Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԳԱԲ1, ի (բրբ.) Деревянный крюк, крючок на конце верёвки, которой привязывают грузы к тележке.
ԳԱԲ2, տե՛ս Խավարածիր։
ԳԱԲԱՆԱԿ, ի (բրբ.) Накидка (войлочная).
ԳԱԳԱԹ, ի 1. Вершина, верх, верхушка, глава. Արարատի գագաթը միշտ ծածկված է ձյունով вершина Арарата всегда покрыта снегом. 2. Темя. Գագաթին խփել ударить по темени. 3. Череп 4. տե՛ս Գագաթնակետ: ◊ Անկյան գագաթ вершина угла. Աչքերը գագաթը թռան глаза на лоб полезли (прост.).
ԳԱԳԱԹԱՅԻՆ, տե՛ս Գագաթնային։
ԳԱԳԱԹԱՎՈՐ, ա. Имеющий вершину.
ԳԱԳԱԹՆԱԿԵՏ, ի 1. Зенит 2. (փխբ.) Зенит, апогей, вершина, кульминация․ кульминационный пункт, кульминационная точка․ Փառքի գագաթնակետ апогей славы.
ԳԱԳԱԹՆԱԿՈՂՄ, ի (հզվդ.) Вершинная часть (бревна, ствола и т. д.).
ԳԱԳԱԹՆԱՀԱՅԱՑ, ա. Вертикальный, отвесный. Գագաթնահայաց գիծ вертикальная линия.
ԳԱԳԱԹՆԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вертикальность.
ԳԱԳԱԹՆԱՀԱՐ ա. (ռազմ.) Навесной, перекидной. Գագաթնահար կրակ навесной огонь.
ԳԱԳԱԹՆԱՁԻԳ ա. (ռազմ.) Навесной, перекидной. Գագաթնահար կրակ навесной огонь.
ԳԱԳԱԹՆԱՄԱՍ, ի Теменная часть.
ԳԱԳԱԹՆԱՅԻՆ, ա. 1. Вершинный, верхушечный. Կաղնու գագաթնային ճյուղերը верхушечные ветви дуба. 2. Теменной. Գագաթնային ոսկր теменная кость.
ԳԱԳԱԹՆԱՎՈՐ, տե՛ս Գագաթավոր։
ԳԱԳԱԹՈՍԿՐ, ի (կզմխս.) Теменная кость․
ԳԱԳԱՐ, տե՛ս Սուղահավ:
ԳԱԶ1, ի 1. (ֆիզ-, քիմ.) Газ. 2. Газы (в желудке). ◊ Գազ տալ газовать (прост.). Գազի լամպ газовая лампа. Գազի լապտեր газовый фонарь.
ԳԱԶ2, ի (բսբ.) Астрагал.
ԳԱԶ3, ի (հնց.) 1. Мера длины (112 см) . 2. Деревянная или металлическая палочка той же длины, употребляемая как измеритель. ◊ Մի գազ չքաշի, մի մազ կքաշի яблоко от яблони недалеко падает. Ինքը չկա թիզ ու կես, լեզու ունի գազ ու կես сам маленький, а язык длинный. Լեզուն մի գազ երկարացնել распустить язык.
ԳԱԶ4, ի Газ (ткань).
ԳԱԶԱԲԱԼՈՆ, ի Газобаллон.
ԳԱԶԱԲԱՇԽԻՉ 1. գ. Газораспределитель. 2. ա. Газораспределительный. Գազաբաշխիչ ցանց газораспределительная сеть.
ԳԱԶԱԲԱՇԽՈՒՄ, խման Газораспределение.
ԳԱԶԱԲՈՑ, ի Пламя газа, газовое пламя.
ԳԱԶԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐ, ի Газогенератор.
ԳԱԶԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ, ա. Газогенераторный
ԳԱԶԱԳՈՅԱՑՈՒՄ, ցման Газообразование
ԳԱԶԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Газовый завод.
ԳԱԶԱԳՐՈՀ, ի Газовая атака.
ԳԱԶԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ, ա. Газоустойчивый.
ԳԱԶԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Газоустойчивость.
ԳԱԶԱԶԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разъярённость, остервенение (прост.), остервенелость.
ԳԱԶԱԶԵԼ, եցի Разъяряться, разъяриться, беситься, взбеситься, свирепеть, рассвирепеть, стервенеть (прост.), остервенеть (прост.).
ԳԱԶԱԶԵՑՆԵԼ, ցրի Разъярять, разъярить, бесить, взбесить, остервенить.
ԳԱԶԱԶՈՒՄ, զման Разъярение, остервенение (прост.).
ԳԱԶԱԶՈՒՆ, ա. (հզվդ.) Разъярённый, остервенелый (прост.).
ԳԱԶԱԶՏԻՉ 1. գ. Газоочиститель. 2. ա. Газоочистительный.
ԳԱԶԱԶՏՈՒՄ, աման Газоочистка.
ԳԱԶԱԹԱՓԱՆՑ Газопроницаемый.
ԳԱԶԱԹԱՓԱՆՑԻԿ Газопроницаемый.
ԳԱԶԱԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Газопроницаемость.
ԳԱԶԱԹԱՓԱՆՑՈՒՄ, ցման Просачивание, проникновение газа.
ԳԱԶԱԹՈՂԱՐԿԻՉ 1. գ Газораспределитель. 2. ա. Газораспределительный.
ԳԱԶԱԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման Газоотравление
ԳԱԶԱԼԱՊՏԵՐ, ի Газовая лампа, газовый фонарь.
ԳԱԶԱԼԵՑՈՒՆ, ա. Газонаполненный, наполненный газом.
ԳԱԶԱԼԻՑՔ, ի Газозарядка, газонаполнение, газоналив.
ԳԱԶԱԼՈՒՅՍ, ի Газовый свет.
ԳԱԶԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Газоосвещение.
ԳԱԶԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, րման Газоосвещение.
ԳԱԶԱԼՑՈՒՄ, ցման Газозарядка, газонаполнение, газоналив.
ԳԱԶԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с газом.
ԳԱԶԱԽԱՌՆՈՒՐԴ, ի Газовая смесь.
ԳԱԶԱԽՈՂՈՎԱԿ, ի Газовая труба, газопроводная труба.
ԳԱԶԱԽՑԻԿ, ի Газовая камера.
ԳԱԶԱԾԱՎԱԼԱՉԱՓ, ի Газометр.
ԳԱԶԱԾԻՆ, ծնի Газогенератор.
ԳԱԶԱԾԾԻՉ, ի Газопоглотитель.
ԳԱԶԱԿԵՐՊ, տե՛ս Գազանման:
ԳԱԶԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Գազանմանություն։
ԳԱԶԱԿԻՐ, ա. Газоносный.
ԳԱԶԱԿԼԱՆԻՉ, ի Газопоглотитель.
ԳԱԶԱԿԼԱՆՈՒՄ, նման Поглощение газов, окклюзия.
ԳԱԶԱԿՈՒՏԱԿՈՒՄ, կման Скопление газов.
ԳԱԶԱՀԱԳԵՑՈՒՄ, ցման (տեխ.) Сатурация, насыщение газами.
ԳԱԶԱՀԱԼԻՉ, ա. Газокалильный.
ԳԱԶԱՀԱՆՄԱՆ, տե՛ս Գազանակերպ։
ԳԱԶԱՀԱՆՈՒՅԹ, ի Добыча газа
ԳԱԶԱՀԱՇՎԻՉ, ի Газовый счётчик, газомер.
ԳԱԶԱՀՆՈՑ, ի Газовая печь.
ԳԱԶԱՀՈՍՔ, ի Утечка газа.
ԳԱԶԱՀՈՐ ի Газоскважина.
ԳԱԶԱՄԱԳԻՍՏՐԱԼ, ի Газомагистраль.
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, րման Газоснабжение.
ԳԱԶԱՄԱՔՐԻՉ, տե՛ս Գազազտիչ:
ԳԱԶԱՄԱՔՐՈՒՄ, րման Газоочистка.
ԳԱԶԱՄԲԱՐ, ի Газохранилище.
ԳԱԶԱՄԵՏՐ, տես Գազածավալաչափ։
ԳԱԶԱՄՈՒՂ 1. գ. Газопровод. 2. ա. Газопроводный.
ԳԱԶԱՅԻՆ, ա. 1. Газовый. Գազային ջեռուցում газовое отопление. 2. Газообразный. Մարմինների գազային վիճակ газообразное состояние тел. ◊ Գազային հարձակում газовая атака. Գազային պատերազմ газовая война.
ԳԱԶԱՅՐԻՉ, Ի Газовая горелка.
ԳԱԶԱՅՐՈՑ, ի Газовая плитка.
ԳԱԶԱՆ 1. զ. Зверь, зверюга (прост.), животное. 2. գ. (փխբ.) Зверь, варвар, жестокий, свирепый человек. 3. ա. Зверский, озверевший, свирепый, кровожадный. ◊ Գազան դառնալ՝ կտրել озвереть. Երկոտանի գազան двуногий зверь.
ԳԱԶԱՆԱԲԱՐ, մ. Зверски, безжалостно, беспощадно, свирепо, люто, варварски.
ԳԱԶԱՆԱԲԱՐՈ, ա. Лютый, свирепый, жестокий, безжалостный, беспощадный, зверский.
ԳԱԶԱՆԱԲԱՐՈՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зверство, варварство, жестокость.
ԳԱԶԱՆԱԲՆԱԿ, ա. Населённый дикими животными, зверями (о крае, районе, местности).
ԳԱԶԱՆԱԲՆՈՒՅԹ, տես Գազանաբարո։
ԳԱԶԱՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Звероводческий. Գազանաբուծական սովխոզ звероводческий совхоз.
ԳԱԶԱՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Звероводство
ԳԱԶԱՆԱԲՈՒՅԾ, ի Зверовод.
ԳԱԶԱՆԱԴԵՄ, ա. Зверовидный, звероподобный, зверообразный.
ԳԱԶԱՆԱԶՈՒՍՊ Укротитель зверей.
ԳԱԶԱՆԱԶՍՊԻՉ Укротитель зверей.
ԳԱԶԱՆԱԼ, ացավ Переходить в газообразное состояние, превращаться в газ.
ԳԱԶԱՆԱԿԱՆ, տե՛ս Գազանային։
ԳԱԶԱՆԱԿԵՐ 1. ա. Съеденный зверями, ставший пищей для зверей. 2. գ. Хищник, поедающий зверей.
ԳԱԶԱՆԱԿԵՐՊ, ա. Звероподобный, зверовидный, зверообразный.
ԳԱԶԱՆԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Звероподобие (книжн.), сходство со зверем.
ԳԱԶԱՆԱԿՅԱՑ, ա. (հզվդ.) Ведущий звериный образ жизни, живущий по-звериному.
ԳԱԶԱՆԱԿՈՒՐ, տե՛ս Գազանակեր 1 նշան.։
ԳԱԶԱՆԱԿՌԻՎ, կռվի 1. Бой зверей. 2. տե՛ս Գազանամարտ։ ◊ Գազանակռիվ տալ биться как зверь.
ԳԱԶԱՆԱՀԱՉ, ի Лай собаки, почуявшей зверя. ◊ Գազանահաչ տալ лаять на зверя.
ԳԱԶԱՆԱՁԱՅՆ 1. ա. Звериный (о голосе). Գազանաձայն մռնչյուն звериный рёв. 2. գ. Звериный голос.
ԳԱԶԱՆԱՄԱՐՏ, ի Борьба со зверем.
ԳԱԶԱՆԱՄԱՐՏԻԿ, ի (հնց.) Гладиатор.
ԳԱԶԱՆԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бой со зверями.
ԳԱԶԱՆԱՄԻՏ, տե՛ս Գազանաբարո։
ԳԱԶԱՆԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆ, տե՛ս Գազանաբարոյություն։
ԳԱԶԱՆԱՅԻՆ, ա. 1. Звериный, присущий, свойственный зверю․ Գազանային մռնչյուն звериный рёв. 2. (փխբ.) Звериный, зверский, варварский, жестокий.
ԳԱԶԱՆԱՅՈՒՄ, ցման Озверение, ожесточение, разъярённость.
ԳԱԶԱՆԱՆԱԼ, ացա Звереть, озвереть.
ԳԱԶԱՆԱՆՈՅ, գ. Зоопарк, зоосад, зверинец (устар. разг.).
ԳԱԶԱՆԱՇԱՏ, ա. Изобилующий зверями.
ԳԱԶԱՆԱՇՈՒՆՉ, ա. (հզվդ.) Жестокий, лютый, свирепый как зверь.
ԳԱԶԱՆԱՍԻՐՏ, ա. Жестокий, свирепый, лютый как зверь, жестокосердый
ԳԱԶԱՆԱՍՆՈՒՅՑ, ա. 1. Кормящий зверей. 2. Вскормленный зверем.
ԳԱԶԱՆԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жестокость, лютость, свирепость, жестокосердие.
ԳԱԶԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Ожесточать, ожесточить, разъярять, разъярить.
ԳԱԶԱՆԻԿ, ի (նվազ.) Зверек, зверюшка (разг.), зверушка (разг.).
ԳԱԶԱՆՄԱՆ, ա. Газообразный.
ԳԱԶԱՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Газообразность.
ԳԱԶԱՆՈՐԵՆ, տե՛ս Գազանաբար:
ԳԱԶԱՆՈՐՍ, ի 1. Зверолов, зверобой. 2. Охота на зверя, на зверей.
ԳԱԶԱՆՈՐՍԱԿԱՆ Звероловный, зверобойный.
ԳԱԶԱՆՈՐՍԱՅԻՆ Звероловный, зверобойный.
ԳԱԶԱՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Охота на зверя, на зверей
ԳԱԶԱՆՈՑ, ա. (հնց.) Длиною в один газ (мера длины 112 см.).
ԳԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зверство, варварство. ◊ Գազանություն անել зверствовать.
ԳԱԶԱՆՑՔ, ի Отдух (спец.), отдушина.
ԳԱԶԱՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ, ծման Эксплуатация газа.
ԳԱԶԱՇԱՐԺԻՉ, ի Газомотор
ԳԱԶԱՇԵՐՏ, ի Пласт, слой газа.
ԳԱԶԱՇԻՆԱՐԱՐ, ի Газификатор, газовщик.
ԳԱԶԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Газификация.
ԳԱԶԱՉԱՓ1, տե՛ս Գազահաշվիչ։
ԳԱԶԱՉԱՓ2, տե՛ս Գազանոց:
ԳԱԶԱՊԱՀԵՍՏ, ի Газохранилище.
ԳԱԶԱՊԱՍՏԱՆ (ռազմ.) Газоубежище.
ԳԱԶԱՊԱՍՏԱՐԱՆ (ռազմ.) Газоубежище.
ԳԱԶԱՊԱՐՊԻՉ, ա․ Газоразрядный.
ԳԱԶԱՋԵՌՈՒՑԻՉ 1. ա. Газоотопительный. 2. գ․ Газоотопитель.
ԳԱԶԱՋԵՌՈՒՑՈՒՄ, ցման Газовое отопление.
ԳԱԶԱՋԵՐՄԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ, ա. Газотермостойкий.
ԳԱԶԱՋՈՒՐ, ջրի Газированная вода.
ԳԱԶԱՌՈՒՄԲ, ի (ռազմ.) Газовая бомба.
ԳԱԶԱՍԱԼԻԿ, ի Газовая плита.
ԳԱԶԱՍԱՐՔ, ի Газоприбор.
ԳԱԶԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ, րման Газооборудование.
ԳԱԶԱՎԱՌ, ի Газовая плита.
ԳԱԶԱՎԱՌԱՐԱՆ, ի Газовая печь.
ԳԱԶԱՎԱՌՈՑ, տե՛ս Գազավառ:
ԳԱԶԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Газифицировать. 2. Газировать.
ԳԱԶԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Газификация. 2. Газирование, газировка, газация (спец.). Հանքային ջրի գազավորում газация минеральной воды.
ԳԱԶԱՎՈՐՎԵԼ, վեց 1. Газифицироваться. 2. Газироваться.
ԳԱԶԱՏԱԳՆԱՊ, ի (ռազմ.) Газовая тревога.
ԳԱԶԱՏԱՐ, ա. Газопроводный.
ԳԱԶԱՏՈՒՐԲԻՆ, ի (տեխ.) Газотурбина..
ԳԱԶԱՏՈՒՐԲԻՆԱՅԻՆ, ա. Газотурбинный.
ԳԱԶԱՏՈՒՐԲԻՆԱՇԱՐԺ, ի Газотурбинный Двигатель.
ԳԱԶԱՐ, ի (բսբ.) Морковь, морковка (разг.).
ԳԱԶԱՐԱԿԵՐ, ա. Питающийся морковью.
ԳԱԶԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Газовая промышленность.
ԳԱԶԱՐԿ, ի (ռազմ.) Газовый снаряд.
ԳԱԶԱՑԱՆՑ, ի Газопроводная сеть, газопровод.
ԳԱԶԱՑՆԵԼ, ցրի Превращать, превратить в газ.
ԳԱԶԱՑՈՒՄ, ցման Превращение в газ.
ԳԱԶԱՑՎԵԼ, վեց Превращаться, превратиться в газ.
ԳԱԶԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թան Газообмен.
ԳԱԶԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ, կման Газообмен.
ԳԱԶԵԼ1, ի Газель, газелла (стихотворная форма в восточной поэзии).
ԳԱԶԵԼ2, տե՛ս Վիթ։
ԳԱԶԵՂԵՆ, ա. (հզվդ.) Газовый.
ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՆԵԼ, ցրի Газифицировать.
ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՈՒՄ, ցման Газификация.
ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՎԵԼ, վեց Газифицироваться.
ԳԱԶՈՆ,1. տե՛ս Մարգախոտ։ 2. տե՛ս Սիգամարգ։
ԳԱԶՈՒՂԻ, ղու Газопровод.
ԳԱԶՊԱ, տե՛ս Գազպե։
ԳԱԶՊԱՀԱՎԱՔ, ի 1. Сбор манны. 2. Сборщик манны.
ԳԱԶՊԱՔԱՂ, տե՛ ս Գազպահավաք 1 նշան.։
ԳԱԶՊԵ ի Манна.
ԳԱԶՊԵՆ ի Манна.
ԳԱԶՊԵՆԱԲԵՐ, ա. Выделяющий манну (о растении).
ԳԱԶՕՋԱԽ, տե՛ս Գազավառարան։
ԳԱԹԱ, յի Гата (печенье с начинкой из муки, масла и сахара). ◊ Տատն ամեն օր գաթա չի թխի, պապն ամեն օր գաթա չի ուտի не всё коту масленица.
ԳԱԹԱՄԱՂԻԿ, ղկի (Բսբ.) Сафлор.
ԳԱԹԱՆԱԽՇԻ ի Скалка для выдавливания узоров на гате.
ԳԱԹԱՆԱԽՇԻԿ ի Скалка для выдавливания узоров на гате.
ԳԱԹԱՆԱԽՇԻՉ ի Скалка для выдавливания узоров на гате.
ԳԱԼ1, եկա, հրամ. ե՛կ և արի՛ 1. Ходить, идти, возвращаться (по направлению к говорящему). 2. Приходить, прийти. Ոտքով եկավ пришёл пешком. 3. Приезжать, приехать. Ձիով եկավ приехал на лошади. 4. (փխբ.) Быть, существовать. 5. Прибывать, прибыть. Գնացքը եկավ поезд прибыл. 6. Наступать, наступить (с существительными, обозначающими время, времена года). Գարունը եկավ весна наступила. 7. Идти, выпадать, выпасть (об осадках). Ձյուն եկավ выпал снег. 8. Идти, течь (о жидкости). Քթից արյուն է գալիս кровь течёт из носа. 9. Весить Բեռը 10 կգ է գալիս груз весит 10 кг. 10. Начисляться. Ավանդների վրա з% է գալիս на вклады начисляется 3%. 11. (թղթխ.) ходить, делать ход. Ո՛վ պիտի գա, ո՛վ է գալիս чей ход? кто должен ходить? 12. Идти (о картах). 13. Нападать, напасть, идти на кого (устар.). 14. Брать начало, начинаться, исходить. 15. Повелит. форма եկ, արի, եկեք употребляется как модальное слово в значении давай(те). Եկեք պայմանավորվենք давайте условимся. 16. Являться, появляться, предстать перед глазами (о чём-либо воображаемом). 17. Подойти, подходить, оказаться годным, удобным, приемлемым для чего-л., соответствующим чему-л. (обычно в разг. Речи). Շորը չէր գալիս նրան платье не подходило ей. Ցուրտ կլիման չէր եկել նրան холодный климат не подошёл ей (ему). ◊ Վազ գալ՝ անցնել отстать. Աշխարհ գալ, Աչքին գալ, Առաջ գալ, Ասպարեզ գալ, Ափսոս գալ, Բերանին գալ, Գիտակցության գալ, Գլխին գալ, Գլուխ գալ, Գրազ գալ, Դարձի գալ, Դեմ գալ, Դուռը գալ Դուր գալ, Դուրս գալ, Ետ գալ, Երևան գալ , Եփ գալ, Թրև գալ, Իրար գալ, Խելքի գալ, Խմորը գալ, Ծառս գալ, Ծունկի գալ, Կաշվից դուրս գալ, Կծիկ գալ, Կուճ գալ, Հախից գալ, Հանդես գալ, Հավատի գալ, Հոգին դուրս գալ, Հոտ գալ, Ձայն գալ, Ձեռքից ամեն ինչ գալ, Ճանապարհի գալ, Ման գալ, Մեղա գալ, Մեղք գալ, Մեջտեղ գալ Միտքը գալ, Մոտ՝ մոտիկ գալ, Շաղ գալ, Շարքից դուրս գալ, Շուռ գալ, Պար գալ, Պարտքի տակից դուրս գալ, Պետք գալ, Պոկ գայ, Պտույտ գալ, Ջանը դուրս գալ, Վեր գալ, Վրա գալ, Տեղը որ գա, Ցած գալ, Ցրիվ գալ, Ուժի գալ, Ուշքի գալ, Փուլ գալ, Քարշ (քաշ) գալ, Քոր գալ, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԳԱԼ2, ա. (բրբ.) Будущий, предстоящий, наступающий. Գալ տարի в будущем году.
ԳԱԼԱՃՈՇ, ի Армянское национальное блюдо из чечевицы, отцеженного и высушенного кислого молока, топлёного масла и жареного лука.
ԳԱԼԱՐ 1. գ. Извилина, извив, изгиб. Ուղեղի գալարներ извилины мозга. 2. գ. Корча, острая боль в желудке. 3. ա. Извилистый, изгибистый (разг.).
ԳԱԼԱՐԱԳԻԾ, տե՛ս Պարուրագիծ։
ԳԱԼԱՐԱԳՆԱՑ, ա. Движущийся перекатываясь или извиваясь.
ԳԱԼԱՐԱԹՌԻՉՔ, ի Полёт с фигурами высшего пилотажа.
ԳԱԼԱՐԱՁԵՎ, տե՛ս Գալարուն 1 նշան.։
ԳԱԼԱՐԱՂԻ ի (կզմխս.) Двенадцатиперстная кишка.
ԳԱԼԱՐԱՆՔ, տե՜ս Գալարում։
ԳԱԼԱՐԱՇԵՓՈՐ, ի (երժշտ.) Рожок, труба.
ԳԱԼԱՐԱՊՏՈՒՅՏ 1. տե՛ս Գալարուն, 2. մ. извиваясь.
ԳԱԼԱՐԱՎԻՔ ի (կզմխս.) Двенадцатиперстная кишка.
ԳԱԼԱՐԱՎՈՐ, ա. Извилистый.
ԳԱԼԱՐԱՏԱՆՋ, ա. Корчащийся от боли.
ԳԱԼԱՐԱՏՈՒՏ, ա. С изогнутым концом.
ԳԱԼԱՐԱՓՈՂ, ի (երժշտ.) Валторна.
ԳԱԼԱՐԵԼ, եցի 1. Придать форму витка, вить, скручивать, скрутить. 2. Закручивать, завивать. 3. Извивать (стан).
ԳԱԼԱՐԵՑՆԵԼ, ցրի Крутить, катать.
ԳԱԼԱՐՄՈՒՆՔ, տե՛ս Գալարում։
ԳԱԼԱՐՈՒԿ, տե՛ս Պատատուկ 1 նշան.։
ԳԱԼԱՐՈՒՄ, րման Корчи.
ԳԱԼԱՐՈՒՆ, ա. 1. Витой, извитый, извилистый. 2. Изгибистый, вьющийся.
ԳԱԼԱՐՎԱԾՔ, տե՛ս Գալար 1 նշան.։
ԳԱԼԱՐՎԵԼ, վեց 1. Виться, извиваться, извиться, змеиться. Օձը գալարվում էր ամբողջ մարմնով змея извивалась всем телом. 2. (փխբ.) Корчиться, извиваться в корчах, судорогах от боли.
ԳԱԼԱՐՔ, տե՛ս Գալար 1 նշան.։
ԳԱԼ-ԳՆԱԼ, տե՛ս Գնալ-գալ։
ԳԱԼԻՔ 1. գ. Будущее, грядущее (высок.) Գալիքը կանխատեսել предвидеть будущее. 2. ա. Будущий, грядущий (высок.), наступающий, приближающийся, предстоящий. Գալիք օրը грядущий день.
ԳԱԼԼ, ի Галл.
ԳԱԼՈՒՍՏ, լստյան Приход, приезд, пришествие (книжн.), появление, прибытие, прилёт. Թռչունների գալուստը прилёт птиц. ◊ Բարի գալուստ с приездом! Добро пожаловать! Երկրորդ գալուստ (կրոն.) второе пришествие.
ԳԱԼՎԱՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гальванотерапия.
ԳԱԼՎԱՆԱԲՈՒԺՈՒՄ, ժման Гальванотерапия.
ԳԱԼՎԱՆԱԶՕԾԵԼ, եցի Гальванизировать.
ԳԱԼՎԱՆԱԶՕԾՈՒՄ, ծման Гальванизация.
ԳԱԼՎԱՆԱԶՕԾՎԵԼ, վեց Гальванизироваться.
ԳԱԼՎԱՆԱԿԱՆ, ա. (ֆիզ.) Гальванический. Գալվանական հոսանք гальванический ток.
ԳԱԼՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (ֆիզ.) Гальванизм.
ԳԱԼՎԱՆԱՉԱՓ, ի (ֆիզ.) Гальванометр.
ԳԱԼՎԱՆԱՊԱՏԵԼ, տե՛ս Գալվանազօծել։
ԳԱԼՎԱՆԱՊԱՏՈՒՄ, տե՛ս Գալվանազօծում։
ԳԱԼՎԱՆԱՊԱՏՎԵԼ, տե՛ս Գալվանազօծվել։
ԳԱԼՎԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Гальванизировать, гальванизовать.
ԳԱԼՎԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Гальванизация.
ԳԱԼՎԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Гальванизироваться, гальванизоваться.
ԳԱՀ, ի Трон, престол. ◊ Գահ բարձրանալ՝ նստել вступить на престол. Գահից գցել свергнуть, низвергнуть (книжн), низложить с престола. Գահից ընկնել быть свергнугым с престола. Գահին նստեցնել возвести на престол.
ԳԱՀԱԴԱՀԼԻՃ, ի (պատմ.) Тронный зал.
ԳԱՀԱԶՈՒՐԿ, ա. Лишенный престола, трона, низвергнутый, низложенный с престола.
ԳԱՀԱԶՐԿԵԼ, եցի Лишить престола, свергнуть с престола.
ԳԱՀԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Лишение престола, низвержение с престола.
ԳԱՀԱԶՐԿՈՒՄ, կման Лишение престола, низвержение с престола.
ԳԱՀԱԶՐԿՎԵԼ, վեցի Лишиться престола, трона.
ԳԱՀԱԺԱՌԱՆԳ, ի Престолонаследник.
ԳԱՀԱԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Престолонаследие.
ԳԱՀԱԿԱԼ 1. գ. Царь. 2. գ. (եկեղ.) Глава церкви, католикос. 3. ա. Царствующий.
ԳԱՀԱԿԱԼԵԼ, եցի 1. Вступить на престол, воцариться (устар.), царствовать. 2. (փխբ.) Властвовать, царить
ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Восшествие на престол, воцарение.
ԳԱՀԱԿԱԼՈՒՄ, լման Восшествие на престол, воцарение.
ԳԱՀԱԿԱՆ, ա. Тронный, престольный. ◊ Գահական ճառ, տե՛ս Գահաճառ։
ԳԱՀԱԿԻՑ 1. գ. Сопрестольник. 2. ա. Сопрестольный.
ԳԱՀԱԿՈՐԾԱՆ, ա. 1. Разрушающий престол, трон, царскую власть. 2. Свергнутый, низвергнутый, низложенный с престола.
ԳԱՀԱԿՑԵԼ, եցի (հզվդ.) Совместно царствовать.
ԳԱՀԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Совместное царствование. 2. Совладычество.
ԳԱՀԱՃԱՌ, ի Тронная речь.
ԳԱՀԱՆԻՍՏ, ա. Столичный, престольный, стольный (устар.).
ԳԱՀԱՍԵՆՅԱԿ, տե՛ս Գահադահլիճ։
ԳԱՀԱՍԵՐ, ա. (փխբ.) Властолюбивый.
ԳԱՀԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (փխբ.) Властолюбие.
ԳԱՀԱՍՐԱՀ, տե՛ս Գահադահլիճ։
ԳԱՀԱՎԱՆԴ ի Круча, стремнина.
ԳԱՀԱՎԱՆԴԱԿ ի Круча, стремнина.
ԳԱՀԱՎԵԺ 1. ա. Крутой, отвесный. 2. ա. Низвергнутый, низверженный, сброшенный с высоты. 3. տե՛ս Գահավանդ. 4. ա. (փխբ.) Стремительный. 5. մ. Стремительно, стремглав. 6. մ. Низвергая. ◊ Գահավեժ անել 1) низвергнуть, 2) свергнуть с трона. Գահավեժ լինել низвергнуться
ԳԱՀԱՎԻԺԵԼ, եցի 1. (հնց.) Низвергать, низвергнуть, ниспровергать, ниспровергнуть. 2. Низвергаться, низвергнуться.
ԳԱՀԱՎԻԺՈՐԵՆ, մ. Стремглав, стремительно.
ԳԱՀԱՎԻԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Свержение, низвержение.
ԳԱՀԱՎԻԺՈՒՄ, ժման Свержение, низвержение.
ԳԱՀԱՎԻԺՎԵԼ, տե՛ս Գահավիժել 2 նշան.։
ԳԱՀԱՎՈՐԱԿ, ի 1. Диван, софа. 2. (հնց.) Паланкин.
ԳԱՀԱՎՈՐԱԿ-ՄԱՀՃԱԿԱԼ, ի Диван-кровать.
ԳԱՀԱՏԵՂԻ, ի (հնց.) Столица.
ԳԱՀԵՐԵՑ, ա. գ. 1. (հնց.) Первоприсутствующий. 2. Сидящий во главе стола.
ԳԱՀԸՆԿԵՑ 1. ա. Свергнутый с престола. 2. մ Низвергаясь. ◊ Գահընկեց անել свергнуть, низвергнуть с престола. Գահընկեց լինել՝ արվել быть свергнутым с престола.
ԳԱՀԸՆԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Свержение, низложение, низвержение.
ԳԱՀՆԱՄԱԿ, ի (պատմ.) Местническая табель армянских нахараров (феодалов).
ԳԱՀՈՒՅՔ, ի 1. Трон, престол. 2. Кресло.
ԳԱՂԱՓԱՐ, ի 1. Идея, понятие, представление. 2. Идея, убеждение. 3. Идея, мысль, замысел. 4. Идея, суть, сущность. ◊ Գաղափար կազմել составить представление (о чём). Գաղափար տալ 1) подать идею, 2) дать представление (о чём-либо.). Գաղափար ունենալ иметь представление.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԲԱՆ, տե՛ս Գաղափարախոս։
ԳԱՂԱՓԱՐԱԳԻՐ 1. գ. (լեզվբ.) Идеограмма. 2. ա. Идеографический. Գաղափարագիր արձանագրություններ идеографические надписи.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Идеографический.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Идеография.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԶՈՒՐԿ, ա. Безыдейный.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Безыдейность.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍ, ի Идеолог. Հեղափոխական պրոլետարիատի գաղափարախոս идеолог революционного пролетариата.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍ, մ. Идеологически, идейно.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԱԿԱՆ, ա. Идеологический. Արվեստի գաղափարախոսական ուղղվածությունը идеологическая направленность искусства.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Идеология Մարքս-լենինյան գաղափարախոսություն марксистско-ленинская идеология.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ 1. ա. Идейный. Գաղափարական զենք идейное оружие. 2. գ. ա. (հնց.) Преданный идее, служащий идее.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆՈՐԵՆ, տես Գաղափարապես։
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Идейность.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Գաղափարախոսություն։
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՐ, կրի Носитель идеи.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՑ, կցի Единомышленник.
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Единомыслие.
ԳԱՂԱՓԱՐԱՅԻՆ, տես Գաղափարական։
ԳԱՂԱՓԱՐԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Գաղափարականություն։
ԳԱՂԱՓԱՐԱՆՇԱՆ, տե՛ս Գաղափարագիր։
ԳԱՂԱՓԱՐԱՊԱՇՏ (հնց.) 1. գ. Идеалист. 2. ա. Идеалистичный.
ԳԱՂԱՓԱՐԱՍԵՐ, տե՛ս Գաղափարապաշտ 1 նշան.:
ԳԱՂԱՓԱՐԱՏԻՊ, ի Идеал, идеальный образ.
ԳԱՂԵԼ, եցի (հնց.) Скрывать, скрыть, утаивать, утаить, держать в тайне.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ