Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՄԺ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՄԺԵՂ, ի 1. Мошка, мошкара. 2. Москит. 3. (փխբ.) Мелкота (разг.), мелочь (прост.).
ՄԺԵՂԱՑԱՆՑ, ի Накомарник.
ՄԺՂԻԿ տե՛ս Մժեղ։
ՄԺՂՈՒԿ տե՛ս Մժեղ։
ՄԺՈՒԺ, ի (բրբ.) Студень.
<<    Browsing page 1 of 1    >>