Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԽՏ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԽՏԱԲՆԱԿ, ա. Густонаселённый.
ԽՏԱՀՈՆ, տե՛ս Թավահոն։
ԽՏԱՆԱԼ, ացավ 1. Густеть, загустеть, сгущаться, сгуститься. 2. Уплотняться, уплотниться. 3. Сжиматься, сжаться. 4. Насыщаться, наполняться. 5. Смыкаться, сомкнуться, сплачиваться, сплотиться.
ԽՏԱՆԱԼՈՂԱՆ, ի Поплавок.
ԽՏԱՆԱՅԻՆ, ա. Пробочный.
ԽՏԱՉԱՓ, ի 1. Ареометр. 2. Барометр.
ԽՏԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сгущать, сгустить, загустить. 2. Уплотнять, уплотнить. 3. Смыкать, сомкнуть, сплачивать, сплотить. 4. (մսնգ.) Конденсировать. 5. Насыщать, наполнять. ◊ Խտացրած կեր комбинированный корм.
ԽՏԱՑՈՒՄ, ցման 1. Сгущение. 2. Уплотнение. 3. Смыкание, сплачивание. 4. (մսնգ.) Конденсация. 5. Насыщение, наполнение.
ԽՏԱՑՈՒՑԻՉ 1. ա. Сгущающий. 2. գ. Сгуститель.
ԽՏԱՑՎԱԾՔ, ի Сгусток.
ԽՏԻՏ, ի (բրբ.) Охапка, обхват.
ԽՏԻՏ-ԽՏԻՏ մ. (բրբ.) Охапками, в охапку.
ԽՏՂՏԱՆՔ, ի Щекотка.
ԽՏՂՏԱՑՆԵԼ, ցրի Щекотать.
ԽՏՂՏԵԼ, եցի Щекотать.
ԽՏՂՏԵՑՆԵԼ, ցրի Щекотать.
ԽՏՂՏՈՒՄ, ի, Щекотание.
ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Густота. 2. Плотность. Ազգաբնակչության խտությունը плотность населения.
ԽՏՈՒՏ, տե՛ս Խտղտանք։ ◊ Խտուտ ածել՝ անել՝ բերել՝ տայ щекотать. Խտուտ եմ գալիս мне щекотно.
ԽՏՈՒՑՔ, ի Конденсат, прессованное вещество.
ԽՏՏԵԼ, տե՛ս Գրկել 1 նշան.։
ԽՏՏՎԵԼ, տե՛ս Գրկվել։
ԽՏՐԱԿԱՆ, ա. 1. Дискриминационный. 2. Разборчивый.
ԽՏՐԱԿԱՆԱԲԱՐ, մ․ Разборчиво.
ԽՏՐԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ․ Разборчиво.
ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Дискриминация. 2. տե՛ս Խտրություն։
ԽՏՐԱՆՔ, տե՛ս Խտրություն։
ԽՏՐԵԼ, եցի Делать различие.
ԽՏՐԵԼԻ, ա. Неприемлемый.
ԽՏՐՈՂԱԿԱՆ, տե՛ս Խտրական 2 նշան.։
ԽՏՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խտրություն։
ԽՏՐՈՑ, ի (հնց.) 1. տե՛ս Խտրություն։ 2. Преграда. 3. Отличительный признак. 4. Промежуток времени.
ԽՏՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Различие. 2. Разница. ◊ Խտրություն անել՝ դնել делать различие.
<<    Browsing page 1 of 1    >>