Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱԽ, ձ. Эх! Ох! ◊ Ախ քաշել՝ անել ахать, охать, вздыхать. Ախ ու վախ, տե՛ս Ախուվախ: Ախ ու վիշ, տե՛ս Ախուվիշ։ Ախ ու վախ անել, Ախ ու վիշ անել горестно вздыхать.
ԱԽՄԱԽ, տե՛ս Հիմար:
ԱԽՈՅԱՆ, ի Противник, соперник.
ԱԽՈՌ, ի 1. Конюшня, хлев. 2. Стойло.
ԱԽՈՌԱՅԻՆ, ա. 1. Конюшенный. 2. Стойловый.
ԱԽՈՌԱՊԱՆ, ի Конюх, скотник.
ԱԽՈՌԱՊԵՏ, ի Конюший.
ԱԽՈՌԱՏՈՒՆ, տան Скотный двор.
ԱԽՈՏԵԼ, եցի Коптить, закоптить, коптиться, закоптиться.
ԱԽՈՐԺ, տե՛ս Ախորժելի:
ԱԽՈՐԺԱԲԱՐ, մ. С аппетитом, с удовольствием, охотно.
ԱԽՈՐԺԱԲԵՐ, ա. Аппетитный, вызывающий аппетит.
ԱԽՈՐԺԱԲՈՒՅՐ, ա. Ароматный, душистый.
ԱԽՈՐԺԱԳՐԳԻՌ, տե՛ս Ախորժաբեր:
ԱԽՈՐԺԱԼԻ տե՛ս Ախորժելի:
ԱԽՈՐԺԱԼԻՐ տե՛ս Ախորժելի: 
ԱԽՈՐԺԱԼԻՑ տե՛ս Ախորժելի:
ԱԽՈՐԺԱԼՈՒՐ, ա. Благозвучный, приятный, гармоничный. Ախորժալուր մեղեդի благозвучная мелодия.
ԱԽՈՐԺԱԿ, ի Аппетит. Ախորժակով ուտել есть с аппетитом. ◊ Ախորժակը բացվեց аппетит разыгрался. Ախորժակը փակվեց аппетит пропал. Ախորժակ պահիր держи карман шире. Ախորժակրը շարժել возбуждать, вызывать аппетит.
ԱԽՈՐԺԱՀԱՄ, ա. Аппетитный вкусный.
ԱԽՈՐԺԱՀԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Аппетитность.
ԱԽՈՐԺԱՀՈՏ, ա. Ароматный, душистый, благоухающий (книжн.).
ԱԽՈՐԺԱՀՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Аромат, благоухание (книжн.).
ԱԽՈՐԺԱՁԱՅՆ, ա. Певучий, мелодичный, благозвучный, сладкозвучный (книжн.).
ԱԽՈՐԺԱՆՔ 1. տե՛ս Հաճույք: 2. տե՛ս Ախորժակ:
ԱԽՈՐԺԱՐԱՐ, տե՛ս Ախորժելի,
ԱԽՈՐԺԵԼ, եցի Желать чего-либо, одобрять что-либо, иметь охоту к чему-либо.
ԱԽՈՐԺԵԼԻ, ա. 1. Аппетитный, вкусный. 2. Приятный.
ԱԽՈՒՎԱԽ ի Ахи, охи, аханье, оханье. Ախուվախով անցկացնել օրը весь день ахать да охать.
ԱԽՈՒՎԻՇ ի Ахи, охи, аханье, оханье. Ախուվախով անցկացնել օրը весь день ахать да охать.
ԱԽՊԵՐ, տե՛ս Եղբայր։ ◊ Ախպեր մարդիկ, Ախպեր տղերք друзья-приятели, дружки.
ԱԽՊԵՐԱԲԱԺԻՆ, ժնի (բրբ.) Равные доли при разделе имущества между братьями. ◊ Ախպերաբաժին անել делить на равные доли, делить поровну.
ԱԽՊԵՐԱՆԱԼ, ացա (բրբ.) Брататься, побрататься, сдружиться.
ԱԽՊԵՐԱՎԱՐԻ, մ. (բրբ.) По-братски, по-дружески.
ԱԽՊԵՐԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) Подружить (кого-либо с кем-либо).
ԱԽՊԵՐԱՑՈՒ, ի (բրբ.) Побратим, названый брат (устар.).
ԱԽՊԵՐԻԿ, ի (բրբ.) Братик.
ԱԽՊԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Братство.
ԱԽ-ՎԱԽ, ձ. (выражение скорби, печали, боли) Ах! Ох! Э-хе-хе! Ох-ох-ох!
ԱԽՏ, ի 1. Болезнь. 2. Заразная болезнь, зараза, эпидемия; эпизоотия (о животных). 3. (փխբ.) Порок. 4. (փխբ.) Порочная страсть.
ԱԽՏԱԲԱՆ, ի (բժշկ.) Патолог.
ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. (բժշկ.) Патологический. Ախտաբանական երևույթներ патологические явления.
ԱԽՏԱԲԱՆՈՐԵՆ, մ. (բժշկ.) Патологически.
ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Патология.
ԱԽՏԱԲԵԿ, ա. Изнурённый болезнью.
ԱԽՏԱԲԵՐ, ա. 1. Болезнетворный. 2. Заразный.
ԱԽՏԱԲՈՐԲՈՔ, ա. 1. Возбуждающий пороки, страсти. 2. Чрезмерно возбуждённый.
ԱԽՏԱԳԻՆ, տե՛ս Հիվանդագին։
ԱԽՏԱԶԵՐԾ, ա. Обеззараженный.
ԱԽՏԱԶԵՐԾԵԼ, տե՛ս Ախտահանել:
ԱԽՏԱԶԵՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ախտահանություն:
ԱԽՏԱԶԵՐԾՈՒՄ, տե՛ս Ախտահանում:
ԱԽՏԱԶԵՐԾՎԵԼ, տե՛ս Ախտահանվել:
ԱԽՏԱԾԱԳՈՒՄ, տե՛ս Ախտածնություն:
ԱԽՏԱԾԻՆ, ա. (բժշկ.) Болезнетворный, патогенный. Ախտածին մանրէներ патогенные микробы.
ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Патогенез.
ԱԽՏԱԿԱՆԽԻՉ, ա. (բժշկ.) Профилактический. Ախտականխիչ միջոցառում профилактическое мероприятие.
ԱԽՏԱԿԱՆԽՈՒՄ, խման (բժշկ.) Профилактика.
ԱԽՏԱԿԻՐ, ա. (հզվդ.) 1. Заразный 2. Порочный.
ԱԽՏԱՀԱՆ (բժշկ.) 1. ա. Дезинфицирующий. 2. գ. Дезинфектор.
ԱԽՏԱՀԱՆԵԼ, եցի Дезинфицировать, обеззараживать, обеззаразить.
ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ 1. ա. Дезинфицирующий, дезинфекционный, обеззараживающий. 2. գ. Дезинфектор.
ԱԽՏԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Дезинфекция, дезинфицирование.
ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ, նման Дезинфекция, дезинфицирование.
ԱԽՏԱՀԱՆՎԵԼ, վեց Дезинфицироваться, обеззараживаться.
ԱԽՏԱՀԱՐ, ա. Заражённый, инфицированный, поражённый инфекцией.
ԱԽՏԱՀԱՐԵԼ, եցի Заражать, заразить, инфицировать.
ԱԽՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Заражение.
ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄ, րման Заражение.
ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՅՑ, ա. Болезнетворный.
ԱԽՏԱՀԱՐՎԵԼ, վեցի Заражаться, заразиться.
ԱԽՏԱՃԱՆԱՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Заражение.
ԱԽՏԱՃԱՆԱՉՈՒՄ, չման Заражение.
ԱԽՏԱՄՈԼ, ա. Порочный, развратный, безнравственный.
ԱԽՏԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Порочность, разврат, безнравственность.
ԱԽՏԱՅՈՒՅՑ, տե՛ս Ախտորոշ:
ԱԽՏԱՆԻՇ, ի (բժշկ,) Симптом болезни.
ԱԽՏԱՆԻՇԱՅԻՆ, ա. Являющийся внешним признаком болезни.
ԱԽՏԱՆՇԱՆ, տե՛ս Ախտանիշ:
ԱԽՏԱՎՈՐ, ա. գ. 1. Больной (заразной, инфекционной болезнью). 2. Порочный. Ախտավոր հակումներ порочные наклонности.
ԱԽՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Болезненность. 2. Порочность.
ԱԽՏԱՐՔ, ի (հնց.) 1. Астролог, звездочёт (устар.). 2. Книга для гадания.
ԱԽՏԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Заражение.
ԱԽՏՈՐՈՇ, ա. Диагностический.
ԱԽՏՈՐՈՇԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Диагностика.
ԱԽՏՈՐՈՇԵԼ, եցի Диагностировать.
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ, շման Диагноз.
ԱԽՏՈՐՈՇՎԵԼ, վեց Диагностироваться.
ԱԽՐ, եղնկ. բառ (խսկց.) Ведь, же, да Ախր ի՛նչ գրեմ что же мне писать?


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ