Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՔՍ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՔՍԱԿ, ի 1. Кисет. 2. Кошелёк. 3. Сумка. 4. (փխբ.) Мошна.
ՔՍԱԿԱՎՈՐ, ա. (կենդբ.) Сумчатый.
ՔՍԱՅՈՒՂ, ի Смазочное масло.
ՔՍԱՆ, թվ. Двадцать.
ՔՍԱՆԱԿԱՆ, թվ. 1. По двадцати. 2. Двадцатый. Քսանական թվականներ двадцатые годы.
ՔՍԱՆԱՄՅԱ, ա. Двадцатилетний.
ՔՍԱՆԱՄՅԱԿ, ի Двадцатилетие.
ՔՍԱՆԱՆԻՍՏ (մաթ.) 1. գ. Икосаэдр, двадцатигранник 2. ա. Двадцатигранный.
ՔՍԱՆԱՊԱՏԻԿ, մ. В двадцатикратном размере.
ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ, ա. Двадцатый.
ՔՍԱՆՀԻՆԳԱՄՅԱ, ա. Двадцатипятилетний.
ՔՍԱՆՀԻՆԳԱՄՅԱԿ, ի Двадцатипятилетие.
ՔՍԱՆՕՐՅԱ, ա. Двадцатидневный.
ՔՍԵԼ, եցի 1. Тереть, потереть. 2. Мазать, помазать. 3. Касаться, коснуться. ◊ Աղտ քսել, Արատ քսել, Մուր քսել порочить, позорить. Երեսը գետնին քսել бить челом. Մեկի հացին յուղ (կամ մեղր) քսել угождать (кому.).
ՔՍԵԼԻՔ, ի Мазь.
ՔՍԻ, միայն Քսի տալ կապակցության մեջ. Науськивать, натравливать.
ՔՍՄՍԵԼ, եցի (բրբ.) Размазывать, размазать.
ՔՍՄՍՎԵԼ, վեց 1. Размазываться. 2. Подмазываться.
ՔՍՈՒ 1. ա. Ябеднический. 2. գ. Ябедник, подлиза.
ՔՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ябедничество.
ՔՍՈՒՔ, ի 1. Мазь. 2. Паста. 3. Крем.
ՔՍՎԵԼ, վեցի 1. Тереться, потереться. 2. Мазаться, помазаться. 3. (փխբ.) Подмазываться, подмазаться.
ՔՍՏԱՑՆԵԼ, տե՛ս Քստքստացնել։
ՔՍՏՄՆԱԼԻՑ, ա. 1. Ужасающий. 2. Отвратительный.
ՔՍՏՄՆԱՀԱՐ, միայն Քստմնահար լինել՝ գալ կապակցությունների մեջ. ужаснуться.
ՔՍՏՄՆԱՆՔ, ի Ужас.
ՔՍՏՄՆԵԼ, եցի Ужасаться, ужаснуться.
ՔՍՏՄՆԵԼԻ, ա. Ужасный.
ՔՍՏՄՆԵՑՆԵԼ, ցրեց Ужасать, ужаснуть.
ՔՍՏՄՆԵՑՈՒՑԻՉ, ա. Ужасающий.
ՔՍՏՈՏ, ա. Щетинистый.
ՔՍՏՔՍՏԱՑՆԵԼ, ցրի Шаркать, шаркнуть (ходить, не подымая ног, волоча ноги).
ՔՍՏՔՍՏՈՑ, ի Шарканье.
ՔՍՓՍԱԼ, տե՛ս Փսփսալ։
ՔՍՓՍՈՑ, տե՛ս Փսփսոց։
<<    Browsing page 1 of 1    >>