Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԵՐԱԶ, ի 1. Сон, сновидение. 2. Мечта, грёза. 3. Мираж. 4. Чаяния. ◊ Երազ գալ сниться. Երազ դառնալ обратиться в сон. Երազում երևալ 1) присниться, 2) о чём то недоступном, что можно увидеть только во сне. Երազը կատարվեց сон сбылся, сон в руку. Երազում էլ չես տեսնի во сне не увидишь. Ինչպես երազում, Երազի պես как во сне. Երազներով ապրել жить мечтами.
ԵՐԱԶԱԲԵՐ, ա. Навеваюший сны, грёзы.
ԵՐԱԶԱԳԵՏ, ի (հնց.) 1. Толкователь, снов. 2. Мечтатель.
ԵՐԱԶԱԳԻՐՔ, տե՛ս Երազահան 1 նշան.։
ԵՐԱԶԱԳԻՐՔ, տե՛ս Երազահան 1 նշան.։
ԵՐԱԶԱԽԱԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Поллюция.
ԵՐԱԶԱԿԱՆ (հնց.) 1. գ. Сонник. 2. գ. Толкователь снов, человек, толкующий сны. 3. ա. Относящийся к толкованию снов.
ԵՐԱԶԱԿԱՆ, ա. 1. Призрачный, несбыточный. 2. Вожделенный (книжн.), страстно желаемый.
ԵՐԱԶԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Толкование снов.
ԵՐԱԶԱՀՄԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Երազահանություն։
ԵՐԱԶԱՄՈԼ 1. ա. Мечтательный. 2. մ. Мечтательно.
ԵՐԱԶԱՅԻՆ, տե՛ս Երազական։
ԵՐԱԶԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Призрачность. 2. Мечтательность.
ԵՐԱԶԱՆՄԱՆ, ա. Призрачный.
ԵՐԱԶԱՆՈՒՇ, ա. Сладостный.
ԵՐԱԶԱՆՔ, ի Грёза, мечта, сон.
ԵՐԱԶԱՇՈՂ, ա. Мечтательный, Томный. Երազաշող աչքեր мечтательные глаза.
ԵՐԱԶԱՏԵՆՉ, ա. Мечтательный, грезящий.
ԵՐԱԶԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сновидение.
ԵՐԱԶԵԼ, եցի Мечтать, грезить.
ԵՐԱԶԵԼԻ, ա. Вожделенный.
ԵՐԱԶԿՈՏ, ա. Мечтательный, задумчивый.
ԵՐԱԶԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мечтательность, задумчивость.
ԵՐԱԶՀՄԱ, տե՛ս Երազահան 2 և 3 նշան.։
ԵՐԱԶՈՒՆ, ա. 1. Мечтательный, погружённый в мечты․ 2. տե՛ս Երազելի։
ԵՐԱԺԻՇՏ, ժշտի Музыкант.
ԵՐԱԺՇՏԱԳԵՏ, ի Маэстро.
ԵՐԱԺՇՏԱԳԵՏ, ի Музыковед.
ԵՐԱԺՇՏԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Музыковедческий.
ԵՐԱԺՇՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Музыковедение.
ԵՐԱԺՇՏԱԽՈՒՄԲ, տե՛ս Նվագախումբ։
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ա. Музыкальный. Երաժշտական գործիք музыкальный инструмент.
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Музыкально.
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Музыкальность.
ԵՐԱԺՇՏԱՀԱՆԴԵՍ, տե՛ս Նվագահանդես։
ԵՐԱԺՇՏԱՄՈԼ 1. գ. Меломан. 2. ա. Меломанский.
ԵՐԱԺՇՏԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Меломания.
ԵՐԱԺՇՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Երաժշտականություն։
ԵՐԱԺՇՏԱՆՈՑ, ի (արևմտհ.) Консерватория.
ԵՐԱԺՇՏԱՍԵՐ, ի Любитель музыки.
ԵՐԱԺՇՏԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. 1. Выражающий любовь к музыке, любительский (по отношению к музыке). 2. Свойственный любителю музыки
ԵՐԱԺՇՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Любовь к музыке.
ԵՐԱԺՇՏԱՍՐԱՀ, ի Концертный зал,
ԵՐԱԺՇՏԱՐԱՆ 1. տե՛ս Երաժշտանոց, 2. տե՛ս Օպերա։
ԵՐԱԺՇՏՈՐԵՆ, տե՛ս Երաժշտականորեն։
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Музыка.
ԵՐԱԽ, ի 1. Пасть, зев. Շան երախ пасть собаки. 2. Жерло. Հրաբխի երախ жерло вулкана.
ԵՐԱԽԱԲԱՑ, ա. С открытой пастью.
ԵՐԱԽԱԿԱԼ, ի 1. Эфес, рукоять, рукоятка. 2. Намордник. 3. Надульник.
ԵՐԱԽԱՅՐԻ, ու (հնց.) Первенец.
ԵՐԱԽԱՅՐԻՔ, ի (հնց.) Первенец.
ԵՐԱԽՃԱՆ, ի (հնց.) 1. Трензель. 2․ Узда.
ԵՐԱԽՏԱԳԵՏ, ա. Признательный, благодарный. Երախտագետ մարդ благодарный человек
ԵՐԱԽՏԱԳԻՏԱԲԱՐ, մ. Признательно, благодарно, с признательностью, с благодарностью.
ԵՐԱԽՏԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Признательный, благодарный.
ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՐԵՆ, տե՛ս Երախտագիտաբար։
ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Признательность, благодарность. Երախտագիտությամբ с благодарностью, благодарно.
ԵՐԱԽՏԱԶԱՆՑ, տե՛ս Երախտամոռ։
ԵՐԱԽՏԱԼԻ, տե՛ս Երախտավոր։
ԵՐԱԽՏԱԿՈՐՈՒՅՍ, տե՛ս Երախտամոռ։
ԵՐԱԽՏԱՀԱՏՈՒՅՑ, ա. Признательный, благодарный.
ԵՐԱԽՏԱՃԱՆԱՉ, տե՛ս Երախտագետ։
ԵՐԱԽՏԱՄՈՌ, ա. Неблагодарный.
ԵՐԱԽՏԱՄՈՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неблагодарность.
ԵՐԱԽՏԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Երախտագիտություն։
ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ, ա. Признательный, благодарный. ◊ Երախտապարտ մնալ՝ լինել՝ դառնալ стать обязанным кому-либо за услугу.
ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏՈՐԵՆ, մ. Благодарно, с благодарностью, с признательностью.
ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Признательность, благодарность.
ԵՐԱԽՏԱՎԱՅԵԼ, ա. Достойный благодарности.
ԵՐԱԽՏԱՎՈՐ 1. ա. Снискавший признательность, заслуженный. 2. գ. Покровитель, благодетель (устар.).
ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Заслуженно.
ԵՐԱԽՏԻՔ, ի Заслуга, заслуги.
ԵՐԱԿ, ի 1. (կզմխս.) Вена. 2. Кровеносный сосуд, жила, жилка (разг.). 3. (հնք.) Жила, прожилка. 4. (հնք.) Узкое русло мелкой подземной речки. ручья. 5. Ветвь, разветвление, (խսկց.) грибной дождь. ◊ Ամենաթույլ երակը тонкая жилка, струнка.
ԵՐԱԿԱԶԱՐԿ, ի (բժշկ.) Пульс.
ԵՐԱԿԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вскрытие вены.
ԵՐԱԿԱՅԻՆ, ա. 1. (կզմխս.) Венозный. 2. (հնք.) Жильный.
ԵՐԱԿԱՎՈՐ, ա. Жилистый.
ԵՐԱՄ, ի 1. Стая, стайка, станица (журавлей и т. д.) Սագերի երամ стая гусей. 2. Вереница. 3. Рой. Մոծակների երամ рой комаров. 4. Косяк. Ձկների երամ косяк рыб.
ԵՐԱՄԱԿ, ի Стадо, табун, косяк (лошадей.). Ձիերի երամակ табун лошадей.
ԵՐԱՄԱԿԱՅԻՆ, ա. Стадный, табунный.
ԵՐԱՄԱԿԱՊԱՆ, ի Табуншик.
ԵՐԱՄԱԿԻՑ, ա. Из той же стаи.
ԵՐԱՄԱՁԵՎ, մ. 1. Стаями, стайкой. 2. Вереницей. 3. Роем. 4. Косяком.
ԵՐԱՄԱՅԻՆ, ա. 1. Стайный. 2. Косячный. 3. Табунный.
ԵՐԱՄԱՊԵՏ, ի (հզվդ.) Вожак стаи, табуна.
ԵՐԱՄ-ԵՐԱՄ, մ. 1. Стаями. 2. Вереницей. 3. Косяками.
ԵՐԱՆԱԲՈՒՅՐ, ա. Благоухающий.
ԵՐԱՆԱԼԻՑ, տե՛ս Երանելի։
ԵՐԱՆԱԿԱՆ, տե՛ս Երանելի։
ԵՐԱՆԱՎԵՏ, տե՛ս Երանելի։
ԵՐԱՆԳ, ի 1. Оттенок, отлив. 2. Нюанс, оттенок. 3. Цвет.
ԵՐԱՆԳԱԽԱՂ, ի Перелив. Գույների երանգախաղ переливы красок.
ԵՐԱՆԳԱԾՈՒՓ, ա. Переливчатый.
ԵՐԱՆԳԱՊՆԱԿ, տե՛ս Ներկապնակ։
ԵՐԱՆԳԱՎՈՐ, ա. С оттенками, переливчатый.
ԵՐԱՆԳԱՎՈՐԵԼ, եց Оттенять, оттенить, нюансировать.
ԵՐԱՆԳԱՎՈՐՈՒՄ, րման Нюансировка.
ԵՐԱՆԳԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Оттеняться, нюансироваться.
ԵՐԱՆԵԼԻ, ա. 1. Блаженный, счастливый. 2. Обещающий, сулящий блаженство. 3. (հնց., հեգն.) Блаженный, юродивый. 4. Блаженный (почтительное обращение к католикосу).
ԵՐԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Блаженство.
ԵՐԱՆԻ, եղնկ. բառ 1. Хоть бы! Дай бог! Երանի թե այդ պես լիներ хоть бы было так! 2. Блажен. Երանի նրան, ով վիշտ չի տեսել блажен тот, кто горя не видал. ◊ Երանի տալ завидовать, питать добрую зависть к чьему-либо счастью, удаче.
ԵՐԱՆԻԿ, ա. Счастливый.
ԵՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Блаженство, нега. ◊ Երանություն զգալ` ապրել блаженствовать.
ԵՐԱՆՔ, ի Пах.
ԵՐԱՇԽԱԳԻՐ, գրի Гарантийное письмо, гарантия.
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ, ի Поручитель, гарант. ◊ Երաշխավոր լինել поручиться (за кого).
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳԻՐ, գրի Рекомендательное письмо, письменная рекомендация.
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԿԱՆ, ա. Относящийся к поручительству, гарантии, рекомендательный. Երաշխավորական նամակ рекомендательное письмо.
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Ручаться, поручиться, гарантировать. 2. Рекомендовать.
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Порука, поручительство, ручательство. Կալանավորին երաշխավորությամբ բաց թողին арестанта отпустили на поруки. 2. Рекомендация.
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, րման Гарантирование.
ԵՐԱՇԽԻՔ, ի Гарантия, залог. Այդ է հաջողության երաշխիքը в этом гарантия успеха. Բարեկամության երաշխիքը залог дружбы. ◊ Երաշխիք տալ дать гарантию.
ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ, ա. Гарантийный. Երաշխիքային վարկ гарантийный кредит.
ԵՐԱՇՏ 1. գ. Засуха, бездождье. 2. ա. Засушливый. Երաշտ տարի засушливый год.
ԵՐԱՇՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ, ա. Засухоустойчивый, երաշտադիմացկուն կուլտուրաներ засухоустойчивые культуры.
ԵՐԱՇՏԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Засухоустойчивость.
ԵՐԱՇՏԱԿԱՅՈՒՆ, տե՛ս Երաշտադիմացկուն։
ԵՐԱՇՏԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Երաշտադիմացկունություն։
ԵՐԱՇՏԱՀԱՎ, ի Синица.
ԵՐԱՇՏԱՀԱՐ, ա. Пострадавший от засухи.
ԵՐԱՇՏԱՅԻՆ, ա. Засушливый.
ԵՐԱՇՏԱՏՈՒՆԿ, ի Засухоустойчивое растение.
ԵՐԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս երաշտ 1 նշան.։
ԵՐԱՍԱՆ, ի 1. Вожжа, повод. Երասանակները թողնել отпустить поводья. 2. Узда.
ԵՐԱՍԱՆԱԿ, ի 1. Вожжа, повод. Երասանակները թողնել отпустить поводья. 2. Узда.
ԵՐԱՍՏԱՆ, ի Зад, седалище.
ԵՐԲ 1. մ. Когда. Ե՞րբ կգաս когда придёшь? 2. շ. Если раз. когда. ◊ Երբ որ когда.
ԵՐԲԵՄՆ, մ. 1, Иногда, порой, подчас, иной раз, временами. 2. Некогда, когда-то. ◊ Երբեմն—երբեմն время от времени.
ԵՐԲԵՄՆԱԿԻ, մ. Иногда.
ԵՐԲԵՄՆԱՊԵՍ մ. Время от времени.
ԵՐԲԵՄՆ-ԵՐԲԵՄՆ մ. Время от времени.
ԵՐԲԵՄՆԻ, ա. Бывший, случившийся когда-то, некогда.
ԵՐԲԵՎԷ մ. Когда-нибудь, как-нибудь (о времени).
ԵՐԲԵՎԻՑԵ մ. Когда-нибудь, как-нибудь (о времени).
ԵՐԲԵՔ, մ. Никогда. Սովորել երբեք ուշ չէ учиться никогда не поздно.
ԵՐԲՈՒԾ, ի (հզվդ.) Грудинка, грудина.
ԵՐԳ, ի 1. Песня. Ժողովրդական երգ народная песня. Խմբակային երգ хоровая песня. 2. Род небольшого музыкального произведения. 3. Небольшое стихотворение в стиле музыкально-поэтических произведений. 4. (փխբ.) Слово, обращение, речь. ◊ Երգ ասել (петь песню) Կարապի երգ лебединая песня. (Մեկի) երգը երգված է песня (песенка) спета (чья). Այդ հին երգ է это старая песня. Երգ երգոց песнь песней.
ԵՐԳԱԲԱՆ, ի 1. Песенник, автор песен. 2. տե՛ս Երգահան։
ԵՐԳԱԽԱՂ, ի 1. Сказание, сказ (поющийся). 2. Состязание в пении.
ԵՐԳԱԽԱՌՆ, ա. Сопровождающийся пением.
ԵՐԳԱԿԻՑ, կցի 1. ա. Подпевающий. 2. գ. Подпевала.
ԵՐԳԱԿՑԵԼ, եցի Подпевать.
ԵՐԳԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Участие в пении, совместное пение.
ԵՐԳԱԿՑՈՒՄ, կցման Участие в пении, совместное пение.
ԵՐԳԱՀԱՆ, ի Сочинитель песен.
ԵՐԳԱՀԱՆԴԵՍ, ի Праздник песни.
ԵՐԳԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сочинение песен.
ԵՐԳԱՁԱՅՆ 1. ա. Певучий, распевный. 2. մ. Певуче. нараспев.
ԵՐԳԱՄՈԼ, ի Любитель песни.
ԵՐԳԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Любовь к песне.
ԵՐԳԱՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Состязание в пении. 2․ Конкурс певцов.
ԵՐԳԱՄՐՑՈՒՄ, ցման 1. Состязание в пении. 2․ Конкурс певцов.
ԵՐԳԱՅԻՆ, ա. 1. Песенный. 2. Певучий.
ԵՐԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Песенность. 2. Певучесть.
ԵՐԳԱՆՄԱՆ, մ. Наподобие песни.
ԵՐԳԱՊՆԱԿ, տե՛ս Ձայնապնակ։
ԵՐԳԱՍԱՆ, ի (հզվդ.) Поэт, песнопевец (книжн., устар.).
ԵՐԳԱՍԱՑ, ի 1. Песенник, исполнитель песен. 2. (հզվգ․) Поэт.
ԵՐԳԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Песнопение.
ԵՐԳԱՍԵՐ, ա. 1. Любящий песни. 2. Любящий петь.
ԵՐԳԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Любовь к песне, любовь в пению.
ԵՐԳԱՍՏԵՂԾ, ի Песнетворец (устар.), создатель, сочинитель песен.
ԵՐԳԱՐԱՆ, ի Песенник, сборник песен.
ԵՐԳԱՐՎԵՍՏ, ի 1. Искусство пения. 2. Песенное искусство.
ԵՐԳԱՑԱՆԿ, ի Песенный репертуар.
ԵՐԳԱՓՈՒՆՋ, փնջի Песенник, сборник избранных песен.
ԵՐԳԵԼ, եցի 1. Петь, спеть. 2. Профессионально заниматься пением. 3. Воспевать, воспеть. 4. Повторять без конца одно и тоже. Միշտ նույն երգը երգել тянуть всё ту же песню. 5. (փխբ.) О звуках, издаваемых различными предметами (напр. дверью, закипающим чайником и т. д.). 6. (փխբ.) Журчать.
ԵՐԳԵՀՈՆ, ի Орган.
ԵՐԳԵՀՈՆԱՀԱՐ, ի Органист.
ԵՐԳԵՀՈՆԱՅԻՆ, ա. Органный.
ԵՐԳԵՑԻԿ, ա. 1, Певчий (о птицах). 2. Певческий. ◊ Երգեցիկ խումբ хор, капелла.
ԵՐԳԵՑՈՂԱԿԱՆ, ա. Певческий.
ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пение. Խմբակային երգեցողություն хоровое пение.
ԵՐԳԻԾԱԲԱՆ, ի Сатирик.
ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Сатирический.
ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԵԼ, տե՛ս Երգիծել։
ԵՐԳԻԾԱԲԱՆՈՐԵՆ, մ. Сатирически.
ԵՐԳԻԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сатира.
ԵՐԳԻԾԱԹԵՐԹ, ի Сатирическая газета.
ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ, ա. Сатирический. Երգիծական գրվածք сатирическое произведение.
ԵՐԳԻԾԱՆՔ, ի Сатира.
ԵՐԳԻԾԱՎԵՊ, ի Сатирический роман.
ԵՐԳԻԾԵԼ, եց Высмеивать, высмеять.
ԵՐԳԻԾՈՒՄ, ծման Высмеивание.
ԵՐԳԻՉ, գչի Певец.
ԵՐԳՈՂԱԿԱՆ, տե՛ս Երգային։
ԵՐԳՈՒՆ, ա. Певучий.
ԵՐԳՈՒՍՈՒՅՑ, ի Учитель пения.
ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ, խմբի Хор, капелла.
ԵՐԳՉԱԿԱՆ, ա. Певческий, вокальный. Երգչական ընդունակություն вокальные способности.
ԵՐԳՉՈՒՀԻ, հու Певица.
ԵՐԳՎԵԼ, վեց 1. Петься. 2. Воспеваться. ◊ Նրա երգը երգված է его песня, песенка спета.
ԵՐԴ, ի 1. տես Երդիկ։ 2. (փխբ.) Очаг, дом, семья. 3. (հզվդ.) Каждый дом в приходе, дым.
ԵՐԴԱՀԱՄԱՐ, ի (հնց.) Подомовая перепись, подымная перепись.
ԵՐԴԱՀԱՐԿ, ի (հնց.) Подымная подать, подомбвый налог.
ԵՐԴԻԿ, ի 1. Дымоволок (устар. обл.), дымник (устар. обл.). 2. Отверстие в крыше, кровле, пропускающее свет и служащее как дымоволок. 3. (փխբ.) Очаг, дом, семья. 4. Плоская земляная крыша. 5. (փխբ.) Голова (ср. чердак).
ԵՐԴԻԿԱՎՈՐ, ա. С отверстием в крыше (о доме).
ԵՐԴՄՆԱԳԻՐ, գրի (հնց.) Клятва, присяга (письменная).
ԵՐԴՄՆԱԴՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Клятвопреступление, вероломство.
ԵՐԴՄՆԱԴՐՈՒԺ ա. Вероломный, клятвопреступный (устар.).
ԵՐԴՄՆԱԶԱՆՑ ա. Вероломный, клятвопреступный (устар.).
ԵՐԴՄՆԱԶԱՆՑ տես Երդմնադրուժ։
ԵՐԴՄՆԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нарушение клятвы.
ԵՐԴՄՆԱԹՈՒՂԹ, տե՛ս Երդմնագիր։
ԵՐԴՄՆԱՊԱՀ, ա. Верный клятве, присяге.
ԵՐԴՄՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Верность клятве, присяге.
ԵՐԴՄՆՈՒՐԱՑ, տե՛ս Երդմնազանց։
ԵՐԴՈՒՄ, դման 1. Клятва. 2. Зарок. 3. Присяга. Կարմիր երդում Красная присяга. ◊ Երդում տալ 1) поклясться, 2) присягнуть. Երդում ուտել клясться, божиться. Երդումը դրժել нарушить клятву.
ԵՐԴՈՒՄ-ԿՐԱԿ, միայն Երդում-կրակն ընկնել՝ ուտել կապակցությունների մեջ. усиленно божиться.
ԵՐԴՈՒՄՆԱԴՐՈՒԺ տե՛ս Երդմնադրուժ։
ԵՐԴՈՒՄՆՈՒՐԱՑ տե՛ս Երդմնադրուժ։
ԵՐԴՎԵԼ, եցի Клясться, поклясться, давать, дать клятву, обет, присягу, клятвенно обещать.
ԵՐԴՎԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Приводить, привести к присяге. 2․ Взять клятву.
ԵՐԴՎՅԱԼ 1. ա., գ. Поклявшийся в чём-либо, давший кляту. 2. ա., գ. (հոգն., իրավ.), Присяжные. Երդվյալ ատենակալ присяжный заседатель. Երդվյալների դատարան суд присяжных. 3. ա. Завзятый. ◊ Երդվյալ թշնամի заклятый враг.
ԵՐԵ, տե՛ս Էրե։
ԵՐԵԺՆԱԿ, տե՛ս Երնջնակ։
ԵՐԵԽԱ, 1. գ. Ребёнок, младенец. 2. դ. Дитя (чьё-либо,). (փխբ․) О наивном человеке - младёнец, дитя, ребёнок. 4. գ. Несовершеннолетний. 5. ա. Младенческий, детский. ◊ Երեխա բերել՝ ծնել родить ребёнка. Երեխա դառնալ впасть в детство. Երեխով մնալ забеременеть. Երեխով լինել быть беременной.
ԵՐԵԽԱ-ԵՐԵԽԱ, մ. Наивно, по-детски.
ԵՐԵԽԱՄԱՅՐ, մոր Мать грудного ребёнка.
ԵՐԵԽԱՅԱԲԱՐ, մ. По-ребячески, по-дётски, по-мальчишески.
ԵՐԵԽԱՅԱԿԱՆ, ա. Детский, ребяческий, младенческий.
ԵՐԵԽԱՅԱՄԻՏ, ա. Наивный, детский, ребяческий, младенческий.
ԵՐԵԽԱՅԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Детскость, ребячливость. 2. Ребячество.
ԵՐԵԽԱՅԱՆԱԼ, ացավ Впасть в детство.
ԵՐԵԽԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Детство, младенчество. 2. Ребячество, ребячливость. ◊ Երեխայություն անել ребячиться, вести себя по-детски.
ԵՐԵԽԱՅՐԻՔ, տե՛ս Երախայրիք։
ԵՐԵԽԱՎԱՐԻ, տե՛ս Երեխայաբար։
ԵՐԵԽԱՏԵՐ, տիրոջ 1. (խսկց.) Многодетные родители. 2. Имеющий детей (об одном из родителей).
ԵՐԵԽՈՎ, ա. (խսկց.) 1. Беременная. 2. С ребёнком. Երեխով մայր мать с ребёнком.
ԵՐԵԿ, մ. Вчера. ◊ Երեկ չէ մյուս игр позавчера. Երեկ մեկ, այսօր երկու... не прошло и двух дней...
ԵՐԵԿՈ, յի 1. Вечер. 2. տե՛ս Երեկույթ, ◊ Բարի երեկո добрый вечер. Երեկոն իջավ наступил вечер.
ԵՐԵԿՈՅԱՆ, մ. Вечером. ◊ Երեկոյան դեմ к вечеру, под вечер.
ԵՐԵԿՈՅԱՆԱԼ, ացավ Вечереть, смеркаться, смеркнуться.
ԵՐԵԿՈՒՅԹ, ի Вечер, вечеринка. Գրական երեկույթ литературный вечер.
ԵՐԵՄԻԱԿԱՆ (հնց.) 1. գ. (փխբ.) Иеремиада, жалоба, скорбь, плач о чём-либо. 2. ա. Скорбный, плачущий, жалобный.
ԵՐԵՍ, ի 1. Лицо. 2. Щека. 3. Лицевая сторона (ткани), верх (одеяла) и т. д. 4. Страница. ◊ Երես առ երես с глазу на глаз. Երես առնել избаловаться, распуститься. Երեսը բաց бесстыдный, нескромный, необузданный. Երեսը գոմշի՝ շան կաշի է, Երեսը շան երես է, տե՛ս Պնդերես: Երես դարձնել՝ թեքել отвернуться. Երեսը դարձնել դեպի... повернуться, встать лицом к... Երեսը դեմ անել, Երեսը սևացնել, տե՛ս Երեսը պնդացնել Երես(ը) երեսի(ն) առնել встретиться лицом к лицу. Երես բռնել избаловаться. Երեսը թափել приставать, клянчить. Երեսը թթվեցնել сделать кислую мину. Երեսը թուքումուր բերել опозорить, оскандалить. Երեսը խաչակնքել, Երեսը խաչ հանել креститься, осенить себя крёстным знаменем. Երեսը կակուղ՝ փափուկ уступчивый, добродушный, мягкого нрава, снисходительный. Երեսը շուռ տալ, տե՛ս Երես դարձնել: Երես չունենալ провинившись,стесняться, избегать кого-либо. Երեսը չբռնել, տե՛ս Երես չունենալ: Երեսը պատռած бесстыдный, нахальный, навязчивый. Երեսը պինդ, տե՛ս Պնդերես։ Երեսը պոկել, Երեսը վեր բերել выругать, оскандалить. Երեսը պնդացնել набраться нахальства, обнаглеть. Երես տալ избаловать. Երես տվինք աստառ ուզեց посади свинью за стол, она и ноги настол. Երես քաշել обтянуть, обить. Երեսի գույնը թռնել побледнеть. Երեսի մեռոնը գնացել է бесстыдный, бесстыдник, нахал. Երեսի վրա թողնել 1) оставить без помощи, 2) забросить. Երեսի քրտինքով в поте лица. Երեսին ասել сказать в лицо, высказать напрямик. Երեսին գրված է на лице написано. Երեսին գույն չկա ни кровинки в лице. Երեսին թքում են, ասում է՝ անձրև է գալիս как с гуся вода, ни стыда, ни совести. Երեսին հասնել застать живым (умирающего). Երեսին նայել ждать помощи (от кого-нибудь). Երեսին չնայել не обращать внимания, игнорировать. Երեսից ընկնել попасть в немилость, быть в опале, в немилости. Երեսից ժանգ է թափում о человеке с кислой физиономией, угрюмом, мрачном. Երեսից կախ ընկնել клянчить, выпрашивать. Երեսով(ը) տալ укорить, упрекнуть. Աշխարհի՝ երկրի երեսին на свете, во все мире.
ԵՐԵՍԱԿԱԼ, ի Покрывало, вуаль.
ԵՐԵՍԱԿԱՎՈՐ, ա. Ограненный (о драгоценных камнях).
ԵՐԵՍԱԿԵԼ, եցի Гранить.
ԵՐԵՍԱԿՈՒՄ, կման Гранение, огранка.
ԵՐԵՍԱՀԱՆ, տե՛ս Երեսանց։
ԵՐԵՍԱՆԱԼ, ացավ Мелеть, обмелеть.
ԵՐԵՍԱՆՑ, 1. մ. (խսկց.) Снаружи, сверху. 2. Неглубоко, мелко. Երեսանց վարել՝ հերկել пахать мелко. 3. Неискренне, лицемерно, притворно.
ԵՐԵՍԱՊԱՇՏ, տե՛ս Երեսպաշտ։
ԵՐԵՍԱՊԱՎՏԵԼ, վեց Лицеваться, облицовываться.
ԵՐԵՍԱՊԱՏ 1. ա. Лицованный, облицованный. 2. գ. Наружная стена.
ԵՐԵՍԱՊԱՏԵԼ, եցի Лицевать, облицовывать, облицевать.
ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ, տման Лицевание, лицовка.
ԵՐԵՍԱՌԱԾ, ա. Избалованный.
ԵՐԵՍԱՌԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Избалованность.
ԵՐԵՍԱՌԵՐԵՍ, մ. Лицом к лицу.
ԵՐԵՍԱՎԱՐ (գղտնտ.) 1. գ. Лущение, лущевка (почвы) 2. ա. Лущильный.
ԵՐԵՍԱՑՈՒ 1. ա. Облицовочный. 2. գ. Верх, обтяжка.
ԵՐԵՍԱՔՈՂ, ի Покрывало, вуаль.
ԵՐԵՍԲԱՑ (բրբ.) 1. ա. Без покрывала, без вуали на лице. 2. (փխբ.) մ. Очень смело.
ԵՐԵՍԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пренебрежение, игнорирование.
ԵՐԵՍԴԵՄ, տե՛ս Առերես։
ԵՐԵՍԵԼ 1. տե՛ս Երեսապատել։ 2. տե՛ս Առերեսել։
ԵՐԵՍԹՔԱՆՔ, ի (բրբ.)
ԵՐԵՍԻՑ 1. կ. Նրա երեսից շատերը տուժեցին 2. մ.
ԵՐԵՍԾԵԾԱՆՔ ի (բրբ.) Попрек (разг.), упрек. ◊ Երեսծեծանք անել՝ դարձնել՝ տալ упрекать.
ԵՐԵՍԿԱԼ տե՛ս Երեսակալ։
ԵՐԵՍՆԱԿ, ի (բսբ.) Репейничек, репяшок.
ԵՐԵՍՆԱԿԱՆ 1. Тридцатый. Երեսնական թվականներ. 2. По тридцать. Նրանց երեսնական ռուբլի տվին им дали по тридцать рублей.
ԵՐԵՍՆԱՄՅԱ, ա. Тридцатилетний.
ԵՐԵՍՆԱՄՅԱԿ, ի Тридцатилетие. Երեսնամյակը տոնել праздновать тридцатилетие.
ԵՐԵՍՆԱՊԱՏԻԿ, ա. В тридцать раз больше.
ԵՐԵՍՆԱՊԱՏԿԵԼ, եցի Увеличивать, увеличить в тридцать раз.
ԵՐԵՍՆԱՊԱՏԿՈՒՄ, կման Увеличение в тридцать раз.
ԵՐԵՍՆԱՊԱՏԿՎԵԼ, վեց Увеличиваться тридцать раз.
ԵՐԵՍՆԻՎԱՅՐ, մ. Ничком.
ԵՐԵՍՆԻՎԵՐ, մ. Навзничь.
ԵՐԵՍՆՈՑ, տե՛ս Երեսունանոց։
ԵՐԵՍՆՕՐՅԱ, ա Тридцатидневный.
ԵՐԵՍՆՕՐՅԱԿ, ի 1. Тридцатидневка 2. Тридцатый день.
ԵՐԵՍՈՎ, ա 1. Нахальный, бесцеремонный. 2. Цельный, неснятый (о молоке).
ԵՐԵՍՈՒՄ, սման 1. տե՛ս Երեսապատում։ 2. տե՛ս Առերեսում։
ԵՐԵՍՈՒՆ, թ. Тридцать.
ԵՐԵՍՈՒՆԱՄՅԱ, ա. Тридцатилетний.
ԵՐԵՍՈՒՆԱՄՅԱԿ, տե՛ս Երեսնամյակ։
ԵՐԵՍՈՒՆԱՆՈՑ, 1. ա. Содержащий тридцать единиц, состоящий из тридцати единиц чего-либо. 2. գ. Тридцатирублевый.
ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ, թ. Тридцатый.
ԵՐԵՍՊԱՇՏ 1. ա. Лицемерный, фарисейский. 2. գ. Лицемер, фарисей.
ԵՐԵՍՊԱՇՏԱԲԱՐ մ. Неискренне, лицемерно, фарисейски, фальшиво.
ԵՐԵՍՊԱՇՏՈՐԵՆ մ. Неискренне, лицемерно, фарисейски, фальшиво.
ԵՐԵՍՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неискренность, лицемерие, лицемерность, фарисейство, ханженство ◊ Երեսպաշտուշտություն անել лицемерить, фальшивить, фарисействовать (устар.).
ԵՐԵՍՊԱՏԵԼ, տե՛ս Երեսապատել։
ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ, տե՛ս Երեսապատում։
ԵՐԵՍՊԱՏՎԵԼ, տե՛ս Երեսապատվել։
ԵՐԵՍՍՐԲԻՉ, ի Полотенце (личное).
ԵՐԵՍՎԱԾՔ, ի (մսնգ.) Облицовка. Մարմարե երեսվածք мраморная облицовка.
ԵՐԵՍՎԱՐ, տե՛ս Երեսավար։
ԵՐԵՍՎԵԼ, տե՛ս Երեսպատվել։
ԵՐԵՍՑԱՆՔ, ի Лицевая сыпь.
ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ, ի (հնց., արևմտհ.) Депутат.
ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ, ա. (հնց., արևմտհ.) Депутатский. Երեսփոխանական ժողով депутатское собрание.
ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց., արևմտհ.) Депутатские полномочия.
ԵՐԵՍՔՈՂ, տե՛ս Երեվաքող։
ԵՐԵՎԱԼ, աց 1. Виднеться, видеться. Հեռվում երեվում են լեռները вдали виднеются горы. 2. Показываться, показаться, представать, предстать. Հորիզոնի վրա երևաց на горизонте показалось солнце. 3. Появляться, появиться. 4. Казаться, показаться. Երևում է... Видно, кажется.
ԵՐԵՎԱԿ, ի (աստղգ.) Сатурн.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ