Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՌՈ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՌՈԿԵՂ, ի (բսբ.) Морской лишайник, лишай.
ՌՈՃԻԿ, ի 1. Жалованье. 2. Оклад. 3. (հնց.) Паёк.
ՌՈՃԿԱՑՈՒՑԱԿ, ի Ведомость на зарплату.
ՌՈՄ, ի Ром.
ՌՈՄԱՆԱԿԱՆ, ա. Романский. ♢ Ռոմանական լեզուներ романские языки.
ՌՈՄԱՆՍ, ի Романс.
ՌՈՄԱՆՏԻԶՄ, ի 1. Романтизм. 2. Романтика.
ՌՈՄԱՆՏԻԿ 1. գ. Романтик. 2. ա. Романтический. 3. ա. Романтичный.
ՌՈՄԱՆՏԻԿԱ, յի Романтика.
ՌՈՄԱՆՏԻԿԱԿԱՆ, ա. Романтический, романтичный.
ՌՈՄԲ, ի Ромб.
ՌՈՇՆԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Чистый, светлый.
ՌՈՇՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) 1. Светлость. 2. (փխբ.) Искренность, простодушие, чистосердечность.
ՌՈՒԲԻԴԻՈՆ, ի Рубидий.
ՌՈՒԲԻԿՈՆ, գործ է ածվում միայն Ռուբիկոնն անցնել արտահայտության մեջ. перейти Рубикон (книжн.).
ՌՈՒԲԼԻ, լու Рубль. ♢ Կոպեկների հետևից ընկնելով ռուբլիներ կորցնել за маленьким погнался — большое потерял.
ՌՈՒԲԼԻԱՆՈՑ 1. գ. Рублёвка (разг.). 2. ա. Рублёвый.
ՌՈՒԹ, ա. (բրբ.) Сухой, пустой, бесплодный.
ՌՈՒՄԲ, ի 1. Бомба. 2. տե՛՛ս Ռմբաքար։ ♢ Ռումբի նման պայթել вызвать смятение.
ՌՈՒՄԲԱՁԻԳ, տե՛ս Ռմբաձիգ։
ՌՈՒՄԲԻ, բու (բրբ.) Бурдюк (воловий).
ՌՈՒՄԻՆԱԿԱՆ, ա. Румынский.
ՌՈՒՄԻՆԱՀԱՅ 1. ա. Румынско-армянский. 2. գ. Румынский армянин.
ՌՈՒՄԻՆԱՑԻ, ցու Румын.
ՌՈՒՄԻՆԵՐԵՆ 1. գ. Румынский язык. 2. ա. Румынский (о языке). 3. մ. По-румынски, на румынском языке.
ՌՈՒՄԻՆՈՒՀԻ, հու Румынка.
ՌՈՒՆԳ, ռնգի 1. Ноздря. 2. (հնց.) Hoc.
ՌՈՒՆԳՆ, տե՛ս Ռունգ։
ՌՈՒՍ 1. ա. Русский. Ռուս ժողովուրդ русский народ. 2. գ. Русский. 3. գ. Русская.
ՌՈՒՍԱԲԱՆ, ի Русист.
ՌՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Русистика. 2. Русизм.
ՌՈՒՍԱԲՆԱԿ, ա. Населённый русскими.
ՌՈՒՍԱԳԵՏ 1. ա. Знающий русский язык. 2. տե՛ս Ռուսաբան։
ՌՈՒՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Знание русского языка. 2 տե՛ս Ռուսաբանություն 1 նշան.։
ՌՈՒՍԱԴԱՎԱՆ, ա. Православный, принадлежащий к русской церкви.
ՌՈՒՍԱԴԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Православие.
ՌՈՒՍԱԶԳԻ, ա. Русский.
ՌՈՒՍԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с русским (о речи).
ՌՈՒՍԱԽՈՍ, ա. Говорящий по-русски, русскоязычный.
ՌՈՒՍԱԿԱՆ, ա. Русский.
ՌՈՒՍԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացա Обрусеть.
ՌՈՒՍԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Обрусить.
ՌՈՒՍԱՀԱՅ 1. ա. Русско-армянский. 2. գ. Российский армянин, армянин, проживающий в России.
ՌՈՒՍԱՀՊԱՏԱԿ, ա., գ. Российско-подданный.
ՌՈՒՍԱՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Российское подданство.
ՌՈՒՍԱՆԱԼ, ացա Обрусеть.
ՌՈՒՍԱՍԵՐ, ի Русофил.
ՌՈՒՍԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Русофильский.
ՌՈՒՍԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Русофильство.
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՅԱՆ, ա. Российский.
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՑԻ 1. ա., գ. Русский. 2. գ. Россиянин (высок. устар.).
ՌՈՒՍԱՎԱՐԻ, մ. (բրբ.) По-русски.
ՌՈՒՍԱՑ, ա. Русский. ♢ Ռուսաց լեզու русский язык.
ՌՈՒՍԱՑՈՒՄ, ցման Обрусение.
ՌՈՒՍԵՐԵՆ 1. գ. Русский язык. 2. ա. Русский (о языке). 3. մ. По-русски, на русском языке.
ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ, ա. Русско-турецкий.
ՌՈՒՍ-ՀԱՅԵՐԵՆ, ա. Русско-армянский (словарь и т. п.).
ՌՈՒՍ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ, ա. Русско-армянский (о связях, контактах и т. п.).
ՌՈՒՍ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ, ա. Русско-персидский.
ՌՈՒՍ-ՏԱՃԿԱԿԱՆ, ա. Русско-турецкий.
ՌՈՒՓ, ի Сгущённый варкой фруктовый сок, сироп.
<<    Browsing page 1 of 1    >>