Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱՐԱԲ, ի, 1. Араб. 2. տե՛ս Արաբական, 3. Арап.
ԱՐԱԲԱ, յի (բրբ.) Арба.
ԱՐԱԲԱԳԵՏ, ի Арабист.
ԱՐԱԲԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Арабистика.
ԱՐԱԲԱԽԵԺ, ի Гуммиарабик.
ԱՐԱԲԱԿԱՆ, ա. Арабский. ◊ Արաբական թվանշաններ арабские цифры. Արաբական նժույգ арабский скакун.
ԱՐԱԲԱՆԱԽՇ, ի Арабески (арабеска и арабеск), сложный орнамент из геометрических узоров, листьев и цветов.
ԱՐԱԲԵՐԵՆ, 1. գ. Арабский язык. 2. ա. Арабский (о языке). 3. մ. По-арабски, на арабском языке.
ԱՐԱԳ, 1. մ. Скоро, спешно. 2. մ. Быстро. Արագ վազել быстро бегать. 3. ա. Скорый, быстрый, проворный. Արագ քայլեր быстрые шаги. 4. մ. Быстро, мимоходом.
ԱՐԱԳԱԲԱԽ, ա. Учащённо бьющийся.
ԱՐԱԳԱԲԱՆ, տե՛ս Արագախոս:
ԱՐԱԳԱԳԻՐ, տե՛ս Սղագիր:
ԱՐԱԳԱԳՆԱՑ, ա. Быстроходный, скорый, скоростной. Արագագնաց նավ быстроходное судно.
ԱՐԱԳԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Быстроходность.
ԱՐԱԳԱԳՐԱԿԱՆ, ա. 1. Скорописный. 2. տե՛ս Սղագրական։
ԱՐԱԳԱԳՐԵԼ, եցի 1. Писать быстро. 2. տե՛ս Սղագրել:
ԱՐԱԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Скоропись. 2. տե՛ս Սղագրություն։
ԱՐԱԳԱԶԱՐԿ, ա. Скорострельный. Արագազարկ հրացան скорострельное ружьё.
ԱՐԱԳԱԹԵՎ, ա. Быстрокрылый.
ԱՐԱԳԱԹՌԻՉ, ա. 1. Быстрокрылый. Արագաթռիչ արծիվ быстрокрылый орёл. 2. скоростной. Արագաթռիչ ինքնաթիռ скоростной самолёт.
ԱՐԱԳԱԼԵԶՈՒ, տե՛ս Արագախոս:
ԱՐԱԳԱԼՈՒՅԾ, ա. Быстро растворимый.
ԱՐԱԳԱԽԱՂԱՑ, տե՛ս Արագընթաց,
ԱՐԱԳԱԽԱՂԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Արագընթացություն։
ԱՐԱԳԱԽՈՍ, ա. Говорящий скороговоркой.
ԱՐԱԳԱԽՈՍԵԼ, եցի Говорить скороговоркой.
ԱՐԱԳԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Скороговорка.
ԱՐԱԳԱԿԱՏԱՐ, ա. Быстро исполняющий, быстрый.
ԱՐԱԳԱԿԱՐ, տե՛ս Արագակարիչ։
ԱՐԱԳԱԿԱՐԻՉ, ի Скоросшиватель։
ԱՐԱԳԱՀԱԼ, տե՛ս Դյուրահալ։
ԱՐԱԳԱՀԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Դյուրահալություն։
ԱՐԱԳԱՀԱՍ, ա. 1. Скороспелый. Արագահաս մրգեր скороспелые фрукты. 2. Скоропостижный. Արագահաս մահ скоропостижная смерть.
ԱՐԱԳԱՀԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Скороспелость. 2. Скоропостижность.
ԱՐԱԳԱՀԱՏ, ա. Быстрорежущий.
ԱՐԱԳԱՀՅՈՒԾ, ա. Скоротечный. Արագահյուծ թոքախտ скоротечная чахотка.
ԱՐԱԳԱՀՈԼՈՎ, տե՛ս Արագապտույտ:
ԱՐԱԳԱՀՈՍ, ա. Быстрый, быстротекущий, быстротечный (устар. поэт.).
ԱՐԱԳԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Скорострельность.
ԱՐԱԳԱՁԵՌՆ, ա. Ловкий; проворный.
ԱՐԱԳԱՁԻԳ, ա. Скорострельный. Արագաձիգ հրացան скорострельное ружьё.
ԱՐԱԳԱՄԱՇ, ա. Быстро изнашивающийся, непрочный.
ԱՐԱԳԱՄԻՏ, ա. (հզվդ.) Сообразительный, сметливый, смекалистый (разг.).
ԱՐԱԳԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Сметливость, сообразительность, смекалка.
ԱՐԱԳԱՆԱԼ, ացավ Ускоряться, ускориться, убыстряться, убыстриться.
ԱՐԱԳԱՆՅՈՒԿ, ա. Мимолётный.
ԱՐԱԳԱՇԱՐԺ, ա. Быстрый, резвый, проворный, бойкий, расторопный.
ԱՐԱԳԱՇԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Быстрота, резвость, проворство, проворность, бойкость, расторопность.
ԱՐԱԳԱՉԱՓ, ի Спидометр, прибор для измерения скорости автомобиля, мотоцикла и др., а также пройденного ими расстояния.
ԱՐԱԳԱՊՏՈՒՅՏ, ա. Быстро вертящийся, быстро вращающийся.
ԱՐԱԳԱՍԱՀ 1. ա. Быстротечный, быстротекущий, мимолётный. 2. մ. Мимолётно, быстротечно.
ԱՐԱԳԱՍԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Быстротечность, мимолётность.
ԱՐԱԳԱՍԼԱՑ ա. Стремительный.
ԱՐԱԳԱՍՈՒՅՐ ա. Стремительный.
ԱՐԱԳԱՎԱԶ, ա. 1. Быстроногий. Արագավազ եղնիկ быстроногий олень. 2. Быстрый, быстротекущий.
ԱՐԱԳԱՎԱԽՃԱՆ, ա. Недолговечный, быстротечный.
ԱՐԱԳԱՏԵՄՊ, ա. Быстрый, идущий в быстром темпе.
ԱՐԱԳԱՏԵՍ, տե՛ս Սրատես:
ԱՐԱԳԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Սրատեսություն:
ԱՐԱԳԱՏԻՊ 1. ա. Скоропечатный. 2. գ. Скоропечатная машина.
ԱՐԱԳ-ԱՐԱԳ,, մ. Быстро-быстро, очень быстро, торопливо.
ԱՐԱԳԱՐՇԱՎ, տե՛ս Սրարշավ:
ԱՐԱԳԱՑՆԵԼ, ցրի Ускорять, ускорить, убыстрять, убыстрить. Աշխատանքը արագացնել ускорить работу.
ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ, ցման Ускорение.
ԱՐԱԳԱՑՈՒՑԻՉ, ի և ցչի (ֆիզ.) Ускоритель.
ԱՐԱԳԱՑՎԵԼ, վեց Ускоряться, ускориться, убыстряться, убыстриться.
ԱՐԱԳԱՔԱՅԼ, 1. ա. Быстроногий, легконогий, быстрый, лёгкий (в ходьбе). 2. մ. Быстрым шагом. ◊ Արագաքայլ անել ускорить шаги.
ԱՐԱԳԸՆԹԱՑ, ա. Быстроходный.
ԱՐԱԳԸՆԹԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Быстроходность.
ԱՐԱԳԻԼ, ի (կենդբ.) Аист.
ԱՐԱԳՈՏՆ, ա. Быстроногий, легконогий, быстрый, лёгкий (в ходьбе,). Արագոտն նժույգ быстроногий скакун.
ԱՐԱԳՈՐԵՆ, տե՛ս Արագ 1 նշան.:
ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Скорость, быстрота ◊ Կայծակի արագություն, Գլխապտույտ՝ խելապտույտ արագություն և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ:
ԱՐԱԺԱՆ, ի (բրբ.) Сливки.
ԱՐԱԼԵԶ, ի (առասպ.) Аралез - языческое божество в образе собаки; в мифологии древней Армении оживляло храбрых воинов, павших на поле боя, зализывая им раны.
ԱՐԱԽԻՍ, տե՛ս Գետնանուշ։
ԱՐԱԾ, ի Рябина, щербина.
ԱՐԱԾԱԴԵՄ, ա. Рябой, щербатый (разг).
ԱՐԱԾԱՎԵՐ, ա. Потравленный (о лугах, посевах).
ԱՐԱԾԱՎԵՐԵԼ, եց Травить, потравить (луга, посевы).
ԱՐԱԾԱՎԵՐՈՒՄ, րման Потрава.
ԱՐԱԾԱՑՆԵԼ, 1. տե՛ս Արածեցնել, 2. (փխբ.) Водить за нос.
ԱՐԱԾԵԼ, եց Пастись.
ԱՐԱԾԵՑՆԵԼ, ցրի Пасти.
ԱՐԱԾԵՑՈՒՄ, ցման Пастьба.
ԱՐԱԿԱՆ, ա. Мужской. ◊ Արական սեռ (քեր.) мужской род.
ԱՐԱՀԵՏ, ի 1. Тропа, тропинка. 2. (փխբ.) Тропа, направление, путь деятельности кого-, чего-либо. Կյանքի արահետ жизненная тропа, тропа жизни.
ԱՐԱՄԲԻ, բու Замужняя женщина.
ԱՐԱՄԵԱԿԱՆ, ա. Арамейский.
ԱՐԱՄԵԱՏԱՌ, ա. Написанный арамейскими буквами.
ԱՐԱՄԵԱՑԻ, ռու Арамеец.
ԱՐԱՄԵՐԵՆ 1. գ. Арамейский язык. 2. ա. Арамейский (о языке), 3. մ. По-арамейски, на арамейском языке.
ԱՐԱՆ, ի (բրբ.) Равнинное пространство.
ԱՐԱՆ-ՇԱՐԱՆ, մ. (բրբ.) Вереницей, один за другим, цепью, цепочкой, чередой, гуськом, цугом (разг.).
ԱՐԱՆ-ՏԱՐԱՆ, ի (բրբ.) Грабёж, разбой.
ԱՐԱՆՑԻ, ցու Житель равнины.
ԱՐԱՆՔ, ի 1. Промежуток. 2. Щель, зазор. ◊ Արանք բանալ дать место, дать проход. Արանքը ճղել (բրբ.) улизнуть. Մատների արանքով նայել, տե՛ս Մատ բառի տակ։
ԱՐԱՏ, ի 1. Порок, недостаток, изъян. 2. (փխբ.) Бесславие, бесчестье. ◊ Սրտի արատ порок сердца.
ԱՐԱՏԱՎՈՐ, ա. Порочный.
ԱՐԱՏԱՎՈՐԵԼ, եցի Порочить, опорочить, позорить, опозорить, пятнать, запятнать. Անունն արատավորել запятнать (опорочить) имя.
ԱՐԱՏԱՎՈՐԻՉ, ա. Порочащий, позорящий.
ԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Порочность
ԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒՄ, րման Порочение.
ԱՐԱՏԱՎՈՐՎԵԼ, վեցի Порочиться, опорочиться, позориться, опозориться.
ԱՐԱՏԵԼ, տե՛ս Արատավորել։
ԱՐԱՐ1, ի (թատր.) Действие, акт. Դրամա հինգ արարով драма в пяти действиях.
ԱՐԱՐ2 (հնց.) Միայն Արար աշխարհ (աշխարք) արտահայտության մեջ весь мир.
ԱՐԱՐԱԾ, ի 1. Живое существо. 2. Человек. 3. Существо, создание, творение (устар.). Չքնաղ արարած дивное создание..
ԱՐԱՐԱՏԻ, ի Араратский (сорт винограда).
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ, ա. Араратский. ◊ Արարատյան բարբառ араратский диалект.
ԱՐԱՐԻՉ, րչի 1. (կրոն.) Творец, создатель, бог. 2. Создатель, творец, созидатель (книжн.).
ԱՐԱՐՄՈՒՆՔ, ի Поступок, шаг, дело, действие.
ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) Обрядовый, ритуальный (книжн.).
ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳ, ի Обряд, церемония, ритуал (книжн.).
ԱՐԱՐՈՂԱՊԵՏ, ի (հնց) Церемониймейстер.
ԱՐԱՐՈՂԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Должность церемониймейстера. 2. Исполнение должности церемониймейстера.
ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. (կրոն.) Обряд (религиозный). 2. Обряд, церемония, ритуал (книжн.).
ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾ 1. (կրոն.) ա. Сотворенный, созданный (богом). 2. ա. Созидательный (книжн.). 3. տե՛ս Արարիչ։
ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾԵԼ, եց (կրոն.) Создавать, создать, творить, сотворить.
ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Создание, созидание, сотворение.
ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ, ա. (կրոն.) Свойственный создателю.
ԱՐԱՐՉԱՊԵՏ, տե՛ս Արարիչ 1 նշան.։
ԱՐԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Создание, созидание, сотворение.
ԱՐԱՐՎԱԾ, ի (թատր.) Действие, акт.
ԱՐԱՐՔ, ի Поступок, шаг, дело, действие.
ԱՐԱՔՍԵՆԻ, նու Араксени (сорт винограда).
ԱՐԲԱՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Пособничество.
ԱՐԲԱՆՅԱԿ, ի 1. (աստղգ.) Спутник, сателлит. 2. (փխբ.) Сателлит, зависимое, подчинённое лицо, приспешник. клеврет (книжн.). ◊ Արհեստական արբանյակ искусственный спутник.
ԱՐԲԱՆՅԱԿԱԿԻՐ, կրի Ракета-носитель.
ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՆԱՎ, ի Корабль-спутник.
ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՏԱՐ, տե՛ս Արբանյակակիր։
ԱՐԲԵԼ, եցի 1. տե՛ս Հարբել։ 2. Упиваться, упиться. 3. (հնց.) пить, выпить.
ԱՐԲԵՆԱԼ, եցա, Опьяняться.
ԱՐԲԵՑԱՏԵՆԴ, ի (բժշկ.) Белая горячка.
ԱՐԲԵՑՆԵԼ, տե՛ս Հարբեցնել:
ԱՐԲԵՑՈՂ Алкоголик, пьяница, пропойца (прост.).
ԱՐԲԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Алкоголизм, пьянство.
ԱՐԲԵՑՈՒՄ, ցման 1. Опьянение. 2. Упоение.
ԱՐԲԵՑՈՒՑԻՉ, ա. Пьянящий, опьяняющий.
ԱՐԲՇԻՌ, ա. Беспутный, разгульный (разг.).
ԱՐԲՇՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Беспутство, разгул, разгулье (разг.).
ԱՐԲՈՒՄ, տե՛ս Արբեցում:
ԱՐԲՈՒՆ, ա. (հզվդ.) 1. Зрелый, возмужалый, 2. Пьянящий.
ԱՐԲՈՒՆՔ, ի Зрелость, возмужалость, половая, зрелость, совершеннолетие.
ԱՐԳԱՀԱՏԱԿԱՆ, ա. Жалостный.
ԱՐԳԱՀԱՏԱՆՔ, ի Жалость, сочувствие, сострадание.
ԱՐԳԱՀԱՏԵԼ, եցի Жалеть, пожалеть, сжалиться.
ԱՐԳԱՀԱՏԵԼԻ, ա. Жалкий.
ԱՐԳԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жалость, сочувствие, сострадание.
ԱՐԳԱՀԱՏՈՒՄ, տման Жалость, сочувствие, сострадание.
ԱՐԳԱՆԱԿ, ի Бульон.
ԱՐԳԱՆԳԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Кесарево сечение.
ԱՐԳԱՆԳԱՀԱՏՈՒՄ, տման (բժշկ.) Кесарево сечение.
ԱՐԳԱՆԴ, ի 1. (կզմխս.) Матка, утроба (устар. и прост.). 2. (փխբ.) Недра. Երկրի արգանդում в недрах земли.
ԱՐԳԱՆԴԱԽՈՏ, տե՛ս Երիցուկ:
ԱՐԳԱՆԴԱԿԻՑ 1. ա. Единоутробный (устар.). Արգանդակից եղբայր единоутробный брат. 2. գ. (հզվդ.) Близнец.
ԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ, ա. Маточный.
ԱՐԳԱՍԱԲԵՐ, ա. 1. Плодородный, тучный (о земле, почве). 2. (փխբ.) Продуктивный, плодотворный.
ԱՐԳԱՍԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Плодородие, плодородность, тучность (земли, почвы). 2. (փխբ.) Продуктивность, плодотворность.
ԱՐԳԱՍԱԼԻՐ տե՛ս Արգասավոր:
ԱՐԳԱՍԱԼԻՑ տե՛ս Արգասավոր:
ԱՐԳԱՍԱՎՈՐ, ա. 1. Плодородный, плодовитый. 2. Продуктивный, плодотворный.
ԱՐԳԱՍԱՎՈՐԵԼ, եց Оплодотворять, оплодотворить, способствовать плодородию.
ԱՐԳԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Плодородность, плодовитость. 2. Продуктивность, плодотворность.
ԱՐԳԱՍԱՎՈՐՈՒՄ, րման Оплодотворение.
ԱՐԳԱՍԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Оплодотворяться.
ԱՐԳԱՍԻՔ, ի 1. Продукт, плод (труда). 2. Результат. Երկարամյա աշխատանքի արգասիք результат долголетнего труда. 3. Урожай. 4. (հնց.) տե՛ս Քանորդ,
ԱՐԳԱՎԱՆԴ, ա. Плодородный.
ԱՐԳԱՎԱՆԴԱՀՈՂ, ա. Плодородный. Արգավանդահող շրջան плодородный район.
ԱՐԳԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плодородие, плодородность.
ԱՐԳԵԼԱԳԻԾ, գծի Барьер.
ԱՐԳԵԼԱԳՐԵԼ, եցի Наложить запрет, арест.
ԱՐԳԵԼԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (իրավ.) Наложение запрета.
ԱՐԳԵԼԱԴՐՈՒՄ, րման (իրավ.) Наложение запрета.
ԱՐԳԵԼԱԴՐՎԵԼ, վեց, Быть, находиться под запретом.
ԱՐԳԵԼԱԿ, ի 1. Тормоз. 2. (փխբ.) Препятствие, преграда, помеха, барьер, тормоз.
ԱՐԳԵԼԱԿԱԼԱՆՔ, ի (իրավ.) Секвестр. Արգելակալանք գնել наложить секвестр.
ԱՐԳԵԼԱԿԱԼԾԱԿ, ի Тормозной рычаг. 
ԱՐԳԵԼԱԿԱՅԻՆ, ա. Тормозной.
ԱՐԳԵԼԱԿԱՆ, ա. Запретительный. ◊ Արգելական հրամայական (քեր.) отрицательная форма повелительного наклонения.
ԱՐԳԵԼԱԿԱՊՏՈՒՏԱԿ, ի Тормозной винт.
ԱՐԳԵԼԱԿԱՎՈՐ, ա. Снабжённый тормозом, тормозной.
ԱՐԳԵԼԱԿԵԼ, եցի 1. Тормозить, затормозить, стопорить, застопорить. 2. (փխբ.) Задерживать, задержать, тормозить, затормозить.
ԱՐԳԵԼԱԿՈՒՄ, կման 1. Торможение, замедление, задержка. 2. (կզմխս.) Торможение (активная задержка деятельности нервных центров или рабочих органов).
ԱՐԳԵԼԱԿՎԵԼ, վեց Тормозиться, затормозиться.
ԱՐԳԵԼԱՄԱՍ, տե՛ս Արգելոց:
ԱՐԳԵԼԱՆՏԱՌ, ի Заповедный лес.
ԱՐԳԵԼԱՆՔ, տե՛ս Արգելք:
ԱՐԳԵԼԱՌԻԹ 1. գ. Препятствие, преграда, помеха.2. ա. Препятствующий, мешающий. Արգելառիթ հանգամանք препятствующее обстоятельство.
ԱՐԳԵԼԱՎԱԶՔ, ի (սպորտ.) Бег с препятствиями.
ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ, ի Заповедник.
ԱՐԳԵԼԱՏՈՒՆ տե՛ս Բանտ:
ԱՐԳԵԼԱՐԱՆ տե՛ս Բանտ:
ԱՐԳԵԼԱՐԱՆԱՅԻՆ, ա. Тюремный.
ԱՐԳԵԼԱՓԱԿ 1. ա. Изолированный, замкнутый. 2. ա. Запрещённый, Запретный. 3. տե՛ս Արգելափակոց:
ԱՐԳԵԼԱՓԱԿԵԼ, եցի (հնց.) 1. Заключать, заключить в тюрьму, сажать, посадить в тюрьму, изолировать. 2. Заграждать, заградить.
ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՑ, ի Заграждение, барьер.
ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Изоляция, изолирование.
ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԵԼ, վեցի Изолироваться.
ԱՐԳԵԼԵԼ, եցի 1. Запрещать, запретить, налагать, наложить запрет (на что), не разрешать, не разрешить, воспрещать, воспретить. Ծխելն արգելել запретить курить.
ԱՐԳԵԼԻՉ, ա. Запретительный, воспретительный.
ԱՐԳԵԼՈՑ, ի Заповедник. Պետական արգելոց государственный заповедник.
ԱՐԳԵԼՈՒՄ, լման Запрещение, воспрещение.
ԱՐԳԵԼՎԵԼ, վեց Запрещаться, воспрещаться. ◊ Արգելված պտուղ запретный плод.
ԱՐԳԵԼՔ, ի 1. Препятствие, преграда, помеха. 2. Запрёт, запрещение. ◊ Արգելք դնել 1) запретить, 2) наложить арест. Արգելք լինել՝ հանդիսանալ служить препятствием.
ԱՐԳՈՆԱՎՈՐԴՆԵՐ, ի (դիցբ.) Аргонавты.
ԱՐԴ1, մ. 1. Теперь, в настоящее время, ныне (устар. и книжн.) 2. եղնկ. բառ, Итак, следовательно, стало быть.
ԱՐԴ2, տե՛ս Արդուզարդ:
ԱՐԴԱՍԵՂԱՆ, տե՛ս Զարդասեղան:
ԱՐԴԱՐ 1. ա. Справедливый, беспристрастный. Արդար դատավոր справедливый (беспристрастный) судья. 2. ա. Невинный, невиновный. Արդար ճանաչել признать невиновным. 3. ա. Прямой, искренний, правдивый. 4. ա. Законный, правый, справедливый. Արդար բաժին законная доля. 5. ա. Праведный. 6. գ. Праведник, святой (человек). 7. մ. Справедливо. Արդար դատել судить справедливо. ◊ Արդար յուղի տեղ ընդունել принимать за чистую монету. Արդար աշխատանք честный труд. Արդար վաստակ честный заработок. Արդար քրտինքով в поте лица, честным трудом.
ԱՐԴԱՐԱԲԱՆ, տե՛ս Արդարախոս։
ԱՐԴԱՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Արդարախոսություն:
ԱՐԴԱՐԱԲԱՐ, մ. Справедливо.
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏ, ա. Правосудный (книжн.), справедливый.
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՐԵՆ, մ. Справедливо.
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Правосудие. 2. Юстиция. ◊ Արդարադատության մինիստրություն министерство юстиции.
ԱՐԴԱՐԱԽՈՀ, տե՛ս Արդարամիտ։
ԱՐԴԱՐԱԽՈՍ, ա. Правдивый. 
ԱՐԴԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правдивость. 1. (կրոն.) Праведность 2. (հզվդ.) Добродетельная жизнь.
ԱՐԴԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Արդարամտություն։ 
ԱՐԴԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правдивость. 1. (կրոն.) Праведность 2. (հզվդ.) Добродетельная жизнь.
ԱՐԴԱՐԱԿՅԱՑ, ա. 1. (կրոն.) Праведный. 2. Добродетельный, нравственный.
ԱՐԴԱՐԱՀԱՃ, ա. Благосклонный, благожелательный.
ԱՐԴԱՐԱՀԱՅԱՑ, տե՛ս Արդարամիտ,
ԱՐԴԱՐԱՄԻՏ, ա. Справедливый, беспристрастный, объективный.
ԱՐԴԱՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Справедливость, беспристрастие, беспристрастность, объективность.
ԱՐԴԱՐԱՆԱԼ, ացա Оправдываться, оправдаться.
ԱՐԴԱՐԱՍԵՐ, ա. Правдивый.
ԱՐԴԱՐԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Справедливый.
ԱՐԴԱՐԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правдолюбие (книжн.).
ԱՐԴԱՐԱՏԵՆՉ, ա. Жаждущий справедливости, ищущий правды.
ԱՐԴԱՐԱՑԻ, ա. Справедливый, правый.
ԱՐԴԱՐԱՑԻՈՐԵՆ, մ. Справедливо.
ԱՐԴԱՐԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Справедливость.
ԱՐԴԱՐԱՑՆԵԼ, ցրի Оправдывать, оправдать. ◊ Իրեն արդարացնել оправдать себя.
ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՄ, ցման Оправдание.
ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Оправдательный. Արդարացուցիչ փաստաթուղթ оправдательный документ.
ԱՐԴԱՐԱՑՎԵԼ, վեցի Оправдываться, быть оправданным.
ԱՐԴԱՐԵՎ, եղնկ. բառ Действительно, поистине (книжн.), воистину (высок.).
ԱՐԴԱՐՈՐԵՆ, մ. Справедливо.
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Невиновность. 2. Справедливость.
ԱՐԴԵՆ, մ. 1. Уже, уж. Դահլիճն արդեն լցված էր зал был уже полон. 2. Больше. Նա արդեն չի գա он больше не придёт. ◊ Արդեն իսկ и без того.
ԱՐԴԻ, ա. Современный. Արդի հայերենի բացատրական բառարան толковый словарь современного армянского языка.
ԱՐԴԻԱԿԱՆ, ա. 1. Современный. 2. Актуальный.
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ Модернизироваться, осовремениваться, осовремениться.
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Модернизировать, осовременивать, осовременить.
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Модернизация, осовременивание.
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Модернизироваться, осовремениваться.
ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. По-современному. 
ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Современность.
ԱՐԴԻԱՆԱԼ, տե՛ս Արդիականանալ։ 
ԱՐԴԻԱՑՆԵԼ, տե՛ս Արդիականացնել։ 
ԱՐԴԻԱՑՈՒՄ, տե՛ս Արդիականացում։
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐ, ա. 1. Плодородный, Արդյունաբեր հողեր плодородные земли. 2. (հզվդ.) Доходный, прибыльный. 3. Плодотворный.
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ա. Промышленный, индустриальный. ◊ Արդյունաբերական ապրանքներ промышленные товары.
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂ, ի Промышленник.
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Промышленность, индустрия. 2. Производство. ◊ Թեթև արդյունաբերություն Лёгкая промышленность. Ծանր արդյունաբերություն Тяжёлая промышленность (индустрия). Ռազմական արդյունաբերություն военная промышленность.
ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, տե՛ս Արդյունաբերական։
ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Արդյունաբերություն։
ԱՐԴՅՈՒՆԱԼԻ ա. Продуктивный, плодотворный.
ԱՐԴՅՈՒՆԱԼԻՑ ա. Продуктивный, плодотворный.
ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆԵԼ, եցի Добывать, добыть, извлекать, извлечь (из недр земли).
ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Добывающая промышленность. 2. տե՛ս Արդյունահանում։
ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՒՄ, նման Добывание, добыча.
ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎԵԼ, վեց Добываться.
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 1. ա. Прибыльный, доходный, 2. ա. Продуктивный. 3. մ. Продуктивно.
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Прибыльность, доходность. 2. Продуктивность.
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎՈՐ, տե՛ս Արդյունավետ։
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Արդյունավետություն։
ԱՐԴՅՈՒՆԱՏՈՒ, տե՛ս Արդյունավետ։
ԱՐԴՅՈՒՆԱՐԱՐ, ա. (հնց.) Производительный, продуктивный.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ի 1. Продукт Մտածողության արդյունք продукт мышления. 2. Доход. 3. Результат. Դրական արդյունք положительный результат.
ԱՐԴՅՈՔ, եղնկ. բառ Разве, ли. Արդյո՞ք գալու է նա придёт ли он?
ԱՐԴՈՒԶԱՐԴ, ի 1. Туалет, уход за внешностью. 2. Украшения. 3. Убранство.
ԱՐԴՈՒԶԱՐԴԱՅԻՆ, ա. Туалетный.
ԱՐԴՈՒԿ, ի Утюг. ◊ Արդուկ անել, տե՛ս Արդուկել։
ԱՐԴՈՒԿԱԿԱԼ, ի Подставка для утюга.
ԱՐԴՈՒԿԱՐԱՐ, ի Гладильщик.
ԱՐԴՈՒԿԵԼ, եցի Утюжить, выутюжить, гладить, выгладить.
ԱՐԴՈՒԿԻՉ, տե՛ս Արդուկարար:
ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ, կման Утюжение, утюжка, глаженье.
ԱՐԴՈՒԿՎԵԼ, վեց Утюжиться, гладиться.
ԱՐԵԳ, ի, 1. Солнце. 2. Арег (название восьмого месяца армянского календаря).
ԱՐԵԳԱԾԻՆ, տե՛ս Արեգնածին:
ԱՐԵԳԱԾԻՐ, տե՛ս Արեգակնածիր:
ԱՐԵԳԱԿ, ի 1. Солнце, солнышко. 2. (փխբ.) Сверкающий, яркий, очень красивый. 3. Небесное тело, обладающее собственным светом. 4. (փխբ.) Жизнь, счастье. ◊ Արեգակի կտոր писаный красавец. Արեգակի հետ с восходом солнца.
ԱՐԵԳԱԿՆԱԾԻՐ, ծրի Эклиптика.
ԱՐԵԳԱԿՆԱԿԵԶ, ա. 1. Жаркий, знойный. 2. Выжженный солнцем, опалённый.
ԱՐԵԳԱԿՆԱԿԵՐՊ, ա. Солнцеподобный.
ԱՐԵԳԱԿՆԱՀԱՅԱՑ, ա. Солнечный, обращенный к солнцу.
ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ, ա. Солнечный, ◊ Արեգակնային տարի (աստղդ.) солнечный год.
ԱՐԵԳԱԿՆԱՆՄԱՆ 1. ա. Солнцеподобный. 2. մ. Подобно солнцу.
ԱՐԵԳԱԿՆԱՊԱՇՏ, տե՛ս Արևապաշտ։
ԱՐԵԳԱԿՆԱՓԱՅԼ, տե՛ս Արևափայլ։
ԱՐԵԳԴԵՄ, տե՛ս Արեգունի,
ԱՐԵԳՆԱԲԱՂՁ, ա. Жаждущий солнца.
ԱՐԵԳՆԱԼՈՒՅՍ, ա. Озарённый солнцем.
ԱՐԵԳՆԱԾԻՆ, ա. Рождённый солнцем.
ԱՐԵԳՆԱԾԻՐ, տե՛ս Արեգակնածիր։
ԱՐԵԳՆԱԿԱՆ, տե՛ս Արեգակնային։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ