Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՃՏ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՃՏԱՀԱՆՈՒՄ, նման Выведение птенцов.
ՃՏԱՆՈՑ, ի Цыплятник (помещение).
ՃՏԱՊԱՀ, ի Цыплятница.
ՃՏԵԼ, եցի (բրբ.) Щурить, прищуривать, прищурить,
ՃՏՃՏԱԼ, աց (բրբ.) 1. Чирикать, чирикнуть, щебетать. 2. Трепещать, затрещать, (об огне).
ՃՏՃՏԱՑՆԵԼ, ցրեց (բրբ.) 1. Чирикать, чирикнуть, щебетать. 2. Трепещать, затрещать, (об огне).
ՃՏՃՏՈՑ, ի 1. Чириканье, щебет. 2. Треск.
ՃՏՃՏՈՒՐԻԿ, ա. (բրբ.) Пёстрый.
ՃՏՊՏԱԼ (բրբ.) 1. տե՛ս Ճտճտալ։ 2. Лепетать.
ՃՏՊՏՈՑ, ի (բրբ.) 1. Чириканье, щебет. 2. Лепет.
ՃՏՎՏԱԼ, տե՛ս Ճտպտալ։
ՃՏՔԱՎՈՐ, ա.(բրբ.) С голенищами.
<<    Browsing page 1 of 1    >>