Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԵԶ1, եզան և եզի 1. Вол 2. (փխբ., խսկց.) мужлан, дубина. ◊ Եզան լեզու подорожник. Եզան աչք 1) сорт винограда, 2) волоокий.
ԵԶ2, թ. (հնց.) Один.
ԵԶԱԿԱՆ, տե՛ս Եզակի։
ԵԶԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Единичность.
ԵԶԱԿԻ 1. ա. (քեր.) Единственный. Եզակի թիվ единственное число. 2. գ. (քեր.) Единственное число. 3. ա. Единичный, редкий, исключительный. 3. մ. Редко, в единичных случаях.
ԵԶԱԿԻՈՐԵՆ, մ. Редко, в единичных случаях.
ԵԶԱԿԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Единичность, исключительность.
ԵԶԱԿՆ, տե՛ս Եզնակն։
ԵԶԱՆԴԱՐԻ, տե՛ս Արաքսենի։
ԵԶԱՆՈՑ, ի Воловня.
ԵԶԱՉՅԱ, ա. Волоокий.
ԵԶԱՏԵՐ, տիրոջ Хозяин вола.
ԵԶԴԻ, տե՛ս Եզիդ։
ԵԶԵՊՈՍՅԱՆ, տե՛ս Եզոպոսյան։
ԵԶԵՐԱԲՆԱԿ, ա. Живущий у берега, береговой, поморский.
ԵԶԵՐԱԳԻԾ, տե՛ս Եզրագիծ։
ԵԶԵՐԱՄԵՐՁ, տե՛ս Եզրամերձ։
ԵԶԵՐԱՅԻՆ, տե՛ս Եզրային։
ԵԶԵՐԱՊԱՀ, տե՛ս Եզրապահ։
ԵԶԵՐԱՎՈՐԵԼ, տե՛ս Եզրավորել։
ԵԶԵՐԱՎՈՐՎԵԼ, տե՛ս Եզրավորվել։
ԵԶԵՐԵԼ, եցի Окаймлять, окаймить.
ԵԶԵՐԻՉ, ի Окантовщик.
ԵԶԵՐՈՒՄ, րման Окаймление.
ԵԶԵՐՎԵԼ, վեց, Окаймляться.
ԵԶԵՐՔ, ի 1. Берег. Գետի եզերք берег реки. 2. Обочина. Ճանապարհի եզերք։ обочина дороги. 3. Оконечность, край, граница, конец. 4. Край, страна, сторона. 5. Кромка, край.
ԵԶԻԴ Езид.
ԵԶԻԴԻ Езид.
ԵԶՆԱԲԶԵԶ, ի (կենդբ.) Рогач (жук).
ԵԶՆԱԼԵԶՈՒ, զվի (բսբ.) Подорожник.
ԵԶՆԱԼՈՒԾ, ծի Воловье ярмо.
ԵԶՆԱԽՈՏ, տե՛ս Աբեղախոտ։
ԵԶՆԱԿ, տե՛ս Եզնիկ։
ԵԶՆԱԿԱՀԱՎ, տե՛ս Եզնակն 3 նշան.։
ԵԶՆԱԿՆ, ի 1. Сорт винограда. 2. (կենդբ.) Снегирь.
ԵԶՆԱԿՈՂ, ի (բսբ.) Володушка.
ԵԶՆԱՃԱՆՃ, ի Овод.
ԵԶՆԱՅԾ, ի (կենդբ.) Канна.
ԵԶՆԱՉՅԱ, ա. Волоокий.
ԵԶՆԱՏԵՐ, տ՛ս Եզատեր։
ԵԶՆԱՐԱԾ, ի Пастух (пасущий волов), волопас.
ԵԶՆԱՑՌՈՒԿ, տե՛ս Շանբերան։
ԵԶՆԵՂՋՅՈՒՐ, ի Воловий рог.
ԵԶՆԻԿ, ի Бычок.
ԵԶՈՊՅԱՆ ա. Эзоповский. Եզոպոսյան լեզու Эзоповский язык.
ԵԶՈՊՈԱՅԱՆ ա. Эзоповский. Եզոպոսյան լեզու Эзоповский язык.
ԵԶՎԻՏ, տե՛ս Ճիզվիտ։
ԵԶՎԻՏԱԲԱՐ, մ. Иезуитски.
ԵԶՎԻՏԱԿԱՆ, տե՛ս ճիզվիտական։
ԵԶՎԻՏԱՆԱԼ, ացավ Стать иезуитом.
ԵԶՎԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Иезуитство.
ԵԶՐ, ի 1. Берег. 2. Край, конец, оконечность. 3. Кромка. 4. Обочина. 5. Подол, пола. 6. Граница. 7. Ребро. 8. Вывод, заключение. 9. (արեմտհ.) Термин. 10. Один из компонентов сложного слова.
ԵԶՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տերմինաբանություն։
ԵԶՐԱԲՆԱԿ, տե՛ս՛ Եզերաբնակ։
ԵԶՐԱԳԻԾ, գծի 1. Контур, обвод. 2. Рубеж. Երկու դարերի եզրագծում на рубеже двух столетий. 3. Береговая линия.
ԵԶՐԱԳԾԱՅԻՆ, ա. Контурный.
ԵԶՐԱԳԾԵԼ, եցի Обводить, обвести, очерчивать, очертить, окаймлять, окаймить.
ԵԶՐԱԳԾՈՒՄ, ծման Обведение, обводка, очерчивание. окаймление.
ԵԶՐԱԳԾՎԵԼ, վեց Обводиться, очерчиваться, окаймляться.
ԵԶՐԱԳՈՏԻ, տու 1. Обвод. 2. Кайма, пояс. Կանաչ եզրագոտի зелёный пояс.
ԵԶՐԱԴՐՎԱԳ ի Кайма, бордюр.
ԵԶՐԱԶԱՐԴ ի Кайма, бордюр.
ԵԶՐԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Обрамлять, окаймлять, окаймить.
ԵԶՐԱԶԱՐԴՈՒՄ, դման Обрамление, окаймление.
ԵԶՐԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց Обрамляться, окаймляться.
ԵԶՐԱԹՈՒՄԲ, թմբի Обочина, насыпь на обочине..
ԵԶՐԱԺԱՆՅԱԿ, ի Кружевная обшивка.
ԵԶՐԱԺԱՊԱՎԵՆ, ի Кант.
ԵԶՐԱԾԻՐ, տե՛ս Եզրագիծ 1 նշան.։
ԵԶՐԱԿ, ի Обшивка, оторочка, кант.
ԵԶՐԱԿԱԼ, ի Рама, оправа.
ԵԶՐԱԿԱՐ, ի Покромочный шов.
ԵԶՐԱԿԱՐԵԼ, եցի Обстрачивать, обстрочить.
ԵԶՐԱԿԱՑՆԵԼ, ցրի Заключать, заключить, приходить, прийти к заключению, к выводу, делать, сделать заключение, вывод, выводить, вывести.
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вывод, заключение, умозаключение (Книжн.). ◊ Եզրակացության գալ՝ հանգել прийти к заключению, к выводу. Եգրակացություն անել՝ հանել сделать заключение, вывод.
ԵԶՐԱԿԱՑՎԵԼ, վեց Заключаться, выводиться.
ԵԶՐԱԿԵԼ, տե՛ս Եզրավորել։
ԵԶՐԱԿՈՍ, ի Крайняя борозда.
ԵԶՐԱՀԱՆ, ի (մսնգ.) Зензубель, род рубанка.
ԵԶՐԱՀԱՆԳԵԼ, եցի Прийти к заключению, к выводу; умозаключить (книжн.).
ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ, գման Вывод, заключение; умозаключение (книжн.).
ԵԶՐԱՄԵՐՁ, ա. Прибрежный.
ԵԶՐԱՅԻՆ, ա. 1. Крайний. 2. Конечный. 3. Береговой. 4. Кромочный.
ԵԶՐԱՆԱԽՇ, ի Кайма, бордюр.
ԵԶՐԱՆԱՎԵԼ, եցի Заниматься каботажем.
ԵԶՐԱՆԱՎՈՒՄ, վման Каботаж.
ԵԶՐԱՇԵՐՏ, ի 1. Крайняя полоса. 2. Береговая полоса. 3. Кайма.
ԵԶՐԱՊԱՀ, ի (հնց.) Пограничник.
ԵԶՐԱՊԱՏԵԼ, եցի Окаймлять, окаймить, обрамлять, обрамить.
ԵԶՐԱՊԱՏՈՒՄ, աման Окаймление, обрамление.
ԵԶՐԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Окаймляться, обрамляться.
ԵԶՐԱՎՈՐ, ա. имеющий Поля, с полями. Եզրավոր գլխարկ шляпа с полями.
ԵԶՐԱՎՈՐԵԼ, եց (հզվդ.) Окаймлять, окаймить, обрамлять, обрамить.
ԵԶՐԱՎՈՐՈՒՄ, րման (հզվդ.) Окаймление, обрамление.
ԵԶՐԱՎՈՐՎԵԼ, վեց (հզվդ.) Окаймляться, обрамляться.
ԵԶՐԱՓԱԿԵԼ, եցի 1. Заключать, заключить, завершать, завершить. 2. Обрамлять.
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ, ա. 1. Заключительный Եզրափակիչ ճառ заключительная речь. 2. Финальный Եզրափակիչ խաղ финальная игра.
ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ, կման Заключение.
ԵԶՐԱՓԱԿՎԵԼ, վեց Заключаться, резюмироваться.
ԵԶՐԱՓԱՅՏ, ի Грядка (телеги или саней).
ԵԶՐԱՔԱՐ, ի Надолб, надолба.
ԵԶՐԱՔՈՒՂ, ի Бордюр, кант, кайма.
ԵԶՐԻԿ, ի, 1. Краешек. 2. Бережок.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ