Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱԹԱՐ, ի Кизяк.
ԱԹԱՐԱԴԵԶ, ի Кизяк, сложенный в штабеля.
ԱԹԱՐՈՑ, ի Кочерга.
ԱԹԵԻԶՄ, ի (փիլ.) Атеизм.
ԱԹԵԻՍՏ, ի (փիլ.) Атеист.
ԱԹԵԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Атеистический.
ԱԹԼԵՏ, ի Атлет.
ԱԹԼԵՏԻԿԱ, յի Атлетика. Ծանր աթլետիկա тяжёлая атлетика. Թեթև աթլետիկա лёгкая атлетика.
ԱԹՈՌ, ի 1. Стул. 2. (հզվդ.) Престол, трон. 3. Резиденция епископа или католикоса. ◊ Մայր աթոռ (եկեղ.) Эчмиадзинский первопрестольный монастырь. Մեղադրյալի աթոռ скамья подсудимых. Մեղադրյալի աթոռին նստեցնել посадить на скамью подсудимых.
ԱԹՈՌԱԶՈՒՐԿ, ա. Лишённый престола, трона, низложенный.
ԱԹՈՌԱԿ, ի Стульчик.
ԱԹՈՌԱԿԱԼ, ի (եկեղ.) 1. Местоблюститель католикоса, патриарха, митрополита. 2. Преемник.
ԱԹՈՌԱԿԱԼԵԼ, եցի (եկեղ.) Занимать престол католикоса, патриарха.
ԱԹՈՌԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) Замещение престола католикоса, патриарха.
ԱԹՈՌԱԿԻՑ, կցի Соправитель.
ԱԹՈՌԱԿՌԻՎ, կռվի Борьба за престол, за высокие должности.
ԱԹՈՌԱՀԱՍ ի (եկեղ., հնց.) Налог, сбор в пользу Эчмиадзинского монастыря.
ԱԹՈՌԱՀԱՐԿ ի (եկեղ., հնց.) Налог, сбор в пользу Эчмиадзинского монастыря.
ԱԹՈՌԱՄՈԼ, ի Карьерист.
ԱԹՈՌԱՆԻՍՏ (հնց.) 1. գ. (եկեղ.) Резиденция католикоса, епископа. 2. գ. Столица, стольный город. 3. ա. Престольный, первопрестольный.
ԱԹՈՌԱՊԱՇՏ, տե՛ս Աթոռամոլ։
ԱԹՈՌԱՊԱՏԿԱՆ, ա. (եկեղ., հնց.) Принадлежащий верховной церковной власти в Армении―Эчмиадзинскому собору.
ԱԹՈՌԱՍԵՐ 1. ա. Властолюбивый. 2. գ. Карьерист.
ԱԹՈՌԱՎԱՅՐ, տե՛ս Աթոռանիստ:


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ