Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԹՇ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԹՇԵՂ, ա. Полнощёкий, щекастый.
ԹՇԹՇԱԼ, տե՛ս Թշշալ։
ԹՇԹՇԱՑՆԵԼ, տե՛ս Թշշացնել։
ԹՇԹՇՈՑ, տե՛ս Թշշոց։
ԹՇԻԿ, ի Щёчка.
ԹՇՆԱՄԱԲԱՐ, մ. Враждебно, неприязненно.
ԹՇՆԱՄԱԼԻՑ, ա. Полный вражды.
ԹՇՆԱՄԱԿԱՆ, ա. Враждебный. Թշնամական գործողություններ враждебные действия.
ԹՇՆԱՄԱՆԱԼ, ացա Делаться (сделаться) врагом (врагами).
ԹՇՆԱՄԱՆՔ, ի Вражда.
ԹՇՆԱՄԱՑՆԵԼ, ցրեց Вызывать вражду (между кем-либо).
ԹՇՆԱՄԻ 1. գ. Враг, недруг, неприятель. Ոխերիմ թշնամի смертельный враг. Երդվյալ թշնամի заклятый враг. 2. ա. Вражеский, неприятельский. Թշնամի երկիր вражеская страна.
ԹՇՆԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вражда. ◊ Թշնամություն անել враждовать. Թշնամություն ունենալ մեկի դեմ питать вражду к кому-либо. Թշնամություն բորբոքել раздувать вражду. Թշնամություն գցել вызывать вражду.
ԹՇՇԱԼ, աց Шипеть. ◊ Ականջները թշշալ шуметь в ушах.
ԹՇՇԱՆ 1. ա. Шипучий. Թշշան գինի шипучее вино. 2. ա. Шипящий.
ԹՇՇԱՑՆԵԼ, ցրեց Шипеть. Օձը թշշացնում է змея шипит.
ԹՇՇՈՑ ի Шипение.
ԹՇՇՈՒՄ ի Шипение.
ԹՇՎԱՌ 1. ա. Несчастный, отверженный. 2. գ. Несчастный, отверженный, горемыка. ◊ Թշվառ ճակատագիր горькая доля. Թշվառ վիճակ՝ դրություն бедственное положение.
ԹՇՎԱՌԱԿԱՆ, տե՛ս Թշվառ։
ԹՇՎԱՌԱՄԻՏ, ա. Скудоумный, глупый.
ԹՇՎԱՌԱՆԱԼ, ացա Делаться (сделаться), стать несчастным, обездолиться, попадать (попасть) в бедственное положение.
ԹՇՎԱՌԱՑՆԵԼ, ցրի Делать несчастным, ввергать в несчастье, в бедственное положение.
ԹՇՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бедственное положение. ◊ Թշվառության մեջ լինել бедствовать.
<<    Browsing page 1 of 1    >>