Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԾՎ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ԾՎԱԼ, աց 1. Пищать, пискнуть. 2. Визжать, завизжать.
ԾՎԱՂ, ի Плод лавровишни.
ԾՎԱՂԵՆԻ, նու (բսբ.) Лавровишня.
ԾՎԱՆ, ա. Пискливый, писклявый.
ԾՎԱՏ 1. ա. Разодранный, изодранный. 2. տե՛ս Ծվեն։
ԾՎԱՏԵԼ, եցի 1. Раздирать, разодрать, изорвать. 2. Терзать, истерзать.
ԾՎԱՏ-ԾՎԱՏ 1. Изорванный. 2. Истерзанный.
ԾՎԱՏՈՒՄ, տման Раздирание.
ԾՎԱՏՎԵԼ, վեց 1. Раздираться, изорваться. 2. Терзаться.
ԾՎԱՐԵԼ, եց 1. Сбиться в кучу․ Ճտերը ծվարել են цыплята сбились в кучу. 2․ (փխբ.) Собрать вокруг себя детей. 3. (փխբ.) Собраться вокруг покровителя. 4. (փխբ.) Приютиться. 5․ Закутаться. 6. տե՛ս Ծվարեցնել։
ԾՎԱՐԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Собирать в кучу. Թուխսը ծվարեցրել է ճտերին наседка собрала цыплят. 2. (փխբ.) Взять под своё покровительство․
ԾՎԱՐՈՒՄ, րման Сбор в кучу (птиц, рыб и пр.).
ԾՎԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Заставить пищать. 2. Заставить визжать․ 3. տե՛ս Ծվալ։
ԾՎԵԼ, եցի Просеивать, просеять.
ԾՎԵՆ, ի 1. Клочок. 2․ Лоскуток, лохмоток. 3. Лохмотья. 4. Хлопья (ваты). 5. (փխբ.) Обрывок. ◊ Ծվեն առ ծվեն клочьями.
ԾՎԵՆ-ԾՎԵՆ 1. ա․ Изодранный, изорванный. 2. ա․ Лохматый. 3. ա․ Разодранный. 4. մ. Клочьями. ◊ Ծվեն-ծվեն անել՝ դարձնել 1) изорвать, разорвать, разодрать, 1) разбросать, рассеять. Ծվեն-ծվեն դառնալ՝ լինել изорваться, изодраться.
ԾՎԵՆ-ԾՎԻԿ ի. 1. Клочок. 2. Лоскуток.
ԾՎԻԿ-ԾՎԻԿ տե՛ս Ծվեն-ծվեն։
ԾՎԻՉ, ի Деревянный поднос для провеивания зерна.
ԾՎԾՎԱԼ աց 1. Чирикать. 2. Пищать, попискивать.
ԾՎԾՎԱՆ, ա. 1. Чирикающий. 2․ Пискливый, писклявый․
ԾՎԾՎԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ծվծվալ։
ԾՎԾՎՈՑ, ի 1. Чириканье. 2. Писк․
ԾՎՈՑ, ի Писк․ ◊ Ծվոցը կտրել прекратить писк. Ծվոցը կտրվել 1) обессилеть, 2) потерять дар речи, прикусить язык.
ԾՎՎԱԼ, տե՛ս Ծվալ։
ԾՎՎՈՑ, տե՛ս Ծվոց։
<<    Browsing page 1 of 1    >>