Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲԱ 1. ա. Употр. при утверждении чего-л. Да! Вот (ведь) Как! Вот так! Բա ոնց а как же. Բա, այսպես էլ է պատահում да, бывает и так (вот ведь как бывает). 2. В знач.: наверное, без сомнения, конечно. Ведь, же. Բա որ ասու՛մ էի я ведь говорил! 3. С модальным значением. Разве, же. Բա դու չգիտեի՞ր разве ты не знал? Բա ինչպե՞ս (կլինի) как же так? Բա չէ, Բա չէ մի этого не хватало. Բա չես ասի а знаешь. Բա որ а если. 4. Звукоподражание, передающее блеяние овцы. Бе-е !
ԲԱԲԱԽ, տե՛ս Բաբախյուն։
ԲԱԲԱԽԵԼ, եց Биться, стучать, колотиться. Քանի սիրտը բաբախում է пока сердце бьётся.
ԲԱԲԱԽԵՑՆԵԼ, ցրի Заставить биться, вызвать биение (сердца).
ԲԱԲԱԽՄՈՒՆՔ, տե՛ս Բաբախյուն։
ԲԱԲԱԽՅՈՒՆ, ի Биение, стук, стучание․ Սրտի բաբախյուն биение сердца․ Սրտի բաբախյունով, բաբախումով (սպասել, նայել, մոտենալ և այլն) с биением сердца, с трепетом (ждать. смотреть, подходить и т. д.).
ԲԱԲԱԽՈՒՄ, խման Биение, стук, стучание․ Սրտի բաբախյուն биение сердца․ Սրտի բաբախյունով, բաբախումով (սպասել, նայել, մոտենալ և այլն) с биением сердца, с трепетом (ждать. смотреть, подходить и т. д.).
ԲԱԲԱԽՈՒՆ, ա. 1. Бьющийся. Բաբախուն սիրտ бьющееся сердце. 2. (փխբ.) Взволнованный, охваченный волнением.
ԲԱԲԱՆ, ի (պատմ.) Катапульта.
ԲԱԲԵԼԱԿԱՆ, ա. Вавилонский. ◊ Բաբելական կրակ 1) о сильном, бушующем огне, 2) об очень шаловливом ребёнке (букв.: вавилонский огонь).
ԲԱԲԵԼԱՑԻ Вавилонянин.
ԲԱԲԵԼՈՆԱԿԱՆ ա. Вавилонский. ◊ Բաբելոնյան աշտարակաշինություն՝ խառնակություն вавилонское столпотворение.
ԲԱԲԵԼՈՆԱՑԻ Вавилонянин.
ԲԱԲԵԼՈՆՅԱՆ ա. Вавилонский. ◊ Բաբելոնյան աշտարակաշինություն՝ խառնակություն вавилонское столпотворение.
ԲԱԲԿԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բարկացկոտություն։
ԲԱԲՈՒՃ, ի (բրբ.) 1. Домашняя обувь, шлёпанцы. 2. Пинетки.
ԲԱԳԱՐԱՆ, ի (կրոն.) Обиталище богов (в дохристианской Армении).
ԲԱԳԻՆ, ի (պատմ.) 1. Капище, кумирня. 2. Алтарь, жертвенник.
ԲԱԴ, ի Утка. Վայրի բադ Дикая утка. Ընտանի բադ домашняя утка.
ԲԱԴԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разведение уток.
ԲԱԴԱԶԳԻՆԵՐ, ի (կենդբ.) Утиные.
ԲԱԴԱԼՈՂ, ի Стиль плавания, при котором плывущий работает только ногами.
ԲԱԴԱԿՏՈՒՑ, կտցի (կենդբ.) Утконос.
ԲԱԴԱՃՈՒՏ, տե՛ս Բադիկ:
ԲԱԴԱՄ, տես Նուշ։
ԲԱԴԱՄԱՁԵՎ տե՛ս Նշաձև։
ԲԱԴԱՆ, ի (բրբ.) Крепостная стена.
ԲԱԴԱՔԼՈՐ, ի Селезень. .
ԲԱԴԻԿ, ի 1. Утёнок. 2. Уточка.
ԲԱԴԻՃՈՆ, ի (կենդբ.) Дикая утка.
ԲԱԴՅԱ, յի (բրբ.) Широкогорлый медный или серебряный сосуд для молочных продуктов.
ԲԱԴՐԻՋԱՆ, ի Баклажан. Բադրիջանի խավիար баклажанная икра.
ԲԱԶԱ, յի 1. База, основа. 2. Материально-техническая база. 3. Военная база. 4. Главный склад, база. 5. Экскурсионная база. 6. (ճարտ.) База, нижняя часть колонны.
ԲԱԶԱԱԼԱՐ, ա. Многострунный. Բազմալար տավիղ многострунная арфа.
ԲԱԶԱԶ, ի (բրբ., հնց.) Торговец мануфактурой, купец.
ԲԱԶԱԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Купеческая торговля мануфактурой.
ԲԱԶԱԼՏ, տե՛ս Սևակուճ։
ԲԱԶԱՐ, ի (խսկց.) 1. Рынок, базар. 2. Торг, торговля. 3. (փխբ.) Базар (разг.), шум, крик, галдёж. ◊ Բազար անել 1) торговаться, сговариваться о цене, 2) галдеть. Բազար դարձնել՝ շինել սարքել устроить базар, галдеть.
ԲԱԶԵ, ի 1. Сокол. Բազեներով որս соколиная охота. 2. (փխբ.) сокол, соколы (высок.: о лётчиках). Անվեհեր բազե бесстрашный сокол.
ԲԱԶԵԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Ястребинка.
ԲԱԶԵԱԿԻՐ, կրի ի (պատմ.) Сокольник.
ԲԱԶԵԱՊԱՀ, ի (պատմ.) Сокольник.
ԲԱԶԵԱՊԱՆ, ի (պատմ.) Сокольник.
ԲԱԶԻՍ, ի Базис. Բազիս և վերնաշենք базис и надстройка.
ԲԱԶԻՍԱՅԻՆ, ա. Базисный.
ԲԱԶԿԱԲԱՑ, տե՛ս Գրկաբաց։
ԲԱԶԿԱԹԵՐ, ի Свекольник, свекольная ботва.
ԲԱԶԿԱԹԹՈՒ, ի Квашеная свёкла.
ԲԱԶԿԱԹՈՌ, ի Кресло.
ԲԱԶԿԱԿԱԼ, ի 1. տե՛ս Բազկատեղ։ 2. Нарукавная повязка. 3. Главный помощник, опора, правая рука.
ԲԱԶԿԱԿԱՊ, տե՛ս Բազպան։
ԲԱԶԿԱՎՈՐ, ա. С подлокотниками (о стуле).
ԲԱԶԿԱՏԱՐԱԾ, ա. С распростёртыми руками (объятиями).
ԲԱԶԿԱՏԵՂ, ի Подлокотник.
ԲԱԶԿԱՐՁԱԿ, տե՛ս Բազկատարած։
ԲԱԶԿՈՍԿՐ, ի (կզմխս.) Плечевая кость.
ԲԱԶՄԱԲԱՂՁ, ա. (հնց.) 1. Вожделенный (книжн.), желанный. 2. Жаждущий, вожделеющий.
ԲԱԶՄԱԲԱՌ, ա. Многоречивый, многословный. Բազմաբառ պատմություն многословный рассказ.
ԲԱԶՄԱԲԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многоречивость, многословие.
ԲԱԶՄԱԲԱՐԲԱՌ, ա. Имеющий много наречий, диалектов.
ԲԱԶՄԱԲԱՐԴ, ա. Многосложный.
ԲԱԶՄԱԲԵՂՈՒՆ, ա. 1. Заслуженный, имеющий много заслуг. 2. Плодотворный. 3. Плодовитый.
ԲԱԶՄԱԲԵՐ, ա. (հնց.) Плодородный, плодоносный.
ԲԱԶՄԱԲԻԾ, ա. 1. Пятнистый. 2. (հնց.) Порочный.
ԲԱԶՄԱԲՆԱԿ, ա. Многолюдный, густонаселённый.
ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ, ա. Многоквартирный.
ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ, ա. Разнохарактерный, разнородный.
ԲԱԶՄԱԲՈՎԱՆԴԱԿ, ա. Содержательный.
ԲԱԶՄԱԲՈՒՅՍ ա. Богатый растительностью.
ԲԱԶՄԱԲՈՒՅՐ ա. Ароматный, душистый, пахучий, благоухающий, благоуханный.
ԲԱԶՄԱԲՈՒՐՄՈՒՆՔ ա. Ароматный, душистый, пахучий, благоухающий, благоуханный.
ԲԱԶՄԱԲՈՒՐՅԱՆ ա. Ароматный, душистый, пахучий, благоухающий, благоуханный.
ԲԱԶՄԱԲՋԻՋ, ա. Многоклеточный. Մարմնի բազմաբջիջ կազմություն многоклеточное строение тела.
ԲԱԶՄԱԳԱԳԱԹ, ա. Многовершинный.
ԲԱԶՄԱԳԱԼԱՐ ա. Извилистый.
ԲԱԶՄԱԳԱՆՁ, ա. (հզվդ.) Богатый сокровищами
ԲԱԶՄԱԳԵՏ ա. Сведущий, энциклопедически образованный, эрудированный
ԲԱԶՄԱԳԻՏԱԿ ա. Сведущий, энциклопедически образованный, эрудированный
ԲԱԶՄԱԳԼԽԱՆԻ Многоголовый. Բազմագլխանի գիդրա многоголовая гидра.
ԲԱԶՄԱԳԼԽՅԱՆ Многоголовый. Բազմագլխանի գիդրա многоголовая гидра.
ԲԱԶՄԱԳԼՈՒԽ Многоголовый. Բազմագլխանի գիդրա многоголовая гидра.
ԲԱԶՄԱԳՈՉ, ա. Громкий, шумливый, шумный.
ԲԱԶՄԱԳՈՎ, ա. Достойный многих похвал (похвалы.), достохвальный (книжн. устар.).
ԲԱԶՄԱԳՈՐՈՎ, ա. Любвеобильный. Բազմագորով սիրտ любвеобильное сердце
ԲԱԶՄԱԳՈՒԹ, տե՛ս Գթառատ:
ԲԱԶՄԱԳՈՒՄԱՐ, ա. 1. Многочисленный. 2. Составляющий большую сумму.
ԲԱԶՄԱԳՈՒՅՆ, ա. Многоцветный, разноцветный, пёстрый, цветистый. Բազմագույն գործվածք многоцветная, разноцветная (пёстрая, цветастая) ткань.
ԲԱԶՄԱԳՈՒՆԴ, ա. 1. (հնց.) Многочисленный, многолюдный. 2. Состоящий из многих полков (об армии).
ԲԱԶՄԱԳՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многоцветность, пестрота, цветистость.
ԲԱԶՄԱԴԱՇՏ ա. (գղտնտ.) Многопольный. Բազմադաշտ համակարգ многопольная система.
ԲԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ա. (գղտնտ.) Многопольный. Բազմադաշտ համակարգ многопольная система.
ԲԱԶՄԱԴԱՇՏՅԱՆ ա. (գղտնտ.) Многопольный. Բազմադաշտ համակարգ многопольная система.
ԲԱԶՄԱԴԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (գղտնտ.) Многополье.
ԲԱԶՄԱԴԱՐ ա. Многовековой. Հայաստանի բազմադարյա մշակույթը многовековая культура Армении.
ԲԱԶՄԱԴԱՐՅԱ ա. Многовековой. Հայաստանի բազմադարյա մշակույթը многовековая культура Армении.
ԲԱԶՄԱԴԱՐՅԱՆ ա. Многовековой. Հայաստանի բազմադարյա մշակույթը многовековая культура Армении.
ԲԱԶՄԱԴԵՄ, ա. Многоликий, тысячеликий. Բազմադեմ ամբոխ многоликая толпа
ԲԱԶՄԱԴԵՊ, ա. Богатый событиями, многообразный.
ԲԱԶՄԱԴԻՄԻ, ա. Многообразный, разнообразный, многоликий.
ԲԱԶՄԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Многообразие, разнообразие, многоликость.
ԲԱԶՄԱԴՐՎԱԳ, ա. (հզվդ.) 1. Многочастный. 2. Разукрашенный орнаментами, орнаментированный.
ԲԱԶՄԱԶԱՆ, ա. Многообразный, разнообразный, различный, разный, разнородный.
ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многообразие, многообразность, разнообразие, разнообразность. Տպավորությունների բազմազանություն разнообразие впечатлений.
ԲԱԶՄԱԶԱՎԱԿ, ա. Многодетный. Բազմազավակ մայր многодетная мать.
ԲԱԶՄԱԶԱՎԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многодетность.
ԲԱԶՄԱԶԱՐԴ, ա. Разукрашенный, богато убранный, разряженный.
ԲԱԶՄԱԶԲԱՂ, ա. Имеющий множество занятий.
ԲԱԶՄԱԶԲԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многообразие занятий.
ԲԱԶՄԱԶԳ, ա․ Многонациональный. Բազմազգ պետություն многонациональное государство. Բազմազգ բնակչություն многонациональное население
ԲԱԶՄԱԶԳԱՅԻՆ, ա. Многонациональный.
ԲԱԶՄԱԶԳԻ, ա. 1. Многонациональный. 2. տե՛ս Բազմատեսակ։
ԲԱԶՄԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многонациональность.
ԲԱԶՄԱԶԵՂՈՒՆ, ա. 1. տե՛ս Հորդառատ։ 2. Бурный (о жизни).
ԲԱԶՄԱԷՋ, ա. Многостраничный, объёмистый (о книгах и т. п.).
ԲԱԶՄԱԹԱԽԻԾ, ա. Печальный, грустный, полный грусти.
ԲԱԶՄԱԹԱՓԱՌ, ա. Много странствовавший, много скитавшийся.
ԲԱԶՄԱԹԵԼ, տե՛ս Բազմալար։
ԲԱԶՄԱԹԵՄԱՅԻՆ, ա. Многотемный.
ԲԱԶՄԱԹԵՄԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многотемность.
ԲԱԶՄԱԹԵՐԹ, ա. (բսբ.) Махровый, многолепестковый.
ԲԱԶՄԱԹԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բսբ.) Махровость.
ԲԱԶՄԱԹԻՎ, ա. Многочисленный, бесчисленный, неисчислимый, несметный, бессчётный. Բազմաթիվ փաստեր многочисленные факты.
ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ, ա. (հնց.) Древний, давний, старинный.
ԲԱԶՄԱԺԱՆՐ, ա. Многожанровый.
ԲԱԶՄԱԺԱՌԱՆԳ, ա. Многодетный, многосемейный.
ԲԱԶՄԱԺԽՈՐ, ա. Шумный, бурливый, многоголосый.
ԲԱԶՄԱԼԱՄՊ, ա. Многоламповый.
ԲԱԶՄԱԼԵԶՈՒ, ա. Многоязычный, разноязычный. Բազմալեզու պետություն разноязычное государство. Բազմալեզու մարդ полиглот.
ԲԱԶՄԱԼԵԶՎՅԱՆ, ա. 1. Многоязычный (о словарях) Բազմալեզվյան բառարան многоязычный словарь.
ԲԱԶՄԱԼԵԶՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разноязычие, многоязычие.
ԲԱԶՄԱԼԻ, ա. (հզվդ.) Обильный.
ԲԱԶՄԱԼԻՔ, ա. Бурливый, взволнованный (о море).
ԲԱԶՄԱԼՈՒԾ, ա. Запряжённый несколькими упряжками.
ԲԱԶՄԱԼՈՒՅՍ, ա. Залитый огнями.
ԲԱԶՄԱԽԱՌՆ, ա. Разнородный, пёстрый, разношёрстный.
ԲԱԶՄԱԽԱՎ, ա. Многослойный. Բազմախավ ապարներ многослойные породы.
ԲԱԶՄԱԽՆԱՄ, ա. 1. Очень заботливый. 2. Холеный.
ԲԱԶՄԱԽՈԱՏՈՒՄՆԱԼԻՑ ա. Многообещающий. Բազմախոստում տաղանդ многообещающий талант.
ԲԱԶՄԱԽՈՀԵՄ, ա. Благоразумный.
ԲԱԶՄԱԽՈՍՏՈՒՄ ա. Многообещающий. Բազմախոստում տաղանդ многообещающий талант.
ԲԱԶՄԱԽՈՍՏՈՒՄՆԱԼԻ ա. Многообещающий. Բազմախոստում տաղանդ многообещающий талант.
ԲԱԶՄԱԽՈՐՀՈՒՐԴ, ա. 1. Многозначительный. Բազմախորհուրդ ժպիտ многозначительная улыбка. 2. տե՛ս Խորիմաստ։
ԲԱԶՄԱԽՈՐՇ, ա. Пещеристый.
ԲԱԶՄԱԽՈՐՏԻԿ, ա. Состоящий из разнообразных блюд.
ԲԱԶՄԱԽՈՑ, ա. Изъязвленный, покрытый язвами.
ԲԱԶՄԱԽՈՒՄԲ, ա. Многолюдный.
ԲԱԶՄԱԽՈՒՌՆ, ա. (հնց.) Скученный, толпящийся.
ԲԱԶՄԱԽՈՓ, ա. Многолемешный. Բազմախոփ գութան многолемешный плуг.
ԲԱԶՄԱԽՌՈՎ, ա. Сильно взволнованный, встревоженный, растревоженный.
ԲԱԶՄԱԾԱԼ ա. Сборчатый, складчатый. Բազմածալ զգեստ складчатое платье.
ԲԱԶՄԱԾԱԼՔ ա. Сборчатый, складчатый. Բազմածալ զգեստ складчатое платье.
ԲԱԶՄԱԾԱԽՍ ա. Дорогой, дорогостоящий, требующий многих расходов.
ԲԱԶՄԱԾԱԽՔ ա. Дорогой, дорогостоящий, требующий многих расходов.
ԲԱԶՄԱԾԱՂԻԿ, ա. Цветистый, покрытый цветами. Բազմածաղիկ մարգագետիններ цветистые луга.
ԲԱԶՄԱԾԱՎԱԼ, ա. 1. Объёмистый. 2. Обширный.
ԲԱԶՄԱԾԻՆ, ա. Многорожавшая (о женщине).
ԲԱԶՄԱԾՆՈՒՆԴ 1. տե՛ս Բազմածին։ 2. տե՛ս Բազմարդյուն:
ԲԱԶՄԱԾՈՒՓ, ա. Сильно волнующийся, бурливый (о море, воде).
ԲԱԶՄԱԿԱՄԱՐ, ա. Сводчатый. Բազմակամար դահլիճ сводчатый зал.
ԲԱԶՄԱԿԱՏԱՐ, տե՛ս Բազմագագաթ։
ԲԱԶՄԱԿԱՐԻՔ ա․ Сильно нуждающийся.
ԲԱԶՄԱԿԱՐՈՏ ա․ Сильно нуждающийся.
ԲԱԶՄԱԿԵՂԵՔ, ա. Многострадальный.
ԲԱԶՄԱԿԵՏ, ի (քեր.) Многоточие.
ԲԱԶՄԱԿԵՐՊ, ա. Многообразный, разнообразный.
ԲԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1.Многообразие, многообразность, разнообразие, разнообразность. Ձևերի բազմակերպություն многообразие форм. 2. (կենս.) Полиморфизм.
ԲԱԶՄԱԿԻ 1. ա. Многократный. 2. մ. Многократно. 3. ա. (հնց., քեր.) Множественный. 4. ա. (քեր.) Однородный. Բազմակի լրացումներ однородные дополнения.
ԲԱԶՄԱԿԻՆ, ա. Имеющий много жён, состоящий в браке с несколькими женщинами одновременно. Բազմակին մարդ многожёнец.
ԲԱԶՄԱԿՂԶԻ, ա. Многоостровной.
ԲԱԶՄԱԿՆ, ա. 1. Усыпанный драгоценными камнями 2. Имеющий много истоков.
ԲԱԶՄԱԿՆՃԻՌ ա. 1. Морщинистый. 2. (փխբ.) Сложный, запутанный.
ԲԱԶՄԱԿՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многоженство, полигиния (книжн.).
ԲԱԶՄԱԿՈԽ ա. 1. Проторённый. 2. տե՛ս Բանուկ 1 նշան.։
ԲԱԶՄԱԿՈՀԱԿ ա. Волнистый.
ԲԱԶՄԱԿՈՂՄ, ա. Многогранный, многосторонний.
ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ 1. ա. Всесторонний, многосторонний, разносторонний, многогранный, универсальный. Բազմակողմանի տաղանդ многогранный талант. Բազմակողմանի գործունեություն разносторонняя деятельность. Բազմակողմանի գիտելիքներ универсальные знания. 2. ա Многообразный, имеющий много разнообразных свойств, качеств. 3. ա. Многосторонний, кропотливый. 4. գ. (մաթ.) Многогранник.
ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻՈՐԵՆ, մ. Всесторонне, разносторонне. Բազմակողմանիորեն կրթված մարդ разносторонне образованный человек.
ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многосторонность, разносторонность, универсальность.
ԲԱԶՄԱԿՈՒՅՏ ա․ Нагроможденный, скученный.
ԲԱԶՄԱԿՈՒՏԱԿ ա․ Нагроможденный, скученный.
ԲԱԶՄԱԿՐՈՆ, ա. Состоящий из лиц, исповедующих разные религии.
ԲԱԶՄԱՀԱԶԱՐ ա․ Многотысячный. Բազմահազար ամբոխ многотысячная толпа Բազմահազարանոց կոլեկտիվ многотысячный коллектив.
ԲԱԶՄԱՀԱԶԱՐԱՆՈՑ ա․ Многотысячный. Բազմահազար ամբոխ многотысячная толпа Բազմահազարանոց կոլեկտիվ многотысячный коллектив.
ԲԱԶՄԱՀԱՂԹ, ա. Одержавший много побед, неоднократно побеждавший.
ԲԱԶՄԱՀԱՃՈ, ա. (հնց.) Очень приятный, приятный многим.
ԲԱԶՄԱՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ, միայն Բազմահամադրական լեզուներ (լեզվբ.) կապակցության մեջ. полисинтетические языки.
ԲԱԶՄԱՀԱՄԱՐ, ա. Многочисленный, несметный, бессчётный, бесчисленный, неисчислимый.
ԲԱԶՄԱՀԱՄԲԱՎ, ա. Широко известный, прославленный. Բազմահամբավ հերոս прославленный герой.
ԲԱԶՄԱՀԱՄԲԵՐ, ա. Долготерпеливый.
ԲԱԶՄԱՀԱՅ, տե՛ս Հայաշատ։
ԲԱԶՄԱՀԱՆՃԱՐ, ա. Гениальный, многоодарённый.
ԲԱԶՄԱՀԱՌԱՉ, ա. Многострадальный.
ԲԱԶՄԱՀԱՍԿ, ա. Колосистый. Բազմահասկ տարեկան колосистая рожь.
ԲԱԶՄԱՀԱՍՏՈՑ, տե՛ս Բազմահաստոցային 1 նշան.։
ԲԱԶՄԱՀԱՍՏՈՑԱՅԻՆ 1. ա. Многостаночный 2. գ. Многостаночник.
ԲԱԶՄԱՀԱՏ ա․ Содержащий много зерен.
ԲԱԶՄԱՀԱՏԻԿ ա․ Содержащий много зерен.
ԲԱԶՄԱՀԱՏՈՐ, ա. Многотомный. Բազմահատոր հրատարակություն многотомное издание.
ԲԱԶՄԱՀԱՐԿ, ա. Многоэтэжный, многоярусный. Բազմահարկ տուն многоэтажный дом. Բազմահարկ դահլիճ многоярусный зал.
ԲԱԶՄԱՀԱՐՈՒՍՏ, ա. Богатейший, очень богатый.
ԲԱԶՄԱՀԱՐՎԱԾ, ա. Многозарядный.
ԲԱԶՄԱՀԵՐԹ, ա. Многосменный. Բազմահերթ աշխատանք многосменная работа.
ԲԱԶՄԱՀԵՐԹԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ թյան Многосменность.
ԲԱԶՄԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ թյան Многосменность.
ԲԱԶՄԱՀՄՈՒՏ, ա. Многоопытный, опытный, искушённый, умудрённый (опытом). Բազմահմուտ վարպետ многоопытный мастер
ԲԱԶՄԱՀՄՏՈՒԹՑՈՒՆ, թյան Многоопытность, опытность, искушенность.
ԲԱԶՄԱՀՆԱՐ, ա. Хитроумный, находчивый. Բազմահնար մարդ хитроумный человек.
ԲԱԶՄԱՀՆՉՈՒԹՅՈՒՆ, ա. Полифонический.
ԲԱԶՄԱՀՆՉՈՒՆ, ա. Многозвучный.
ԲԱԶՄԱՀՈԳ ա. 1. Отягощенный заботами. 2. Требующий больших забот.
ԲԱԶՄԱՀՈԳՍ ա. 1. Отягощенный заботами. 2. Требующий больших забот.
ԲԱԶՄԱՀՈԴ, ա. (կենդբ.) Суставчатый, членистый.
ԲԱԶՄԱՀՈԼՈՎ, ա. 1. Имеющий много падежей (о языке), многопадежный. 2. (հնց.) Изменчивый. 3. Многообразный.
ԲԱԶՄԱՀՈԾ, ա. Многочисленный, несметный, неисчислимый, бесчисленный. Բազմահոծ զորք многочисленное войско.
ԲԱԶՄԱՀՈՍ ա. Обильный, льющийся потоком, ручьём, рекой.
ԲԱԶՄԱՀՈՍՔ ա. Обильный, льющийся потоком, ручьём, рекой.
ԲԱԶՄԱՀՈՒՅԶ, ա. 1. Сильно взволнованный (о человеке). 2. Эмоциональный. 3. Волнующийся, бурный (о море).
ԲԱԶՄԱՀՈՒՅԼ, ա. Несметный, бессчётный, неисчислимый, бесчисленный.
ԲԱԶՄԱՀՈՒՆ, ա. (փխբ.) Разнонаправленный, имеющий много русел, ответвлений.
ԲԱԶՄԱՀՌՉԱԿ, ա. Прославленный, известный всему миру, широко известный. Բազմահռչակ արվեստագետ прославленный художник.
ԲԱԶՄԱՀՐԱՇ, ա. Чудеснейший, дивный.
ԲԱԶՄԱՀՐԱՊՈՒՅՐ, ա. Обаятельнейший.
ԲԱԶՄԱՁԱՅՆ, ա. 1. Многоголосый, многоголосный. Բազմաձայն բազմություն многоголосая толпа. 2. (երժշտ.) Многоголосый, многоголосный, полифонический. Բազմաձայն երգեցողություն многоголосное пение.
ԲԱԶՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (երժշտ.) Многоголосие, полифония.
ԲԱԶՄԱՁԵՎ, ա. Многообразный, разнообразный.
ԲԱԶՄԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многообразие, разнообразие.
ԲԱԶՄԱՁԻՐՔ, ա. Даровитый.
ԲԱԶՄԱՂԱՂԱԿ, տես Բազմաղմուկ:
ԲԱԶՄԱՂԱՆԴ, ա. (հնց.) Состоящий из многих сект.
ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ, ա. 1. Имеющий много истоков. 2. (փխբ.) Плодотворный, результативный.
ԲԱԶՄԱՂՄՈՒԿ, ա. Многошумный.
ԲԱԶՄԱՃԱՃԱՆՉ ա․ Лучистый, лучезарный.
ԲԱԶՄԱՃԱՌԱԳԱՅԹ ա․ Лучистый, лучезарный.
ԲԱԶՄԱՃՅՈՒՂ, ա. 1. Ветвистый. Բազմաճյուղ կաղնի ветвистый дуб. 2. (փխբ.) Многоотраслевой.
ԲԱԶՄԱՄԱՍՆ ա. Многосоставный.
ԲԱԶՄԱՄԱՍՆՅԱ ա. Многосоставный.
ԲԱԶՄԱՄԱՐԴ, ա. Многолюдный, людный. Բազմամարդ ժողով многолюдное собрание.
ԲԱԶՄԱՄԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многолюдность, людность.
ԲԱԶՄԱՄԱՐՏ 1. գ. (սպորտ.) Многоборье. 2. ա. (հզվդ.) Участвовавший во многих боях.
ԲԱԶՄԱՄԱՐՏԻԿ, ա. (սպորտ.) Многоборец.
ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ, ա. Многолюдный, массовый.
ԲԱԶՄԱՄԵԾԱՐ, ա. Многоуважаемый, глубокоуважаемый.
ԲԱԶՄԱՄԵՂ, ա. Многогрешный (устар.), грешный. Բազմամեղ մարդ многогрешный человек.
ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂ ա․ Полиметаллический. Բազմամետաղ հանքաքար полиметаллическая руда.
ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ա․ Полиметаллический. Բազմամետաղ հանքաքար полиметаллическая руда.
ԲԱԶՄԱՄԹԵՐՔ, ա. Богатый продуктами, изобилующий продуктами.
ԲԱԶՄԱՄԻԼԻՈՆ ա. Многомиллионный.
ԲԱԶՄԱՄԻԼԻՈՆԱՆՈՑ ա. Многомиллионный.
ԲԱԶՄԱՄՅԱ, ա. 1. Многолетний, долголетний. Բազմամյա աշխատանք многолетний труд. 2. (բսբ.) Многолетний (о растениях). Բազմամյա բույս многолетнее растение.
ԲԱԶՄԱՄՈՏՈՐ, տե՛ս Բազմաշարժիչ:
ԲԱԶՄԱՄՈՒՍԻՆ, ա. 1. Имеющая много мужей (при полиандрии). 2. Неоднократно выходившая замуж, неоднократно женившийся.
ԲԱԶՄԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полиандрия, многомужие, многомужество.
ԲԱԶՄԱՄՐՑՈՐԴ, տե՛ս Բազմամարտիկ։
ԲԱԶՄԱՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многоборье.
ԲԱԶՄԱՄՐՑՈՒՄ, ցման Многоборье.
ԲԱԶՄԱՅՐ, տե՛ս Բազմամուսին։
ԲԱԶՄԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բազմամուսնություն։
ԲԱԶՄԱՆԱԼ, ացա 1. Множиться, умножаться, умножиться, приумножаться, приумножиться. 2. Размножаться, размножиться, плодиться, расплодиться. Որդերը բաժանվելով են բազմանում черви размножаются делением.
ԲԱԶՄԱՆԴԱՄ 1. ա. Многочисленный (чаще о семье), многосемейный. Բազմանդամ ընտանիք многочисленная семья. 2. գ. (մաթ.) Многочлен. 3. ա. (մաթ.) Многочленный.
ԲԱԶՄԱՆԴԱՄԱՆԻ, նու (մաթ.) Многочлен.
ԲԱԶՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Многочленность, многосоставность. 2. Многочисленный (о семье, коллективе).
ԲԱԶՄԱՆԻՇ, ա. (մաթ.) Многозначный. Բազմանիշ թվեր многозначные числа.
ԲԱԶՄԱՆԻՍՏ (երկրչ.) 1. գ. Многогранник, полиэдр. 2. ա. Многогранный. Բազմանիստ քար многогранный камень.
ԲԱԶՄԱՆԿՅՈՒՆ, ա. (մաթ.) Многоугольный, полигональный.
ԲԱԶՄԱՆԿՅՈՒՆԻ, նու (մաթ.) Многоугольник.
ԲԱԶՄԱՆՇԱՆ, ա. Многозначный. Բազմանշան թիվ многозначное число.
ԲԱԶՄԱՆՇԱՆԱԿ 1. մ. Многозначительно. 2. ա. Многозначительный, многознаменательный, многозначащий.
ԲԱԶՄԱՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ, տե՛ս Բազմանշանակ 1 նշան.։
ԲԱԶՄԱՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многозначительность, многознаменательность.
ԲԱԶՄԱՆՈՒՆ, ա. Часто меняющий фамилии или подписывающийся многими фамилиями (именами).
ԲԱԶՄԱՆՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многоимённость.
ԲԱԶՄԱՆՎԱԳ1, ա. Многократный.
ԲԱԶՄԱՆՎԱԳ2, ա. Полифонический.
ԲԱԶՄԱՇԱՀ, ա. Доходный, выгодный, прибыльный Բազմաշահ գործ прибыльное дело.
ԲԱԶՄԱՇԱՌԱՉ, ա. Шумный, гремучий, шумливый.
ԲԱԶՄԱՇԱՎԻՂ, ա. (հնց.) Имеющий много тропинок (стежек, дорожек).
ԲԱԶՄԱՇԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многочисленность, множество.
ԲԱԶՄԱՇԱՐԺԻՉ, ա. Многомоторный.
ԲԱԶՄԱՇԵՐՏ, ա. Многослойный. Բազմաշերտ հանքատեսակներ многослойные горные породы.
ԲԱԶՄԱՇԽԱՏ, ա. Неутомимый, трудолюбивый.
ԲԱԶՄԱՇՆՈՐՀ, ա. Даровитый, одарённый.
ԲԱԶՄԱՇՆՈՐՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Даровитость, одарённость.
ԲԱԶՄԱՇՈՂ, ա. Сверкающий, сияющий, лучезарный.
ԲԱԶՄԱՈԼՈՐ, ա. Извилистый, изгибистый, зигзагообразный.
ԲԱԶՄԱՈՍՏ, ա. Суковатый, сучковатый.
ԲԱԶՄԱՉԱՐՉԱՐ, ա. Многострадальный. Բազմաչարչար կյանք многострадальная жизнь.
ԲԱԶՄԱՉՔ, ա. 1. Состоящий из нескольких ключей (о роднике). 2. Состоящий из нескольких отделений, ящиков (о письменном столе и т.д.), секций, пролётов. 3. Многосоставная (о мельнице).
ԲԱԶՄԱՊԱՀԱՆՋ, ա. Претенциозный.
ԲԱԶՄԱՊԱՃՈՒՅՃ, ա. (հնց.) Вычурный, разукрашенный, нарядный.
ԲԱԶՄԱՊԱՇՏՈՆ, ա. Занимающий много должностей.
ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ 1. մ. Многократно, неоднократно, много раз. 2. ա. Многократный, неоднократный. 3. ա. (մաթ.) Многократный, кратный (о числе). 4. գ. (մաթ.) Кратное. Ամենափոքր բազմապատիկ наименьшее кратное.
ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Многократность. 2․ Кратность.
ԲԱԶՄԱՊԱՏԻՐ, ա. (հնց.) Очень обманчивый.
ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱԿԱՆ, ա. (լեզվբ.) Многократный, итеративный Բազմապատկական բայեր многократные (итеративные) глаголы
ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵԼ, եցի Множить, помножать, помножить, умножать, умножить, перемножать, перемножить. Հինգը երկուսով բազմապատկել умножить пять на два.
ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵԼԻ, լու (մաթ.) Множимое.
ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԻՉ, ի (մաթ.) Множитель.
ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բազմապատկում։
ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄ, կման (մաթ.) Умножение. Բազմապատկման աղյուսակ таблица умножения.
ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՎԵԼ, վեց Множиться, помножаться, помножиться, умножаться, умножиться, перемножаться, перемножиться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ