Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԾՂ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԾՂԱՆ, ի 1. Щепка, лучина, 2․ Полено.
ԾՂԱՆԵԼ, եցի Расщеплять, расщепить, колоть, расколоть.
ԾՂԱՆ-ԾՂԱՆ միայն Ծղան-ծղան անել կապակցության մեջ. расколоть, расщепить.
ԾՂԻ, ի (կզմխս.) 1. Предплечье. 2. Рука․
ԾՂԻԿ, տե՛ս Կոտորակ։
ԾՂԻԿՈՍԿՐ, տե՛ս Ծղոսկր։
ԾՂԽՆԻ, տե՛ս Ծխնի։
ԾՂԾԱՄ, միայն Ծղծամ անել՝ տալ կապակցությունների մեջ. неохотно есть.
ԾՂՆԻ, ի (կենդբ.) Алкион.
ԾՂՆՈՏ, տե՛ս Ծղոտ։
ԾՂՈՆ, տե՛ս Ծղոտ։
ԾՂՈՍԿՐ (կզմխս.) Плечевая кость.
ԾՂՈՏ, ի 1. Солома. 2. Соломина.
ԾՂՈՏԱԲԱՐԴ, ի Соломокопнитель.
ԾՂՈՏԱԲԱՐԴՈՂ, ի Соломокопнитель.
ԾՂՈՏԱԲՈՒՅՐ 1.ա. Пахнущий соломой. 2. ա. Запах соломы.
ԾՂՈՏԱԳՈՒՅՆ, ա. Соломенный, соломенного цвета.
ԾՂՈՏԱԾԱԾԿ 1. ա. Соломенный (о крыше). 2. գ. Соломенная крыша.
ԾՂՈՏԱՀԱՎԱՔ, ի Уборка соломы.
ԾՂՈՏԱՀԱՏ, ի Соломорезка.
ԾՂՈՏԱՅԻՆ, ա. Соломенный.
ԾՂՈՏԱՆԵՐՔՆԱԿ, ի Соломенный матрац.
ԾՂՈՏԱՊԱՏ, ա. Покрытый соломой.
ԾՂՈՏԱՊԱՏԵԼ, եցի Покрыть соломой.
ԾՂՈՏԱՊԱՏՈՒՄ, տման Покрытие соломой.
ԾՂՈՏԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Покрыться соломой.
ԾՂՈՏԵ, ա. Соломенный.
ԾՂՐԻԴ, ի Сверчок.
ԾՂՐՏԱԼ, ացի 1. Визжать, завизжать, взвизгивать, взвизгнуть. 2․ Трещать, затрещать. 3. Кричать, крикнуть, вскрикивать, вскрикнуть. 4. Стрекотать. 5. Гудеть, загудеть, 6. Свистеть, засвистеть.
ԾՂՐՏԱՆ, ա․ Пискливый, крикливый.
ԾՂՐՏԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ծղրտալ։
ԾՂՐՏՈՑ, ի 1. Визг, взвизг. 2. Треск, стрекот. 3. Крик, вскрик. 4. Писк.
ԾՂՐՏՈՒՆ, տե՛ս Ծղրտան։
<<    Browsing page 1 of 1    >>