Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԴԵ, ձ. 1. Ну. 2. Так, то. 3. Да. 4. Ну-ну! 5. Но․ ◊ Դե որ а если, раз. Դե ասա... стало быть, значит. Դե արի՝ եկ... изволь (теперь)... Դե հա ну, ну (скорей).
ԴԵԳԵՐԵԼ, եցի 1. Блуждать, бродить, скитаться․ 2․ Метаться, рыскать (разг.).
ԴԵԳԵՐՈՒՄ, րման Блуждание, скитание.
ԴԵԳԵՐՈՒՆ, ա. Блуждающий, бродячий.
ԴԵԴՈՒԿՏԻՎ, տե՛ս Արտածական։
ԴԵԴՈՒԿՑԻԱ, տե՛ս Արտածություն։
ԴԵԶ, ի 1․ Скирд, скирда, стог, копна. 2. Груда, куча. ◊ Դեզ անել метать стог, скирдовать. Դեզ-դեզ, кучками.
ԴԵԶԱԴԻՐ, դրի Скирдовальщик.
ԴԵԶԱՆՈՑ Место скирдования, стоговище.
ԴԵԶԱՇԱՐ, տե՛ս Դեզադիր։
ԴԵԶԱՏԵՂ Место скирдования, стоговище.
ԴԵԼԵԳԱՏ, տե՛ս Պատվիրակ։
ԴԵԼԵԳԱՑԻԱ, տե՛ս Պատվիրակության։
ԴԵԼՏԱ1, յի Дельта (четвёртая буква греческого алфавита). ◊ Դելտա ճառագայթներ (ֆիզ.) дельта-лучи
ԴԵԼՏԱ2, յի . (աշխգր.) Дельта (устье реки).
ԴԵԼՏԱՅԱՁԵՎ, ա. Дельтовидный, дельтообразный.
ԴԵԼՓԻԱԿԱՆ, տե՛ս Դելֆյան։
ԴԵԼՓԻՆ ի Дельфин.
ԴԵԼՓՅԱՆ ա. (պատմ.) Дельфийский. ◊ Դելֆյան պատգամախոս дельфийский оракул.
ԴԵԼՖԻՆ ի Дельфин.
ԴԵԼՖՅԱՆ ա. (պատմ.) Дельфийский. ◊ Դելֆյան պատգամախոս дельфийский оракул.
ԴԵԿԱԲՐԻՍՏ, ի Декабрист.
ԴԵԿԱԲՐԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Декабристский.
ԴԵԿԱԴԱ, տե՛ս Տասնօրյակ։
ԴԵԿԱԴԵՆՏ, ի Декадент.
ԴԵԿԱԴԵՆՏԱԿԱՆ, ա. Декадентский.
ԴԵԿԱԴԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Декадентство.
ԴԵԿԱՆ, ի Декан.
ԴԵԿԱՆԱՏ, ի Деканат.
ԴԵԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Деканство.
ԴԵԿԼԱՐԱՏԻՎ, ա. Декларативный.
ԴԵԿԼԱՐԱՑԻԱ, յի Декларация.
ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ, ա. Декоративный. ◊ Դեկորատիվ բույսեր декоративные растения. Դեկորատիվ գործվածքներ декоративные ткани.
ԴԵԿՈՐԱՑԻԱ, յի Декорация.
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, ի Декабрь.
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ, ա. Декабрьский. Դեկտեմբերյան ապստամբություն декабрьское восстание.
ԴԵԿՐԵՏ, ի Декрет.
ԴԵԿՐԵՏԱՅԻՆ, ա. Декретный. ◊ Դեկրետային արձակուրդ декретный отпуск. Դեկրետային Ժամանակ декретное время.
ԴԵՀ տե՛ս Դե։
ԴԵՂ, ի 1. Лекарство. 2. (խսկց.) Яд, отрава. 3. (հնց.) Сурьма (в качестве косметического средства). 4. (հնց.). Снадобье. 5. (հնց.) Чернила. 6. (հնց.) Духи․ 7. (փխբ.) Лекарство (разг.), средство от бед, горя и ա. д. ◊ Դեղ անել 1) лечить, исцелить, исцелять, 2) пособить (горю). Դեղ տալ отравить, дать отраву. Դեղի համար ни капли, ни кусочка нет. Դեղ-դարման, Դեղուդարման, Դեղ ու ճար снадобье, зелье. Դեղ ու դարման անել, Դեղ ու ճար անել 1) исцелять, исцелить, 2) пособить (горю).
ԴԵՂԱԲԱԺԻՆ, ժնի Доза (лекарства).
ԴԵՂԱԲԱՆ, տե՛ս Դեղագետ։
ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ, տե՛ս Դեղագիտական։
ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Դեղագիտություն։
ԴԵՂԱԲՈՒՅՍ, ի Лекарственное растение.
ԴԵՂԱԲՈՒՅՐ 1. գ. Запах лекарств,лекарственный запах. 2. ա. Душистый.
ԴԵՂԱԳԵՏ, ի Фармаколог.
ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. фармакологический.
ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фармакология.
ԴԵՂԱԳԻՐ, տե՛ս Դեղատոմս։
ԴԵՂԱԳԻՐՔ, գրքի Фармакопея.
ԴԵՂԱԳՈՐԾ, ի Фармацевт, провизор.
ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Фармацевтический.
ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фармацевтика, фармация.
ԴԵՂԱԹԱՓ, տե՛ս Դեղթափ։
ԴԵՂԱԹՈՒՐՄ, ի Тинктура.
ԴԵՂԱԽՈՏ, ի Лекарственная трава.
ԴԵՂԱԽՈՒՆԿ, խնկի Лекарственный ладан.
ԴԵՂԱՀԱՏ ի Пилюля, таблетка.
ԴԵՂԱՀԱՏԻԿ ի Пилюля, таблетка.
ԴԵՂԱՀՈՏ, ի Запах лекарств, лекарственный запах.
ԴԵՂԱՄԱՆ, տե՛ս Դեղանոց։
ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ, Лекарственное средство,
ԴԵՂԱՅԻՆ, ա. Лекарственный.
ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ, ի Лекарственное вещество.
ԴԵՂԱՆՈԹ, ի Склянка (для лекарств).
ԴԵՂԱՊԱՀԵՍՏ, ի Аптечный (аптекарский) склад.
ԴԵՂԱՊԱՍՏԵՂ, ի Пастилка (с лекарственными веществами).
ԴԵՂԱՊԱՏԻՃ, ի (դեղագործ.) Облатка, капсула.
ԴԵՂԱՊԻՏԱԿ, ի (դեղագործ.) Сигнатура
ԴԵՂԱՍՐՎԱԿ, ի Склянка, пузырёк (для лекарств).
ԴԵՂԱՎԱՃԱՌ, ի (հնց.) Аптекарь.
ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ, ա. Аптекарский, аптечный.
ԴԵՂԱՏՈՄՍ, ի Рецепт.
ԴԵՂԱՏՈՒ, ա. 1. Лекарственный. 2. Отравляющий, дающий яд.
ԴԵՂԱՏՈՒՆ, տան Аптека.
ԴԵՂԱՏՈՒՓ, տե՛ս Դեղարկղ։
ԴԵՂԱՐԱՆ, տե՛ս Դեղատուն։
ԴԵՂԱՐԿՂ, ի Аптечка.
ԴԵՂԱՓՈՇԻ, ու Порошок (лекарственный).
ԴԵՂԱՔԱՆԱԿ, ի Доза.
ԴԵՂ-ԴԱՐՄԱՆ, տե՛ս Դեղ բառի տակ։
ԴԵՂԵԼ, եց (խսկց.) 1. Отравлять, отравить. 2. Подсыпать яд. 3. Намазать (насыпать) лекарство. 4. Сурьмить глаза. 5. (փխբ.) Исцелить, утешить.
ԴԵՂԶԵՆԻ, նու Персиковое дерево.
ԴԵՂԶԻ, ի Персиковое дерево.
ԴԵՂԹԱՓ, ի Противоядие.
ԴԵՂԻՆ 1. ա. Жёлтый. 2. ա. (փխբ.) Жёлчный, ядовитый, злобный. 3. գ. (խսկց.) Золотая монета. ◊ Դեղին ծաղիկ, տե՛ս Խնկածաղիկ։ Դեղին կոն имбирь. Դեղին տենդ, տես Դեղնատենդ։ Դեղնին տալ желтеть. Դեղին տուն (հնց.) жёлтый дом (устар.). Դեղին ցեղ жёлтая раса. Դեղին ջուր (բժշկ.) жёлтая вода, глаукома. Դեղին շահոքրամ (բսբ․) желтофиоль, лакфиоль. Դեղին տոմս (հնց.) жёлтый билет (устар.). Դեղին շահպրակ (բսբ.) левкой.
ԴԵՂՀԱՏ, տե՛ս Դեղահատ։
ԴԵՂՁ, ի Персик. Դեղձի մուրաբա персиковое варенье.
ԴԵՂՁԱՆ1, ա. Светло-жёлтый, соломенный (о цвете волос), белокурый.
ԴԵՂՁԱՆ2, տե՛ս Դեղձանիկ։
ԴԵՂՁԱՆԱՀԵՐ ա․ Белокурый.
ԴԵՂՁԱՆԱՄԱԶ ա․ Белокурый.
ԴԵՂՁԱՆԻԿ, ի (կենդբ.) Канарейка.
ԴԵՂՁԱՆՈՑ, ի Персиковый сад.
ԴԵՂՁԱՉԻՐ, չրի Сушёные персики.
ԴԵՂՁՈՒՏ, տե՛ս Դեղձանոց։
ԴԵՂՁՕՂԻ, ու Персиковая настойка.
ԴԵՂՆԱԳՈՐՇ, ա. Тёмно-жёлтый.
ԴԵՂՆԱԳՈՒՅՆ, ա. Жёлтый.
ԴԵՂՆԱԳՈՒՆԵԼ, տե՛ս Դեղնել։
ԴԵՂՆԱԴԵՄ, ա. Желтолицый.
ԴԵՂՆԱԹՈՒՅՐ, ա. Желтоватый, с жёлтым оттенком.
ԴԵՂՆԱԺԵՌ, տե՛ս Դեղնավուն։
ԴԵՂՆԱԼԱՆՋ, ա. Желтогрудый.
ԴԵՂՆԱԽԱՅՏ, ա. С желтинками.
ԴԵՂՆԱԽԱՌՆ, ա. С Прожелтью.
ԴԵՂՆԱԽՈՒՆԿ, խնկի 1. Жёлтый ладан. 2 տե՛ս Դեղին բառի տակ՝ Դեղին կոն։
ԴԵՂՆԱԽՏ, ի (բժշկ.) Желтуха.
ԴԵՂՆԱԽՏԱՅԻՆ, ա. (բժշկ.) Желтушный.
ԴԵՂՆԱԾԱՂԻԿ, ղկի (բսբ.) Желтоцвет, стародубка.
ԴԵՂՆԱԾԱՄ, ա. Желтоволосая (с жёлтыми косами).
ԴԵՂՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Желтизна.
ԴԵՂՆԱԿԱՆԱՉ ա․ Желто-зеленый.
ԴԵՂՆԱԿԱՆԱՉԱՎՈՒՆ ա․ Желто-зеленый.
ԴԵՂՆԱԿԱՐՄԻՐ, ա. Жёлто-красный.
ԴԵՂՆԱԿԵՂԵՎ, ա. С жёлтой кожицей (корой).
ԴԵՂՆԱԿՈԹԵԼ, եց (բրբ.) Желтеть, пожелтеть.
ԴԵՂՆԱԿՈՒՐԾՔ, տե՛ս Դեղնալանջ։
ԴԵՂՆԱԿՏՈՒՑ, ա. 1. Желтоклювый. 2. (փխբ) Желторотый․
ԴԵՂՆԱՀԵՐ, տե՛ս Դեղնամազ։
ԴԵՂՆԱՀՈՂ, ի Охра.
ԴԵՂՆԱՃԵՐՄԱԿ, ա. Жёлто-белыЙ.
ԴԵՂՆԱՄԱԶ, ա. Желтоволосый.
ԴԵՂՆԱՄԱԾ, ա. Пожелтевший.
ԴԵՂՆԱՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ, ա. Серо-жёлтый.
ԴԵՂՆԱՄՈՄ, ի Жёлтый воск.
ԴԵՂՆԱՄՈՐԹ 1. ա. գ. Желтокожий. 2. ա. Жёлтый, с пожелтевшей кожей. 3. ա. Жёлтой, рыжей масти.
ԴԵՂՆԱՄՈՐՈՒՍ ա. С жёлтой бородой, желтобородый, рыжебородый.
ԴԵՂՆԱՄՈՐՈՒՔ ա. С жёлтой бородой, желтобородый, рыжебородый.
ԴԵՂՆԱՄՈՒՅՆ, ա. Желтоватый.
ԴԵՂՆԱՆԱԼ, տե՛ս Դեղնել։
ԴԵՂՆԱՆԱՐՆՋԱԳՈՒՅՆ, ա. Оранжево-жёлтый.
ԴԵՂՆԱՆԵՐԿ, ի Желть.
ԴԵՂՆԱՇԼՈՐ, տե՛ս Դեղնասալոր։
ԴԵՂՆԱՇԽԵՏ, ա. Каурый, рыжеватый (о масти лошади).
ԴԵՂՆԱՊՂԻՆՁ, պղնձի Жёлтая медь.
ԴԵՂՆԱՋՈՒՐ, ջրի (բժշկ.) Жёлтая вода, глаукома.
ԴԵՂՆԱՍԱԹ, ա. Янтарный.
ԴԵՂՆԱՍԱԼՈՐ, ի Жёлтая слива, ренклод, мирабель.
ԴԵՂՆԱՍՊԻՏԱԿ ա. Жёлто-белый.
ԴԵՂՆԱՍՊԻՏԱԿԱԳՈՒՅՆ ա. Жёлто-белый.
ԴԵՂՆԱՍՊԻՏԱԿԱՎՈՒՆ ա. Жёлто-белый.
ԴԵՂՆԱՎՈՒՆ, ա. Желтоватый.
ԴԵՂՆԱՎՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прожелть.
ԴԵՂՆԱՏԵՆԴ, ի (բժշկ.) Жёлтая лихорадка.
ԴԵՂՆԱՏԵՐԵՎ, ա. С жёлтыми листьями.
ԴԵՂՆԱՑԱՎ, տե՛ս Դեղնախտ։
ԴԵՂՆԱՑՆԵԼ, ցրի Желтить, зажелтить (разг.).
ԴԵՂՆԱՓԱՅԼ, ա. С жёлтым блеском.
ԴԵՂՆԱՓԱՅՏ, ի Жёлтая древесина.
ԴԵՂՆԵԼ, եցի Желтеть, пожелтеть.
ԴԵՂՆԵՐԱՆԳ, ա. Желтоватый.
ԴԵՂՆԵՐԵՍ, տե՛ս Դեղնադեմ։
ԴԵՂՆԵՑՆԵԼ, տե՛ս Դեղնացնել։
ԴԵՂՆՈՏ, ա. Пожелтевший.
ԴԵՂՆՈՏԵԼ, տե՛ս Դեղնել։
ԴԵՂՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Желтоватость.
ԴԵՂՆՈՐԱԿ, տե՛ս Դեղնավուն։
ԴԵՂՆՈՑ, ի Пожелтение листьев на деревьях, осенняя пора.
ԴԵՂՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Желтизна. 2. տե՛ս Դեղնախտ։
ԴԵՂՆՈՒԿ, տե՛ս Դեղնախտ։
ԴԵՂՆՈՒՑ, ի Желток.
ԴԵՂՆՎԵԼ, տե՛ս Դեղնել։
ԴԵՂՈՏ, ա. Запачканный лекарством.
ԴԵՂՈՐԱՅՔ, ի Лекарства, медикаменты.
ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ, ա. Лекарственный.
ԴԵՂՎԵԼ, վեց Отравляться, отравиться.
ԴԵՄ, կ. 1. Против. Պայքարել թշնամու դեմ бороться против врага. 2. Против, напротив. Լուսամուտի դեմ против окна. 3. Противно (книжн.), против. Խղճի դեմ против совести. 4. Наперекор. Դատողության դեմ наперекор рассудку. 5. К, под (со словами, обозначающими время). Աշնան դեմ к осени. Երեկոյան դեմ под вечер. 6. Взамен, за. Լավության դեմ լավություն добро за добро. 7. На. Լույսի դեմ բռնել держать на свету. 8. По сравнению с (чем-либо), против (разг.). Կյանքն ակնթարթ է հավերժության դեմ жизнь - мгновенье по сравнению с вечностью. 9. Перед (чем-либо). Այգու դեմ перед садом. 10. О лице, голосующем против чего-либо. Դեմ առ դեմ, տե՛ս Դեմառդեմ, Դեմ առնել 1) наталкиваться, натолкнуться. 2) ударяться, удариться, 3) упираться, упереться. Դեմ անել, Դեմ տալ 1) приставлять, приставить, прислонять, прислонить, 2) припирать, припереть, 3) подставлять,подставить. Դեմ գալ, տե՛ս Դիմավորել։ Դեմ գնալ 1) идти против, 2) идти навстречу. Դեմ դնել, Դեմ կանգնել՝ կենալ сопротивляться. Դեմ դուրս գալ՝ ելնել выступать, выступить против. Դեմ ընկնել 1) наткнуться (на что-либо), 2) затрудняться, 3) желать, хотеть, тосковать (по ком, по чему). Դեմ լինել быть против. Դեմ խոսել высказаться против. Դեմը բռնել՝ կտրել՝ փակել заслонять, заслонить, загораживать, загородить, явиться препятствием. Դեմն առնել 1) препятствовать, воспрепятствовать, 2) предотвращать, предотвратить, 3) преграждать, преградить путь). Դեմ ու դարձ անել противоречить, прекословить. Դեմ ու դեմ, տե՛ս Դեմուդեմ։ Թեր ու դեմ за и против. Խղճի դեմ վարվել՝ գործել поступать против совести. Խոփը քարին դեմ առավ нашла коса на камень. Ձեռքը դեմ անել просить, протягивать руку.
ԴԵՄԱԳՈԳ, ի Демагог.
ԴԵՄԱԳՈԳԻԱ, յի Демагогия.
ԴԵՄԱԳՈԳԻԱԿԱՆ տե՛ս Ամբոխավարական։
ԴԵՄԱԳՈԳԻԿ տե՛ս Ամբոխավարական։
ԴԵՄԱՌԴԵՄ, մ. Лицом к лицу.
ԴԵՄ-ԴԻՄԱՑ 1.կ, Напротив, против. 2. մ. Лицом к лицу.
ԴԵՄԸՆԹԱՑ, ա. 1. Движущийся, текущий, дующих навстречу. 2. (փխբ.) Выступающий против чего-л.
ԴԵՄՀԱՆԴԻՄԱՆ 1. մ. Лицом к лицу. 2. կ․ Напротив, против.
ԴԵՄՈԿՐԱՏ 1. գ. Демократ. 2. տե՛ս Դեմոկրատական:
ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ, ա. Демократический. Դեմոկրատական ցենտրալիզմ демократический централизм.
ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Демократичность.2. Демократизм.
ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ, յի Демократия.
ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԶՄ, տե՛ս Դեմոկրատականություն։
ԴԵՄՈԿՐԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Демократизм. 2. Демократичность.
ԴԵՄՈՒԴԵՄ, մ. Напротив.
ԴԵՄՔ, ի 1. Лицо. 2. Личность, лицо. Պատմական դեմք историческая личность. 3. Лицо, лицевая сторона. 4. (փխբ.) лицо, индивидуальный облик. Ամսագրի դեմքը лицо журнала. 5. (քեր.) Лицо. Առաջին, երկրորդ, երրորդ դեմք первое, второе, третье лицо. ◊ Դեմքը բացվեց лицо прояснилось. Դեմքը թթվեցնել сделать кислое лицо (кислую мину). Դեմքը մթնեց лицо потемнело, нахмурилось. Դեմքը փայլեց Лицо засияло. Դեմքին կարդալ читать на лице Դեմքի գույնը տեղը գալ выздоравливать, оживляться. Դեմքով ճանաչել знать в лицо. Ի դեմս в лице (кого-л.). Ուրախ (տխուր և այլն) դեմք ընդունեց՝ ստացավ лицо приняло весёлое (грустное) выражение.
ԴԵՅՐԱ, տես Շրջազգեստ։
ԴԵՅՐԱՑՈՒ, ի (խսկց.) Отрез на платье.
ԴԵՆ1 (բրբ.) 1. կ. Дальше. 2. կ. После. 3. մ. По ту сторону. ◊ Դեն ածել՝ թափել выбросить, выкинуть, вылить. Դեն անել отогнать․ Դեն գցել՝ նետել выкинуть, выбросить, отбросить․ Դեն շպրտել вышвырнуть, отшвырнуть․ Դեն հրել оттолкнуть, отпихнуть. Դեն քաշվել՝ կենալ уйти прочь, отойти, отодвинуться. Դեն դնել 1) отодвинуть, 2) отложить. Դեն գլորել откатить, отвалить. Դեն գցվել выбрасываться. Հանաքը դեն (մնա) шутки в сторону. Դենը կաց՝ գնա отойди прочь! Դեն կորի убирайся, катись вон! Սրանից՝ դրանից՝ նրանից դենը после этого.
ԴԵՆ2 (պատմ.) Религия, вера маздеизма. Դենի մազդեզն տե՛ս Դենիմազդեզն։
ԴԵՆԻՄԱԶԴԵԶՆ, ի (կրոն., պատմ.) Маздеизм, зороастризм.
ԴԵՆՊԵՏ, ի (կրոն., պատմ.) Маздеистский (а затем — магометанский) религиозный вождь.
ԴԵՊ, տե՛ս Դեպի։
ԴԵՊԻ, կ. К, ко. Դեպի աջ Направо, вправо․ Դեպի առաջ вперёд. Դեպի ձախ налево, влево. Դեպի դուրս наружу. Դեպի ետ назад. Դեպի խորքը вглубь. Դեպի հեռուն вдаль. Դեպի ներս внутрь. Դեպի վեր вверх, ввысь, кверху. Դեպի ցած книзу. Դեպի ու՞ր куда ? ◊ Ի դեպ кстати.
ԴԵՊՈ, յի Депо.
ԴԵՊՈՅԱԿԱՆ 1. ա. Деповский. 2. ա. Деповец.
ԴԵՊՈՒՂԻՂ մ․ (հնց) Напротив, прямо.
ԴԵՊՈՒՂՂԱԿԻ մ․ (հնց) Напротив, прямо.
ԴԵՊՈՒՏԱՏ, Депутат.
ԴԵՊՈՒՏԱՏԱԿԱՆ, ա. Депутатский. Դեպուտատական անձեռնմխելիություն депутатская неприкосновенность.
ԴԵՊՈՒՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Депутатство.
ԴԵՊՔ, ի 1. Случай, событие. 2. (հնց.) Повод. 3. (ներգ. հոլ.) В случае. ◊ Այս այդ՝ այն դեպքում в этом, в таком, в том случае. Հարկ եղած դեպքում при случае, при надобности. Հակառակ դեպքում в противном случае. Ծայրահեղ դեպքում в крайнем случае. Ոչ մի դեպքում ни в коем случае. Դեպքի բերմամբ по стечению обстоятельств. Համենայն դեպս 1) на всякий случай, 2) во всяком случае. Դեպքից դեպք от случая к случаю. Բոլոր դեպքերում при всех случаях, во всех случаях.
ԴԵՌ, մ. 1. Ещё, пока. 2. Ещё, ещё раз. 3. До сих пор. Դեռ այժմ՝ հիմա էլ всё ещё, и теперь ещё. Դեռ ավելին более того. Դեռ էլի всё ещё․ Դեռ ոչ ещё нет, пока что нет.
ԴԵՌԱԲՈՂԲՈՋ, ա. Молодой, только что распустившийся.
ԴԵՌԱԲՈՒՅՍ ի. 1. Молодой росток. 2. (փխբ.) Юный, зеленый, неокрепший.
ԴԵՌԱԲՈՒՍԻԿ ի. 1. Молодой росток. 2. (փխբ.) Юный, зеленый, неокрепший.
ԴԵՌԱԾԻԼ ի. 1. Молодой росток. 2. (փխբ.) Юный, зеленый, неокрепший.
ԴԵՌԱԾԻՆ, ա. 1. տե՛ս Նորածին, 2. Первородящая.
ԴԵՌԱՀԱՍ 1. ա. Юный, несовершеннолетний. 2. ա. Недозрелый. 3. գ. Подросток, несовершеннолетний.
ԴԵՌԱՀԱՍԱԿ, տե՛ս Դեռահաս 1 նշան.։
ԴԵՌԱՎԱՐԺ, տե՛ս Նորավարժ։
ԴԵՌԱՏԻ, տե՛ս Դեռահաս 1 նշան.։
ԴԵՌԱՏՈՒՆԿ, տե՛ս Նորատունկ։
ԴԵՌԱՓԹԻԹ, տե՛ս Դեռաբողբոջ։
ԴԵՌԵՎՍ, մ. Ещё, пока, пока ещё
ԴԵՍ (բրբ.) 1. մ. Сюда, в эту сторону. Դեսն արի иди сюда. 2. (կ.) После, с, со. Էն օրվանից դեսը с того дня. ◊ Դես ու դեն 1) туда-сюда, 2) там-сям, тут и там. Դեսից-դենից о том, о сём. Ոչ դես , ոչ դեն 1) недолго думая, 2) и никаких! Դեսն արա поверни сюда, давай сюда. Դես ու դեն ընկնել 1) метаться, кидаться из стороны в сторону, 2) биться, хлопотать.
ԴԵՍԱՆՏ, ի (ռազմ.) Десант.
ԴԵՍԱՆՏԱՅԻՆ, ա. 1. Десантный. 2. տե՛ս Դեսանտավոր։
ԴԵՍ-ԴԵՆ, տե՛ս Դես բառի տակ՝ Դես սւ դեն:
ԴԵՍԵՐՏ, տե՛ս Աղանդեր։
ԴԵՍԵՐՏԱՅԻՆ, ա. Десертный. Դեսերտային գինի десертное вино.
ԴԵՍՅԱՏԻՆ, ի Десятина (устарелая единица земельной площади, равная 1,09 га).
ԴԵՍՈՒԴԵՆ, տե՛ս Դես բառի տակ՝ Դես ու դեն:
ԴԵՍՊԱԿ, տե՛ս Պատգարակ։
ԴԵՍՊԱՆ, ի 1. Посол․ Արտակարգ դեսպան чрезвычайный посол. 2. (հնց․) Посланец.
ԴԵՍՊԱՆԱԺՈՂՈՎ, ի (հնց․) Совещание послов․
ԴԵՍՊԱՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բանակցություն։
ԴԵՍՊԱՆԱԽՈՐՀՈՒՐԴ, տե՛ս Դեսպանաժողով։
ԴԵՍՊԱՆԱԽՈՒՄԲ, խմբի 1. Группа послов. 2. Группа делегатов.
ԴԵՍՊԱՆԱԿԱԶՄ, Ի Дипломатический корпус։
ԴԵՍՊԱՆԱԿԱՆ, ա. Посольский.
ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ, տան 1. Посольство (здание;. 2. Посольство (служащие, личный состав).
ԴԵՍՊԱՆՈՐԴ, ի Посланник.
ԴԵՍՊԱՆՈՐԴԱԿԱՆ, ա. Посланнический.
ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Посольство (персонал). 2. Посольство, миссия. 3. Посольство, резиденция. 4. Должность, обязанности посла.
ԴԵՎ, ի 1. (կրոն․) Демон, дьявол, бес, чёрт, сатана. 2. Чудовище (в сказках), дракон. 3. (փխբ.) Чудовище, злой, свирепый человек. 4. (փխբ.) Бес, дьявол, злое начало. Դևերը գալ, տե՛ս Դիվոտել։ Դևերը բերել бесить, взбесить. Դև կտրել осатанеть․ Դևի նման, տե՛ս Դիվաբար։ Դևի ծնունդ исчадие ада, сатанинское отродье.
ԴԵՎԱՊԱՇՏ, տե՛ս Դիվապաշտ։
ԴԵՎԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Դիվապաշտություն։
ԴԵՎՈՆՅԱՆ, ա. (երկրբ.) Девонский. ◊ Դևոնյան ժամանակաշրջան девонский период.
ԴԵՎՈՏ, տե՛ս Դիվոտ։
ԴԵՎՈՏԵԼ, տե՛ս Դիվոտել։
ԴԵՎՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Դիվոտություն։
ԴԵՏ ի (ռազմ․) 1․ Дозор. 2. Дозорный, часовой.
ԴԵՏՔ ի (ռազմ․) 1․ Дозор. 2. Дозорный, часовой.
ԴԵՏՔԱՅԻՆ, ա. Дозорный. Դետքային՝ ծառայություն дозорная служба.
ԴԵՐ, ի 1. Роль, образ в спектакле. 2. Роль (текст), а. Роль, значение, вес. 4. Обязанности, должность, деятельность. ◊ Դեր խաղալ՝ կատարել. 1. исполнять, играть роль, 2) иметь значение, влияние, вес. Դեր տանել исполнять роль. Գլխավոր դեր главная роль. Դերի մեջ մտնել войти в роль.
ԴԵՐԱԲԱՇԽԵԼ, եցի Распределять, распределить роли.
ԴԵՐԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Распределение ролей.
ԴԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, խման Распределение ролей.
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ, ի Исполнитель роли.
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Исполнение роли.
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՀԻ, ու Исполнительница роли.
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՄ, տե՛ս Դերակատարություն։
ԴԵՐԱՆՈՒՆ, նվան (քեր.) Местоимение.
ԴԵՐԱՆՈՒՆԱԿԱՆ, տե՛ս Դերանվանական։
ԴԵՐԱՆՎԱՆԱԲԱՐ, մ. Как местоимение, в качестве местоимения.
ԴԵՐԱՆՎԱՆԱԿԱՆ, ա. (քեր.) Местоименный. Դերանվանական հոլովում местоименное склонение․
ԴԵՐԱՍԱՆ, ի 1. Актёр, артист. 2. (փխբ.) Актёр, лживый, фальшивый человек.
ԴԵՐԱՍԱՆԱԲԱՐ, մ. Как артист.
ԴԵՐԱՍԱՆԱԿԱՆ, да. 1. Актёрский, артистический. Դերասանական խումբ труппа. Դերասանական ձիրք артистическое дарование. 2. (փխբ) Притворный, лживый, фальшивый, деланный.
ԴԵՐԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Актёрство, профессия актёра. 2. Актёрство, притворство, манерность. ◊ Դերասանություն անել 1) быть актёром, артистом, 2) (փխբ) актёрствовать, притворствовать.
ԴԵՐԱՍԱՆՈՒՀԻ, հու Актриса, артистка.
ԴԵՐԱՑԱՆԿ, ի (թատր.) Репертуар, перечень сыгранных артистом ролей.
ԴԵՐԲԱՅ, ի (քեր.) Специфическая для армянского языка форма глагола, не указывающая на лицо, но могущая содержать общие указания на время действия.
ԴԵՐԲԱՅԱԿԱՆ, ա. (քեր.) Относящийся к глагольным формам, специфичным для армянского языка. Դերբայական դարձված причастный, деепричастный оборот.
ԴԵՐԲՈՒԿ 1. գ. Ухабистое, каменистое место, ухабы, кочки. 2. ա. Ухабистый, каменистый.
ԴԵՐԲՈՒԿԱՁԵՎ 1. ա. Ухабистый. 2. մ. Кучками.
ԴԵՐԲՈՒԿԱՆՄԱՆ 1. ա. Ухабистый. 2. մ. Кучками.
ԴԵՐԵՎ, (հնց.), միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Ի դերեվ ելնել՝ լինել՝ հանել пойти, разлететься прахом, рухнуть (о надеждах).
ԴԵՐԵՐԳ, ի (թատր.) Вокальная партия.
ԴԵՐԵՐԳԻՉ, գչի Исполнитель вокальной партии.
ԴԵՐԵՐԳՈՒ Исполнитель вокальной партии.
ԴԵՐԸՄԲՌՆՈՒՄ, ի Понимание, трактовка роли.
ԴԵՐՁԱԿ, ի Портной.
ԴԵՐՁԱԿԱՅԻՆ, ա. Портняжный, портновский.
ԴԵՐՁԱԿԱՆՈՑ, ի Портняжная мастерская.
ԴԵՐՁԱԿԱՏՈՒՆ, տան Портняжная мастерская.
ԴԵՐՁԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Портняжничество. ◊ Դերձակություն անել портняжничать, портняжить.
ԴԵՐՁԱԿՈՒՀԻ, հու Портниха, швея.
ԴԵՐՁԱՆ, ի Нитка. ◊ Դերձան դառնալ, Թել ու դերձան դառնալ исхудать, отощать.
ԴԵՐՎԻՇ, ի 1. Дервиш, мусульманский монах. 2. (փխբ.) Скиталец, бродяга.
ԴԵՐՎԻՇՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Образ жизни дервиша.
ԴԵՓ-ԴԵՂԻՆ, ա. (բրբ.) Жёлтый-прежёлтый, совсем жёлтый.
ԴԵՖԻՑԻՏ, ի. Дефицит.
ԴԵՖԻՑԻՏԱՅԻՆ, ա. Дефицитный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ