Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱԼ1, ա. Алый, ярко-красный.
ԱԼ2, տե՛ս Էլ։
ԱԼԱԲԱՍՏՐ, ի (հնք.) Алебастр.
ԱԼԱԲԱՍՏՐԵ ա. Алебастровый.
ԱԼԱԲԱՍՏՐՅԱ ա. Алебастровый.
ԱԼԱԽՈՍ, տե՛ս Քաղցրախոս:
ԱԼԱՄ, ի (բրբ.) Свет, мир, земля. ◊ Ալամ աշխարք белый свет, весь свет, весь мир.
ԱԼԱՆԱԼ, ացա (բրբ.) Алеть.
ԱԼԱՆ-ԹԱԼԱՆ, ի (բրբ.) Грабёж, разбой.
ԱԼԱՆԻ1, նու Сушёный персик со сладкой ореховой начинкой, алани.
ԱԼԱՆԻ2, տե՛ս Անալի:
ԱԼԱՆԻ-ԱԼԱՆԻ (բրբ.) Ալանի-ալանի խոսել՝ դուրս տալ կապակցությունների մեջ болтать, молоть вздор; нести, городить чушь.
ԱԼԱՎ, ի (բրբ) Пламя.
ԱԼԱՐ, միայն Ալարը գալ կապակցության մեչ лениться.
ԱԼԱՐԵԼ, եցի (խսկց.) Лениться.
ԱԼԱՐԿՈՏ, ա. (խսկց.) Ленивый.
ԱԼԱՐԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (խսկց.) Лень, леность.
ԱԼԱՓ, ի (բրբ.) Фураж.
ԱԼԲԱՆ 1. գ. Албанец. 2. ա. Албанский.
ԱԼԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Албанский.
ԱԼԲԱՆԱՑԻ, ցու Албанец.
ԱԼԲԱՆԵՐԵՆ 1. գ Албанский язык. 2. մ. По-албански, на албанском языке. 3. ա. Албанский (о языке).
ԱԼԲԱՆՈՒՀԻ, հու Албанка.
ԱԼԲՈՄ, ի Альбом.
ԱԼԲՈՍՈՐ, ա. Ярко-красный, кроваво-красный, кумачовый.
ԱԼԵԲԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ալեկոծություն:
ԱԼԵԶԱՐԴ, ա. 1. Седой, седоволосый, седовласый (высок.), убелённый сединой. Ալեզարդ ծերունի седой старик. 2. (փխբ.) Заснежённый, заснеженный, покрытый снегом, седой (о горах).
ԱԼԵԶԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Седина, седины.
ԱԼԵԶՈՒՍՊ, ա. Ослабляющий, умеряющий силу волн.
ԱԼԵԼՈՒ, ի (կրոն.) Аллилуйя. ◊ Ալելու կարդալ գլխին читать мораль, читать нравоучения, читать нотации.
ԱԼԵԼՈՒԻԱ, յի ի (կրոն.) Аллилуйя. ◊ Ալելու կարդալ գլխին читать мораль, читать нравоучения, читать нотации.
ԱԼԵԽԱՌԸ ա. С проседью.
ԱԼԵԽԱՌՆ ա. С проседью.
ԱԼԵԽՌԻՎ ա. С проседью.
ԱԼԵԽՌՈՎ, տե՛ս Ալեկոծ:
ԱԼԵԾԱԾԱՆ, ա. Колышущийся, колеблющийся, волнующийся, зыбкий.
ԱԼԵԾՈՒՓ, ա. 1. տե՛ս Ալեծածան։ 2. (փխբ.) Взволнованный, мятущийся, мятежный.
ԱԼԵԾՓԱՆՔ, ի 1. Зыбь, рябь. 2. (փխբ.) Сильное волнение, смятение.
ԱԼԵԾՓԵԼ, եցի 1. Колыхать, волновать, рябить, зыбить (устар. поэт.). 2. (փխբ.) Взволновать, смутить, лишить покоя.
ԱԼԵԾՓՈՒՄ, փման Волнение, волны.
ԱԼԵԾՓՎԵԼ, վեց 1. Колыхаться, волноваться, зыбиться (устар. поэт.). 2. (փխբ.) Взволноваться, смутиться, лишиться покоя.
ԱԼԵԿՈԾ, ա. 1. Волнующийся, взволнованный. Ալեկոծ ծով взволнованное море. 2. (փխբ.) Взволнованный, смятенный (книжн.), охваченный волнением.
ԱԼԵԿՈԾԱՆՔ, տե՛ս Ալեկոծություն:
ԱԼԵԿՈԾԵԼ, եց 1. Волновать, взволновать, вызвать сильное волнение. Փոթորիկը ալեկոծում է ծովը буря волнует море. 2. Взволновать, взбудоражить (разг.).
ԱԼԵԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Волнение. ◊ Ալեկոծում ապրել пережить душевное потрясение.
ԱԼԵԿՈԾՈՒՄ, ծման Волнение. ◊ Ալեկոծում ապրել пережить душевное потрясение.
ԱԼԵԿՈԾՎԵԼ, վեցի 1. Волноваться, взволноваться, разбушеваться. 2. (փխբ.) Взволноваться, взбудоражиться (разг.).
ԱԼԵԿՈՐԾԱՆ, ա. 1. Разбитый волнами, затопленный.2. Умеряющий силу волн. Ալեկործան պատնեշ волногаситель, волнорез.
ԱԼԵՀԱՎԱՔ, ի Антенна (приёмная).
ԱԼԵՀԵՐ, ա. 1. Седой, поседелый. 2. (փխբ.) Заснежённый (и заснеженный), покрытый снегом, седой (о горных вершинах.) Ալեհեր Մասիս седой Масис.
ԱԼԵՀՈՒՅԶ, տե՛ս Ալեկոծ։
ԱԼԵՁԵՎ, տե՛ս Ալիքաձև։
ԱԼԵՄՈՐՈՒՍ, ա. Седобородый.
ԱԼԵՆՄԱՆ, տե՛ս Ալիքաձև։
ԱԼԵՉԱՓ, ի (մսնգ.) Волномер, прибор для измерения длины радиоволн или частоты электромагнитных колебаний.
ԱԼԵՍԱՆՁ ա. Умеряющий, укрощающий волны.
ԱԼԵՍԱՍՏ ա. Умеряющий, укрощающий волны.
ԱԼԵՍՈՒՅԶ, ա. Потонувший в волнах, погрузившийся в волны.
ԱԼԵՎԱՐՍ 1. տե՛ս Ալեհեր 1 նշան.: 2. ա. Волнистый (о волосах).
ԱԼԵՎԵՏ, ա. 1. Бурливый, бурный. 2. (փխբ.) Волнистый.
ԱԼԵՎՈՐ 1. ա. Седой, седоволосый, седовласый (высок.). 2. գ. Старик, старец (книжн.) 3. ա. (փխբ.) Древний, старинный. Ալևոր ավանդություն древнее предание. 4. ա. (փխբ.) Заснежённый (и заснеженный), покрытый снегом, седой. 5. ա. (փխբ.) Покрытый белой пеной, седой. Ալևոր կոհակներ седые волны.
ԱԼԵՎՈՐԵԼ, եցի Стариться, седеть.
ԱԼԵՎՈՐԻԿ, ա. (հզվդ.) 1. С проседью, с сединой, с сединкой (разг.). 2. (բսբ.) տե՛ս Ալևորուկ։
ԱԼԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Старость.
ԱԼԵՎՈՐՈՒԿ, ի (բսբ.) Крестовник.
ԱԼԵՏԱՆՋ, ա. (հզվդ.) 1. Бурный, взволнованный, взбаламученный (прост.) (о море). 2. (փխբ.) Смятенный (книжн.), измученный волнением. Ալետանջ սիրտ сердце, измученное волнением.
ԱԼԵՏԱՏԱՆ, ա. 1. Качающийся на волнах, носимый волнами. 2. Переливчатый, переливистый (разг.) (о голосе, о мелодии).
ԱԼԵՑԻՐ, ցրի Антенна (передающая).
ԱԼԵՑՈՒՆՑ, ա. 1. Вызывающий волны. 2. Сотрясаемый волнами.
ԱԼԵՓՐՓՈՒՐ, ա. Вспененный, со вспененными волнами.
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆ, ա. Александрийский. Ալեքսանդրին չափ (գրկն.) александрийский стих (шестистопный ямб с паузой или цезурой после третьей стопы), Ալեքսանդրյան դպրոց александрийская школа, Ալեքսանդրյան թուղթ александрийская бумага և մի շարք այլ կապակցություններում։
ԱԼԻ, տե՛ս Ալիք1։ ◊ Ալի տալ, տե՛ս Ալիք տալ Ալիք1 բառի տակ։
ԱԼԻԳԱՏՈՐ, ի (կենղբ.) Аллигатор, род крокодила, распространённого в Америке.
ԱԼԻԳԻՐ, գրի (տեխ.) Осциллограф.
ԱԼԻԶԱՐԻՆ, ի Ализарин, красящее вещество.
ԱԼԻՄԵՆՏ, ի Алименты. Ալիմենտ վճարել платить алименты.
ԱԼԻՄԵՆՏԱՅԻՆ, ա. Алиментный.
ԱԼԻՄԵՆՏԱՏՈՒ, ի Алиментщик.
ԱԼԻՔ1, ի 1. Волна, водяной вал. 2. (փխբ.) Что-либо, напоминающее волну по движению и по форме. Բլուրների ալիքներ волны холмов. 3. Колебания в физической среде. 4. (փխբ.) О массе, потоке чего-либо, движущегося с перерывами. ◊ Իններորդ ալիք девятый вал. Ալիք առ ալիք волна за волной, вал за валом (о воде). Ալիք տալ волноваться, ходить волнами (о море, о воде).
ԱԼԻՔ2, ի (հնց.) 1. Седина. 2. Седины (устар. высок.).
ԱԼԻՔ-ԱԼԻՔ, մ. Волна за волной.
ԱԼԻՔԱՁԵՎ 1. ա. Волнообразный, волнистый. Ալիքաձև բլուրներ волнистые холмы. 2. մ. Волнообразно. 3. մ. С переливами (о голосе, мелодии).
ԱԼԻՔԱՅԻՆ, ա. Волновой. Ալիքային շարժում Волновое движение.
ԱԼԻՔԱՆՄԱՆ, տե՛ս Ալիքաձև:
ԱԼԻՔԱՇԱՏ, տե՛ս Ալևետ։
ԱԼԻՔԱՉԱՓ տե՛ս Ալեչափ:
ԱԼԻՔԱՉԱՓԻՉ տե՛ս Ալեչափ:
ԱԼԻՔԱՎՈՐ, ա. 1. Волнующийся, взволнованный (о море). 2. (փխբ.) Волнообразный, волнистый. 3, Гофрированный.
ԱԼԻՔԱՎՈՐԵԼ, եցի 1, Покрыть волнами, сделать волнистым, волнообразным. 2. Гофрировать.
ԱԼԻՔԱՎՈՐՈՒՄ, րման Гофрирование.
ԱԼԻՔԱՎՈՐՎԵԼ, վեց 1. Покрываться волнами, делаться волнистым; двигаться волнообразно. 2. Гофрироваться.
ԱԼ-ԿԱՆԱՉ, ա. (հզվդ.) Ярко-зелёный.
ԱԼ-ԿԱՐՄԻՐ, ա. Ярко-красный, алый.
ԱԼԿՈՀՈԼ, ի Алкоголь.
ԱԼԿՈՀՈԼԱՄՈԼ, ի Алкоголик.
ԱԼԿՈՀՈԼԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Алкоголизм.
ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ, ա. Алкогольный.
ԱԼԿՈՀՈԼԱՉԱՓ, ի (ֆիզ.) Спиртометр, спиртомер.
ԱԼՄԱՆԱԽ, ի Альманах, непериодический сборник художественных произведений разных авторов.
ԱԼՄԱՍՏ 1. գ. Алмаз, драгоценный камень. Զարդարել ալմաստներով украсить алмазами. 2. գ. Бриллиант, огранённый алмаз. 3. գ. Алмаз, инструмент для резки стекла. 4. ա. Алмазный.
ԱԼՄԱՍՏԵ ա Алмазный. Ալմաստե մատանի алмазный перстень.
ԱԼՄԱՍՏՅԱ ա Алмазный. Ալմաստե մատանի алмазный перстень.
ԱԼՅՈՒՄԻՆ, ի Алюминий.
ԱԼՅՈՒՄԻՆԱԳՈՐԾ, ի Работник алюминиевой промышленности.
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ, ա. Алюминиевый.
ԱԼՅՈՒՐ, ի 1. Мука. Ցորենի ալյուր пшеничная мука. Կարտոֆիլի ալյուր картофельная мука. 2. (փխբ.) Тонкий порошок, пудра. ◊ Ալյուր աղալ молоть муку. Ալյուրը մաղել՝ մաղը կախել кончил дело-гуляй смело. Հարյուր մաղից ալյուր ատել пройти огонь и воду и медные трубы.
ԱԼՅՈՒՐԱԹԱԹԱԽ, ա. Обвалянный в муке.
ԱԼՅՈՒՐԱԽԱՌՆ, ա. С примесью муки.
ԱԼՅՈՒՐԱՂԱՑ, տե՛ս Ալրաղաց:
ԱԼՅՈՒՐԱՇԱՂԱԽ, տե՛ս Ալյուրաթաթախ:
ԱԼՅՈՒՐԱՇԱՏ, ա. Мучнистый.
ԱԼՅՈՒՐԱՎԱՃԱՌ, ի Продавец муки, торговец мукой, мучник (устар.).
ԱԼՅՈՒՐՈՏ, ա. Покрытый, обсыпанный мукой, в муке, запачканный мукой.
ԱԼՅՈՒՐՈՏԵԼ, եցի Посыпать мукой, испачкать мукой, обвалять в муке.
ԱԼՅՈՒՐՈՏՎԵԼ, վեցի Испачкаться мукой.
ԱԼՈՃ, ի (բսբ.) Плод боярышника.
ԱԼՈՃԱԹԻԹԵՌ, ի (կենդբ.) Боярышница.
ԱԼՈՃԵՆԻ, նու (բսբ.) Боярышник.
ԱԼՉՈՒ, ի (իսկ.) Выигрывающая сторона игральной бабки, конка (устар.). ◊ Նրա վեգը ալչու է կանգնել ему повезло (везёт.).
ԱԼՊԻԱԿԱՆ, ա. Альпийский. ◊ Ալպիական մանուշակ альпийская фиалка, цикламен.
ԱԼՊԻՆԻԶՄ, ի Альпинизм.
ԱԼՊԻՆԻՍՏ, ի Альпинист.
ԱԼՊԻՆԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Альпинистский.
ԱԼՊՅԱՆ, տե՛ս Ալպիական։
ԱԼՎԱՆ, ա. (բրբ.) 1. Разноцветный, пёстрый, яркий. Ալվան ծաղիկներ пёстрые цветы. 2. Отборный, высококачественный.
ԱԼՎԱՆ-ԱԼՎԱՆ, ա. (բրբ.) Разноцветный, пёстрый, яркий.
ԱԼՏ, ի (երժշտ.) Альт.
ԱԼՐԱԲՆԴԻՌ, տե՛ս Ալրացեց:
ԱԼՐԱԹԱԹԱԽ, տե՛ս Ալյուրաթաթախ:
ԱԼՐԱՂԱՑ, ի 1. գ. Мельница, мукомольня. 2. գ. Мукомол. 3. ա. Мукомольный. Ալրաղաց կոմբինատ мукомольный комбинат.
ԱԼՐԱՄԲԱՐ, ի Мучной ларь, закром, сусек (обл.).
ԱԼՐԱՄԻՋԱՏ, տե՛ս Ալրացեց:
ԱԼՐԱՊԱՀԵՍՏ, ի Мучной склад.
ԱԼՐԱՏՈՒՆ, տան Мучной ларь, ящик для муки перед жерновами.
ԱԼՐԱՑԵՑ, ի Хлебная моль.
ԱԼՐԱՑՈՂ, ի Мучнистая роса (болезнь растений).
ԱԼՐԱՓՈՇԻ, շու 1. Мучная пыль. 2. Подболтка (мука для заправки жидких блюд).
ԱԼՐՄԱՂ, ի Сито для муки.
ԱԼՐՄԱՂԻ (բրբ.) Бабочка.
ԱԼՐՄԱՂԻԿ (բրբ.) Бабочка.
ԱԼՐՈՏ, տե՛ս Ալյուրոտ։
ԱԼՑԱԿ, ի Лёгкая волна.
ԱԼՔ, ի Злой дух.
ԱԼՔԻՄԻԱ, ի Алхимия.
ԱԼՔԻՄԻԱԿԱՆ, ա. Алхимический.
ԱԼՔԻՄԻԿՈՍ, ի Алхимик.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ