Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹՈԴԱՆ, ի (կենդբ.) Сепия.
ԹՈԶ, ի 1. տե՛ս Փոշի։ 2. (գղտնտ.) Чёрная гниль. ◊ Թոզը երկինք բարձրացնել, Թոզը քամուն տալ развеять в пух и прах. Աչքերին թոզ փչել пускать пыль в глаза, втирать очки.
ԹՈԶՈՏ, ա. Пыльный.
ԹՈԶՈՏԵԼ, եցի 1. Пылить, напылить, запылить. 2. տե՛ս Թոզոտվել։
ԹՈԶՈՏՎԵԼ, վեցի Пылиться, запылиться.
ԹՈԹԱՓԵԼ, եցի 1. Сбрасывать, сбросить, свергать, свергнуть. 2. Отряхивать, отряхнуть, стряхивать, стряхнуть. ◊ Լուծը թոթափել сбросить иго. Փոշին թոթափել отряхнуть прах (чего-л.). Քունը թոթափել стряхнуть с себя сон.
ԹՈԹԱՓՈՒՄ, փման 1. Сбрасывание, свержение. 2. Отряхивание, стряхивание.
ԹՈԹԱՓՎԵԼ, վեց 1. Сбрасываться, свергаться, свергнуться. 2. Отряхиваться, отряхнуться, стряхиваться, стряхнуться.
ԹՈԹՈՎ, ա. Лепечущий.
ԹՈԹՈՎԱԽՈՍ, տե՛ս Թլվատ։
ԹՈԹՈՎԱԽՈՍԵԼ, տե՛ս Թոթովեք։
ԹՈԹՈՎԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Лепетание.
ԹՈԹՈՎԱՆՔ, ի Лепет, лепетание.
ԹՈԹՈՎԵԼ1, եցի Лепетать, пролепетать.
ԹՈԹՈՎԵԼ2, տե՛ս Թոթվել։
ԹՈԹՈՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան տես Թոթովախոսություն։
ԹՈԹՈՎՈՒՄ, վման տես Թոթովախոսություն։
ԹՈԹՈՎՈՒՆ, տե՛ս Թոթով։
ԹՈԹՎԵԼ, վեցի 1. Трепать, потрепать. 2. Пожимать, пожать (плечами). 3. Хлопать, похлопать. 4. Трясти, потрясти
ԹՈԹՎՈՒՄ, ի 1. Трепание. 2. Пожимание (плечами,). 3. Похлопывание, хлопанье.
ԹՈԺՅՈՒՆ, ի (հնց.) Медвежонок.
ԹՈԼՈԼՎԵԼ, վեց (բրբ.) Вращаться, поворачиваться, катиться, покатываться.
ԹՈԽՐ ի (բրբ.) Мотыга, кирка.
ԹՈԽՐԵԼ, եցի (բրբ.) Мотыжить.
ԹՈԿ, ի Верёвка, бечева. ◊ Թոկից փախած сорванец, сорви-голова. Մեկի վիզը թոկ գցել դնել надевать хомут.
ԹՈՀԲՈՀ ի 1. Хаос․ 2. Суматоха.
ԹՈՀՈՒԲՈՀ ի 1. Хаос․ 2. Суматоха.
ԹՈՂ (եղնկ. բառ) Пусть, пускай. ◊ Թող թե пусть даже.
ԹՈՂԱՐԿԵԼ, եցի Выпускать, выпустить, изготовлять, изготавливать, изготовить, делать, сделать, производить, произвести, вырабатывать, выработать.
ԹՈՂԱՐԿԻՉ, ի (տպգր.) Выпускающий (газету и т. п.).
ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ, կման Выпуск, изготовление, производство, выработка.
ԹՈՂԱՐԿՎԵԼ, վեց Выпускаться.
ԹՈՂՆԵԼ, ղեցի 1. Оставлять, оставить. 2. Пускать, пустить. 3. Бросать, бросить. Նա թողել է ծխելը он бросил курить. 4. Отпускать, отпустить. Մորուք թողնել отпустить бороду. 5. Допускать, допустить. 6. Выпускать, выпустить. 7. Давать, дать. ◊ Հանգիստ թողնել, Ներս թողնել և այլն տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԹՈՂՆՎԵԼ, վեց Оставляться.
ԹՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. (եկեղ.) Отпущение. Մեղքերի թողություն отпущение грехов. 2. Прощение, помилование. ◊ Թողություն անել՝ տալ 1) простить, помиловать, 2) отпустить грехи.
ԹՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пропускная способность.
ԹՈՂՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Попустительство.
ԹՈՆ, ի (բրբ.) Дождь, Проливной Дождь. ◊ Թոն ու թաց, Թոն ու թոնջանք мокропогодица.
ԹՈՆԹՈՇ (բրբ․) ա. Пухленький.
ԹՈՆԹՈՇԻԿ (բրբ․) ա. Пухленький.
ԹՈՆԹՈՐԱԼ, ացի Ворчать, выражать неудовольствие, бурчать.
ԹՈՆԹՈՐԱՆՔ, ի Ворчание.
ԹՈՆԻՐ, նրի Тонир, печь, сооружённая в земле.
ԹՈՆՐԱԽՈՒՓ, խփի Крышка тонира, земляной печи.
ԹՈՆՐԱՏՈՒՆ, տան Помещение с тониром (земляной печью).
ԹՈՆՐԵՐԿԱԹ, ի 1. Совок (для золы тонира). 2. տե՛ս Ակիշ։
ԹՈՇԱԿ, ի 1. Пенсия. 2. Стипендия. ◊ Թոշակի անցնել перейти на пенсию.
ԹՈՇԱԿԱՌՈՒ, ի 1. Пенсионер. 2. Стипендиат. Անվանական թոշակառու именной стипендиат.
ԹՈՇԱԿԱՎՈՐ, տե՛ս Թոշակառու։
ԹՈՇԱԿԱՎՈՐԵԼ, եցի Назначить пенсию (или стипендию).
ԹՈՇԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, րման Назначение пенсии (или стипендии), перевод на пенсию.
ԹՈՇԱԿԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Перейти на пенсию.
ԹՈՇՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вялость.
ԹՈՇՆԵԼ, եց Вянуть, завянуть, увядать, увянуть, блёкнуть, поблёкнуть.
ԹՈՇՆՈՒՄ, ի Увядание.
ԹՈՌ1, ի Внук, внучка.
ԹՈՌ2, տե՛ս Ուռկան։ ◊ Թոռ գցել закинуть невод. Մեկի թոռն ընկնել попасть в сети (чьи), в ловушку. Մեկին իր թոռը գցել поймать в свой сети.
ԹՈՌԱՆԹՈՌ, ի Праправнук, праправнучка.
ԹՈՌԳՈՄԱԿԱՆ (հնց.) ա. Армянский (по преданию, по имени Торгома, отца Гайка, предка армян) ◊ Ազգ թորգոմյան армянский народ.
ԹՈՌԳՈՄՅԱՆ տե՛ս Թորգոմական։
ԹՈՌՆԱԴՈՒՍՏՐ, դստեր Правнучка.
ԹՈՌՆԱՂՋԻԿ, ջկա Правнучка.
ԹՈՌՆԻԿ, ի Внучек, внучка, внученька.
ԹՈՌՆՈՐԴԻ, դու Правнук.
ԹՈՌՈՄ, ա. Увядший, поблёклый, поблёкший.
ԹՈՌՉԻ, չու Неводник, неводчик (рыбак).
ԹՈՎԵԼ, եցի 1. Завораживать, заворожить, обвораживать, обворожить, чаровать, очаровать, заколдовывать, заколдовать. 2. Заклинать, заклясть.
ԹՈՎԻՉ, ա. Обворожительный, чарующий, очаровательный, обаятельный, пленительный.
ԹՈՎՈՒՄ, վման 1. Очарование, завораживание. 2. Заклинание, заклятие.
ԹՈՎՉԱԿԱՆ, տե՛ս Թովիչ։
ԹՈՎՉԱՆՔ, ի Чары, очаровательность, обворожительность, пленительность.
ԹՈՎՉԱՐԱՐ, մ. Обворожительно, очаровательно, чарующе, пленительно.
ԹՈՎՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. տե՛ս Թովչանք։ 2. Заклинание, колдовство, ворожба.
ԹՈՎՉՈՒՀԻ, հու Ворожейка, ворожея, чародейка.
ԹՈՎՎԵԼ, վեցի Очаровываться, очароваться.
ԹՈՎՔ, տե՛ս Թովչանք։
ԹՈՐ, տե՛ս Թորում։
ԹՈՐԱԼ, աց 1. Капать, течь. 2. Моросить.
ԹՈՐԱԾ, ա. 1. Дистиллированный. 2. Перегнанный (о жидкости).
ԹՈՐԱԿ, տե՛ս Դորակ։
ԹՈՐԱՄԱՆ ի Реторта. 
ԹՈՐԱՆՈԹ ի Реторта.
ԹՈՐԱՆՈՑ ի 1․ Дистиллятор. 2. Перегонный завод.
ԹՈՐԱՐԱՆ ի 1․ Дистиллятор. 2. Перегонный завод.
ԹՈՐԵԼ, եցի (մսնգ.) Гнать, перегонять, перегнать, дистиллировать.
ԹՈՐԹԱ, յի (խսկց.) Осадок, образующийся при растапливании сливочного масла.
ԹՈՐԹԱՓԵԼ, տե՛ս Խարխափել։
ԹՈՐԹԱՓՈՒՄ, տե՛ս Խարխափում։
ԹՈՐԹՈՐԱԼ, աց 1. Капать. 2. Моросить.
ԹՈՐԻՉ, ի (մսնգ.) Дистиллятор.
ԹՈՐՇՈՄ, տե՛ս Թոռոմ։
ԹՈՐՇՈՄԵԼ, տե՛ս Թառամել։
ԹՈՐՈՒՄ, րման (մսնգ.) Отгонка, перегонка, дистилляция.
ԹՈՐՎԱԾՔ, ի (մսնգ.) Дистиллят, отгон.
ԹՈՐՎԵԼ, վեց (մսնգ.) Перегоняться, дистиллироваться.
ԹՈՒ, ձ. Тьфу! Фу! Фи!
ԹՈՒԶ, ի 1. Инжир, смоква, смоковница, фига. 2. Фиговое дерево, смоковница.
ԹՈՒԹ, թթի 1. Ягода шелковицы. 2. Шелковица.
ԹՈՒԹԱԿ, ի (կենդբ.) 1. Попугай, попка. 2. Свирель. 3. (փխբ.) Попугай (о человеке).
ԹՈՒԹԱԿԱԲԱՐ, մ. Попугайски.
ԹՈՒԹԱԿԱՅԻՆ, ա. Попугайский.
ԹՈՒԹԱԿԵԼ, եց Попугайничать.
ԹՈՒԹԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Попугайство.
ԹՈՒԹԽԱԼ, տե՛ս Սոսինձ։
ԹՈՒԹՈՒՆ, տե՛ս Ծխախոտ 1 նշան.։
ԹՈՒԹՔ, ի (բժշկ.) Геморрой.
ԹՈՒԼԱ, յի (բրբ.) Щенок.
ԹՈՒԼԱԿԱԶՄ, ա. Щуплый, тщедушный, хилый.
ԹՈՒԼԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Щуплость, тщедущие, тщедушность, хилость.
ԹՈՒԼԱԿԱՄ, ա. Слабовольный, слабохарактерный.
ԹՈՒԼԱԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Слабоволие, слабохарактерность.
ԹՈՒԼԱՀՈԳԻ, ա. Слабодушный.
ԹՈՒԼԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Слабодушие.
ԹՈՒԼԱՄԱՐՄԻՆ, տե՛ս Թուլակազմ։
ԹՈՒԼԱՄԻՏ, ա. 1. տե՛ս Թուլակամ։ 2. Слабоумный, скудоумный.
ԹՈՒԼԱՄՈՐԹ, ա. Слабохарактерный, мягкотелый.
ԹՈՒԼԱՄՈՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Слабохарактерность, мягкотелость.
ԹՈՒԼԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Слабоумие, скудоумие.
ԹՈՒԼԱՆԱԼ, ացա Слабеть, ослабевать, ослабнуть, расслабляться, расслабиться, расслабнуть. ◊ Ծիծաղից թուլանալ помирать со смеху.
ԹՈՒԼԱՍԻՐՏ, ա. Слабодушный.
ԹՈՒԼԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Слабодушие.
ԹՈՒԼԱՑՆԵԼ, ցրի Ослаблять, ослабить, расслаблять, расслабить.
ԹՈՒԼԱՑՈՒՄ, ցման Ослабевание, ослабление, расслабление.
ԹՈՒԼԱՑՈՒՑԻՉ, ի Слабительное.
ԹՈՒԼԱՑՎԵԼ, վեց Ослабляться, ослабиться, расслабляться, расслабиться.
ԹՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Слабость.
ԹՈՒԽ1, ա. Смуглый.
ԹՈՒԽ2, ի Выпечка.
ԹՈՒԽԱՄԱԶ, ա. Темноволосый.
ԹՈՒԽԱՉ տե՛ս Սևաչյա։
ԹՈՒԽԱՉՎԻ տե՛ս Սևաչյա։
ԹՈՒԽԵՐԵՍ, ա. Смуглолицый.
ԹՈՒԽ-ԹՈՒԽ, ա. Смугловатый.
ԹՈՒԽԾԱՄ, ա. Темноволосый.
ԹՈՒԽԿԱՏԱՐ, ի (կենդբ.) Черноголовка.
ԹՈՒԽԿԵԿ, ա. Смугловатый.
ԹՈՒԽՄՈՐՈՒՍ տե՛ս Թխամորուս ։
ԹՈՒԽՄՈՐՈՒՔ տե՛ս Թխամորուս։
ԹՈՒԽՊ, ի և թխպի 1. Туча, облако. 2. Мгла, туман.
ԹՈՒԽՍ, թխսի Наседка, клуша, клушка. ◊ Թուխս դնել сажать птицу на яйца. Թուխս գալ (о курице, готовящейся насиживать яйца). Թուխս նստել 1) насиживать яйца, 2) сидеть подобно наседке.
ԹՈՒՂԹ, թղթի 1. գ. Бумага. 2. գ. Деловая бумага (заявление, квитанция и т. п.). 3. գ. Грамота. 4. գ. Игральные карты. 5. ա. Бумажный. Թուղթ փող бумажные деньги. ◊ Թուղթ բաց անել, Թուղթ նայել гадать на картах. Թուղթ խաղալ играть В карты. Թուղթը կտրել՝ խփել бить карту. Թուղթ մրոտել марать бумагу.
ԹՈՒՄԱՆ, ի 1. Туман (иранская монета,). 2. (հնց.) Сумма в десять рублей в Закавказье.
ԹՈՒՄԲ, թմբի 1. Дамба, вал. 2. Бугор, насыпь. 3. Грядка, гряда. 4. Холмик, могильный холм.
ԹՈՒՅԼ 1. ա. Слабый. 2. մ․ Слабо. ◊ Թույլ գտնվել оказаться слабым. Թույլ տալ разрешить, позволить, допустить. Իրեն թույլ տալ позволить себе.
ԹՈՒՅԼԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Թուլատվություն։
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼ, եցի Позволять, позволить, разрешать, разрешить, дозволять, дозволить, допускать, допустить.
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ, ա. Допустимый, позволительный.
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Допустимость, позволительность.
ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ տե՛ս Թույլտվություն։
ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒՄ տե՛ս Թույլտվություն։
ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ, վեց Позволяться, дозволяться, допускаться, разрешаться.
ԹՈՒՅԼ-ԹՈՒՅԼ, մ. Слабо.
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Позволение, допуск, разрешение.
ԹՈՒՅՆ, ի Яд. отрава. ◊ Թույն թափել излить желчь. Թույն ընդունել՝ խմել принять яд, отравиться. Թույն տալ отравить.
ԹՈՒՅՐ, ի Масть, отмастка.
ԹՈՒՆԱԲԱՆ, ի (մսնգ.) Токсиколог.
ԹՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. (մսնգ.) Токсикологический.
ԹՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (մսնգ.) Токсикология.
ԹՈՒՆԱԲԵՐ, ա. Ядоносный.
ԹՈՒՆԱԴԵՂ, տե՛ս Դեղթափ։
ԹՈՒՆԱԶԵՐԾ, ա. Обезвреженный, лишённый яда.
ԹՈՒՆԱԶԵՐԾԵԼ, եցի Обезвредить, очистить от яда.
ԹՈՒՆԱԶԵՐԾՈՒՄ, ծման Обезвреживание, лишение яда.
ԹՈՒՆԱԼԻ ա. 1. Ядовитый. 2. (փխբ.) Злой, жёлчный, ядовитый.
ԹՈՒՆԱԼԻՑ ա. 1. Ядовитый. 2. (փխբ.) Злой, жёлчный, ядовитый.
ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹ, ի (մսնգ.) Токсин.
ԹՈՒՆԱՍՈՒՆԿ, սնկի (բսբ.) Поганка.
ԹՈՒՆԱՎՈՐ, ա. 1. Ядовитый, ядоносный. 2. Отравляющий, токсический, токсичный. 3. (փխբ.) Ядовитый, язвительный, злой.
ԹՈՒՆԱՎՈՐԵԼ, եցի Травить, отравлять, отравить.
ԹՈՒՆԱՎՈՐԻՉ, ա. Отравляющий.
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ядовитость. 2. Токсичность.
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Отравление. 2. (բժշկ.) Интоксикация.
ԹՈՒՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Отравляться, отравиться.
ԹՈՒՆԴ, տ. 1. Крепкий, густой. Թունդ թեյ крепкий (густой) чай. 2. (փխբ.) Ярый, рьяный, завзятый, заклятый. Թունդ թշնամի ярый, заклятый враг. 3. (փխբ.) Горячий. Թունդ վեճ горячий спор. 4. ա. Темный. Թունդ կարմիր тёмно-красный. Թունդ խմել крепко напиться.
ԹՈՒՆԴԻՐ, տե՛ս Թոնիր։
ԹՈՒՆԵԼ, ի Тоннель (туннель).
ԹՈՒՆԵԼԱԳՈՐԾ, ի Тоннельщик, туннельщик.
ԹՈՒՆԵԼԱՅԻՆ, ա. Тоннельный, туннельный.
ԹՈՒՆՈՏ, ա. Ядовитый, жёлчный.
ԹՈՒՆՈՏԵԼ, եց Отравлять, отравить.
ԹՈՒՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ядовитость, жёлчность.
ԹՈՒՇ, թշի Щека. ◊ Թշերից արյուն է կաթում кровь с молоком (о цвете лица человека).
ԹՈՒՇԻԿ, ի Щёчка.
ԹՈՒՋ, ի և թջի Чугун.
ԹՈՒՋԱՀԱԼՈՑ, ի Чугуксплавильня.
ԹՈՒՋԱՁՈՒԼԱԿԱՆ, ա. Чугунолитейный.
ԹՈՒՋԱՁՈՒԼԱՐԱՆ, ի Чугунолитейный завод.
ԹՈՒՋԱՁՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Литье чугуна.
ԹՈՒՋԱՁՈՒԼՈՒՄ, լման Литье чугуна.
ԹՈՒՋԵ, ա. Чугунный.
ԹՈՒՐ, թրի 1. Сабля. 2. Стойка (плуга). ◊ Թուր ու թվանք на ножах. Թուր քաշել՝ շողացնել обнажить меч. Թուրը կտրուկ остёр меч, сабля остра (у к.-н.). Մեկի թրի տակով անցնել покориться. Թրի բերան տալ рубить, изрубить.
ԹՈՒՐԻՆՋ 1. գ. (բսբ.) Померанец. 2. ա. Померанцевый.
ԹՈՒՐԻՆՋԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Мелисса.
ԹՈՒՐԾ 1. գ. Обжиг, обжигание, выжигание. 2. ա. Обожжённый.
ԹՈՒՐ-ԿԱՅԾԱԿԻ ի Меч-молния (легендарный меч героев армянского эпоса "Давид Сасунский").
ԹՈՒՐ-ԿԵԾԱԿԻ ի Меч-молния (легендарный меч героев армянского эпоса "Давид Сасунский").
ԹՈՒՐՄ, ի Настой.
ԹՈՒՐՆՋԵՆԻ, նու (բսբ.) Померанец, померанцевое дерево.
ԹՈՒՐՔ 1. գ. Турок․ 2. տե՛ս Թուրքական։
ԹՈՒՐՔԱԲՆԱԿ, ա. 1. Населяемый турками. 2. Живущий в Турции.
ԹՈՒՐՔԱԳԵՏ, ի Турколог.
ԹՈՒՐՔԱԽՈՍ, ա. Говорящий на турецком языке.
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ, ա. Турецкий, оттоманский.
ԹՈՒՐՔԱՀԱՅ, ի Турецкий армянин.
ԹՈՒՐՔԱՀՊԱՏԱԿ, ի Турецкоподданный.
ԹՈՒՐՔԱՆԱԼ, ացավ 1. Отуречиваться, отуречиться, 2. (փխբ.) Остервенеть, взбеситься.
ԹՈՒՐՔԱՍԵՐ, ի Туркофил.
ԹՈՒՐՔԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Туркофильский.
ԹՈՒՐՔԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Туркофильство.
ԹՈՒՐՔԱՏԵՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Туркофобство.
ԹՈՒՐՔԱՏՅԱՑ 1. ա. Туркофобский. 2. գ. Туркофоб.
ԹՈՒՐՔԱՑՆԵԼ, ցրեց Отуречивать, отуречить.
ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ 1. գ. Турецкий язык. 2. ա. На турецком языке. 3. մ. По-турецки.
ԹՈՒՐՔՄԵՆ, ի Туркмен.
ԹՈՒՐՔՄԵՆԱԿԱՆ, ա. Туркменский.
ԹՈՒՐՔՄԵՆԵՐԵՆ 1. գ. Туркменский язык. 2. ա. На туркменском языке. 3. մ. По-туркменски.
ԹՈՒՐՔՄԵՆՈՒՀԻ, հու Туркменка.
ԹՈՒՓ, թփի 1. Куст, кустарник. 2. Лист. Խաղողի թուփ виноградный лист.
ԹՈՒՔ, թքի 1. Слюна. 2. Плевок. ◊ Թաք ու մուր стыд и срам. Թուքը գնում է՝ վազում է слюнки текут. Թուքը կուլ տալ 1) глотать слюни, 2) проглотить обиду, 3) сдержать гнев. Թուքը կպավ՝ չորացավ 1) душа ушла в пятки, 2) в горле пересохло.
ԹՈՓ, ի (խսկց․) 1. Рулон. 2. տես Թնդանոթ։ 3. Мяч, Мячик. 4. Пачка (иголок, булавок). 5. Коробок (спичек). 6. Ступица. 7. Рол.
ԹՈՓԱԼ, տե՛ս Կաղ։
ԹՈՓԼԻԿ, ա. (խսկց.) Кругленький.
ԹՈՔ, ի (կզմխս.) Лёгкое. ◊ Թոքերը բռնվել են грудь заложило. Թոքերի բորբոքում воспаление лёгких. Սև թոք, տե՛ս Լյարդ։
ԹՈՔԱԲՈՐԲ, ի (բժշկ.) Воспаление лёгких.
ԹՈՔԱԹԱՂԱՆԹ, ի (կզմխս.) Лёгочная плевра.
ԹՈՔԱԺԱՆՏԱԽՏ, ի (բժշկ.) Лёгочная чума.
ԹՈՔԱԽՈՌՈՋ, տե՛ս Թոքախորշ։
ԹՈՔԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Медуница.
ԹՈՔԱԽՈՐՇ, ի (կզմխս.) Часть грудной полости, где расположены лёгкие.
ԹՈՔԱԽՏ, ի (բժշկ.) Туберкулёз лёгких.
ԹՈՔԱԽՏԱՅԻՆ, ա. Туберкулёзный.
ԹՈՔԱԽՏԱՎՈՐ 1. ա. Туберкулёзный. 2. գ. Туберкулёзник.
ԹՈՔԱՅԻՆ, ա. Лёгочный.
ԹՈՔԱՏԱՊ, ի (բժշկ.) Воспаление лёгких.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ