կզմխս.) Мочка (уха). 2. Отросток. 3. Верхушка лёгкого. 4. (ռազմ.) Курок. 5. տե՛ս Շաքիլ։
ԲԼԹԱԿԱՎՈՐ, ա. (բսբ.) Семядольный.
ԲԼԹԵԼ, եց (բրբ.) Вскочить (о волдыре).
ԲԼԻԹ, ի 1. Лепёшка, блин. 2. Кусок медовых сотов. 3. (փխբ.) Волдырь.
ԲԼԻԹԱՁԵՎ ա. Похожий на лепешку.
ԲԼԻԹԱՆՄԱՆ ա. Похожий на лепешку.
ԲԼՂՈՒՐ, ի 1. (բրբ.) Крупа обдирная (пшеничная). 2. Выжимки (винограда).
ԲԼՈԿ, ի Блок.
ԲԼՈԿԱԴԱ, տե՛ս Համապաշարում։
ԲԼՈՃ, ի (բրբ.) Козявка.
ԲԼՈՒԶ, ի Блуза.
ԲԼՈՒԼ1 ի (բրբ.) 1. Стог. 2. Пень.
ԲԼՈՒԼ2, ի (բրբ.) Свирель, пастушья дудка. Բլուլ նվագել играть на свирели.
ԲԼՈՒԼԵԼ, եցի (բրբ.) Стоговать, метать стога.
ԲԼՈՒՐ, բլրի Холм, сопка, пригорок, бугор.
ԲԼՐԱԳԱԳԱԹ, ի Вершина холма.
ԲԼՐԱԳՈՅԱՑՈՒՄ, ցման (երկրբ.) Холмообразование.
ԲԼՐԱԼԱՆՋ, ի Склон холма.
ԲԼՐԱԿ, ի Холмик, бугор, бугорок.
ԲԼՐԱԿԱՁԵՎ ա. Похожий на холм, имеющий вид холма.
ԲԼՐԱԿԱՆՄԱՆ ա. Похожий на холм, имеющий вид холма.
ԲԼՐԱԿԱՏԱՐ, տե՛ս Բլրագագաթ։
ԲԼՐԱՁԵՎ, տե՛ս Բլրանման։
ԲԼՐԱՆԱԼ, տե՛ս Դիզվել։
ԲԼՐԱՆՄԱՆ, ա. Похожий на холм, имеющий вид холма.
ԲԼՐԱՇԱՏ, ա. Холмистый бугристый.
ԲԼՐԱՇԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Холмистость.
ԲԼՐԱՇԱՐՔ, ի Кряж, цепь холмов.
ԲԼՐԱՎԵՏ, տես Բլրաշատ։
ԲԼՐԻԿ, տե՛ս Բլրակ։
ԲԼՐՈՏ, տե՛ս Բլրաշատ։
<<    Browsing page 1 of 1    >>