Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԺՈՂԴԱՏԱՎՈՐ, ի (հպվ.) Народный судья.
ԺՈՂԴԱՏԱՐԱՆ, ի (հպվ.) Нарсуд.
ԺՈՂԿՈՄ, ի (հպվ.) Нарком.
ԺՈՂԿՈՄԱՏ, ի (հպվ.) Наркомат.
ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀ, ի (հպվ.) Совнарком.
ԺՈՂԿՐԹԲԱԺԻՆ, ժնի (հպվ.) ОНО (отдел народного образования).
ԺՈՂԿՐԹԲԱԺՎԱՐ, ի (հպվ.) Заведующий отделом народного образования.
ԺՈՂՈՎ, А 1. Собрание. 2. (եկեղ.) Собор.
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, ի 1. Сборник. 2. Собрание (чего-л.). Երկերի ժողովածու собрание сочинений. 3. Свод. Օրենքների ժողովածու свод законов. 4. Коллекция, собрание.
ԺՈՂՈՎԱԿԱՆ, ի ի Участник собрания.
ԺՈՂՈՎԱԿԻՑ, կցի ի Участник собрания.
ԺՈՂՈՎԱՍԵՐ, ի Любитель собраний (ср. прозаседавшийся (ирон.).
ԺՈՂՈՎԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Любовь к собраниям.
ԺՈՂՈՎԱՏԵՂ, ի Место сбора.
ԺՈՂՈՎԱՏԵՂԻ, ի Место сбора.
ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ, ի (եկեղ.) Молельня
ԺՈՂՈՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сбор пожертвований.
ԺՈՂՈՎԵԼ, վեց Собирать, собрать.
ԺՈՂՈՎՈՒՄ, վման Собирание, сбор.
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, վրդի Народ.
ԺՈՂՈՎՎԵԼ, վեց Собираться, собраться.
ԺՈՂՈՎՐԴԱ-ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Народно-освободительный.
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Этнография.
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. (հնց.) Этнография. 2. Демография.
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ, ա. Народный. ◊ ժողովրդական դերասան народный артист. Ժողովրդական նկարիչ народный художник, ժողովրդական ստեղծագործություն народное творчество.
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ Приобретать, приобрести всенародную известность, популярность.
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Популяризовать.
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, գման Популяризация.
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Популярность.
ԺՈՂՈՎՐԴԱՀԱՆԴԵՍ, ի Народное торжество, празднество.
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ, ա. Народный.
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Народность.
ԺՈՂՈՎՐԴԱՊԱՇՏ, տե՛ս Ժողովրդասեր։
ԺՈՂՈՎՐԴԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ժողովրդասիրություն։
ԺՈՂՈՎՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Հանրապետություն։
ԺՈՂՈՎՐԴԱՍԵՐ 1. ա. Народолюбивый. 2. գ. Народолюбец.
ԺՈՂՈՎՐԴԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Народолюбие.
ԺՈՂՈՎՐԴԱՍՊԱՆ, ա. Истребляющий народ.
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐ, տե՛ս Ամբոխավար։
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ, տե՛ս Ամբոխավարական։
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Народовластие. 2. տե՛ս Ամբոխավարություն։
ԺՈՂՏՆՏԽՈՐՀ, ի (հավ.) Совнархоз.
ԺՈՒԺԿԱԼ, ա. 1. Сдержанный, выдержанный. 2. Воздержанный, воздержный.
ԺՈՒԺԿԱԼԱԲԱՐ, մ. Сдержанно.
ԺՈՒԺԿԱԼԵԼ, եցի 1. Сдерживаться, сдержаться. 2. Воздерживаться, воздержаться.
ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сдержанность. 2. Воздержанность.
ԺՈՒԺԿԱԼՈՒՄ, լման 1. Сдержанность. 2. Воздержанность.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ