Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹԵ, շ. 1. Что, чтоб, чтобы, якобы. Նա ասում է, թե համաձայն է он говорит, что согласен. Կասկածում եմ, թե այդ կհաջողվի сомневаюсь, чтоб это удалось. 2. Если бы. Թե իմանայի, չէի գա если бы я знал, не пришёл бы. 3. Или. Լինել թե չլինել быть или не быть. Վաղ թե ուշ рано или поздно, 5. И. Թե մեկը, թե մյուսը И то, и другое, и тот, и другой. Թե սիրուն է, թե խելացի и красива, и умна. ◊ Թե ինչպես как. Թե որ 1) а, если, 2) если, что бы. Թե չէ 1) не то, а не то, а то, иначе, 2) или, иль, 3) как только. Այ թե, թե մի... о, если б!
ԹԵԱԿԱՆ, ա. 1. Условный, предположительный. 2. Сомнительный. 3. (լեզվբ.) Условный.
ԹԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Условность, предположительность. 2. Сомнительность.
ԹԵԱՊԵՍ, մ. Условно, предположительно.
ԹԵԵՎ, շ. Хоть, хотя, хоть и, тогда как. Թեև ձմեռ է, բայց դեռ ձյուն չկա хоть и зима, но нет ещё снега. Առավոտն արև էր, թեև ցուրտ утро было солнечное, хотя холодное. Թեև խիստ է, բայց բարի մարդ է хоть и строг, но добрый человек.
ԹԵԶ, տե՛ս Թեզիս։
ԹԵԶԱՆԻՔ, ի Рукав (одежды).
ԹԵԶԻՍ, ի Тезис
ԹԵԹԵՎ ա. 1. Лёгкий (по весу,). Թեթև իր лёгкая вещь. 2. Лёгкий, тонкий, не тёплый (об одежде,). Թեթև շոր лёгкое платье. 3. Лёгкий, нестрогий. Թեթև պատիժ лёгкое наказание. 4. Лёгкий, незначительный. Թեթև վերք лёгкая рана. 5. Беглый. Թեթև հայացք беглый взгляд. 6. Легкомысленный. 7. Лёгкий, гибкий. 8. Лёгкий, простой.. Թեթև լեզու лёгкий (простой,) язык. 9. Лёгкий, слабый. Թեթև ցուրտ лёгкий мороз. 10. մ. Легко, слегка, налегке, Легонько. ◊ Թեթև հագնվել легко одеться. Թեթև աչքով նայել недооценивать, не придавать серьёзного значения. Թեթև արդյունաբերություն лёгкая промышленность. Թեթև հեծելավոր лёгкая кавалерия. Թեթև ձեռք лёгкая рука. Թեթև պրծնել легко отделаться. Թեթև վարք՝ վարք ու բարք лёгкое поведение. Թեթև քուն неглубокий сон. Խելքից թեթև легкомысленный, вертопрах, (устар.). Ոտքից թեթև лёгкий (лёгок), скорый (скор) на ногу.
ԹԵԹԵՎԱԲԱՐ մ, ա. Лёгкого поведения, распущенный.
ԹԵԹԵՎԱԲԱՐ, մ. 1. Легонько, легко. 2. Легкомысленно.
ԹԵԹԵՎԱԳԻՆ1, ա. Весьма лёгкий, легчайший.
ԹԵԹԵՎԱԳԻՆ2, ա. Дешёвый, дешёвенький.
ԹԵԹԵՎԱԳՆԱՑ, ա. 1. Легконогий, лёгкий на ногу, подвижный. 2. Быстроходный.
ԹԵԹԵՎԱԳՈՒՅՆ, ա. Легчайший.
ԹԵԹԵՎԱԶԵՆ, ա. Легковооружённый.
ԹԵԹԵՎԱԹԵՎ ա. 1. Легкокрылый. 2. տես Թեթևագնաց 2 նշան.։
ԹԵԹԵՎԱԹՌԻՉ ա. 1. Легкокрылый. 2. տես Թեթևագնաց 2 նշան.։
ԹԵԹԵՎԱԿԱՄ, ա. 1. Безвольный, слабовольный. 2. տես Թեթևաբարո։
ԹԵԹԵՎԱԿԻ 1. մ. Легонько, полегоньку, слегка. 2. ա. Слабый, слабоватый. Թեթեվակի փայլ слабый блеск.
ԹԵԹԵՎԱԿԻՈՐԵՆ 1. մ. Легонько, полегоньку, слегка. 2. ա. Слабый, слабоватый. Թեթեվակի փայլ слабый блеск.
ԹԵԹԵՎԱԿՇԻՌ, ա. 1. Легковесный, Лёгкий. 2. (փխբ.) Легкомысленный, несерьёзный.
ԹԵԹԵՎԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Легковесность.
ԹԵԹԵՎԱՄԻՏ 1. ա. Легкомысленный, ветреный. 2. մ. Легкомысленно.
ԹԵԹԵՎԱՄՏԱԲԱՐ մ․ Легкомысленно.
ԹԵԹԵՎԱՄՏՈՐԵՆ մ․ Легкомысленно.
ԹԵԹԵՎԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Легкомыслие, легкомысленность.
ԹԵԹԵՎԱՆԱԼ, ացավ 1. Стать лёгким (легче,) (о боли, грузе и т. д.). 2. Терять, потерять в весе. 3. Сделав значительную часть работы, почувствовать облегчение от этого. 4. (փխբ., խսկց.) Стать легкомысленным, совершать легкомысленные поступки. ◊ Թեթևացած շունչ քաշել облегчённо вздохнуть.
ԹԵԹԵՎԱՇԱՐԺ, ա. 1. Подвижный, проворный, живой. 2. Лёгкий, быстроходный
ԹԵԹԵՎԱՇԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Подвижность, проворность. 2. Лёгкость, быстроходность.
ԹԵԹԵՎԱՊԵՍ, տե՛ս Թեթևաբար։
ԹԵԹԵՎԱՍՈՒՅՐ, ա. 1. Արագավազ։ 2. Легковейный (о ветре).
ԹԵԹԵՎԱՑՆԵԼ, ցրի Облегчать, облегчить.
ԹԵԹԵՎԱՑՈՒՄ, ցման Облегчение.
ԹԵԹԵՎԱՑՎԵԼ, վեց Облегчаться.
ԹԵԹԵՎԱՔԱՅԼ 1. ա. Быстроногий, легконогий. 2. մ․ Лёгкими шагами.
ԹԵԹԵՎԱՔԱՇ 1. ա․ Легковесный. 2. գ. (սպորտ.) Легковес.
ԹԵԹԵՎԸՆԹԱՅ, տե՛ս Թեթևագնաց։
ԹԵԹԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Лёгкость. 2. Облегчение. 3. (փխբ.) Легкомыслие, легкомысленность, ветреность. ◊ Թեթևություն բերել принести облегчение. Թեթևություն զգալ почувствовать облегчение.
ԹԵԹԵՎՍՈԼԻԿ, ա. Легкомысленный, ветреный.
ԹԵԹԵՎՍՈԼԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Легкомыслие, легкомысленность, ветреность.
ԹԵԹԿՈՒՄ, կման (բրբ.) Покрытие, оплодотворение самки (о птицах).
ԹԵԺ, ա. Жаркий, горячий. Թեժ կռիվ жаркий бой.
ԹԵԺԱՆԱԼ, ացավ 1. Разгораться, разгореться. Կրակը թեժացավ огонь разгорелся. 2. Накаляться, накалиться.
ԹԵԺԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Раздувать, раздуть. 2. Накалять( накалить. Կրակը թեժացնել раздуть огонь.
ԹԵԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жар.
ԹԵԼ, ի 1. Нить, нитка. 2. Шнур, шнурок. 3. Волосок. 4. Низка (прост.), нитка. 5. Провод. 6. Струна. 1. Нерв. ◊ Թելերը ձեռքում պահել держать в своих руках нити (чего-либо). Թել ու դերձան թել-դերձան դառնալ превратиться в скелет, стать скелетом. Թելին տալ 1) подсказать, намекнуть, 2) донести. Թել մանել тощать. Թել պանիր нитчатый сыр (сорт сыра). Թել-թել по ниточке, по волоску. Մեկի թելը թելել играть на руку (кому-либо). Թելից կախված լինել висеть на волоске. Կյանքի թելը կտրվեց оборвалась нить жизни.
ԹԵԼԱԴՐԱՆՔ, ի Диктовка, указка. Մեկի թելադրանքով անել делать по чьей-нибудь указке.
ԹԵԼԱԴՐԵԼ, եցի Диктовать, продиктовать.
ԹԵԼԱԴՐԻՉ, ի Подстрекатель.
ԹԵԼԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Диктант.
ԹԵԼԱԴՐՈՒՄ, րման Диктовка.
ԹԵԼԱԴՐՎԵԼ, վեց Диктоваться.
ԹԵԼԱԽԱՎ, ի Ворс.
ԹԵԼԱԾԱՄ, տե՛ս Ծամթել։
ԹԵԼԱԿԵՐՊ տես Թելանման։
ԹԵԼԱԿՈՃ, ի (տեխ.) Шпулька.
ԹԵԼԱՁԵՎ տես Թելանման։
ԹԵԼԱՃԻՃՈՒ, ի (կենդբ.) Нитчатка.
ԹԵԼԱՄԵՏՐ, ի Шнурометр.
ԹԵԼԱՆՄԱՆ, ա. Нитевидный, нитчатый. Թելանման որդեր нитевидные черви.
ԹԵԼ-ԱՍԵՂ, ի Нитка с иголкой, нитка и иголка.
ԹԵԼԱՎՈՐ, ա. Волокнистый.
ԹԵԼԱՏԵԼ, եցի 1. Расщипывать, расщипать (на нити).2. Разматывать, размотать (нить). 3. Оборвать нить.
ԹԵԼԱՏՈՒ, ա. Прядильный, волокнистый. Թելատու բույսեր прядильные растения.
ԹԵԼԱՏՈՒՄ, տման 1. Расщипывание (на нити). 2. Разматывание (нити). 3. Обрывание (нити).
ԹԵԼԱՏՎԵԼ, վեց 1. Расщипываться (на нити). 2. Разматываться (о нити). 3. Обрываться, оборваться (о нити).
ԹԵԼԵԼ, եցի Продевать, продеть, вдевать, вдеть, продёргивать, продёрнуть Ասեղը թելել продеть, вдеть нитку в иголку.
ԹԵԼ-ԹԵԼ 1. ա. Нитевидный. 2. ա. Распущенный, свисающий, длинный. Թել-թել մազեր распущенные волосы-3. մ. По нитке, по ниткам. ◊ Թել-թել անել, տե՛ս Թելատել։
ԹԵԼԻԿ, ի 1. Ниточка. 2. Волосок, ворсинка. 3. Жилка.
ԹԵԼԻԿ-ՄԵԼԻԿ, ա. Тоненький, нежный, жеманный. ◊ Թելիկ-մելիկ անել՝ գալ՝ լինել жеманиться, ломаться.
ԹԵԼԿԾԻԿ, ծկի և ի Клубок (ниток).
ԹԵԼԿՏԱԼ, ացի Страстно желать, мечтать, вожделеть (книжн.).
ԹԵԼՈՏԱՆԻՆԵՐ, ի (կենդբ.) Усоногие.
ԹԵԼՈՒԿ, ի (բսբ.) Марь.
ԹԵԼՈՒՄ, լման Продевание, продёргивание, вдевание (о нитке).
ԹԵԼՎԵԼ, վեց Продеваться; продёргиваться, вдеваться, вдеться (о нити).
ԹԵԿ տես Թիկունք։ ◊ Թեկ ընկնել, Թեկն տալ Полулежать, сидеть откинувшись.
ԹԵԿՆ տես Թիկունք։ ◊ Թեկ ընկնել, Թեկն տալ Полулежать, сидеть откинувшись.
ԹԵԿՆԱԾԵԼ, եցի (հմց.) Выставить кандидатуру.
ԹԵԿՆԱԾՈՒ, ի Кандидат. ◊ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու кандидат филологических наук.
ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ, ա. Кандидатский. Թեկնածուական ստաժ кандидатский стаж. Թեկնածուական դիսերտացիա кандидатская диссертация.
ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кандидатура.
ԹԵԿՆԵԼ, տե՛ս Թիկնել։
ԹԵԿՈՒԶ 1. շ. Хотя, Хоть. 2. եղնկ. բառ Хотя бы. Թեկուզ քաղաքավարության համար хотя бы ради приличия. Թեկուզ և 1) если даже, 2) хотя и. Թեկուզ հենց хотя бы, например.
ԹԵՂ, ի 1. Ворох, Куча. 2. (գյուղտնտ.) Ворох (намолоченного, но не провеянного) зерна. ◊ Թեղ տալ՝ դնել сгрести о кучу, наворошить. Թեղը տանել՝ քամել провеять ворох (зерна).
ԹԵՂԵԼ, տե՛ս Թեղ տալ Թեգ բառի տակ։
ԹԵՂԻ, ղու (բսբ.) Карагач.
ԹԵՂՈՒՏ, ի (բսբ.) Карагачевый лес.
ԹԵՄ, ի (եկեղ.) Епархия.
ԹԵՄԱ, յի Тема.
ԹԵՄԱԿԱԼ (եկեղ.) 1. գ. Епархиальный начальник. 2. ա. Епархиальный.
ԹԵՄԱԿԱՆ 1. ա. Епархиальный. 2. գ. Епархиальная семинария.
ԹԵՄԱՅԻՆ, ա. Тематический. Թեմային մշակում тематическая разработка.
ԹԵՄԱՏԻԿ, ա. Тематический. Թեմատիկ պլան тематический план.
ԹԵՅ, ի Чай. ◊ Թեյ գցել՝ դնել՝ պատրաստել заварить чай, приготовить чай.
ԹԵՅԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Чаеводческий.
ԹԵՅԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чаеводство.
ԹԵՅԱԲՈՒՅԾ, ի Чаевод.
ԹԵՅԱԳՈՐԾ, տե՛ս Թեյաբույծ։
ԹԵՅԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Թեյաբուծություն։
ԹԵՅԱԴՐԱՄ, ի Чаевые.
ԹԵՅԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Чайные.
ԹԵՅԱՀԱՎԱՔ 1. գ. Сбор чая. 2. ա. Чаеуборочный.
ԹԵՅԱՄԱՆ, ի Чайник.
ԹԵՅԱՄՇԱԿՈՒՄ, կման Чаеобработка.
ԹԵՅԱՆՈՑ, տե՛ս Թեյարան։
ԹԵՅԱՆՎԵՐ, տե՛ս Թեյադրամ։
ԹԵՅԱՍԱՐՔ, ի Чайный сервиз.
ԹԵՅԱՍԵՂԱՆ, ի Чайный стол.
ԹԵՅԱՍԵՐ, ի (խսկց.) Чаёвник (разг.), любитель чая.
ԹԵՅԱՍՊԱՍՔ, տե՛ս Թեյասարք։
ԹԵՅԱՎԱՃԱՌ, ի Торговец чаем.
ԹԵՅԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чаеторговля.
ԹԵՅԱՏԵՐԵՎ, ի Чайный лист.
ԹԵՅԱՏՈՒՓ, ի Чайница.
ԹԵՅԱՐԱՆ, ի Чайная.
ԹԵՅԱՐԲՈՒՆՔ, ի Чаепитие.
ԹԵՅԱՔԱՄԻՉ, ի Чайное ситечко.
ԹԵՅԵԼ, եցի Пить чай.
ԹԵՅԻՆ, ի (քիմ.) Теин.
ԹԵՅՔԱՄԻՉ, տե՛ս Թեյաքամիչ։
ԹԵՆԻՍ, ի Теннис.
ԹԵՇԻ շու Веретено.
ԹԵՇԻԿ, ի Веретено.
ԹԵՇՏ, ի (բրբ.) 1. Таз. 2. տե՛ս Տաշտ։
ԹԵՈՐԻԱ, տե՛ս Տեսություն 2 նշան.։
ԹԵՊԵՏ, շ. Хотя.
ԹԵՊԵՏԵՎ, շ. Хотя и.
ԹԵՌ, ի Перемётная сума.
ԹԵՎ, ի 1. Крыло. 2. Рука. Թևս ցավում է у меня рука болит. 3. Плавник. 4. Лопасть, Նավապտուտակի թևը лопасть судового винта. 5. Подлокотник. 6. Фланг. 7. Сторона. 8. Рукав. Զգեստի թև рукав платья. Գետի թև рукав реки. 9. Крупная ветвь, боковой отросток дерева, кустарника. 10. Штука (употребляется при счёте домашней птицы). ◊ Թևեր առնել обрести крылья, окрыляться, быть окрылённым. Թև տալ (մեկին) придать крылья (кому), окрылить. Թևը քաշել толкать, подавать знак. Թևերի տակ առնել՝ քաշել взять под свою защиту, под крыло. Թևերը անել взмахнуть крыльями. Թևերը թափ տալ махнуть рукой. Թևերը կախ сникший, поникший, понурый. Թևերը կախել опустить крылья. Թևերը կանթել подбочениться. Թևերը փռեց (գիշերը և այլն) распустить, раскинуть крылья. (о ночи и т. п). Թևերը (մեկի) կտրել подрезать (обрезать, подсечь) крылья (кому-л.). Թևերը ծալած նստել сидеть, сложа руки. Թևերը տարածել՝ լայն բանալ расправлять крылья. Թևերը քշտած засучив рукава. Թևերի տակ ձմերուկ՝ բարձ դնել подстрекать кого на что. Թևերը թուլացան ծալվեցին՝ կոտրվեցին у него руки опустились. Թև ու թիկունք защитник, опора. Թև(ն) և թիկունք(ը) դառնալ՝ լինել՝ կանգնել стать защитником, опорой кого-либо. Աջ թևը լինել быть правой рукой (чьею) быть близким, верным, хорошим помощником) Մեկի թևերով թռչել иметь сильного заступника. Բաց թևերով ընդունել встретить с распростёртыми объятиями.
ԹԵՎԱԲԱԽԵԼ, եց Взмахивать, взмахнуть крыльями.
ԹԵՎԱԲԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Взмах крыльев. 2. Порыв.
ԹԵՎԱԲԱԽՈՒՄ, խման 1. Взмах крыльев. 2. Порыв.
ԹԵՎԱԲԱՑ 1. ա. մ. С распростёртыми крыльями. 2. ա. С обнажёнными руками. 3. մ. С распростёртыми объятиями.
ԹԵՎԱԲԵԿ ա. С подбитым крылом, с подбитыми крыльями. 2. ա. (փխբ.) В отчаянии, отчаявшись.
ԹԵՎԱԲԵԿԵԼ, եցի 1. Подбить крыло. 2. (փխբ.) Ввергнуть в отчаяние.
ԹԵՎԱԲԵԿՎԵԼ, վեցի Пасть духом, опустить крылья, отчаяться.
ԹԵՎԱԳՐՈՀ, ի (ռազմ.) Фланговая атака.
ԹԵՎԱԶՈՒՐԿ, ա. 1. Бескрылый. 2. Безрукий.
ԹԵՎԱԹԱՓ, տե՛ս Թևաբեկ։ ◊ Թևաթափ անել 1) Ввергнуть в отчаяние, 2) обескрылить. Թևաթափ դառնալ՝ լինել 1) впасть в отчаяние, 2) опустить крылья.
ԹԵՎԱԹԵԼ, եցի 1. Летать. 2. Парить. 3. Простирать крылья (руки).
ԹԵՎԱԾԱԼ 1. ա. Со сложенными крыльями. 2. մ. Сложив крылья. 3. ա. Со сложенными руками. 4. մ. Сложив руки.
ԹԵՎԱԿ, ի 1. տե՛ս Թևիկ։ 2. Флигель.
ԹԵՎԱԿԱՊ, ի 1. տե՛ս Թևնոց 2 նշան.։ 2. Нарукавная повязка.
ԹԵՎԱԿՈԽԵԼ, եցի Вступать, вступить.
ԹԵՎԱԿՈԽՈՒՄ, խման Вступление.
ԹԵՎԱԿՈՏՈՐ 1, ա. С подбитыми крыльями. 2. ա. (փխբ.) Отчаявшийся, поникший. ◊ Թևակոտոր անել подсечь кому-нибудь крылья.
ԹԵՎԱԿՏՈՒՐ, տե՛ս Թևակոտոր։
ԹԵՎԱԿՑԵԼ, եցի 1. Взять под руку. 2. Содействовать, помогать, поддерживать, поддержать.
ԹԵՎԱՀԱՐ, ա. Фланговый. Թևահար կրակ фланговый огонь.
ԹԵՎԱՀԱՐԵԼ, եց Махать крыльями.
ԹԵՎԱՅԻՆ, ա. (ռազմ.) Фланговый. Թևային գրոհ фланговая атака.
ԹԵՎԱՆՄԱՆ, ա. Крыловидный.
ԹԵՎԱՆՑ, տե՛ս Թևանցում։ ◊ Թևանց անել, տե՛ս Թևանցել։
ԹԵՎԱՆՑԵԼ, եց (ռազմ.) 1. Обходить, Обойти с флангов. 2. Окружить.
ԹԵՎԱՆՑՈՒԿ, մ. Под руку. ◊ Թևանցուկ անել՝ վերցնել брать под руку.
ԹԵՎԱՆՑՈՒՄ, ցման (ռազմ.) Обход с флангов.
ԹԵՎԱՇԵՆՔ, ի Флигель.
ԹԵՎԱՊԱՏԵԼ, եց 1. Накрыться крыльями. 2. Накрыть крыльями. 3. Парить с распростёртыми крыльями. 4.(փխբ.) Взять под своё крыло, покровительствовать.
ԹԵՎԱՊՏՂԻ, ի (բսբ.) Крылатка.
ԹԵՎԱՊՏՈՒՂ, պտղի (բսբ.) Крылатка.
ԹԵՎԱՎՈՐ, ա. Крылатый. ◊ Թևավոր խոսք крылатое слово.
ԹԵՎԱՎՈՐԵԼ, եցի Окрылять, окрылить.
ԹԵՎԱՎՈՐՈՒՄ, րման Окрыление.
ԹԵՎԱՎՈՐՎԵԼ, վեցի Окрыляться, окрылиться.
ԹԵՎԱՏ, ա. 1. տե՛ս Կռնատ։ 2. С подрезанным крылом.
ԹԵՎԱՏԱԿ, ի 1. Подмышка. 2. Подкрылье.
ԹԵՎԱՏԱՐԱԾ, ա. մ. 1. С распростёртыми крыльями. 2. С распростёртыми объятиями.
ԹԵՎԱՏԵԼ, եց 1. Обескрыливать, обескрылить, лишить крыльев. 2. (փխբ.) Обескуражить, обессилить, ослабить.
ԹԵՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Безрукость, бескрылость.
ԹԵՎԱՐԿԵԼ, եցի 1. տե՛ս Թևածել։ 2. Протежировать, покровительствовать. 3. (փխբ.) Принимать под своё крыло. 4. (փխբ.) Кружиться.
ԹԵՎԱՐԿՈՒ, ի Покровитель.
ԹԵՎԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (փխբ․) Покровительство.
ԹԵՎԱՐԿՈՒՄ, կման (փխբ․) Покровительство.
ԹԵՎ-ԹԵՎԻ 1. մ. Плечо (плечом) к плечу, рука об руку. 2. տե՛ս Թևանցուկ։ ◊ Թև-թևի տալ, տե՛ս Թևանցուկ անել՝ Թևանցուկ թառի տակ։
ԹԵՎԻԹԵՎ տես Թեվ-թեվի։
ԹԵՎԻԿ, ի Крылышко.
ԹԵՎԿԱՊ, տե՛ս Թևակապ։
ԹԵՎՃԱԿ, ի 1. Весло. 2. Плавник. 3. տե՛ս Թևնոց 1 նշան.։ 4. Ракетка (теннисная).
ԹԵՎՆՈՑ, ի 1. Нарукавник. 2. Манжета.
ԹԵՎՈՏԱՆԻՆԵՐ, ի (կենդբ.) Ластоногие.
ԹԵՎՈՒԹԻԿՈՒՆՔ, ի Защитник, поддержка, опора.
ԹԵՎՔ, ի 1. Рукав. 2. տես Թև 1 և 2 նշան.։
ԹԵՎՔԱՇ, ի Нарукавник.
ԹԵՎՔԱՎՈՐ, т. С рукавами.
ԹԵՐ1, մ. За․ ◊ Թեր ու դեմ за и против.
ԹԵՐ2 1. (բսբ.) Базилик. 2. Листья съедобной зелени. 3.Сушёная зелень. 4. Лепесток. 5. Лист, листик. 6. Ботва. Բազկի թեր свекольная ботва.
ԹԵՐԱԲԱՑ, ա. Полуоткрытый, приоткрытый.
ԹԵՐԱԲԵՌՆԵԼ, եցի Недогружать, недогрузить.
ԹԵՐԱԲԵՌՆՈՒՄ, նման Недогруз.
ԹԵՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Недогрузка.
ԹԵՐԱԲԵՌՆՎԵԼ, վեց Недогружаться.
ԹԵՐԱԳԱՆՁԵԼ, եցի Недобирать, недобрать, взыскать меньше положенного.
ԹԵՐԱԳԱՆՁՈՒՄ, ձման Недобор, взыскивание меньше положенного.
ԹԵՐԱԳՆԱՀԱՏԵԼ, եցի Недооценивать, недооценить.
ԹԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Недооценка.
ԹԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, տման Недооценка.
ԹԵՐԱԳՆԱՀԱՏՎԵԼ, վեցի Недооцениваться.
ԹԵՐԱԶԱՐԳԱՑԱԾ, ա. Недоразвитый.
ԹԵՐԱԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ցման Недоразвитие.
ԹԵՐԱԶԳԱ, ա. Полубессознательный, полубесчувственный.
ԹԵՐԱԹԽԵԼ, եցի Недопекать, недопечь.
ԹԵՐԱԹԽՈՒՄ, խման Недопёк.
ԹԵՐԱԹՈՒԽ, ա. Недопечённый.
ԹԵՐԱԹՐԾՈՒՄ, ծման Недожог. Աղյուսի թերաթրծում недожог кирпича.
ԹԵՐԱԼՑՈՒՄ, ցման Недолив.
ԹԵՐԱԽՈՐՈՎ ա. Недожаренный.
ԹԵՐԱԽՈՒՄ, ա. Недопитый.
ԹԵՐԱԿԱԶՄ, ա. 1. Неполный. 2. Некомплектный.
ԹԵՐԱԿԱՌՈՒՅՑ, ա. Недостроенный.
ԹԵՐԱԿԱՏԱՐ, ա. Недовыполненный, недоделанный.
ԹԵՐԱԿԱՏԱՐԵԼ, եցի Недовыполнять, недовыполнить, недоделывать, недоделать.
ԹԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Недоделанность, недоделка.
ԹԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՄ, րման Недовыполнение.
ԹԵՐԱԿԱՏԱՐՎԵԼ, վեց Недовыполняться, недовыполниться.
ԹԵՐԱԿՂԶԱՅԻՆ, ա. Полуостровной.
ԹԵՐԱԿՂԶԻ, զու Полуостров.
ԹԵՐԱԿՇԻՌ, ա. Недовешенный.
ԹԵՐԱԿՇՌԵԼ, եցի Недовешивать, недовесить.
ԹԵՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Недовешивание, недовес
ԹԵՐԱԿՇՌՈՒՄ, ռման Недовешивание, недовес.
ԹԵՐԱԿՇՌՎԵԼ, վեց Недовешиваться.
ԹԵՐԱՀԱՍ, ա. Недозрелый.
ԹԵՐԱՀԱՍ, ա. Недозрелый.
ԹԵՐԱՀԱՎԱՏ 1. ա. Маловерный. 2. ա. Недоверчивый. 3. տե՛ս Թերահավատորեն։ 4.գ. Маловер.
ԹԵՐԱՀԱՎԱՏԱԼ, ացի Относиться недоверчиво, сомневаться.
ԹԵՐԱՀԱՎԱՏՈՐԵՆ, մ. Недоверчиво.
ԹԵՐԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Маловерие. 2. Недоверчивость.
ԹԵՐԱՀԱՎԱՔԵԼ, եցի Недобирать, недобрать.
ԹԵՐԱՀԱՎԱՔՈՒՄ, քման Недобор.
ԹԵՐԱՀՈՒՅՍ, տե՛ս Թերահավատորեն։
ԹԵՐԱՀՈՒՆՁ, հնձի Недожин.
ԹԵՐԱՃ, ա. Недоразвитый.
ԹԵՐԱՃԵԼ, եց Недоразвиваться, недоразвиться.
ԹԵՐԱՃՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Недоразвитость, недоразвитие.
ԹԵՐԱՃՈՒՄ, ճման Недоразвитость, недоразвитие.
ԹԵՐԱՄԻՏ 1. ա. Глуповатый. 2. գ. Недоумок (прост.), недоразвитый, глуповатый человек.
ԹԵՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Глупость.
ԹԵՐԱՆԱԼ, ացա 1. Делать упущения. 2. Проявлять нерадивость.
ԹԵՐԱՉԱՓԵԼ, եցի Недомеривать, недомерить
ԹԵՐԱՉԱՓՈՒՄ, փման Недомеривание.
ԹԵՐԱՊԵՎՏ, ի Терапевт.
ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ, ա. Терапевтический.
ԹԵՐԱՍԱԾ, ա. Недоговорённый, недосказанный.
ԹԵՐԱՍԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Недоговорённость, недосказанность.
ԹԵՐԱՍՆԵԼ, եցի Недокармливать, недокормить.
ԹԵՐԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Недоедание. 2. Недокорм, недокармливание.
ԹԵՐԱՍՆՈՒՄ, սնման 1. Недоедание. 2. Недокорм, недокармливание.
ԹԵՐԱՍՆՎԵԼ, վեցի Недоедать.
ԹԵՐԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Недомолвка.
ԹԵՐԱՎԱՐԺ, ա. Без достаточных навыков, недостаточно обученный.
ԹԵՐԱՎԱՐՏ ա. 1. Недоделанный, недоконченный. 2. Недоучившийся.
ԹԵՐԱՎՃԱՐ 1. գ. Недоплата. 2. ա. Недоплаченный.
ԹԵՐԱՎՃԱՐԵԼ, եցի Недоплачивать, недоплатить.
ԹԵՐԱՏ, ա. 1. Неполный. 2. Неоконченный, недоконченный, незавершённый.
ԹԵՐԱՏԵԼ, եցի 1. Отливать, отлить (о жидкости). 2. Отсыпать, отсыпать.
ԹԵՐԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Неполнота. 2. Неоконченность, недоконченность, незавершённость.
ԹԵՐԱՐԺԵՔ, ա. Неполноценный.
ԹԵՐԱՐԺԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неполноценность.
ԹԵՐԱՐՏԱԴՐԵԼ, եցի Недовырабатывать, недовыработать.
ԹԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1 Недовыработка, недопроизводство.
ԹԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒՄ, րման 1 Недовыработка, недопроизводство.
ԹԵՐԱՑՈՒՄ, ցման 1. Упущение. 2. Нерадивость.
ԹԵՐԱՔԱՇ, տե՛ս Թերակշիռ։
ԹԵՐԵՎՍ, եղնկ. բառ Пожалуй, возможно, быть может.
ԹԵՐԵՓ, ա. Недоваренный.
ԹԵՐԸՄԲՌՆԵԼ, եցի Недопонимать, недопонять.
ԹԵՐԸՄԲՌՆՈՒՄ, նման Недопонимание.
ԹԵՐԹ, ի 1. Лист- Մի թերթ թուղթ лист бумаги. 2. Газета. Թերթ հրատարակել издавать газету. 3. Лепесток. Վարդի թերթեր лепестки розы. 4. Тонкая пластинка, листик. ◊ Կատարողական թերթ исполнительный лист. Հեղինակային թերթ авторский лист.
ԹԵՐԹԱԽՌԻԿԱՎՈՐՆԵՐ, ի (կենդբ.) Пластинчато-жаберные.
ԹԵՐԹԱԿՏՑԱՎՈՐՆԵՐ, ի (կենդբ.) Пластинчатоклювые.
ԹԵՐԹԱՀԱՏ, ի Листорез.
ԹԵՐԹԱՄԵՏԱՂ, ի Листовой металл.
ԹԵՐԹԱՅԻՆ, ա. 1. Листовой. 2. Полистный. Թերթային վճար полистная оплата.
ԹԵՐԹԱՆՄԱՆ, տե՛ս Թերթաձև։
ԹԵՐԹԱՎՈՐ, ա. 1. Листовой. Թերթավոր երկաթ листовое железо. 2. Лепестковый.
ԹԵՐԹԱՏԵԼ, եցի 1. Отделять один лист от другого (в книге). 2. Вырывать лепестки.
ԹԵՐԹԱՏԵՐԵՎ, ա. Лиственный.
ԹԵՐԹԱՏԵՐԵՎ, ա. Листовидный.
ԹԵՐԹԱՔԱՐ, ի Сланец.
ԹԵՐԹԱՔԱՐԱՅԻՆ, ա. Сланцевый.
ԹԵՐԹԵԼ, եցի Листать, перелистывать, перелистать.
ԹԵՐԹԵՎԱՆՈՒՆՔ, տե՛ս Թերթերունք։
ԹԵՐԹԵՐՈՒՆՔ, ի Ресница.
ԹԵՐԹԻԿ, ի 1. Листок, листик, листочек. 2. Лепесток.
ԹԵՐԹՈՆ, ի 1. Подвальная статья, подвал. 2. Фельетон.
ԹԵՐԹՈՆԱԳԻՐ, գրի Фельетонист.
ԹԵՐԹՈՍԿԻ, կու Сусальное золото.
ԹԵՐԹՈՒԿ, ի (արևմտհ.) Газетёнка.
ԹԵՐԹՈՒՄ, թման Перелистывание.
ԹԵՐԹՎԵԼ, վեց Перелистываться.
ԹԵՐԻ 1. ա. Неполный, неоконченный, недоконченный. 2. մ. Неполно. 3. տես Թերություն։ ◊ Թերի բարձագույն կրթություն незаконченное высшее образование.
ԹԵՐԻՄԱՍՏ, ա. (լեզվբ.) Неполнозначный.
ԹԵՐԽԱՇ 1. ա. Недоваренный. 2. մ. Всмятку. Թերխաշ ձու яйцо всмятку. 3. (փխբ.) Неопытный, зелёный.
ԹԵՐԽՈՐՈՎ, ա. Недопечённый.
ԹԵՐՄԱՇ, ա. 1. Полуизношенный. 2. (փխբ.) Постаревший раньше времени (обычно в качестве оскорбительного выражения).
ԹԵՐՄԱՑՔ, ի Объедки.
ԹԵՐՄՈՆ, ի Глинтвейн.
ԹԵՐՄՈՒՆ, տե՛ս Թերմոն։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ