Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹՎԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Арифметический.
ԹՎԱԲԱՆՈՐԵՆ, մ. Арифметически, арифметическим способом.
ԹՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Арифметика.
ԹՎԱԳՐԵԼ, եցի 1. Датировать. 2. Нумеровать.
ԹՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Датирование, датировка. 2. Нумерация.
ԹՎԱԳՐՈՒՄ, գրման 1. Датирование, датировка. 2. Нумерация.
ԹՎԱԳՐՎԵԼ, վեց 1. Датироваться. 2. Нумероваться.
ԹՎԱԼ, ացի Казаться, показаться. Ինձ թվում է, որ мне кажется, что...
ԹՎԱԿԱՆ 1. գ. Дата, число, год. 2. ա. (քեր.) Числительный. Թվական անուն имя числительное. 3. ա. Численный, числовой, цифровой.
ԹՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нумерация.
ԹՎԱԿԱՐԳ, ի Нумерация.
ԹՎԱԿԱՐԳԵԼ, եցի Нумеровать, пронумеровать.
ԹՎԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нумерация.
ԹՎԱԿԱՐԳՈՒՄ, գման Нумерация.
ԹՎԱԿԱՐԳՎԵԼ, վեց Нумероваться.
ԹՎԱԿԻՐ, ա. Датированный.
ԹՎԱԿՑԵԼ, եց Сопричислять, сопричислить.
ԹՎԱՀԱՄԱՐ, ի 1. Номер. 2. Порядковый номер.
ԹՎԱՀՄԱ 1. գ. Каббалист. 2. ա. Каббалистический.
ԹՎԱՀՄԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Каббалистика.
ԹՎԱՅԻՆ, տե՛ս Թվական 3 նշան.:
ԹՎԱՆԻՇ, տե՛ս Թվանշան։
ԹՎԱՆՇԱՆ, ի 1. Отметка, балл. 2. Цифра. ◊ Թվանշան դնել ставить отметку.
ԹՎԱՆՇԱՆԱԿ, տե՛ս Լոգարիթմ։
ԹՎԱՆՇԱՆԱՅԻՆ, ա. 1. տես Թվական 3 նշան.։ 2. Относящийся к баллу, оценке.
ԹՎԱՆՇԵԼ, եցի 1. Оценить, поставить оценку. 2. Нумеровать, пронумеровать.
ԹՎԱՆՇՈՒՄ, շման Нумерация.
ԹՎԱՆՇՎԵԼ, վեց 1. Оцениваться. 2. Нумероваться.
ԹՎԱՉԱՓ, ի Арифмометр.
ԹՎԱՏԱԽՏԱԿ, ի 1. Циферблат. 2. Таблица.
ԹՎԱՐԿ, ի (հնց.) Перечень, список.
ԹՎԱՐԿԵԼ, եցի Перечислять, перечислить.
ԹՎԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Перечисление. 2. Летоисчисление, летосчисление.
ԹՎԱՐԿՈՒՄ, կման Перечисление.
ԹՎԱՐԿՎԵԼ, վեց Перечисляться.
ԹՎԱՑՈՒՅՑ, տե՛ս Թվատախտակ։
ԹՎԵԼ, եցի Считать, счесть, перечислять, перечислить.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ