Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԳՌԱԼ, տե՛ս Գռգռալ։
ԳՌԳՌԱԼ, աց 1. Грохотать, прогрохотать, тарахтеть. 2. Урчать.
ԳՌԳՌԱՑՆԵԼ, ցրի Поднять грохот.
ԳՌԳՌՈՑ, ի 1. Грохот. 2. Урчание.
ԳՌԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Наваливать, навалить, нагромождать, нагромоздить. 2. Засыпать землёй, зарыть в землю․
ԳՌԵՀ, ի (հնց.) 1. Улица, площадь. 2. տե՛ս Գռեհիկ։
ԳՌԵՀԻԿ 1. ա. Вульгарный, пошлый, 2. գ. Пошляк.
ԳՌԵՀԿԱԲԱՆ, ի 1. Пошляк. 2. Вульгаризатор.
ԳՌԵՀԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вульгаризм.
ԳՌԵՀԿԱԲԱՐ, մ. Вульгарно, пошло.
ԳՌԵՀԿԱԲԱՐՈ, ա. Пошлый.
ԳՌԵՀԿԱԿԱՆ, տե՛ս Գռեհիկ 1 նշան.։
ԳՌԵՀԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Գռեհկություն։
ԳՌԵՀԿԱՄԻՏ 1.գ, Пошляк. 2. ա. Вульгарный, пошлый.
ԳՌԵՀԿԱՆԱԼ, ացա Опошляться, опошлиться, сделаться вульгарным․
ԳՌԵՀԿԱՑՆԵԼ, ցրի Опошлять, опошлить, вульгаризировать․
ԳՌԵՀԿԱՑՈՒՄ, ցման Опошление, вульгаризация.
ԳՌԵՀԿԱՑՎԵԼ, վեց Опошляться, вульгаризироваться․
ԳՌԵՀԿՈՐԵՆ, տե՛ս Գռեհկաբար։
ԳՌԵՀԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вульгарность, пошлость.
ԳՌԶԱԲՈՒՐԴ, ա. Мелкокурчавый, курчавый (о шерсти).
ԳՌԶԻ, ու (բսբ.) Кактус.
ԳՌՄՌԱԼ, աց 1. Рычать, зарычать. 2. Ворчать, заворчать.
ԳՌՄՌՈՑ, ի Рычанье, ворчанье (собачье).
ԳՌՈՏ, ա. (բրբ.) Чесоточный.
ԳՌՈՏԵԼ, եցի (բրբ.) Заболеть чесоткой.
ԳՌՈՒԶ, ա. (բրբ.) Кудрявый, курчавый.
ԳՌՈՒՄ, ռման (բրբ.) Навал․
ԳՌՌԱԼ, տես Գռգռալ։
ԳՌՌՈՑ, տե՛ս Գռգռոց։
ԳՌՓԵԼ, եցի Хапать, хапнуть (прост.), заграбастать (прост.).
ԳՌՓԻՉ, ի Рвач, хапуга.
ԳՌՓՈՂԱԿԱՆ, ա. Рваческий.
ԳՌՓՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ թյան․ Рвачество.
ԳՌՓՈՂՈՒԹՅՈՒՆ թյան․ Рвачество.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ