Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱՅ(ԱՅ-ԱՅ), ձ. Вот (выражение согласия, удивления, угрозы, желания и т.д.). ◊ Այ քեզ բան вот тебе на! Вот те раз! Вот поди ж, ты! Ну и ну!
ԱՅԲ, ի 1. Название первой буквы армянского алфавита. 2. (փխբ.) Азы. ◊ Այբ-ից քե от аза до ижицы. Փորումը այբի կտոր չկա ни бе ни ме не знает, ни бельмеса не знает.
ԱՅԲԲԵՆ, տե՛ս Այբուբեն։
ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ, ա. 1. Алфавитный. Այբբենական կարգով по алфавиту, в алфавитном порядке. 2. (փխբ.) Азбучный. Այբբենական ճշմարտություն азбучная истина.
ԱՅԲԲԵՆԱՐԱՆ, ի Букварь.
ԱՅԲՈՒԲԵՆ, ի 1. Азбука, алфавит. 2. (փխբ.) Азбука, азы, основа, начало чего-либо.
ԱՅԲՈՒԲԵՆԱԿԱՆ, տե՛ս Այբբենական:
ԱՅԳ, ի 1. (բնստ.) Рассвет, заря. 2. (փխբ.) Начало, заря. 3. (փխբ.) Молодость, юность, весна (поэт.), весна жизни (поэт.).
ԱՅԳԱԲԱՑ, ի 1. Рассвет, заря. 2. (փխբ.) Начало, заря.
ԱՅԳԱԶԳԵՍՏ, ի Утреннее платье, пеньюар.
ԱՅԳԱԼՈՒՅՍ տե՛ս Այգաբաց։
ԱՅԳԱԾԱԳ տե՛ս Այգաբաց։
ԱՅԳԱԾԱՂԻԿ, ղկի (բսբ.) Ипомея.
ԱՅԳԱԾԻՆ, ա. Рождённый рассветом, зарей.
ԱՅԳԱՆԱԼ, ացավ (հնց.) Светать, рассветать.
ԱՅԳԱՇԱՂ, ի Утренняя роса.
ԱՅԳԱՍՏՂ, տե՛ս Արուսյակ.
ԱՅԳԱՑՈՂ, տե՛ս Այգաշաղ։
ԱՅԳԵԲԱՑ, ի (գյուղտնտ.) Раскопка виноградных лоз.
ԱՅԳԵԳԻՆԵԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Садоводческий, винодельческий, садово-винодельческий.
ԱՅԳԵԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Садоводство и виноделие.
ԱՅԳԵԳՈՐԾ, ի 1. Садовод. 2. Виноградарь.
ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. 1. Садоводческий. 2. Виноградарский.
ԱՅԳԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Садоводство. 2. Виноградарство.
ԱՅԳԵԷՏ, տե՛ս էտ։
ԱՅԳԵԹԱՂ, ի Закопка виноградных лоз.
ԱՅԳԵԿՈՒԹ, ի Сбор винограда.
ԱՅԳԵՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ թյան 1. Обработка сада. 2. Садоводство.
ԱՅԳԵՇԱՏ, ա. Богатый садами.
ԱՅԳԵՊԱՀ ի 1. Садовник. 2. Сторож в саду.
ԱՅԳԵՊԱՆ ի 1. Садовник. 2. Сторож в саду.
ԱՅԳԵՊԱՆԱԿԱՆ, ա. Садовнический, садовничий.
ԱՅԳԵՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Садовничество, садоводство.
ԱՅԳԵՍՏԱՆ, ի Местность, богатая садами; сады, виноградники.
ԱՅԳԵՎԵՏ, տե՛ս Այգեշատ։ 
ԱՅԳԵՏԵՂ, ի Участок под садом (под виноградником).
ԱՅԳԵՏԵՐ, տիրոջ Садовладелец.
ԱՅԳԵՏՆԿՈՒՄ, կման Насаждение садов.
ԱՅԳԵՏՈՒՆԿ, ի Насаждение садов.
ԱՅԳԵՐԳ, ի Утренняя песнь.
ԱՅԳԵՓՈՐ, ի (գյուղտնտ.) 1. Раскапывание виноградных лоз весной. 2. Рабочий, копающий, разрыхляющий землю в саду.
ԱՅԳԵՔԱՂ, տե՛ս Այգեկութ։
ԱՅԳԻ, գու 1. Сад. 2. Виноградник. ◊ Այգի գցել разбить, развести сад. Բուսաբանական այգի ботанический сад. Կենդանաբանական այգի зоологический сад.
ԱՅԴ, դ. Этот. ◊ Այդ դեռ ոչինչ это ещё ничего. Այդ ի՛նչ է это ещё что?! это что такое?! Ա՛յդ էր պակաս этого не хватало!
ԱՅԴԵՐՈՒԿ, ի (կենդբ.) Гага.
ԱՅԴՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ, տե՛ս Այնուամենայնիվ։
ԱՅԴՉԱՓ, դ. Столько, столь.
ԱՅԴՊԵՍ, դ. Так.
ԱՅԴՊԻՍԻ, դ. Такой.
ԱՅԴՊԻՍՈՎ, շ. Таким образом.
ԱՅԴՏԵՂ, դ. Там, в том месте.
ԱՅԴՔԱՆ, դ. 1. Столько. 2. Так.
ԱՅԴՕՐԻՆԱԿ, ա. Подобный, такого рода, такой.
ԱՅԵՆՔ, ի (բրբ.) Приправа.
ԱՅԺՄ, մ. Теперь, сейчас, ныне (устар. и книжн.).
ԱՅԺՄԵԱԿԱՆ, ա. Современный, актуальный. Այժմեական հարց актуальный вопрос.
ԱՅԺՄԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Современность, актуальность.
ԱՅԺՄԵՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Այժմեականություն:
ԱՅԺՄՅԱՆ, ա. Современный, нынешний (разг.), теперешний, настоящий.
ԱՅԼ 1. ա. Другой, иной, прочий. 2. շ. А, но. ◊ Այլ և այլ, տե՛ս Այլևայլ։
ԱՅԼԱԲԱՆ, ա. (հնց.) Говорящий иносказательно, аллегорически.
ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Иносказательный, аллегорический, аллегоричный. Այլաբանական արտահայտություն иносказательное выражение.
ԱՅԼԱԲԱՆԵԼ, եցի Говорить иносказательно, аллегорически.
ԱՅԼԱԲԱՆՈՐԵՆ, մ. Иносказательно, аллегорически.
ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Иносказание, аллегория. 2. (գրկն., արվ.) Аллегория.
ԱՅԼԱԲԵՐԱԿԱՆ, տե՛ս Փոխաբերական։
ԱՅԼԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Փոխաբերություն։
ԱՅԼԱԲՆՈՒՅԹ, ա. Разнородный, разнохарактерный. 
ԱՅԼԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Аллопатический.
ԱՅԼԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Аллопатия. 
ԱՅԼԱԲՈՒՅԺ, ի (հնց.) Аллопат.
ԱՅԼԱԳՈՒՅՆ, ա. Разноцветный.
ԱՅԼԱԳՈՒՆԵԼ, եցի 1. (հնց.) Измениться в лице. 2. Изменить, переменить цвет. 3. (հնց.) Придать другой цвет, перекрашивать, перекрасить.
ԱՅԼԱԴԱՎԱՆ (կրոն.) 1. ա. Иноверный. 2. գ. Иноверец.
ԱՅԼԱԴԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Иноверие.
ԱՅԼԱԶԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разноголосие, дисгармония.
ԱՅԼԱԶԱՆ, ա. 1. Разный, различный, разнообразный. 2. Разношёрстный.
ԱՅԼԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разнообразие, разнородность.
ԱՅԼԱԶԳ, տե՛ս Այլազգի:
ԱՅԼԱԶԳԻ 1. ա. Иноплеменный (устар.), инонациональный, инородческий (устар.), чужеплеменный (устар.). 2. գ. Иноплеменник (устар.), чужеплеменник (устар.), инородец (устар.).
ԱՅԼԱԼԵԶՈՒ, ա. Иноязычный.
ԱՅԼԱԽՈՀ, ա. Инакомыслящий (устар.).
ԱՅԼԱԽՈՍ, ա. (հնց.) 1. Иноязычный. 2. Говорящий иносказательно.
ԱՅԼԱԿԱՐԾԻՔ, ա. Инакомыслящий (устар.).
ԱՅԼԱԿԵՆՏՐՈՆ, ա. (մաթ.) Эксцентрический.
ԱՅԼԱԿԵՆՏՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (մաթ.) Эксцентричность.
ԱՅԼԱԿԵՐՊ, ա. 1. Искажённый. 2. Уродливый. 3. Необычный.
ԱՅԼԱԿԵՐՊԵԼ, եցի 1. Преображать, преобразить. 2. Искажать, исказить.
ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Преображение. 2. Искажение.
ԱՅԼԱԿԵՐՊՎԵԼ, վեցի 1. Преображаться, преобразиться. 2. Искажаться, исказиться.
ԱՅԼԱԿՐՈՆ 1. ա. Иноверный (устар.), иноверческий (устар.). 2. գ. Иноверец (устар.), иноверный (устар.).
ԱՅԼԱԿՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Иноверие (устар.).
ԱՅԼԱՀԱՎԱՏ, տե՛ս Այլակրոն:
ԱՅԼԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Այլակրոնություն:
ԱՅԼԱՁԱՅՆ, ա. Разноголосый, дисгармоничный. 
ԱՅԼԱՁԵՎ, ա. 1. Разновидный. 2. տե՛ս Անկանոն:
ԱՅԼԱՁԵՎԵԼ, եց Видоизменять, видоизменить, деформировать.
ԱՅԼԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Видоизменённость.
ԱՅԼԱՁԵՎՈՒՄ, ձևման (կզմխս.) Видоизменение, деформация.
ԱՅԼԱՂԱՆԴ, ա. (կրոն.) Принадлежащий к другой секте.
ԱՅԼԱՄԵՐԺ, ա. Нетерпимый (к чужому мнению).
ԱՅԼԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нетерпимость (к чужому мнению).
ԱՅԼԱՄԻՏ, ա. Инакомыслящий (устар.).
ԱՅԼԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Инакомыслие, иномыслие (устар.).
ԱՅԼԱՅԼԵԼ, եցի Волновать, взволновать, возмущать, возмутить.
ԱՅԼԱՅԼՄՈՒՆՔ, ի Взволнованность, волнение.
ԱՅԼԱՅԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Волнение, взволнованность, тревога, возмущение. 2. Искажение, изменение.
ԱՅԼԱՅԼՈՒՄ, լման 1. Волнение, взволнованность, тревога, возмущение. 2. Искажение, изменение.
ԱՅԼԱՅԼՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Волнение, взволнованность, тревога, возмущение. 2. Искажение, изменение.
ԱՅԼԱՅԼՎԵԼ, վեցի 1. Волноваться, взволноваться, возмущаться, возмутиться. 2. Искажаться, исказиться, изменяться, измениться в лице. Նրա դեմքը այլայլվեց его лицо исказилось.
ԱՅԼԱՆԴԱԿ, ա. 1. Безобразный, уродливый, отвратительный. Այլանդակ վարմունք безобразный поступок. Այլանդակ դեմք уродливое лицо. 2. Безобразный, возмутительный.
ԱՅԼԱՆԴԱԿԱԲԱՐ, մ. Безобразно, уродливо.
ԱՅԼԱՆԴԱԿԱՏԵՍ ա. (հնց.) Безобразный, уродливый, с уродливым лицом.
ԱՅԼԱՆԴԱԿԱՏԵՍԻԼ ա. (հնց.) Безобразный, уродливый, с уродливым лицом.
ԱՅԼԱՆԴԱԿԵԼ, եցի Безобразить, обезображивать, обезобразить, уродовать, изуродовать. Դեմքը այլանդակել обезобразить лицо. Հոգին այլանդակել уродовать душу.
ԱՅԼԱՆԴԱԿՈՐԵՆ, տե՛ս Այլանդակաբար:
ԱՅԼԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Безобразие, безобразность, уродство, уродливость.
ԱՅԼԱՆԴԱԿՈՒՄ, կման Обезображивание, уродование.
ԱՅԼԱՆԴԱԿՎԵԼ, վեցի Обезображиваться, обезобразиться, уродоваться, изуродоваться.
ԱՅԼԱՆՄԱՆ, 1. ա. Иной, другой. 2. մ. По-иному, по-другому, иначе.
ԱՅԼԱՆՇԱՆԱԿ, ա. Разнозначный.
ԱՅԼԱՆՈՒՆ, տե՛ս Կեղծանուն:
ԱՅԼԱՇԽԱՐՀԻԿ, տե՛ս Տարաշխարհիկ:
ԱՅԼԱՊԱՇՏ, տե՛ս Օտարամոլ:
ԱՅԼԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Օտարամոլություն:
ԱՅԼԱՊԵՍ 1. մ. Иначе, в противном случае. 2. (գրք.) По-иному, по-другому, иначе.
ԱՅԼԱՍԱՑ, տե՛ս Այլաբան:
ԱՅԼԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Այլաբանություն։
ԱՅԼԱՍԵՌ, ա. 1. Относящийся к другому полу. 2. Разношёрстный. 3. Раздельнополый.
ԱՅԼԱՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Принадлежность к другому полу, разнополость, гетерогенность (книжн.).
ԱՅԼԱՍԵՐ, ի Альтруист.
ԱՅԼԱՍԵՐԵԼ, եցի 1. Дегенерировать, вырождаться, выродиться, перерождаться, переродиться. 2. (փխբ.) Развращать, развратить.
ԱՅԼԱՍԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Дегенерация, вырождение. 2. տե՛ս Այլասերվածություն։
ԱՅԼԱՍԵՐՈՒՄ, րման 1. Дегенерация, вырождение, перерождение. 2. Извращённость, извращение.
ԱՅԼԱՍԵՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Дегенеративность, вырождаемость. 2. (փխբ.) Извращённость. Բարոյական այլասերվածություն нравственная извращённость.
ԱՅԼԱՍԵՐՎԵԼ, վեց 1. Дегенерировать, вырождаться, выродиться, перерождаться, переродиться. 2. (փխբ.) Развращаться, развратиться.
ԱՅԼԱՍԻՐԱԲԱՐ, մ. Альтруистически.
ԱՅԼԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Альтруистический, альтруистичный.
ԱՅԼԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Альтруизм.
ԱՅԼԱՏԱՐՐ, ա. 1. Разношёрстный, разношёрстый. 2. Разнородный.
ԱՅԼԱՏԵՍԱԿ, ա. Разнородный
ԱՅԼԱՏԵՍԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կենսբ.) Разнородность.
ԱՅԼԱՏՈՀՄ ա. Иноплеменный.
ԱՅԼԱՏՈՀՄԻԿ ա. Иноплеменный.
ԱՅԼԱՑԵՂ, ա. 1. Иноплеменный. 2. Разноплемённый.
ԱՅԼԱՑԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Принадлежность к другому племени. 2. Разноплемённость.
ԱՅԼԱՓՈԽ, ա. Преображённый.
ԱՅԼԱՓՈԽԵԼ, եցի Преображать, преобразить.
ԱՅԼԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Преображение.
ԱՅԼԱՓՈԽՈՒՄ, խման
ԱՅԼԱՓՈԽՎԵԼ, վեց Преображаться, преобразиться.
ԱՅԼԵՎ, շ. Также, но, и. ◊ Ոչ միայն... այլև не только... но и.
ԱՅԼԵՎԱՅԼ, ա. Разный, разнообразный, различный. ◊ Առանց այլևայլի, տե՛ս Առանց այլևայլության՝ Այլևայլություն բառի տակ։
ԱՅԼԵՎԱՅԼՈՒԹՅՈՒՆ, միայն Առանց այլևայլության կապակցության մեջ без околичностей, беспрекословно, безоговорочно.
ԱՅԼԵՎՍ, մ. Уже, уж, больше. Այլևս չկարողացավ համբերել больше не смог выдержать.
ԱՅԼԵՐԿՐԱՑԻ, ցու. Иноземец, иностранец, чужестранец, чужеземец.
ԱՅԼԵՐԿՐՅԱ, ա. Иноземный, иностранный, чужеземный, чужестранный.
ԱՅԼԻՄԱՍՏ, ա. Иносказательный, переносный, метафорический.
ԱՅԼՈՒՆ-ՓԱՅԼՈՒՆ, ա. (բրբ.) Переливчатый, блестящий.
ԱՅԼՈՒՐ մ. Куда-нибудь, куда глаза глядят.
ԱՅԼՈՒՐԵՔ մ. Куда-нибудь, куда глаза глядят.
ԱՅԼՈՒՐԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (իրավ.) Алиби. Ապացուցել իր այլուրեքությունը доказать своё алиби.
ԱՅԼՕՐԻՆԱԿ 1. ա. Иной, другой. 2. մ. Иначе, по-другому, по-иному.
ԱՅԾ, ի 1. Коза. 2. Козёл. ◊ Այծի միրուք козлиная борода. Այծերը ոչխարներից ջոկել отделить (отделять) овец от козлищ.
ԱՅԾԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Козоводческий.
ԱՅԾԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Козоводство.
ԱՅԾԱԲՈՒՅԾ, ի Козовод.
ԱՅԾԱԽՈՏ, տե՛ս Այծխոտ:
ԱՅԾԱԿԱՇԻ, շու Козлина, козья шкура.
ԱՅԾԱՄԱԶ 1. գ. Козий волос, козий пух, козья шерсть. 2. ա. Изготовленный из козьего волоса, козьей шерсти, пуха.
ԱՅԾԱՄԱՐԴ, ի (դիցբ.) Сатир, фавн.
ԱՅԾԱՄՈՐԹԻ, տե՛ս Այծենի։
ԱՅԾԱՄՈՐԻ, րու Дикая клубника.
ԱՅԾԱՄՈՐՈՒՍ ի Козлиная борода.
ԱՅԾԱՄՈՐՈՒՔ ի Козлиная борода.
ԱՅԾԱՅԻՆ, ա. Козлиный (относящийся к козлу); козий (относящийся к козе).
ԱՅԾԱՆՈՑ, ի Козий хлев, загон для коз.
ԱՅԾԱՏԵՐԵՎԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Жимолостные.
ԱՅԾԱՏԻԿ, ի Бурдюк из козлины, козьей шкуры.
ԱՅԾԱՐ, ի (բսբ.) Чёрный тополь, осокорь.
ԱՅԾԱՐԱԾ, ի Козопас.
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ, ի և ջեր 1. (կենդբ.) Козерог, дикий горный козёл. 2. (աստղգ.) Козерог, созвездие южного полушария, а также знак зодиака. ◊ Այծեղջեր արևադարձ тропик козерога.
ԱՅԾԵՄԻԿ, ի Серна.
ԱՅԾԵՄՆԻ 1. գ. Мех серны. 2. ա. Изготовленный из меха серны. 3. գ. Шуба, тулуп из этого меха.
ԱՅԾԵՆԱԿԱՃ, ի 1. Войлок из козьей шерсти. 2. Бурка, епанча.
ԱՅԾԵՆԻ, նու 1. գ. Козий мех. 2. ա. Изготовленный из козьего меха или шерсти. 3. գ. Шуба, тулуп из козьего меха.
ԱՅԾԵՐԱՄԱԿ, ի Стадо коз.
ԱՅԾԻԿ, ի (նվազ.) Козлик, козочка.
ԱՅԾԽՈՏ, ի (բսբ.) Козелец.
ԱՅԾԿԻԹ, ի (կենդբ.) Козодой.
ԱՅԾՄՈՐՈՒՔ 1. տե՛ս Ասպիրակ։ 2. ա. Обладающий козлиной бородой, козлобородый. 3. գ. Народное название различных растений, козлобородник.
ԱՅԾՅԱՄ, ի Серна.
ԱՅԾՅԱՄԻԿ, տե՛ս Այծեմիկ:
ԱՅԾՈՏՆ 1. ա. Козлоногий. 2. գ. (բսբ.) Сныть.
ԱՅԾՏԵՐԵՎՈՒԿ, ի (բսբ.) Каприфолия.
ԱՅԾՔԱՂ, ի Антилопа.
ԱՅՆ, դ. Тот. ◊ Այն աստիճան до такой степени. Այն աշխարհը тот свет. Այս աշխարհը գնալ отправиться на тот свет. Այն աշխարհը ուղարկել отправить на тот свет. Այն է 1) то-есть, 2) как то. Այն էլ к тому же, тем более. Այն ժամանակ тогда, в этом случае. Աոանց այն էլ и без того. Այն էլ կա надо принять во внимание и то... Այս ու այն тот или иной, разный, разнообразный. Բանն այն է дело в том.
ԱՅՆԺԱՄ, մ. Тогда, в то время.
ԱՅՆԻՆՉ 1. դ. Такой-то. 2. շ. Тогда как, между тем как, а между тем.
ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ, շ. Однако, тем не менее, всё-таки, всё же.
ԱՅՆՈՒՀԱՆԴԵՐՁ, շ. Всё-таки, всё же, вместе с тем.
ԱՅՆՈՒՀԵՏ, տե՛ս Այնուհետև,
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ, մ. Затем, потом, после этого.
ԱՅՆՉԱՓ, դ. Настолько, так, до того, столько. Այնչափ մութն էր, որ ես նրան չճանաչեցի было настолько темно, что я его не узнал. Այնչափ... որ настолько... что Նա այնչափ հուզված էր, որ լաց էր լինում он так был расстроен, что плакал.
ԱՅՆՊԵՍ, դ. Так. Ես այնպե՛ս երջանիկ եմ я так счастлив! ◊ Այնպես որ так что. Այնպես չէ՞ не так ли? не правда ли? Այսպես թե այնպես, Բայց և այնպես, Հենց այնպես, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԱՅՆՊԻՍԻ, դ. Такой.
ԱՅՆՏԵՂ, դ. 1. Там. 2. Туда.
ԱՅՆՏԵՂԱՑԻ, ցու 1. ա. Тамошний, из тех мест (о человеке,). 2. գ. Уроженец тех мест.
ԱՅՆՔԱՆ, դ. Столько, столь, так, настолько.
ԱՅՈ, եղնկ. բառ Да.
ԱՅՊԱՆԵԼ, ա. (հնց.) 1. Осмеивать, осмеять, высмеивать, высмеять. 2. Оскорблять, оскорбить.
ԱՅՊԱՆԵԼԻ, ա. (հնց.) Предосудительный, постыдный.
ԱՅՊԱՆՈՒՄ, նման 1. Осмеивание, осмеяние, высмеивание. 2. Оскорбление.
ԱՅՍ1, դ. Этот. ◊ Այս աշխարհը этот свет. Այս ու այն, Այս կամ այն тот или иной, этот или тот. Այս կերպ этак, так, таким образом. Այս ու այնտեղ здесь и там, тут и там.
ԱՅՍ2, ի. (հնց.) Бес, дьявол, злой дух.
ԱՅՍԱՀԱՐ, ա. (սնոտ.) Бесноватый (устар.), одержимый бесом, припадочный, душевнобольной, ненормальный.
ԱՅՍԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (սնոտ.) Беснование (устар.).
ԱՅՍԱՀԱՐՎԵԼ, վեցի (սնոտ.) Стать бесноватым, душевнобольным, ненормальным.
ԱՅՍԻՆՉ, դ. Такой-то.
ԱՅՍԻՆՉ-ԱՅՆԻՆՉ, ա. Разные, те или иные, какие-то.
ԱՅՍԻՆՔՆ, շ. То есть, а именно.
ԱՅՍՈՒ, գ. (հնց.) Միայն Այսու հայտնում ենք... կապակցության մեջ сим сообщаем... (устар.), настоящим сообщаем...
ԱՅՍՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ, շ. Всё-таки, всё же, тем не менее.
ԱՅՍՈՒՀԱՆԴԵՐՁ, շ. Вместе с тем, несмотря на это.
ԱՅՍՈՒՀԵՏ մ. Впредь, отныне, после этого.
ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՎ մ. Впредь, отныне, после этого.
ԱՅՍՉԱՓ, տե՛ս Այսքան։
ԱՅՍՊԵՍ, դ. 1. Так, таким образом. 2. Такой. Այսպես օրինակ так, например. ◊ Այսպես ասած так сказать. Այսպես թե այնպես так или иначе, как бы то ни было. Այսպես կոչված так называемый. Այսպես ուրեմն итак, таким образом. Եվ այսպես итак.
ԱՅՍՊԻՍԻ, դ. Такой.
ԱՅՍՊԻՍՈՎ, շ. Таким образом, итак.
ԱՅՍՏԵՂ, դ. 1. Здесь, тут. 2. Сюда.
ԱՅՍՏԵՂ-ԱՅՆՏԵՂ, մ. Кое-где, тут и там.
ԱՅՍՔԱՆ, դ. Столько.
ԱՅՍՕՐ, մ. Сегодня. ◊ Այսօր ևետ сегодня же. Այսօրվա օրը в сегодняшний день. Այսօր թե վաղը не сегодня-завтра. Մինչև այսօր по сей день, до сегодняшнего дня.
ԱՅՍՕՐ-ՎԱՂԸ, մ. Скоро, в ближайшее время, не сегодня-завтра.
ԱՅ-ՎԱՅ, ձ. Увы! Эх! Э-эх!
ԱՅՏ, ի Щека.
ԱՅՏԱՄԿԱՆ, ի (կզմխս.) Щёчная мышца.
ԱՅՏԱՄՈՐՈՒՍ ի Бакенбарда.
ԱՅՏԱՄՈՐՈՒՔ ի Бакенбарда.
ԱՅՏԱՅԻՆ, ա. Щёчный. Այտային զարկերակ Щёчная артерия.
ԱՅՏԱՊԱՐԿ, ի (կզմխս.) Защёчный мешок.
ԱՅՏԱՓՈՍԻԿ, ի Ямочка на щеке.
ԱՅՏԻԿ, ի (նվազ., փղքշ.) Щёчка.
ԱՅՏՈՍԿՐ, ի Скула, скуловая кость.
ԱՅՏՈՍԿՐԱՅԻՆ, ա. Скуловой.
ԱՅՏՈՍԿՐՈՏ, ա. Скуластый.
ԱՅՏՈՒՌՈՒՑՔ, ի (բժշկ.) Флюс
ԱՅՏՈՒՑ, ի (բժշկ.) Отёк.
ԱՅՏՈՒՑԱՅԻՆ, ա. (բժշկ.) Отёчный.
ԱՅՏՈՒՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Отёчность.
ԱՅՏՈՒՑՎԵԼ, վեց (բժշկ.) Отекать.
ԱՅՐ1, ի 1. Мужчина. 2. Муж, супруг. Այր ու կին муж и жена.
ԱՅՐ2, ի Пещера, грот.
ԱՅՐԱԲԱՐ, մ. Мужественно.
ԱՅՐԱԲՆԱԿ, ի Отшельник, пещерник (стар.).
ԱՅՐԱԶԵՎ, ա. Похожий на пещеру, имеющий форму пещеры, в виде пещеры.
ԱՅՐԱԹՈՂ, ա. Разведённая.
ԱՅՐԱԿԱՆ, ա. 1. Мужской. 2. Мужественный.
ԱՅՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мужественность.
ԱՅՐԱԿԵՐՊ, ա. Мужеподобный, мужеобразный.
ԱՅՐԱՄԱՐԴ, տե՛ս Տղամարդ։
ԱՅՐԱՆԱԼ, ացա Мужать, возмужать.
ԱՅՐԱՆՄԱՆ1, ա. Мужеподобный.
ԱՅՐԱՆՄԱՆ2, տե՛ս Այրաձև։
ԱՅՐԱՍԻՐՏ, տե՛ս Արիասիրտ։
ԱՅՐԱՍՊԱՆ, ի Мужеубийца.
ԱՅՐԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мужеубийство.
ԱՅՐԱՏՅԱՑ, ա. Свойственный мужененавистнице.
ԱՅՐԱՑԱՎԵՐ, ա. (հնց.) Сожжёный и разрушенный. ◊ Այրացավեր անել предать огню и мечу.
ԱՅՐԱՑԻ, ա. Мужественный.
ԱՅՐԵԼ, եցի 1. Сжигать, сжечь. Նամակն այրել сжечь письмо. 2. Поджигать, поджечь. Խոտի դեզը այրել поджечь стог сена. 3. Выжигать, выжечь. Արևը այրեց դաշտերը солнце выжгло поля. 4. Прижигать, прижечь. Կարկանդակը այրել прижечь пирог. 5. Обжигать, обжечь. Ձեռքը այրել обжечь руку. 6. Жечь, палить, спалить. Ծղոտ այրել спалить солому.
ԱՅՐԵԼԻ, ա, (մսնգ.) Сгораемый.
ԱՅՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (մսնգ.) Горючесть, сгораемость.
ԱՅՐԵԼԻՔ, տե՛ս Վառելիք։
ԱՅՐԵԾԱՂԻԿ, տե՛ս Քոսքսուկ։
ԱՅՐԵՑՅԱԼ, ա. (հնց.) Жаркий, жгучий, палящий. ◊ Այրեցյալ գոտի жаркий, тропический пояс.
ԱՅՐԸՆՏԻՐ, ա. (հնց.) Отборный (о войсках).
ԱՅՐԻ 1. գ. Вдова. 2. ա. Вдовий.
ԱՅՐԻԱՆԱԼ, ացա Вдоветь, овдоветь.
ԱՅՐԻԱՑՆԵԼ, ցրի Оставить вдовой.
ԱՅՐԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вдовство.
ԱՅՐԻՉ, ա. Жаркий, жгучий, палящий.
ԱՅՐՄԱՐԴ, ու (հզվդ.) Мужчина.
ԱՅՐՄԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, (հզվդ.) տե՛ս Տղամարդություն։
ԱՅՐՈՑ, ի 1. (բժշկ.) Жар. 2. տե՛ս Այրվածք։ 3. Горелка.4. Изжога.
ԱՅՐՈՑՔ, տե՛ս Այրոց 1 և 2 նշան.։
ԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мужественность, мужество.
ԱՅՐՈՒԿԻՆ, կնոջ Супруги, муж и жена.
ԱՅՐՈՒՁԻ, ու Конница, кавалерия.
ԱՅՐՈՒՄ, րման 1. Сжигание, сожжение. 2. Выжигание. 3. Прижигание. 4. Обжигание. 5. Сгорание, горение.
ԱՅՐՈՒՑ ի Ожог.
ԱՅՐՈՒՑՔ ի Ожог.
ԱՅՐՈՒՔ, ի Нагар, гарь.
ԱՅՐՎԱԾՔ, ի Ожог.
ԱՅՐՎԵԼ, վեց 1. Гореть, сгорать, сгореть. 2. Сжигаться, сжечься. 3. Выжигаться, выжечься. 4. Пригорать, пригореть. 5. Обжигаться, обжечься, жечься. Սիրտը այրվել, տե՛ս Սիրտ բառի տակ։
ԱՅՑ, ի Посещение, визит. ◊ Այցի գալ нанести визит, прийти с визитом.
ԱՅՑԱՎԱՅՐ, ի Место посещения.
ԱՅՑԱՎՃԱՐ, ի Плата за визит.
ԱՅՑԱՏՈՄՍ տե՛ս Այցետոմս:


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ