Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԵԳ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԵԳԵՐԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Арабский.
ԵԳԻՊՏԱԲԱՆ, տե՛ս Եգիպտագետ։
ԵԳԻՊՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. տե՛ս Եգիպտագիտություն։ 2. Египетский стиль (в искусстве).
ԵԳԻՊՏԱԲՆԱԿ, ի Проживающий в Египте.
ԵԳԻՊՏԱԳԵՏ, ի Египтолог.
ԵԳԻՊՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Египтология.
ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ, ա. Египетский. ◊ Եգիպտական աշխատանք՝ ծառայություն египетская работа. Եգիպտական խավար тьма египетская. Եգիպտական պատիժ египетская казнь.
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ 1. գ. Армянин, живущий в Египте. 2. ա. Относящийся к армянам, живущим в Египте.
ԵԳԻՊՏԱՀԱՎ, ի (կենդբ.) Ибис.
ԵԳԻՊՏԱՑԻ, ցու Египтянин.
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ, ի (բսբ.) Кукуруза, маис.
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԱԲՈՒՅԾ ի Кукурузовод.
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԱԳՈՐԾ ի Кукурузовод.
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разведение кукурузы.
ԵԳԻՊՏԵՐԵՆ 1. գ. Египетский язык. 2. ա. Египетский (о языке). 3. մ. По-египетски, на египетском языке.
ԵԳԻՊՏՈՒՀԻ, հու Египтянка.
<<    Browsing page 1 of 1    >>