Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍ, ի Лабиринт. ◊ Կրետեի լաբիրինթոս Критский лабиринт.
ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍԱՁԵՎ, ա. Лабиринтообразный, подобный лабиринту.
ԼԱԲԼԱԲՈՒ, ի (բրբ.) 1. Лущённый, жареный горох․ 2․ Вареная свёкла.
ԼԱԲՈՐԱՆՏ, ի Лаборант.
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ, տե՛ս Լաբորատորական։ ◊ Լաբորատոր մեթոդ (պատմ.) лабораторный метод (в обучении).
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱԿԱՆ ա. Лабораторный. Լաբորատորական փորձ лабораторный опыт.
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ա. Лабораторный. Լաբորատորական փորձ лабораторный опыт.
ԼԱԳԱՆ, ի (խսկց.) Лохань, лоханка (разг.).
ԼԱԳԼԱԳ, տե՛ս Արագիլ։
ԼԱԶԱԹ, ի (բրբ.) Смак (разг.), удовольствие, наслаждение.◊ Լազաթ առնել Получать удовольствие. Լազաթ տալ доставлять удовольствие.
ԼԱԶԱԹԻՆ (բրբ.) 1. ա. Смачный (разг.), что надо (прост.), вкусный. 2. մ. Со смаком (разг.), вкусно. 3․ մ. Здорово (прост.), на славу, славно (разг.).
ԼԱԶՈՒՐ 1. գ. Лазурь. 2. ա. Лазурный.
ԼԱԶՈՒՐԱՅԻՆ ա․ Лазурный.
ԼԱԶՈՒՐԵ ա․ Лазурный.
ԼԱԹ, ի (արևմտհ.) 1. Материя, ткань. 2. Лоскут, кусок материи. 3. Тряпка, ветошка (разг.).
ԼԱԹԵ, ա. Матерчатый.
ԼԱԹԵՂԵՆ, ի Тряпьё.
ԼԱԹՔԱՇ, տե՛ս Պաստեղ։
ԼԱԼ1, լացի 1. Плакать. 2. Оплакивать. ◊ Սև որը լալ оплакивать, чью-либо судьбу, горевать.
ԼԱԼ2, տե՛ս Համր1 1 նշան.։
ԼԱԼ3 1. գ. Рубин. 2. ա. Ярко-красный, рубиновый. ◊ (Բերանից) լալ ու ջավահիր է թափվում что ни слово, то перл,
ԼԱԼԱԳԻՆ 1. ա. Жалобный, плачевный, скорбный. 2.մ․ 1. Жалобно, плачевно, скорбно.
ԼԱԼԱԶԱՐ (բրբ.) 1. գ. Мак. 2. ա. Красный, маковый (о цвете).
ԼԱԼԱԽԱՌՆ, ա. մ. Сквозь плач.
ԼԱԼԱԿԱՆՉ, ի Громкий плач с причитаниями.
ԼԱԼԱՀԱՌԱՉ, մ. С плачем и стенаниями, с воплями.
ԼԱԼԱՁԱՅՆ 1. ա. Плачевный, жалобный, тоскливый, скорбный (о голосе). 2. Плачевно, жалобно, тоскливо,скорбно, плаксиво, слезливо, с плачем, со слезами (в голосе).
ԼԱԼԱՆԱԼ, տե՛ս Համրանալ։
ԼԱԼԻԿ, ա. (բրբ.) Немой.
ԼԱԼԿԱՆ 1. ա. Плаксивый (разг.), слезливый (разг.), плачущий. Լալկան երեխա плаксивый ребёнок. 2. գ. Плакса. ◊ Լալկան ուռի плакучая ива. Լալկան կանայք плакальщицы, вопленицы.
ԼԱԼԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плаксивость (разг.), слезливость (разг.).
ԼԱԼԿԵԼ, եցի (բրբ.) Неметь, Онеметь. Սարսափից լալկվել онеметь от страха, ужаса.
ԼԱԼԿՎԵԼ, վեցի (բրբ.) Неметь, Онеметь. Սարսափից լալկվել онеметь от страха, ужаса.
ԼԱԽՈՒՐ, տե՛ս Կարոս։
ԼԱԽՏ, ի (հնց.) 1. Булава. 2. Бич, кнут.
ԼԱԽՏԱԽԱՂ, տե՛ս Լախտի 1 նշան.։
ԼԱԽՏԱԿԵՐՊ, ա. Подобный булаве.
ԼԱԽՏԱԿԻՐ, ա. Вооружённый булавой.
ԼԱԽՏԻ, տու (բրբ.) 1. Лахти (народная игра, заключающаяся в том, что одна группа игроков старается отнять у другой группы игроков ремни). 2. Ремень для этой игры.
ԼԱԿ, ի 1. Собачья похлёбка. 2. Пойло (для телят и т. д.).
ԼԱԿԵԼ, եց 1. Лакать, вылакать. 2. (անարգ.) Нализаться. 3. (անարգ.) Пропивать, пропить.
ԼԱԿՈՏ, ի 1. Щенок. 2. (խսկց.) Щенок (прост.), пацан, сорванец, мальчишка, молокосос.
ԼԱԿՈՏ-ԼՈՒԿՈՒՏ ի (խսկց.) Шантрапа (прост.), мальчишки, сорванцы.
ԼԱԿՈՏ-ՄԱԿՈՏ ի (խսկց.) Шантрапа (прост.), мальчишки, сорванцы.
ԼԱՄԱ1, յի (կենդբ.) Лама.
ԼԱՄԱ2, յի (կրոն.) Лама.
ԼԱՄԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Ламаизм.
ԼԱՄԱՅԱՊԵՏ, ի Далай-лама.
ԼԱՄԲ, տե՛ս Սալամանդր։
ԼԱՄԲԱԿ, ի (բրբ.) 1. Петля. 2. Петлица,
ԼԱՄԵԼ, եցի (բրբ.) Жевать дёснами.
ԼԱՄԼԱՄԵԼ տե՛ս Լամել։ 
ԼԱՄԼԱՄՈՐԵԼ տե՛ս Լամել։
ԼԱՄԼՄԵԼ տե՛ս Լամել։ 
ԼԱՄԼՄՈՐԵԼ տե՛ս Լամել։
ԼԱՄՊ, ի Лампа.
ԼԱՄՊԱԳՈՐԾ, ի Ламповщик.
ԼԱՄՊԱՐ, ի Лампада.
ԼԱՄՓԱՌ, ի (բրբ.) Деревянные вилы.
ԼԱՅ-ԼԱՅ, ձ. Бай-бай! Баю-бай! Баю-баюшки-баю!
ԼԱՅՆ 1. ա. Широкий. 2. մ. Широко. ◊ Լայն սպառում широкое потребление Լայն տարածում գտնել найти широкое распространение. Լայն սպառման առարկաներ предметы ширпотреба.
ԼԱՅՆԱԲԱՑ 1. ա. Широко раскрытый раскрывающийся. 2. մ. Широко.
ԼԱՅՆԱԲԵՐԱՆ 1. ա. Широкоротый, большеротый. 2. ա. Широкогорлый. 3. ա. С широкой пастью. 4. ա. С широким лезвием. 5. ա. С широким входом, проходом. 6. ա. (փխբ.) Болтливый. 7. մ. Широко раскрыв рот, пасть.
ԼԱՅՆԱԲԻԲ, ա. С большими зрачками.
ԼԱՅՆԱԲՈՒՌՆ, տե՛ս Լիաբուռն։
ԼԱՅՆԱԳԻԾ, տե՛ս Լայնաղուր։
ԼԱՅՆԱԴԵՄ, ա. Широколицый, широкоскулый.
ԼԱՅՆԱԴԻՐ, ա. 1. С широким основанием, широкодонный. 2. Широко раскинувшийся. 3. Поставленный в ширину.
ԼԱՅՆԱԹԱԹ, ա. Широколапый.
ԼԱՅՆԱԹԵԶԱՆ ա․ С широкими рукавами.
ԼԱՅՆԱԹԵԶԱՆԻՔ ա․ С широкими рукавами.
ԼԱՅՆԱԹԵՎ, ա. 1. Ширококрылый. 2. С широкими рукавами.
ԼԱՅՆԱԹԻԿՆ ա․ Широкоплечий, плечистый.
ԼԱՅՆԱԹԻԿՈՒՆՔ ա․ Широкоплечий, плечистый.
ԼԱՅՆԱԹՈՒՓ, ա. Широковетвистый, раскидистый (о кусте).
ԼԱՅՆԱԼԱՆՋ, ա. 1. Широкогрудый. 2. С широкими склонами.
ԼԱՅՆԱԼԻՃ 1. ա. С широким раствором (о луке). 2. ա. (հզվդ.) Распростёртый вширь. 3. գ. (հզվդ.) Лук. Լայնալիճ ու նետ лук и стрела.
ԼԱՅՆԱԽՈՀ, ա. Широко мыслящий.
ԼԱՅՆԱԽՈՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Широта мышления.
ԼԱՅՆԱԽՈՍՏՈՒՄ, ա. Многообещающий.
ԼԱՅՆԱԽՈՐՀՈՒՐԴ, տե՛ս Լայնախոհ։
ԼԱՅՆԱԽՈՐՈՒՆԿ, ա. Широкий И глубокий.
ԼԱՅՆԱԾԱԼ, ա. С широкими складками, широкоскладчатый.
ԼԱՅՆԱԾԱՎԱԼ, ա. 1. Обширный, просторный, пространный, широкий. 2. (փխբ.) Толстый, тучный, полный, полнотелый.
ԼԱՅՆԱԾՆՈՏ, ա. С широкой челюстью.
ԼԱՅՆԱԿԱՄԱՐ, ա. С широкой аркой, широкоарочный.
ԼԱՅՆԱԿԱՆ, ա. Поперечный.
ԼԱՅՆԱԿԱՆՋ, ա. Лопоухий (прост․), широкоухий, большеухий.
ԼԱՅՆԱԿԶԱԿ, ա. С широким подбородком, с тяжёлым подбородком.
ԼԱՅՆԱԿԻ 1. մ. В ширину, по ширине, поперёк. 2. ա. Поперечный.
ԼԱՅՆԱԿՈՂ, ա. С широкими боками, широкобокий.
ԼԱՅՆԱԿՈՆՔ, ա. 1. Широкобёдрый. 2. տե՛ս Լայնակամար։
ԼԱՅՆԱԿՈՍ, ա. С широкой бороздой
ԼԱՅՆԱԿՈՒՐԾՔ, ա. Широкогрудый.
ԼԱՅՆԱՀԱՂՈՐԴ, ա. Широковещательный.
ԼԱՅՆԱՀԱՅԱՑ, տե՛ս Լայնախոհ։
ԼԱՅՆԱՀՈՒՆ, ա. 1. Широководный․ 2. (փխբ.) Разносторонний, широкий.
ԼԱՅՆԱՁԻԳ, ա. Широко простирающийся.
ԼԱՅՆԱՂԵՂ, տե՛ս Լայնալիճ։
ԼԱՅՆԱՂՈՒՐ, ա. Ширококолейный.
ԼԱՅՆԱՃԱԿԱՏ, ա. Широколобый.
ԼԱՅՆԱՄԱՐՄԻՆ, ա. Дородный, тучный, грузный, полнотелый, полный.
ԼԱՅՆԱՄԻՏ 1. տե՛ս Լայնախոհ։ 2. տե՛ս Ազատամիտ։
ԼԱՅՆԱՄՈՐՈՒՍ ա․ Щирокобородый.
ԼԱՅՆԱՄՈՐՈՒՔ ա․ Щирокобородый.
ԼԱՅՆԱՆԱԼ, ացավ 1. Шириться, расширяться, расшириться. 2. (փխբ.) Раздаваться, раздаться (в ширину).
ԼԱՅՆԱՆԻՍՏ, ա. 1. С широким основанием. 2. С широким сидением. 3. Широкозадый.
ԼԱՅՆԱՇԱՐ ա․ Пропашной.
ԼԱՅՆԱՇԱՐՔ ա․ Пропашной.
ԼԱՅՆԱՇԵՂԲ, ա. С широким лезвием.
ԼԱՅՆԱՇՈՒՆՉ, ա. С широким охватом.
ԼԱՅՆԱՇՈՒՐԹ, ա. Толстогубый, губастый.
ԼԱՅՆԱՊԱՐՓԱԿ, ա. 1. Широкоохватный. 2. С широким горизонтом (о человеке).
ԼԱՅՆԱՍԱՂԱՐԹ, ա. Широколиственный.
ԼԱՅՆԱՍԱՅՐ, տե՛ս Լայնաշեղբ։
ԼԱՅՆԱՍՓՅՈՒՌ, ա. Широко расстилающийся.
ԼԱՅՆԱՏԱՐԱԾ, ա. 1. Обширный, просторный. 2. Широко распростёршийся.
ԼԱՅՆԱՏԵՐԵՎ, ա․ Широколистый, широколистный.
ԼԱՅՆԱՐՁԱԿ 1. ա. Просторный, широкий. 2. ա. Свободный, раздольный (разг.). 3. մ. Просторно, широко. 4. մ. Свободно, раздольно (разг.).
ԼԱՅՆԱՐՁԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Простор, ширь.
ԼԱՅՆԱՐՏԱԿՈՐԵՆ, մ. 1. Широко, просторно. 2. Свободно, раздольно (разг.).
ԼԱՅՆԱՑՆԵԼ, ցրի Расширять, расширить.
ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ, ցման Расширение.
ԼԱՅՆԱՑՎԵԼ, վեց Расширяться.
ԼԱՅՆԱՓԵՂԿ, ա. С широкими створками.
ԼԱՅՆԱՓԵՇ, ա. Широкополый, с широкими полами (об одежде).
ԼԱՅՆԱՔԱՅԼ, մ. Широким шагом.
ԼԱՅՆԱՔԻԹ, ա. Широконосый.
ԼԱՅՆԱՔՂԱՆՑ ա. Широкополый, с широкими полами (об одежде).
ԼԱՅՆԱՔՂԱՆՑՔ ա. Широкополый, с широкими полами (об одежде).
ԼԱՅՆԲԵՐԱՆ, տե՛ս Լայնաբերան։
ԼԱՅՆԵԶՐ, ա. Широкополый, с широкими полями (о шляпе).
ԼԱՅՆԵՐԱԽ, ա. С широкой пастью.
ԼԱՅՆԵՐԵՍ, տե՛ս Լայնադեմ։
ԼԱՅՆԷԿՐԱՆ, ա. Широкоэкранный.
ԼԱՅՆ-ԼԱՅՆ 1. ա. Очень широкий, широченный (разг.). 2. մ. Очень широко.
ԼԱՅՆՈՍԿՐ, ա. Ширококостный.
ԼԱՅՆՈՐԵՆ, մ. Широко.
ԼԱՅՆՈՐԿՈՐ, ա. (հզվդ.) Прожорливый, ненасытный, обжорливый (разг.).
ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ширина, широта. 2. Простор, ширь. 3. (աշխգր.) Широта. Հյուսիսային լայնություն северная широта.
ԼԱՅՆՔ, ի Ширина.
ԼԱՆԳԱՌ Балансир.
ԼԱՆԳԱՐ Балансир.
ԼԱՆՋ, ի 1. Грудь. 2. Склон. ◊ Լանջս ի վեր вверх по склону.
ԼԱՆՋԱԲԱՑ, ա. 1. С открытой грудью. 2. Декольтированный.
ԼԱՆՋԱԳԵՂ, ա. С красивой грудью.
ԼԱՆՋԱԳՈՏԻ, տու 1. Портупея, перевязь, наплечный ремень (для ношения оружия). 2. Лямка.
ԼԱՆՋԱԹԱՂԱՆԹ, տե՛ս Լանշամիղ։
ԼԱՆՋԱԽԱՉ, ի (եկեղ.) Нагрудный крест.
ԼԱՆՋԱԿԱՆ, ա. Нагрудный.
ԼԱՆՋԱՄԱՇԿ, տե՛ս Լանջամիզ։
ԼԱՆՋԱՄԵՐԿ, տե՛ս Լանջաբաց։
ԼԱՆՋԱՄԻԶ, ի (կզմխս.) Плевра.
ԼԱՆՋԱՆՇԱՆ, տե՛ս Կրծքանշան։
ԼԱՆՋԱՆՈՑ, ի (հնց.) 1. Женское нагрудное украшение. 2. (եկեղ.) Орарь.
ԼԱՆՋԱՊԱՀ, տե՛ս Լանջապան։
ԼԱՆՋԱՊԱՆ ի Латы (защищающие плечи и грудь), кираса.
ԼԱՆՋԱՊԱՆԱԿ ի Латы (защищающие плечи и грудь), кираса.
ԼԱՆՋԱՓՈԿ, ի 1. Шлея, шлейка. 2. տե՛ս Լանջագոտի։
ԼԱՆՋՈՍԿՐ, տե՛ս Կրծոսկր։
ԼԱՆՋՔ, տե՛ս Լանջ։
ԼԱՈՒՐԵԱՏ, տե՛ս Դափնեկիր։
ԼԱՉԱԿ, ի (բրբ.) Косынка, платок. ◊ Լաչակը գլխիդ(ն) баба (о мужчине). Լաչակ կապել обабиться.
ԼԱՉԱԿԱՎՈՐ, ա. В косынке, с покрытой головой.
ԼԱՉԱՌ, ա. (խսկց.) Сварливый, злой, вздорный (разг.) (преимущественно о женщине).
ԼԱՊՌ, ի 1. Плёнка на мясе (непригодная в пищу). 2. Остатки мяса на шкуре. 3. (փխբ.) Кожные складки у престарелого и исхудалого человека. 4. (փխբ.) Тощее, низкосортное мясо.
ԼԱՊՏԵՐ, ի 1. Фонарь. 2. Фара. ◊ Մոգական լապտեր, տե՛ս Մոգական բառի տակ։
ԼԱՊՏԵՐԱԼՈՒՅՑ, տե՛ս Լապտերավառ։
ԼԱՊՏԵՐԱՅԻՆ, ա. Фонарный.
ԼԱՊՏԵՐԱՍՅՈՒՆ, սյան Фонарный столб.
ԼԱՊՏԵՐԱՎԱՌ, ի Фонарщик.
ԼԱՊՏԵՐԱՎՈՐ, ի Человек с фонарём.
ԼԱՊՏԵՐԻԿ, ի (նվազ.) Фонарик.
ԼԱՋՎԱՐԴ 1. գ. Лазурь. 2. գ. Лазурит. 3. ա. Лазурный.
ԼԱՋՎԱՐԴԱՅԻՆ, ա. Лазурный.
ԼԱՍ, ի Трава, срезанная одним взмахом косы.
ԼԱՍՏ, ի Плот.
ԼԱՍՏԱԳՈՐԾ, ի Плотовщик.
ԼԱՍՏԱԿ, ի, 1. Помост, подмостки. 2. Палуба.
ԼԱՍՏԱԿԱՄՈՒՐՋ, ի 1. Мостки. 2. Наплавной мост.
ԼԱՍՏԱԿԵՐՏ, տե՛ս Լաստակ 1 նշան.։
ԼԱՍՏԱՅԻՆ, ա. Плотовой.
ԼԱՍՏԱՆԱՎ, ի, Паром.
ԼԱՍՏԱՆԱՎԱՅԻՆ, ա. Паромный.
ԼԱՍՏԱՆՑՈՒՄ, ցման 1. Паромная переправа. 2. տե՛ս Լաստակամուրջ։
ԼԱՍՏԱՌԱՔ, ի Сплавщик.
ԼԱՍՏԱՌԱՔԵԼ, եցի Сплавлять, сплавить.
ԼԱՍՏԱՌԱՔՈՒՄ, քման Сплав (брёвен по воде).
ԼԱՍՏԱՎԱՐ, ի Паромщик.
ԼԱՍՏԵՆԻ, նու (բսբ.) Ольха.
ԼԱՎ 1. ա. Хороший. 2. Доброкачественный, высококачественный, добротный, отборный. 3. Первоклассный, первосортный (разг.). 4. Положительный. 5. Ладный. 6. եղնկ. բառ. Ладно. ◊ Լա՞վ ես как живёшь? как дела? Լավ է ուշ քան երբեք лучше поздно, чем никогда. Լավ թե վատ хорошо ли, плохо ли... Լավ սրտի տեր хорошей души человек. Լավ օրի կարոտ մնալ хорошего дня не видеть. Լավ օրի չէ его дела плохи. Լավը ցանկանալ желать добра. Դե լավ ну хорошо, ну ладно.
ԼԱՎԱ, յի Лава.
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ, ա. Лучший.
ԼԱՎԱԶԳԻ, ա. (հնց.) Родовитый.
ԼԱՎԱԾԱՆՈԹ, տե՛ս Քաջածանոթ։
ԼԱՎԱԿԱՄ, ա. Доброжелательный.
ԼԱՎԱԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Доброжелательство, доброжелательность.
ԼԱՎԱՄԱՐԴ, գործածվում է Լավամարդ դառնալ՝ լինել կապակցության մեջ. прикидываться доброжелателем.
ԼԱՎԱՆԱԼ, ացա 1. Поправляться, поправиться, выздоравливать, выздороветь. 2. Улучшаться, улучшиться. 3. Хорошеть, похорошеть.
ԼԱՎԱՇ, ի Лаваш (пшеничные тонкие большие лепёшки из кислого теста у армян).
ԼԱՎԱՊԱՇՏ, ա. Оптимистичный, оптимистический.
ԼԱՎԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Оптимизм.
ԼԱՎԱՏԵՂՅԱԿ, ա. 1. Хорошо осведомлённый. 2. Сведущий, знающий, компетентный
ԼԱՎԱՏԵՂՅԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хорошая осведомлённость, компетентность.
ԼԱՎԱՏԵՍ 1. ա. Оптимистичный, оптимистический. Լավատես մարդ оптимист. 2. գ. Оптимист.
ԼԱՎԱՏԵՍԱԲԱՐ, մ. Оптимистически, оптимистично.
ԼԱՎԱՏԵՍԱԿԱՆ, ա. Оптимистический, оптимистичный, жизнерадостный.
ԼԱՎԱՏԵՍՈՐԵՆ, տե՛ս Լավատեսաբար։
ԼԱՎԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Оптимизм.
ԼԱՎԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Вылечивать, вылечить. 2. Улучшать, улучшить.
ԼԱՎԱՑՈՒՄ, ցման Улучшение.
ԼԱՎԻԿ, ա. (փղքշ.) Хорошенький, славненький, милый, миловидный.
ԼԱՎԻՄԱՑ, տե՛ս Լավատեղյակ։
ԼԱՎԻՏ, ի Пинцет.
ԼԱՎ-ԼԱՎ 1. ա. Хороший, очень хороший. 2. մ. Хорошо, очень хорошо. 3. մ. Ладно-ладно (в знак согласия).
ԼԱՎՈՐԱԿ, ա. Доброкачественный, добротный.
ԼԱՎՈՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Доброкачественность, добротность.
ԼԱՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Достоинство, хорошее качество, хорошесть (разг.). 2. Добро, доброе, хорошее дело. 3. Благодеяние. ◊ Լավություն անել делать добро. Լավության տակ չմնալ, Լավության տակից դուրս գալ отблагодарить.
ԼԱՎՎԱՏ, մ. (խսկց.) Кое-как, как-нибудь.
ԼԱՏԻՆ 1. ա. Латинский. 2. գ. Латинянин.
ԼԱՏԻՆԱԲԱՆ, տե՛ս Լատինագետ։
ԼԱՏԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Латинизм (спец.).
ԼԱՏԻՆԱԳԵՏ, ի Латинист.
ԼԱՏԻՆԱԳԻՐ, ա. 1. Написанный латиницей. 2. Пользующийся латиницей.
ԼԱՏԻՆԱԿԱՆ, ա. Латинский.
ԼԱՏԻՆԱՀԱՅ, ի 1. Армянин-католик. 2. Латышско-армянский (словарь).
ԼԱՏԻՆԱՏԱՌ, ա. Написанный латиницей.
ԼԱՏԻՆԱՑՆԵԼ, ցրի Латинизировать.
ԼԱՏԻՆԱՑՈՒ Մ, ցման Латинизация.
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ 1. գ. Латинский язык, латынь (разг.). 2. ա. Латинский (о языке). 3. մ. По-латински, на латинском языке, по-латыни (разг.).
ԼԱՏԻՇ, ի Латыш.
ԼԱՏԻՇԱԿԱՆ, ա. Латышский.
ԼԱՏԻՇԵՐԵՆ 1. գ. Латышский язык. 2. ա. Латышский (о языке). 3. մ. По-латышски, на латышском языке.
ԼԱՏՎԻԱԿԱՆ, ա. Латвийский.
ԼԱՏՎԻԱՑԻ, ցու Латвиец.
ԼԱՏՎԻԵՐԵՆ 1. գ. Латвийский язык. 2. ա. Латвийский (о языке). 3. մ. По-латвийски, на латвийском языке.
ԼԱՐ, ի 1. Шнур, бечёвка. 2. Провод, проволока. 3. Струна. 4. (հնց.) Мера длины. 5. Тетива. 6. (երկրչ.) Хорда. 7. Отвес. Տ. (կզմխս.) Хорда, спинная струна. ◊ Լարի բերել՝ գցել настроить, наладить. Լարից ընկնել расстроиться, разладиться (разг.).
ԼԱՐԱԳՆԱՑ, տե՛ս Լարախաղաց:
ԼԱՐԱԹՐԹԻՌ, ա. Волнуюший.
ԼԱՐԱԽԱՂԱՑ, ի 1. Канатоходец, эквилибрист. 2. (փխբ.) Ловкач, очковтиратель, мошенник.
ԼԱՐԱԽԱՂԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Занятие канатоходца. 2. (փխբ.) Очковтиaрательство, мошенничество.
ԼԱՐԱԽԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Լարախաղացություն։
ԼԱՐԱԽԻԼ, ի (հզվդ.) Кукольник.
ԼԱՐԱՅԻՆ, ա. Струнный. Լարային գործիքներ струнные инструменты.
ԼԱՐԱՆ, ի 1. Шпагат. 2. Жгут. ◊ Լարան դառնալ высохнуть, иссохнуть, превратиться в щепку, вытянуться в нитку.
ԼԱՐԱՊԻՆԴ, ա. С натянутыми струнами.
ԼԱՐԱՊՆԴԵԼ, եցի Натянуть струны.
ԼԱՐԱՎՈՐ, ա. Струнный.
ԼԱՐԱՑԱՆՑ, ի 1. տե՛ս Լարափակոց։ 2. Проволочнзя сетка.
ԼԱՐԱՓԱԿ Проволочное заграждение.
ԼԱՐԱՓԱԿՈՑ Проволочное заграждение.
ԼԱՐԵԼ, եցի 1. Настраивать, настроить. Ջութակը լարել настроить скрипку. 2. Заводить, завести. Ժամացույցը լարել завести часы. 3. Натягивать, натянуть. Աղեղը լարել натянуть лук. 4. Напрягать, напрячь. Մկանները լարել напрягать мышцы. 5. (փխբ.) Обострять, обострить. Հարաբերությունները լարել обострить отношения. 6. (բրբ.) Гнаться, погнаться. 7. (փխբ.) Подстрекать, подстрекнуть. ◊ Հիշողությունը լարել напрячь память. Դավ լարել, Թակարդ լարել, Ուժերը լարել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԼԱՐԹԱՓ, ա. 1. Расстроенный (о музыкальном инструменте). 2. Расслабленный.
ԼԱՐԻՉ, ի (տեխ.) Колок.
ԼԱՐԾԵԾ, ի Трепалка, трепало.
ԼԱՐՈՒՂԻ, տե՛ս Ճոպանուղի։
ԼԱՐՈՒՄ, ի և րման 1. Настройка. 2. Завод. 3. Натягивание. 4. Напряжение. Ձայնի լարում напряжение голоса.
ԼԱՐՈՒՆ, ա. 1. Напряжённый. 2. Натянутый.
ԼԱՐՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Напряжённость. 2. Натянутость.
ԼԱՐՎԱԾ, ա. 1. Напряжённый. Լարված աշխատանք, напряжённый труд. 2. Натянутый. Լարված հարաբերություն натянутые отношения.
ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Напряжённость. 2. Натянутость. Հարաբերությունների լարվածություն натянутость отношений.
ԼԱՐՎԱԾՔ, ի Завод (срок действия заведённого механизма).
ԼԱՐՎԵԼ, վեց 1. Настраиваться, настроиться. 2. Заводиться, завестись. 3. Натягиваться, натянуться 4․ Напрягаться, напрячься. 5. Обостряться, обостриться.
ԼԱՑ, ի Плач, слёзы. ◊ Լաց լացել утопать в слезах, залиться плачем. Լաց լինել плакать. Լաց ու թաց, Լաց ու կական, Լաց ու կոծ, Լաց ու շիվան плач и вопли. Լաց ու շիվանը գցել плакать навзрыд. Լացը աչքերի առաջն է глаза на мокром месте. Լացը գալիս է хочется плакать. Լացը կուլ տալ проглотить слёзы. Լացից խեղդվել захлёбываться от слёз.
ԼԱՑԱԽԱՌՆ 1. ա. Смешанный с плачем. 2. մ. Сквозь слёзы.
ԼԱՑԱԽԵՂԴ, մ. Захлебываясь от слёз.
ԼԱՑԱԿՈՒՄ 1. ա. Готовый заплакать. 2. մ. Сдерживая слёзы.
ԼԱՑԱԿՈՒՄԱԾ 1. ա. Готовый заплакать. 2. մ. Сдерживая слёзы.
ԼԱՑԱԿՈՒՄԵԼ, եց Навёртываться, навернуться (о слезах), прослезиться.
ԼԱՑԱՁԱՅՆ, մ. Плаксиво, со слезами в голосе.
ԼԱՑԱՑՆԵԼ, ցրի Довести до слёз. Երեխային լացացնել довести ребёнка до слёз. Ես նրան կլացացնեմ он у меня ещё поплачет.
ԼԱՑԵԼ, տե՛ս Լալ1։
ԼԱՑԿԱՆ 1. ա. Плаксивый, слезливый. 2. գ. Плакса.
ԼԱՑԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плаксивость.
ԼԱՑՆՈՒՂԻ, ա. Ширококолейный.
ԼԱՑՈՏ, տե՛ս Արտասվալից։
ԼԱՑՈՒԿՈԾ, ի Громкий плач.
ԼԱՓ1, ի (բրբ.) 1. Собачья похлёбка. 2. Пойло (для телят и т. д.). 3. Невкусная еда, бурда. ◊ Գլխին շան լափ թափել устроить головомойку.
ԼԱՓ2, տե՛ս Լափին։
ԼԱՓԱԶԱՆ 1. գ. Брехун (прост.), трепач (прост.). 2. ա. Развязный.
ԼԱՓԱԿԵՐ ի Пожиратель объедков.
ԼԱՓԱՄԱՆ ի Пожиратель объедков.
ԼԱՓԵԼ, եցի Жрать, сожрать (прост.), пожирать, пожрать (разг.), лопать, слопать (прост.). ◊ Աչքերով՝ հայացքով լափել пожирать глазами.
ԼԱՓԻՆ, ի (բրբ.) Волна, плеск воды у берегов. ◊ Լափին տալ 1) биться, плескаться, 2) волноваться, бурлить. Լափին առ լափին волна за волной.
ԼԱՓԼԱՓԵԼ, տե՛ս Լափել։
ԼԱՓԼՓԵԼ եցի Жрать, сожрать (прост.).
ԼԱՓԼՓՈՐԵԼ եցի Жрать, сожрать (прост.).
ԼԱՔԱ, յի (բրբ.) Пятно.
ԼԱՔԵԼ, եցի Лакировать.
ԼԱՔՈՏԵԼ, եցի Пачкать, запачкать, покрыть пятнами, запятнать.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ