Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՆՄ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՆՄԱՆ 1. ա. Похожий, схожий, сходный, аналогичный, подобный, такой. 2. կ. Подобно как.
ՆՄԱՆԱԲԱԽՏ, տե՛ս Բախտակից։
ՆՄԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тавтология.
ՆՄԱՆԱԲԱՐ, մ. Подобно.
ՆՄԱՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ա. (բժշկ.) Гомеопатический.
ՆՄԱՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Гомеопатия.
ՆՄԱՆԱԲՈՒՅԺ, ի Гомеопат.
ՆՄԱՆԱԳՈՒՅՆ, ա. Подобный, сходный.
ՆՄԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Копирование, имитация, копировка.
ՆՄԱՆԱԿ, ա. Подобный, похожий, схожий, сходный.
ՆՄԱՆԱԿԱՆ, ա. 1. Подражательный. 2. Похожий, подобный, напоминающий, схожий, сходный.
ՆՄԱՆԱԿԵԼ, եցի Подражать, имитировать, копировать.
ՆՄԱՆԱԿԵՐՊ, ա. Однотипный, похожий, схожий, сходный.
ՆՄԱՆԱԿԻՉ, ի Подражатель, имитатор, копиист.
ՆՄԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подражательность, подражательство.
ՆՄԱՆԱԿՈՒՄ, կման Имитация, подражание.
ՆՄԱՆԱՀԱՆԳ, ա. Рифмующийся.
ՆՄԱՆԱՀԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рифма.
ՆՄԱՆԱՀԱՆԵԼ, եցի Копировать, скопировать.
ՆՄԱՆԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Копия.
ՆՄԱՆԱՀՆՉՅՈՒՆ, ա. Созвучный.
ՆՄԱՆԱՀՆՉՈՒՆ, ա. 1 Одинаково, сходно звучащий, ассонансный.
ՆՄԱՆԱՁԱՅՆ, ա. 1 Одинаково, сходно звучащий, ассонансный.
ՆՄԱՆԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Звукоподражание, звукоподражательность. 2. Ассонанс.
ՆՄԱՆԱՁԵՎ, ա. Похожий, схожий по форме.
ՆՄԱՆԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мания подражательства.
ՆՄԱՆԱՉԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сходство (форм).
ՆՄԱՆԱՊԵՍ, մ. Также, тоже.
ՆՄԱՆԱՍԵՌ, ա. 1. Однородный. 2. Похожий, схожий, одинаковый, подобный.
ՆՄԱՆԱՏԻՊ, ա. Однотипный.
ՆՄԱՆԵԼ, տե՛ս Նմանվել։
ՆՄԱՆԵՑՆԵԼ, 1. տե՛ս Նմանվել։ 2. Уподоблять, уподобить.
ՆՄԱՆԵՑՈՒՄ, քման Уподобление, подражание.
ՆՄԱՆԵՑՎԵԼ, վեց Уподобляться, уподобиться, подделываться, подделаться.
ՆՄԱՆՈՂԱԿԱՆ, ա. Подражательный.
ՆՄԱՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ թյան Подражание, подражательство (в творчестве).
ՆՄԱՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆ Подражание, подражательство (в творчестве).
ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сходство, схожесть, подобие. Նմանությամբ наподобие, подобно.
ՆՄԱՆՈՒՄ, նման Подражание, уподобление, мимикрия.
ՆՄԱՆՎԵԼ, վեց Походить, уподобляться, уподобиться.
ՆՄԱՆՕՐԻՆԱԿ, ա. Подобный, похожий.
ՆՄՈՒՇ, ի 1. Образец, образчик. 2. Проба. ◊ Նմուշի համար мало (с гулькин нос). Նմուշդ կտրվի՝ մեռնի (անեծք) чтоб ты сгинул!
<<    Browsing page 1 of 1    >>