Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՀՌ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՀՌԵՏՈՐ, ի Оратор.
ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ, ա. Ораторский, риторический.
ՀՌԵՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ораторство. 2. Риторика.
ՀՌԻՆԴ, տե՛ս Հռնդյուն։
ՀՌԻՍԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обнадеживание.
ՀՌՀՌԱԼ, ացի Хохотать, захохотать, гоготать, загоготать.
ՀՌՀՌԱՆ 1. ա. Хохотливый. 2. գ. Хохотун, хохотунья.
ՀՌՀՌՈՑ, ի Хохот, гогот, гоготанье.
ՀՌՅԱԿԱՎՈՐ, ա. Именитый, знаменитый, прославленный.
ՀՌՆԴԱԼ, աց Грохотать.
ՀՌՆԴՅՈՒՆ ի Грохот.
ՀՌՆԴՈՑ ի Грохот.
ՀՌՈՄԱՅԵՑԻ, տե՛ս Հռոմեացի։ 
ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ, ա․ Римский. Հռոմեական եկեղեցի римская церковь Հռոմեական թվանշաններ римские цифры.
ՀՌՈՄԵԱՑԻ, ցու Римлянин.
ՀՌՉԱԿ, ի Слава, известность.
ՀՌՉԱԿԱՆՈՒՆ, տե՛ս Հռչակավոր։
ՀՌՉԱԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Именитость, знаменитость, прославленность.
ՀՌՉԱԿԵԼ, եցի 1. Прославлять, прославить․2 Провозглашать, провозгласить, оглашать, огласить.
ՀՌՉԱԿԵԼԻ, ա. Достойный славы.
ՀՌՉԱԿՈՒՄ, կման 1. Прославление. 2. Провозглашение,оглашение
ՀՌՉԱԿՎԵԼ, վեց 1. Прославляться. 2․ Провозглашаться, оглашаться.
<<    Browsing page 1 of 1    >>