Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԵՌ1 1. գ. Кипение, закипание. 2. գ. Зуд. 3. ա. Кипящий, бурлящий, клокочущий. ◊ Եռ բերել 1) вскипятить (жидкость,), 2) возбуждать. Եռ գալ 1) кипеть, закипеть, вскипеть, кипятиться, 2) волноваться. Սիրտս եռ է գալիս сердце клокочет. Եռը իջնել перестать кипеть. Եռ տալ вскипятить. Եռ ու զեռ, տե՛ս Եռուզեռ։ Եռ ու քոր, տե՛ս Եռուքոր։
ԵՌ2, ի (խսկց.) Сварка.
ԵՌԱԲԱԺԻՆ, ա. Трёхдольный, тройчатый. Եռաբաժին անել делить (разделить) на три части.
ԵՌԱԲԱՇԽ, ա. (մաթ.) Трёхчленный.
ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ի (տեխ.) Тройник.
ԵՌԱԲԱՐԲԱՌ, ի (լեզվբ.) Трифтонг.
ԵՌԱԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ, ա. Трифтонговый.
ԵՌԱԲԼԹԱԿ, ա. (բսբ.) Трёхдольный.
ԵՌԱԳԱԳԱԹ, ա. Треглавый, трёхглавый.
ԵՌԱԳԻԾ, ա. Трёхлинейный.
ԵՌԱԳԼՈՒԽ, ա. Трёхглавый.
ԵՌԱԳՄԲԵԹ, ա. Трёхкупольный, треглавый (о здании).
ԵՌԱԳՈՒՅՆ, ա. Трёхцветный. ◊ եռագույն մանուշակ анютины глазки.
ԵՌԱԴԱՇՏ ա. (գղտնտ.) Трёхпольный. Եռադաշտյան համակարգ трёхпольная система.
ԵՌԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ա. (գղտնտ.) Трёхпольный. Եռադաշտյան համակարգ трёхпольная система.
ԵՌԱԴԱՇՏՅԱՆ ա. (գղտնտ.) Трёхпольный. Եռադաշտյան համակարգ трёхпольная система.
ԵՌԱԴԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (գղտնտ.) Трёхполье.
ԵՌԱԹԻ, ա. Трёхвёсельный, трёхлопастный.
ԵՌԱԹԻՎ, տե՛ս Եռանիշ։
ԵՌԱԺԱՆԻ 1. գ. Трезубец. 2. ա. Трезубый.
ԵՌԱԼ, աց 1. Кипеть, вскипать, вскипеть. Ջուրը եռում է вода кипит. 2. Бродить, ходить (обл.). Գարեջուրը եռում է пиво бродит.
ԵՌԱԼԱՐ, ա. 1. Трёхструнный. 2. Трёхжильный (кабель, провод).
ԵՌԱԼԵԶՈՒ, տե՛ս Երեքլեզվյան։
ԵՌԱԼԵԶՎՅԱՆ, տե՛ս Երեքլեզվյան։
ԵՌԱԼՈՒԾ, ա. 1. Трёхяремный. 2. Трехупряжный.
ԵՌԱԽԱՎ, ա. Трёхслойный.
ԵՌԱԾԱԼ, ա. Сложенный втрое.
ԵՌԱԾԱՅՐ, ա. Трёхконечный.
ԵՌԱԾՈՐԱԿ, ա. Трёхструнный (о роднике-памятнике).
ԵՌԱԿ, ի (գրկն.) Триолёт.
ԵՌԱԿԱԶՄ, ա. Трёхэлементный, состоящий из трех частей.
ԵՌԱԿԱՄԱՐ, ա. С тремя арками.
ԵՌԱԿԱՅՄ, ա. Трёхмачтовый. Եռակայմ նավ трёхмачтовый корабль.
ԵՌԱԿԱՏԱՐ, տե՛ս Եռագագաթ։
ԵՌԱԿԻ 1. մ. Трижды. 2. ա. Тройной, троякий, троекратный, трёхкратный. Եռակի հերոս трижды герой. Եռակի չեմպիոն трёхкратный чемпион.
ԵՌԱԿՈՂ, ա. Трёхгранный, եռակողմ սվին трёхгранный штык.
ԵՌԱԿՈՂՄ ա. Трёхсторонний. Եռակողմ համաձայնություն трёхстороннее соглашение.
ԵՌԱԿՈՂՄՅԱՆ ա. Трёхсторонний. Եռակողմ համաձայնություն трёхстороннее соглашёние.
ԵՌԱԿՑԵԼ, եցի (տեխ.) Сварить, приварить.
ԵՌԱԿՑՈՒՄ, ցման (տեխ.) Сваривание, сварка, приваривание, приварка.
ԵՌԱՀԱՏՈՐ, ա. Трёхтомныйю Եռահատոր վեպ трёхтомный роман.
ԵՌԱՀԱՐԿ, ա. Трёхэтажный, трёхъярусный. Եռահարկ տուն трёхэтажный дом. Եռահարկ աշտարակ трёхъярусная башня.
ԵՌԱՀԵՐԹ, ա. Трёхсменный. Եռահերթ աշխատանք трёхсменная работа.
ԵՌԱՀՆՉՅՈՒՆ, ի (լեզվբ.) Трифтонг.
ԵՌԱՀՈԼՈՎ, ա. (քեր.) Трёхпадежный.
ԵՌԱՁԱՅՆ, ա. (երժշտ.) Трёхголосный. Եռաձայն ֆուգա трёхголосная фуга.
ԵՌԱՁԻ, ա. Трёхлошадный, Троечный. Եռաձի կառք тройка.
ԵՌԱՂԻ, տե՛ս Եռալար։
ԵՌԱՄԱՆԱԿ, ի (տղչփ.) Трёхдольный такт.
ԵՌԱՄԱՍ, ա. Тройчатый, трёхдольный.
ԵՌԱՄԱՍՆՅԱ, տե՛ս Եռամաս։
ԵՌԱՄԱՏ, ա. Трёхпалый. Եռամատ թաթ трёхпалая лапа.
ԵՌԱՄԱՐՏ, ի (սպորտ.) Троеборье.
ԵՌԱՄԵԾ, ա. (հնց.) Знаменитый, прославленный.
ԵՌԱՄԵԾԱՐ, ա. (հնց.) Почтеннейший, достопочтенный.
ԵՌԱՄՅԱ, ա. Трёхлетний, трёхгодичный, трёхгодовалый. Եռամյա տարեդարձ трёхлетняя годовщина. Եռամյա ժամկետ трёхгодичный срок.
ԵՌԱՄՅԱԿ, ի 1. Трёхлетие. 2. Трёхлетка.
ԵՌԱՄՍՅԱ, ա. 1. Трёхмесячный. Եռամսյա ժամկետ трёхмесячный срок. 2. Квартальный. Եռամսյա պլան квартальный план.
ԵՌԱՄՍՅԱԿ, ի Квартал, четверть года.
ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ, ա. Квартальный. Եռամսյակային հաշվետվություն квартальный отчёт.
ԵՌԱՄՐՑՈՒՄ, ցման (սպորտ.) Троеборье.
ԵՌԱՆԴ, ի Энергия, усердие, рвение. Եռանդով լեցուն ислолненный (полный) энергии.
ԵՌԱՆԴԱԳԻՆ, տե՛ս Եռանդով։
ԵՌԱՆԴԱԼԻ, տե՛ս Եռանդուն։
ԵՌԱՆԴԱԼԻՑ, տե՛ս Եռանդուն։
ԵՌԱՆԴԱԿ, ի (հզվդ.) Дрожки.
ԵՌԱՆԴԱՄ, ա. Трёхчленный.
ԵՌԱՆԴԱՄԱՆԻ, նու (մաթ.) Трёхчлен.
ԵՌԱՆԴԱՇԱՏ, ա. Полный энергии, рвения, усердия.
ԵՌԱՆԴՈՏ, տե՛ս Եռանդուն։
ԵՌԱՆԴՈՒՆ, ա. Энергичный, рьяный, усердный. Եռանդուն մարդ энергичный человек.
ԵՌԱՆԴՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Энергичность, рьяность.
ԵՌԱՆԻՇ, ա. Трёхзначный. Եռանիշ թիվ трёхзначное число.
ԵՌԱՆԻՍՏ, ա. Трёхгранный. Եռանիստ խարտոց трёхгранный напильник.
ԵՌԱՆԻՎ, ա. Трёхколёсный.
ԵՌԱՆԿԱՐ, ի (արվ.) Триптих.
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ, ա. Треугольный.
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱՉԱՓԱԿԱՆ, ա. (մաթ.) Тригонометрический.
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (մաթ.) Тригонометрия.
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման (մաթ.) Триангуляция.
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԱՏԵՂ, ա. Треугольной формы.
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԻ, նու (մաթ.) Треугольник.
ԵՌԱՆՎԱԳ1, ի (երաժշտ.) Трио.
ԵՌԱՆՎԱԳ2, մ. В три приёма, троекратно.
ԵՌԱՇԱՐ 1. ա. Трёхрядный. 2. մ. В три ряда.
ԵՌԱՇԵՂԲ, ա. С тремя лезвиями.
ԵՌԱՇԵՐՏ, ա. Трёхслойный.
ԵՌԱՉԱՓ, ա. 1. (երկրչ.) Трёхмерный. 2. (տղչփ.) Трёхстопный.
ԵՌԱՉՔ 1 ա. Трёхпролётный, имеющий три пролёта,с тремя пролётами (о мосте). 2. ա. Трёхсекциснный. 3. Трёхпроемный.
ԵՌԱՉՔԱՆԻ 1 ա. Трёхпролётный, имеющий три пролёта,с тремя пролётами (о мосте). 2. Трёхсекциснныи. 3. Трёхпроемный.
ԵՌԱՊԱՏԻԿ 1. ա. Тройной. 2. մ. Втройне. Եռապատիկ վճարել заплатить втройне. Եռապատիկը тройное количество, втройне.
ԵՌԱՊԱՏԿԵԼ, եցի Утраивать, утроить.
ԵՌԱՊԱՏԿՈՒՄ, կման Утроение.
ԵՌԱՊԱՏԿՎԵԼ, վեց Утраиваться, утроиться.
ԵՌԱՊԵՏ, ի (պատմ.) Триумвир.
ԵՌԱՊԵՏԱԿԱՆ, ա. Триумвиратный.
ԵՌԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ.) Триумвират.
ԵՌԱՌԷՋՔ, ա. Трёхтычиночный.
ԵՌԱՍԱՅՐ, տե՛ս Եռաշեղբ։
ԵՌԱՍԵՐՄ, ա. Трёхсемянный.
ԵՌԱՍՅՈՒՆ, ա. Опирающийся на три колонны, столба, трёхколонный.
ԵՌԱՍՅՈՒՆԱԿ, ա. В три столбца.
ԵՌԱՍՌՆԻ, ա. Трёхосный.
ԵՌԱՍՏԵՂ, ա. Имеющий три ответвления.
ԵՌԱՍՏԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (փխբ.) Триумвират.
ԵՌԱՍՏԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Трёхзвездие (о трёх выдающихся деятелях).
ԵՌԱՍՏԻՃԱՆ, ա. Трёхстепенный.
ԵՌԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Триединое божество.
ԵՌԱՎԱՆԿ, ա. Трёхсложный. Եռավանկ բառ трёхсложное слово.
ԵՌԱՎՏԱԿ, ա. Из трёх притоков (о реке).
ԵՌԱՏԱՄ 1. գ. Трезубец. 2. ա․ Трезубый, с тремя зубцами, зубьями.
ԵՌԱՏԵՐԵՎ 1. ա. (մսնգ.) Трилистный. 2. գ. Трилистник.
ԵՌԱՏՈՂ, ի (գրկն.) Терцет, тристих.
ԵՌԱՏՐՈՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Расчленение, разделение на три части, доли, дольки.
ԵՌԱՑԱՏԿՈՒՄ, կման (սպորտ.) Тройной прыжок.
ԵՌԱՑԿՈՏ ա. Кипучий.
ԵՌԱՑԿՈՒՆ ա. Кипучий.
ԵՌԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Кипятить, вскипятить. 2. (տեխ.) Сваривать, сварить.
ԵՌԱՑՈՒՄ, ցման 1. Кипячение. 2. (տեխ.) Сварка.
ԵՌԱՑՈՒՑԻՉ, 1. գ. Кипятильник. 2. ա. Кипятильный.
ԵՌԱՓԵՂԿ, ա. Трёхстворчатый.
ԵՌԱՓՈՂ, ա. Трёхствольный. Եռափող հրացան трёхствольное ружьё.
ԵՌԱՓՈՒՆՋ, ա. Трёхрожковый. Եռափունջ ջահ трёхрожковая люстра, люстра с тремя плафонами.
ԵՌԻԼԻՈՆ, ի (մաթ.) Триллион.
ԵՌՀԱՐԿԱՆԻ, տե՛ս Եռահարկ։
ԵՌՄԱՆ, ա. Кипящий.
ԵՌՅԱԿ 1․ գ Тройка, триада (книжн.). 2․ ա. Тройной, троякий, тройственный (книжн․). ◊ Եռյակ միություն Тройственный союз. Եռյակ համաձայնություն тройственное согласие.
ԵՌՈՏԱՆԻ 1. գ. Тренога, треножник. 2. գ. Таган. 3. ա. Треногий, трёхногий.
ԵՌՈՏՆՅԱ, ա. Треногий.
ԵՌՈՒԶԵՌ, ի 1․ Разгар. Աշխատանքի եռուզեռ разгар работы. 2. Горячка (перен., разг.), напряжённая работа, спешка.
ԵՌՈՒԶԵՌՈՒՄ, ռման տե՛ս Եռուզեռ։
ԵՌՈՒԶԵՌՈՒՆ, տե՛ս Եռուն։
ԵՌՈՒՄ, ռման Кипение. Եռման ջերմաստիճան температура кипения.
ԵՌՈՒՆ, ա. 1. Кипящий. 2. (փխբ.) Кипучий, напряженный, деятельный, оживлённый, горячий. Եռուն գործունեություն кипучая деятельность. 3. Горячий, страстный.
ԵՌՈՒՔՈՐ, ի 1. Чесотка. 2․ Зуд.
ԵՌՎՈՐՅԱԿ, ի Тройня.
ԵՌՔ, ի 1. Кипение. 2. (տեխ.) Сварка, сваривание.
ԵՌՔՈՐ, ի Зуд.
ԵՌՕՐՅԱ, ա. Трёхдневный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ