Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԶԲԱՂԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Занимать, занять. Տեղ զբաղեցնել занимать место. 2. Забавлять, развлекать, развлечь. Երեխային խաղերով զբաղեցնել развлечь ребёнка играми. Նա կատակներով զբաղեցնում էր հյուրերին он шутками забавлял гостей. 3. Заставлять, заставить, закладывать, заложить. Ամբողջ սեղանը զբաղեցրել է գրքերով весь стол заложил (заставил,) книгами. 4. Дать занятие, дело, заставить работать.
ԶԲԱՂՄՈՒՆՔ, ի, 1. Занятие, профессия, дело. 2. Промысел, ремесло.
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Занятость.
ԶԲԱՂՎԵԼ, վեցի 1. Заниматься, заняться 2. Забавляться. Խաղով զբաղվել забавляться игрой.
ԶԲՈՍԱԽՆՃՈՒՅՔ, ի Пикник.
ԶԲՈՍԱՄՈԼ, տե՛ս Զբոսասեր։
ԶԲՈՍԱՅԳԻ, ու Бульвар, парк.
ԶԲՈՍԱՆԱՎ, ի Яхта (судно для прогулок).
ԶԲՈՍԱՆՔ, ի Гулянье, Прогулка. Զբոսանք կատարել совершить прогулку. Զբոսանքի ելնել выйти на прогулку.
ԶԲՈՍԱՆՔԱՅԻՆ, ա. Прогулочный.
ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿ, ի Турист.
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյաՆ Туризм.
ԶԲՈՍԱՊՈՒՐԱԿ, ի Сквер.
ԶԲՈՍԱՍԵՐ ա. Любящий гулять.
ԶԲՈՍԱՍՐԱՀ, ի Фойе.
ԶԲՈՍԱՎԱՅՐ ի Место для прогулок.
ԶԲՈՍԱՏԵՂ ի Место для прогулок.
ԶԲՈՍԱՐԱՆ ի Место для прогулок.
ԶԲՈՍՆԵԼ, եցի Гулять, Погулять.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ