Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԶԵԲՈՒ, ի (կենդբ.) Зебу.
ԶԵԲՐ, ի (կենդբ.) Зебра.
ԶԵԽ 1. ա. Разгульный, беспутный, расточительный. Զեխ կյանք разгульная жизнь. 2. մ. Разгульно, беспутно, расточительно.
ԶԵԽԱՍԵՐ, ա. Расточительный, разгульный.
ԶԵԽԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Расточительство, расточительность, беспутство.
ԶԵԽՈՐԵՆ, մ. Разгульно, расточительно.
ԶԵԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Беспутство, разгул. 2․ Расточительство, расточительность.
ԶԵԿՈՒՅՑ, ի 1. Рапорт, доклад, донесение. 2. Краткое сообщение (на научную тему).
ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ, գրի Докладная записка.
ԶԵԿՈՒՑԱԿԻՑ, կցի Содокладчик.
ԶԵԿՈՒՑԵԼ, եցի Докладывать, доложить, рапортов
ԶԵԿՈՒՑՈՂ, ի Докладчик.
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ, ցման 1. Доклад. Զեկուցում կարդալ читать доклад. 2. Рапорт. 3. Отчёт.
ԶԵԿՈՒՑՎԵԼ, վեց Докладываться.
ԶԵՂԵԼ, եցի 1. Выливать, вылить. 2. (փխբ․) Изливать, Излить (книжн.). ◊ Զգացմունքները զեղել излить чувства!
ԶԵՂԾ, ա. (հնց.) 1.Слабохарактерный. 2. Беспутный. 3, Испорченный. 4. Фальшивый, поддельный.
ԶԵՂԾԱՐԱՐ, ի 1. Растратчик. 2․ Совершающий подлог.
ԶԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Растрата. 2. Подлог.
ԶԵՂԾԵԼ, եցի 1. Растрачивать, растратить. 2. Подделать (что-л.), совершить подлог.
ԶԵՂԾՈՒՆՔ, տե՛ս Զեղում։
ԶԵՂՄԱԳՈՐԾ, տե՛ս Զեղծարար։
ԶԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Излияние. 2. (փխբ.) Обилие, изобилие.
ԶԵՂՈՒՄ, ղման Излияние. Զգացմունքների զեղում излияние чувств. ◊ Արյան զեղում кровоизлияние. Քնարական զեղումներ лирические излияния.
ԶԵՂՈՒՄՆԱԼԻՑ, ա. Исполненный чувств.
ԶԵՂՈՒՆ, ա. (բնստ.) 1. Полный, переполненный. Исполненный чувств. 3. Обильный. 4. (փխբ.) Пламенный, восторженный.
ԶԵՂՉ, ի Скидка. ◊ Ջեղչ կատարել сделать скидку.
ԶԵՂՉԵԼ, եցի 1. Делать, сделать скидку, сбавлять, сбавить цену. 2. (ֆին․) Дисконтировать. 3. (քեր.) Эллиптировать.
ԶԵՂՉՈՒՄ, չման 1. Скидка. 2. Величина, размер скидки. 3. (ֆին.) Дисконтирование. 4. (քեր.) Эллипс, эллипсис.
ԶԵՂՉՎԵԼ, վեց 1. Сбавляться (о цене). 2. (ֆին.) Дисконтироваться.
ԶԵՂՎԵԼ, վեց 1. Выливаться, вылиться. 2. Изливаться, излиться (книжн.).
ԶԵՅԹՈՒՆ, տե՛ս Ձիթապտուղ։
ԶԵՆ, տե՛ս Զենք։ ◊ Զեն ու զրահ доспехи вооружение. Ի զեն к оружию.
ԶԵՆԴԱԿԱՆ, տե՛ս Զրադաշտական։
ԶԵՆԴԵՐԵՆ 1. ա. Зендский о языке;. 2. մ. По-зендски, на зендском языке. 3. գ. Зендский язык.
ԶԵՆԻԹ, ի, 1. (աստղգ.) Зенит. Արեգակը գտնվում է զենիթում солнце находится в зените. 2. (փխբ.) Высшая степень (или ступень), вершина, апогей, зенит, кульминация. Փառքի զենիթում в зените славы.
ԶԵՆԻԹԱՀԱՐ, ի 1. ա. Зенитный (об орудии). 2. գ. Зенитное орудие, зенитка (прост.).
ԶԵՆԻԹԱՅԻՆ 1. ա. Зенитный. Զենիթային մարտկոց зенитная батарея. 2. Зенитчик.
ԶԵՆԻԹԱՎՈՐ, ի Зенитчик.
ԶԵՆՈՒԶԱՐԴ ի Вооружение, доспехи.
ԶԵՆՈՒԶԵՆՔ ի Вооружение, доспехи.
ԶԵՆՈՒԶՐԱՀ ի Вооружение, доспехи.
ԶԵՆՔ, ի 1. Оружие. 2. Вооружение. ◊ Զենք առնել, Զենք վերցնել, Զենքի դիմել взяться за оружие, прибегнуть к оружию. Զենք բարձրացնել поднять оружие. Զենք կրել носить оружие. Զենք ճոճել бряцать оружием. Զենք ու զրահ доспехи. Զենքը վայր՝ ցած՝ գետին դնել складывать, слагать (сложить) оружие. Զենքի կոչել призвать к оружию.
ԶԵՌԱԼ, ալ 1. Ползать, ползти (чаще о насекомых). 2. Кишеть, кишмя кишеть (о насекомых). 3. (գրք.) Кипеть, клокотать, бурлить. 4. (փխբ.) Хлынуть, нахлынуть.
ԶԵՌՈՒՆ, ի 1. Пресмыкающееся, гад․ 2․ Насекомое, червь. 3. (փխբ.) Червь, мелочный, ничтожный, низкий человек. 4. (փխբ.) Змея, коварная змея (о человеке).
ԶԵՏԵՂԵԼ, եցի 1. Класть, положить. 2. Помещать, поместить. 3. Вкладывать, вложить. 4. Размещать, разместить.
ԶԵՏԵՂՈՒՄ, ղման 1. Помещение. 2. Вкладывание, вложение. 3. Размещение.
ԶԵՏԵՂՎԵԼ, վեց 1. Класться. 2. Помещаться, поместиться. 3. Вкладываться. 4. Размещаться, разместиться.
ԶԵՐԴ, կ. (բնստ., հնց.) Подобно, как, словно. Զերդ գազան подобно зверю.
ԶԵՐԶԱՄԲԻ, բու (բրբ.) Погреб, подвал.
ԶԵՐԾ, ա. 1. Свободный. 2. Непричастный. ◊ Զերծ մնալ՝ լինել быть, остаться свободным (от чего-нибудь). Զերծ պահել уберечь, оградить.
ԶԵՐԾԵԼ, եցի (գրք.) Избавлять, избавить, спасать, спасти.
ԶԵՐԾՎԵԼ, վեց (գրք.) Избавляться, избавиться, спасаться, спастись.
ԶԵՓՅՈՒՌ, ի Зефир (устар. поэт.), ветерок.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ