Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՍՌ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՍՌԹՍՌԹԱԼ, տե՛ս Սրթսրթալ։
ՍՌՆԱԾԱՅՐ, ի Кончик оси.
ՍՌՆԱԿ, ի 1. տե՛ս Սռնի։ 2. (բսբ.) Столбик.
ՍՌՆԱԿԱԼ, տե՛ս Առանցքակալ։
ՍՌՆԱԿԱՎՈՐ, ա. Имеющий ось.
ՍՌՆԱՊԱՆ, ի 1. Гамаш, гетра. 2. Ноговица.
ՍՌՆԻ, նու Ось.
ՍՌՌԱԼ, (բրբ.) Осыпаться, осыпаться.
ՍՌՍՈՒՌ, ա. 1. Чистый. 2. Рассыпчатый, зернистый. 3. (փխբ.) Нефальсифицированный, подлинный.
ՍՌՍՌԱԼ1, (բրբ.) Осыпаться, осыпаться.
ՍՌՍՌԱԼ2, ացի (բրբ.) Зябнуть, трястись в ознобе, чувствовать озноб.
ՍՌՍՌԱՆ, ա. (բրբ.) 1. Сыпучий. 2. Хрупкий, рассыпчатый.
ՍՌՍՌԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сыпать, просыпать. 2. Знобить, зазнобить.
<<    Browsing page 1 of 1    >>