Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԶԳԱԼ, ացի 1. Чувствовать, почувствовать, испытывать, испытать, ощущать, ощутить. 2. Чуять, почуять. ◊ Զգալ տալ дать почувствовать. Իրեն զգալ տալ дать себя знать. Անհարմար զգալ, Թեթևություն զգալ, Իրեն վատ զգալ, Ծարավ զգալ, Կարիք զգալ, Կսկիծ զգալ, Հաճույք զգալ, Համ գգալ, Հոտ զգալ, Սով զգալ, Վախ զգալ, Ցավ զգալ, Քաղց զգալ և այլն՝ տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԶԳԱԼԻ, ա. Чувствительный, значительный, ощутимый, ощутительный. Զգալի գումար значительная сумма. ◊ Զգալի չափով в значительной мере, значительно. Զգալի դառնալ стать заметным.
ԶԳԱԼԻՈՐԵՆ, մ. Значительно, ощутимо, ощутительно, заметно.
ԶԳԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ощутимость, ощутительность.
ԶԳԱՅԱԲԱՐ, մ. Чувственно.
ԶԳԱՅԱԶԵՂ, ա. Полный чувств.
ԶԳԱՅԱԶՈՒՐԿ 1. ա. Лишённый чувствительности. 2.ա․ Бесчувственный. 3. մ. Без чувств.
ԶԳԱՅԱԶՐԿԵԼ, եցի 1. Лишить чувствительности. 2. (բժշկ․) Анестезировать.
ԶԳԱՅԱԶՐԿՈՒՄ, կման (բժշկ.) Анестезия.
ԶԳԱՅԱԶՐԿՎԵԼ, վեցի 1. Лишиться чувствительности. 2. (բժշկ.) Анестезироваться.
ԶԳԱՅԱԽԱԲ, ա. Галлюцинирующий.
ԶԳԱՅԱԽԱԲԱԿԱՆ, ա. Галлюцинаторный.
ԶԳԱՅԱԽԱԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Галлюцинация, обман чувств.
ԶԳԱՅԱԿԱՆ 1. ա. Чувственный. 2. Плотский, сексуальный, эротический. 3. Сенсорный.
ԶԳԱՅԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Чувственно.
ԶԳԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Чувственность. 2. Эротичность, эротизм, сексуальность.
ԶԳԱՅԱՄՈԼ 1. գ. Эротоман, эротоманка. 2. ա. Эротичный, чувственный.
ԶԳԱՅԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Эротичность, эротика. 2. Эротомания.
ԶԳԱՅԱՊԱՇՏ 1. գ. (փիլ.) Сенсуалист. 2. տես Զգայամոլ։
ԶԳԱՅԱՊԱՇՏԱԿԱՆ, ա. 1. (փիլ.) Сенсуалистический. 2. Чувственный.
ԶԳԱՅԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. (փիլ.) Сенсуализм. 2. տե՛ս Զգայամոլություն։
ԶԳԱՅԱՊԱՏՐԱՆՔ, տե՛ս Զգայախաբություն։
ԶԳԱՅԱՊԵՍ, տե՛ս Զգայաբար։
ԶԳԱՅԱՍԵՐ 1. ա. Похотливый, сладострастный. 2. գ. Похотливый человек, сладострастник.
ԶԳԱՅԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Похотливый, сладострастный.
ԶԳԱՅԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Похотливость, похоть, сладострастие.
ԶԳԱՅԱՏԵՆՉ, տե՛ս Զգայամոլ։
ԶԳԱՅԱՐԱՆ, ի Орган чувств. Հինգ զգայարաններ пять органов чувств.
ԶԳԱՅԱՑՈՒՆՑ, ա. Сенсационный.
ԶԳԱՅԵԼԻ, ա. Чувственный, осязаемый.
ԶԳԱՅԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чувственность, осязаемость.
ԶԳԱՅՆԱԿԱՆ, տե՛ս Զգայական 2 նշան.։
ԶԳԱՅՆԱՄՈԼ, տե՜ս Զգայամոլ։
ԶԳԱՅՆԻԿ 1. տե՛ս Զգայուն։ 2. գ. (բսբ.) Мимоза.
ԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Զգայունություն։
ԶԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ощущение. 2. Сознание. З.Чувство. 4. տե՛ս Զգայում։
ԶԳԱՅՈՒՄ, յման Чувствование, ощущение.
ԶԳԱՅՈՒՆ, ա. 1. Чувствительный, впечатлительный. Զգայուն երեխա чувствительный ребёнок. Զգայուն մարդ впечатлительный человек. 2. Чуткий. Զգայուն սիրտ чуткое сердце. 3. Чувствительный, точный. Զգայուն սարք чувствительный прибор.
ԶԳԱՅՈՒՆԱԿ, ա. Восприимчивый.
ԶԳԱՅՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Восприимчивость.
ԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Чувствительность. 2. Чуткость. 3. Впечатлительность, чувствительность.
ԶԳԱՅՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Растроганность, умиление.
ԶԳԱՍՏ 1. ա. Бдительный. 2. ա. Трезвый. 3. մ. Смирно. 4. տե՛ս Զգաստորեն։ ◊ Զգաստ լինել 1) быть начеку, 2) бодрствовать.
ԶԳԱՍՏԱԲԱՐ, տե՛ս Զգաստորեն։
ԶԳԱՍՏԱԲԱՐՈ, ա. Нравственный, высоконравственный.
ԶԳԱՍՏԱՄԻՏ, ա. Трезвый, трезвого ума.
ԶԳԱՍՏԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Трезвость ума, трезвость.
ԶԳԱՍՏԱՆԱԼ, ացա 1. Трезветь, отрезветь, отрезвиться. 2. Прийти в себя. 3. Пробуждаться, пробудиться.
ԶԳԱՍՏԱՐԱՆ, ի Вытрезвитель.
ԶԳԱՍՏԱՑՆԵԼ, ցրի Отрезвлять, отрезвить.
ԶԳԱՍՏԱՑՈՒՄ, ցման Отрезвление.
ԶԳԱՍՏԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Отрезвительный.
ԶԳԱՍՏՈՐԵՆ, մ. 1. Трезво. 2. Бдительно, зорко.
ԶԳԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Трезвость. 2. Бдительность, зоркость, неослабное внимание.
ԶԳԱՑԱԿԱՆ, ա. 1. Чувственный. 2. Аффективный.
ԶԳԱՑՄՈՒՆՔ, ի 1. Чувство, ощущение. 2. Эмоция, переживание, чувство. 3. Любовь, привязанность, влечение, увлечение. ◊ Զգացմունք գարթեցնել пробуждать чувство. Զգացմունք ունենալ՝ տածել Питать чувство. Զգացմունքների հորդում прилив чувств.
ԶԳԱՑՄՈՒՆՔԱՅԻՆ, ա. Чувствительный.
ԶԳԱՑՄՈՒՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чувствительностъ.
ԶԳԱՑՆԵԼ, ցրի Дать почувствовать. ◊ Զգացնել տալ дать почувствовать. Իրեն գգացնել տալ дать себя чувствовать, дать себя знать.
ԶԳԱՑՈՂԱԿԱՆ, ա. Чувствительный.
ԶԳԱՑՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чувствительность.
ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Чувствительность. 2. Ощущение. 3. Чутьё.
ԶԳԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чувство.
ԶԳԱՑՈՒՄ, ցման 1. Ощущение. Ցրտի զգացում ощущение холода. 2. Чувство. Սիրո զգացում чувство любви.
ԶԳԱՑՎԱԾ, ա. Растроганный, тронутый, умилённый.
ԶԳԱՑՎԵԼ, վեց 1. Растрогаться, расчувствоваться, тронуться, умилиться. 2. Чувствоваться. 3. Ощущаться. 4. Слышаться, послышаться (о запахе). ◊ Կարիք է զգացվում чувствуется потребность в чём (или необходимость чего).
ԶԳԵԼԻՈՒԹՅՌԻՆ, թյան 1. Тягучесть, 2. Растяжимость.
ԶԳԵՍՏ, ի 1. Одежда, платье. 2. Одеяние, (книжн.). ◊ Ադամի (Եվայի) զգեստով в костюме Адама (Евы).
ԶԳԵՍՏԱՁԵՎ, տե՛ս Տարազ։
ԶԳԵՍՏԱՊԱՀԱՐԱՆ, ի Гардероб, платяной шкаф.
ԶԳԵՍՏԱՍԵՐ, տե՛ս Պճնասեր։
ԶԳԵՍՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Պճնասիրություն։
ԶԳԵՍՏԱՍՐԱՀ, ի Гардероб, гардеробная.
ԶԳԵՍՏԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Облекать, облечь, облачать, облачить, костюмировать. 2. Снабжать, снабдить одеждой, одевать, одеть.
ԶԳԵՍՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Облачение, костюмирoвка.
ԶԳԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ, րման Облачение, костюмирoвка.
ԶԳԵՍՏԱՎՈՐՎԵԼ, վեց 1. Облекаться, облечься, облачаться, облачиться, костюмироваться. 2. Обмундироваться.
ԶԳԵՍՏԱՓՈԽ, ա. Переодетый.
ԶԳԵՍՏԱՓՈԽԵԼ, եցի Переодевать, переодеть.
ԶԳԵՍՏԱՓՈԽՈՒՄ, խման Переодевание.
ԶԳԵՍՏԱՓՈԽՎԵԼ, վեց Переодеваться, переодеться.
ԶԳԵՏՆԵԼ, եց (հնց.) 1. Повалить наземь, свалить. 2. Топтать, растоптать.
ԶԳԶՐՆԳԱՑՆԵԼ, տե՛ս Զրնգացնել։
ԶԳՈՂԱԿԱՆ, ա. 1. Притягивающий. 2. Притягательный.
ԶԳՈՆ, ա. 1. Бдительный, зоркий, осмотрительный. 2. Дальновидный. 3. Благопристойный.
ԶԳՈՆԱԲԱՐ, մ. 1. Бдительно, зорко, осмотрительно. 2. Дальновидно. 3. Благопристойно.
ԶԳՈՆԱՄԻՏ, տե՛ս Զգաստամիտ։
ԶԳՈՆԱՆԱԼ, ացա 1. Стать бдительным. 2. Отрезветь.
ԶԳՈՆԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сделать бдительным. 2. Отрезвить.
ԶԳՈՆԱՑՈՒՄ, ցման Отрезвление.
ԶԳՈՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бдительность, осмотрительность.
ԶԳՈՒՅՇ 1. ա. Осторожный, осмотрительный. 2. մ. Осторожно, Осмотрительно. ◊ Զգույշ լինել быть Осторожным. Զգույշ կաց будь осторожен!
ԶԳՈՒՇԱԲԱՐ, մ. Осторожно, осмотрительно.
ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ, ցման 1. Предостережение. 2. Предупреждение.
ԶԳՈՒՇԱՆԱԼ, ացա 1. Остерегаться (чего.), остеречься (чего), быть (стать) осторожным (или осмотрительным). 2. Избегать чего-либо. 3. Опасаться. 4. Воздерживаться.
ԶԳՈՒՇԱՎՈՐ, ա. Осторожный, осмотрительный.
ԶԳՈՒՇԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Осторожность, осмотрительность.
ԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Остерегать, остеречь, предостерегать, предостеречь. 2. Предупреждать, предупредить.
ԶԳՈՒՇԱՑՎԵԼ, վեց 1. Остерегаться. 2. Предупреждаться.
ԶԳՈՒՇՈՐԵՆ, տե՛ս Զգուշաբար։
ԶԳՈՒՇՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Осторожность, осмотрительность.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ