Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՏՌ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՏՌԱԱՊԱԼԻ, ա. Мучительный, страдальческий, горестный.
ՏՌԶԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Бухнуть, разбухать, разбухнуть, взбухать, взбухнуть, набухать, набухнуть. 2. (փխբ.) Дуться, надуваться, надуться, обидеться. 3. (փխբ.) Надуваться, надуться (разг.), загордиться 4. (փխբ.) Набивать, набить карман (разг.), богатеть, разбогатеть. 5. (փխբ.) Разбухать, разбухнуть (прост.), толстеть, растолстеть.
ՏՌԶԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Набивать, набить (карман, мошну и т. п.). 2. Отращивать, отрастить живот, брюхо.
ՏՌՃԻԿ, (բրբ.) միայն Տռճիկ, տռճնիկ անել՝ տալ կապակցությունների մեջ прыгать, прыгнуть, подпрыгивать, подпрыгнуть.
ՏՌՃԻՆԿ,(բրբ.) միայն Տռճիկ, տռճնիկ անել՝ տալ կապակցությունների մեջ прыгать, прыгнуть, подпрыгивать, подпрыгнуть.
ՏՌՃԿԵԼ, աց (բրբ.) Прыгать, прыгнуть, подпрыгивать, подпрыгнуть.
ՏՌՈՒԶ, աց (բրբ.) 1. Вздутый, набухший. 2. Набухший, налитой (о зерне, плодах).
ՏՌՏԻՆԳ, տե՛ս Տռճիկ։
ՏՌՓԱԳԻՆ, ա. Похотливый, сладострастный, сластолюбивый.
ՏՌՓԱԼ, աց Вожделеть.
ՏՌՓԱԼԻՑ, ա. Сладострастный, похотливый.
ՏՌՓԱԿԱՆ, ա. Сластолюбивый, сладострастный, похотливый.
ՏՌՓԱԿԵԶ, ա. Сладострастный, сластолюбивый, похотливый.
ՏՌՓԱՄՈԼ, տե՛ս Տոփասեր։
ՏՌՓԱՆՔ, ի Похоть, сластолюбие, сладострастие, сладострастность.
ՏՌՓԱՍԵՐ, ա. Похотливый, сластолюбивый, сладострастии.
ՏՌՓՈՏ, ա. Похотливый, сладострастный, сластолюбивый.
ՏՌՓՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Похотливость, сладострастие, сластолюбие, сладострастность.
ՏՌՓՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տռփանք։
<<    Browsing page 1 of 1    >>