Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼՈԲԱԶԳԻ ու (բսբ․) 1. ա․ Бобовый. Լոբազգիներ бобовые. 2. տե՛ս Թիթեռնածաղիկներ։
ԼՈԲԱԽԱՇՈՒ, ի Фасолевый суп.
ԼՈԲԱՀԱՏԻԿ, ի Зерно фасоли.
ԼՈԲԻ 1. գ. Фасоль. 2. տես Լոբահատիկ։ 3. ա. (փխբ.) Никчёмный, неумелый, незадачливый. ◊ Կանաչ լոբի зелёная фасоль. Հատ լոբի фасоль в зёрнах. Կարմիր լոբի 1) сорт фасоли, 2) зрелая фасоль в зёрнах.
ԼՈԳԱՆՔ, ի Купанье. Լոգանք ընդունել принять ванну.
ԼՈԳԱՐԻԹՄ, ի (մաթ.) Логарифм.
ԼՈԳԱՐԻԹՄԱԿԱՆ, ա. Логарифмический. Լոգարիթմական աղյուսակ логарифмическая таблица.
ԼՈԶՈՒՆԳ, ի Лозунг.
ԼՈԶՈՒՆԳԱՅԻՆ, ա. Лозунговый.
ԼՈԹԻ, թու (բրբ.) 1. Гуляка (разг.), весельчак (разг.), кутила (разг.). 2. Шалопай (прост.), лоботряс (прост.), балбес (прост.), бездельник.
ԼՈԹԻ-ՓՈԹԻ, տե՛ս Լոթի 1 նշան.։
ԼՈԹՌԻԿ (բրբ.) 1. ա. Обжорливый (разг.), прожорливый, ненасытный. 2. գ․ Обжора, объедала (прост․), прорва (прост․), ненасытная утроба.
ԼՈԿ, եղնկ. բառ Только, лишь, один, всего лишь. Լոկ խոստումներ одни обещания.
ԼՈՂ, ի Плавание. ◊ Լող տալ плавать.
ԼՈՂԱԳՈՏԻ, տու Плавательный пояс.
ԼՈՂԱԶԳԵՍՏ, ի Купальный костюм (купальник, плавки).
ԼՈՂԱԹ, ի Филёнка.
ԼՈՂԱԹԱԹ, ի Ласт.
ԼՈՂԱԹԱՂԱՆԹ, ի Плавательная перепонка.
ԼՈՂԱԹԵՎ, ի Плавник.
ԼՈՂԱԼ, ացի 1. Плавать. 2. Плыть, поплыть. ◊ Ոսկու մեջ լողալ купаться в золоте. Հարստության մեջ լողալ жить в роскоши. Գինու մեջ լողալ пьянствовать, купаться в вине.
ԼՈՂԱԽՈՒՑ, խցի Ванная.
ԼՈՂԱԽՑԻԿ, ի Ванная.
ԼՈՂԱԿ, տե՛ս Լողաթև։
ԼՈՂԱԿԱՅԻՆ, ա. Плавниковый.
ԼՈՂԱՀԱԳՈՒՍՏ, տե՛ս Լողազգեստ։
ԼՈՂԱՄԱՐԶՈՒՄ, զման Тренировка по плаванию.
ԼՈՂԱՄՐՑՈՒՄ, ցման Соревнование по плаванию.
ԼՈՂԱՆ, ի 1. Поплавок. 2. Буй.
ԼՈՂԱՆԱԼ, ացա Купаться, выкупаться, искупаться.
ԼՈՂԱՆՑ, ի Заплыв.
ԼՈՂԱՆՑԵԼ, եցի Переплывать, переплыть.
ԼՈՂԱՆՑՈՒՄ, ցման Переплытие.
ԼՈՂԱՍԵՆՅԱԿ, ի Ванная, ванная комната.
ԼՈՂԱՎԱԶԱՆ, ի Плавательный бассейн.
ԼՈՂԱՎԱՐԺ, ա. Хорошо плавающий, искусный в плавании.
ԼՈՂԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (սպորտ.) Дистанция заплыва.
ԼՈՂԱՐԱՆ, ի 1. Купальня. 2. Плавательный бассейн. 3. Ванная комната, ванная.
ԼՈՂԱՐԿԵԼ, տե՛ս Լուղարկել։
ԼՈՂԱՐԿՈՒՄ, տե՛ս Լուղարկում։
ԼՈՂԱՐԿՎԵԼ, տե՛ս Լուղարկվել։
ԼՈՂԱՑՆԵԼ, ցրի Купать, выкупать, искупать. Երեխային լողացնել выкупать ребёнка.
ԼՈՂԱՑՈՒՄ, ցման Купание.
ԼՈՂԱՓ, ի Пляж.
ԼՈՂԼՈՂԵԼ, եցի (բրբ.) Полоскать, прополаскивать, прополоскать.
ԼՈՂՈՐԴ, ի Пловец.
ԼՈՂՈՒՂԻ, ղու Водная дорожка
ԼՈՂՈՒՆԱԿ, ա. Плавучий.
ԼՈՂՈՒՍՈՒՅՑ, ի Тренер по плаванию.
ԼՈՂՎՈՐ, տե՛ս Լողորդ։
ԼՈՇ, տե՛ս Լավաշ։
ԼՈՇ-ԼՈՇ, տե՛ս Լոշտակ2։
ԼՈՇՏԱԿ1, ի (բսբ.) Бриония.
ԼՈՇՏԱԿ2, ա. Оттопыренный, отвислый (об ушах). Լոշտակ ականջներով лопоухий, вислоухий.
ԼՈՊԱՐ, ի Лапландец, лопарь.
ԼՈՊՊԱԶ 1. ա. (խսկց․) Хвастливый, много о себе мнящий, воображающий. 2. գ. Хвастун, самохвал, бахвал, воображала (прост.).
ԼՈՊՊԱԶԱՆԱԼ, ացա Хвастаться, похвастаться, хвастать, похвастать, бахвалиться.
ԼՈՊՊԱԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хвастливость, хвастовство, самохвальство, бахвальство. ◊ Լոպազություն անել, տե՛ս Լոպպազանալ։
ԼՈՌ1, ի Творог.
ԼՈՌ2, ի Ряска.
ԼՈՌԱԴԵՂ, ի Лакмус.
ԼՈՌԱՄԻՐԳ, տե՛ս Հապալաս։
ԼՈՌԱՄՐԳԻ, տե՛ս Հապալասի։
ԼՈՌԱՆԱԼ, ացավ 1. Творожиться. 2. (բրբ.) Остаться в девках.
ԼՈՌԱՆԵՐԿ, տե՛ս Լոռադեղ։
ԼՈՌԱՆՄԱՆ, ա. Творожистый.
ԼՈՍ, ա. (բրբ․) Гладкий.
ԼՈՍԵԼ, եցի 1. Тереть, растирать, растереть, толочь, растолочь․ 2. Полировать, отполировывать, отполировать, шлифовать, отшлифовывать, отшлифовать.
ԼՈՍՈՑ, ի Кельма.
ԼՈՍՎԵԼ, վեց 1. Растираться, растереться. 2. Полироваться, отполировываться, отполироваться, шлифоваться, отшлифовываться, отшлифоваться.
ԼՈՐ, ի (կնդբ.) Перепел, перепёлка.
ԼՈՐԱՄԱՐԳ, ի տե՛ս Լոր։
ԼՈՐԱՄԱՐԳԻ, ու տե՛ս Լոր։
ԼՈՐԵՆԻ, նու (բսբ.) Липа.
ԼՈՐԻ, տե՛ս Լորենի։
ԼՈՐԻԿ, ի (նվազ., փղքշ.) Перепёлочка.
ԼՈՐՁ, տե՛ս Լորձունք։
ԼՈՐՁԱԲԵՐ, ա. 1. Слизистый, выделяющий слизь. 2. Слюнной, выделяющий слюну.
ԼՈՐՁԱԳԵՂՁ, ի 1. Слизистая железа. 2. Слюнная железа.
ԼՈՐՁԱԹՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Выделение слизи (или слюны).
ԼՈՐՁԱԾՈՐԱՆՔ, տե՛ս Լորձաթորություն։
ԼՈՐՁԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ տե՛ս Լորձաթորություն։
ԼՈՐՁԱՅԻՆ, ա. Слизистый.
ԼՈՐՁԱՆՄԱՆ, ա. Слизистый, напоминающий слизь.
ԼՈՐՁՆԱԳԵՂՁ, տե՛ս Լորձադեղձ։
ԼՈՐՁՆԱՅԻՆ, տե՛ս Լորձային։
ԼՈՐՁՆԱՇՈՒՐԹ, մ. С пеной у рта.
ԼՈՐՁՆՈՏ, տե՛ս Լորձունքոտ։
ԼՈՐՁՈՒՆՔ, ի 1. Слизь. 2. Слюна.
ԼՈՐՁՈՒՆՔԱՅԻՆ, ա. 1. Слизистый. 2. Слюнной.
ԼՈՐՁՈՒՆՔԱՊԱՏ ա․ Покрытьй слизью.
ԼՈՐՁՈՒՆՔՈՏ ա․ Покрытьй слизью.
ԼՈՐՁՈՒՆՔՈՏԵԼ, եցի 1. Испачкать слизью. 2. տե՛ս Լորձունքոտվել։
ԼՈՐՁՈՒՆՔՈՏՎԵԼ, վեց Покрыться Слизью.
ԼՈՐՁՈՒՌՈՒՑՔ, ի (բժշկ.) Зоб.
ԼՈՐՁՍԹԱՂԱՆԹ, ի (կզմխս.) Слизистая оболочка.
ԼՈՐՏՈՒ, ի (կնդբ.) Уж.
ԼՈՒ, լվի Блоха. ◊ Լուն ուղտ շինել из мухи делать слона. Լվից յուղ հանել из блохи голенище кроить. Լվի ծաղիկ ромашка.
ԼՈՒԱԱՇԱՐՔ, ի Вереница огней.
ԼՈՒԱԱՎԱՌԵԼ, եց Ярко освещать, осветить.
ԼՈՒԹԵՐԱԿԱՆ, տե՛ս Լյութերական։
ԼՈՒԹԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Լյութերականություն։
ԼՈՒԼ1, ա. (բրբ.) Вдрызг (вдребезги,) пьяный (прост․).
ԼՈՒԼ2, ի (բրբ.) Коробочка хлопка.
ԼՈՒԼԱ, յի 1. Тонкая труба. 2. Ружейный ствол. 3. Сосулька. 4. Полая трубчатая кость.
ԼՈՒԾ1, լծի 1. Ярмо. 2. (Ррр.) Чаша весов. 3. Упряжка. 4. (փխբ.) Груз, тяжесть, тяжёлая работа. ◊ Լուծ անել քաշել՝ նստել 1) нести ярмо, 2) тянуть лямку. Լուծը գետինը մնալ лишиться тяглового скота. Լուծը թոթափել сбросить ярмо. Լուծը փշրել՝ խորտակել, տե՛ս Լուծը թոթափել: Լծի տակ մտնել нести ярмо. Մի լուծ пара тягловых животных.
ԼՈՒԾ2, ի Понос
ԼՈՒԾԱՆԵԼ, տե՛ս Լուծել։
ԼՈՒԾԱՆԵԼԻ, տե՛ս Լուծելի։
ԼՈՒԾԱՐԵԼ, եցի Ликвидировать.
ԼՈՒԾԱՐՈՒՄ, րման Ликвидация.
ԼՈՒԾԱՐՎԵԼ, վեց Ликвидироваться.
ԼՈՒԾԱՐՔ, ի Ликвидация.
ԼՈՒԾԱՐՔԱՅԻՆ, ա. Ликвидационный. Լուծարքային հանձնաժողով ликвидационная комиссия.
ԼՈՒԾԵԼ1, եցի 1. Растворять, растворить. Շաքարը լուծել ջրում сахар растворить в воде. 2. Решать, решить. Խնդիրը լուծել решить задачу. 3. Разрешать, разрешить. Հարցը լուծել разрешить вопрос. 4. (հնց.) Развязывать, развязать, распутывать, распутать. 5. Разгадывать, разгадать. 6. Расторгать, расторгнуть. Պայմանագիրը լուծել расторгнуть договор. ◊ Վրեժ լուծել, Պասը լուծել և այլն տես կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԼՈՒԾԵԼ2, եց Слабить, прослабить.
ԼՈՒԾԵԼԻ, ա. 1. Растворимый. Լուծելի նյութ растворимое вещество. 2. Разрешимый. Լուծելի պրոբլեմ разрешимая проблема.
ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Растворимость, растворяемость. 2. Разрешимость.
ԼՈՒԾԵԼԻՔ, ա. 1. Подлежащий растворению. 2. Подлежащий разрешению.
ԼՈՒԾԸՆԿԵՐ, տե՛ս Լծակից։
ԼՈՒԾԻՉ 1. գ. Растворитель, разбавитель. 2. ա. Растворяющий.
ԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Լուծ։
ԼՈՒԾՈՒՄ, ծման 1. Растворение. 2. Решение. 3. Разрешение. 4. Разгадывание, разгадка. 5. Расторжение.
ԼՈՒԾՈՒՅԹ, ի Раствор.
ԼՈՒԾՈՒՆ, ա. Растворимый.
ԼՈՒԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Լուծելիություն 1 նշան.։
ԼՈՒԾՎԱԾՔ, ի Раствор.
ԼՈՒԾՎԵԼ, վեց 1. Растворяться, раствориться. 2. Решаться. 3. Разрешаться, разрешиться. 4. (հնց.) Развязываться, развязаться, распутываться, распутаться. 5. Разгадываться. 6. Расторгаться, расторгнуться.
ԼՈՒԾՓԱԽ, ա. Отлынивающий от работы.
ԼՈՒԾՔ, ի Упряжь, упряжка.
ԼՈՒՂԱՐԿԵԼ, եցի Сплавлять, сплавить, отправлять вплавь по течению реки.
ԼՈՒՂԱՐԿՈՒՄ, կման Сплав. Փայտի լուղարկում лесосплав.
ԼՈՒՂԱՐԿՎԵԼ, վեց Сплавляться, отправляться вплавь по течению реки.
ԼՈՒՂՈՐԴ, տե՛ս Լողորդ։
ԼՈՒՄԱ, յի Лепта. ◊ Իր լուման մտցնել внести свою лепту.
ԼՈՒՅԾ1, ա. 1. Жидкий. 2. Жидковатый. 3. Расплавленный. 4. Сырой, мокрый.
ԼՈՒՅԾ2, ա. 1. Беспутный. 2. Разгульный.
ԼՈՒՅՍ 1. գ. Свет. Արեգակի լույս солнечный свет. 2. գ. Рассвет. 3. գ. Огонь, огонёк. 4. ա. Прозрачный, чистый, ясный. Լույս աղբյուր прозрачный родник. ◊ Լույս աշխարհ белый свет. Լույս աշխարհ բերել произвести на свет. Լույս աշխարհ գալ появиться на свет. Լույս աշխարհ հանել 1) вывести на чистую воду, 2) вывести на свет божий. Լույս անել 1) светить, 2) не заслонять света. Լույս արեգակ, տե՛ս Լույս-արեգակ: Լույս գցել освещать. Լույս դառնա, տե՛ս Լույսի բաժին դառնա: Լույս ընծայել выпустить в свет. Լույս ընկնել Появиться на свет. Լույս իջնի, տե՛ս Լույսի բաժին դառնա: Լույս կաթի, տե՛ս Լույսի բաժին դառնա: Լույս սփռել проливать свет (на что). Լույս տեսնել выйти в свет. Լույս տեսցնել выпустить в свет. Լույս ցերեկով средь бела дня. Լույս ու ճար անել вызволить, спасти. Լույս ու մութ ни свет, ни заря. Լույսդ խավարի чтоб ты ослеп. Լույսը բացվել рассветать. Լույսի բաժին դառնա царствие ему небесное. Լույսի կտոր как картинка. Լույսն ու մութը բաժանվել рассветать. Լուսո՝ լույսի մոտ на рассвете.
ԼՈՒՅՍԱՅԻՆ, ա. Световой. ◊ Լույսային տարի (աստղդ.) световой год.
ԼՈՒՅՍ-ԱՐԵԳԱԿ ի 1. Солнце, солнышко. 2. (փխբ.) Жизнь.
ԼՈՒՅՍ-ԱՐԵՎ ի 1. Солнце, солнышко. 2. (փխբ.) Жизнь.
ԼՈՒՅՍԸՆԾԱՅՈՒՄ, յման Выпуск в свет.
ԼՈՒՅՍ-ԿՅԱՆՔ, ի Свет и жизнь, самое дорогое.
ԼՈՒՌ 1. ա. Молчаливый, безмолвный. 2. մ. Молча, молчаливо, безмолвно. ◊ Լուռ ու մունջ, տե՛ս Լուռումունջ։ Լուռ մնա՝ կաց молчи!
ԼՈՒՌ-ԼՈՒՌ, մ. Беззвучно, бесшумно.
ԼՈՒՌ-ՄՈՒՆՋ, տե՛ս Լուռումունջ։
ԼՈՒՌՈՒՄՈՒՆՋ, մ. 1. Безмолвно. 2. Молча, безропотно, покорно.
ԼՈՒՍԱԲԱՂՁ 1. ա. Жаждущий света. 2. մ. Жаждая света.
ԼՈՒՍԱԲԱՂՁԻԿ, տե՛ս Լուսաբաղձ։
ԼՈՒՍԱԲԱՆԵԼ, եցի Освещать, осветить.
ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Освещение.
ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄ, տե՛ս Լուսաբանություն։
ԼՈՒՍԱԲԱՆՎԵԼ, վեց Освещаться.
ԼՈՒՍԱԲԱՇԽ, ա. (հնց.) Дарующий свет.
ԼՈՒՍԱԲԱՑ, ի Рассвет, заря, утренняя заря.
ԼՈՒՍԱԲԱՑԻՆ, մ. На рассвете, на заре.
ԼՈՒՍԱԲԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Преломление света.
ԼՈՒՍԱԲԵՐ 1. տե՛ս Լուսաստղ։ 2. ա. Светоносный. 3. ա. (փխբ.) Просвещающий. ◊ Լուսաբեր աստղ, տե՛ս Լուսաստղ։
ԼՈՒՍԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ա. (բժշկ.) Светолечебный, фототерапевтический.
ԼՈՒՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Светолечение, фототерапия.
ԼՈՒՍԱԲՈՒԺՈՒՄ, ժման (բժշկ.) Светолечение, фототерапия.
ԼՈՒՍԱԲՈՒԽ, ա. (բնստ.) Светозарный, лучезарный.
ԼՈՒՍԱԳԱԶ, ի Светильный газ.
ԼՈՒՍԱԳԱՆԳՈՒՐ, ա. Светлокудрый, златокудрый.
ԼՈՒՍԱԳԵՂ, ա, Светозарный.
ԼՈՒՍԱԳԵՂՄ, ա. Светлорунный.
ԼՈՒՍԱԳԻՐ 1. գ. Светопись. 2. ա. Светописный.
ԼՈՒՍԱԳՐԱԿԱՆ 1. ա. Светописный. 2. տե՛ս Լուսանկարչական։
ԼՈՒՍԱԳՐԵԼ, տե՛ս Լուսանկարեր։
ԼՈՒՍԱԴԵՄ1, ի Рассвет, заря, утренняя заря.
ԼՈՒՍԱԴԵՄ2, ա. Светлолицый, светлоликий.
ԼՈՒՍԱԴԵՄԻՆ, մ. На рассвете, на заре.
ԼՈՒՍԱԴԻՏՈՒՄ, տման Просвечивание.
ԼՈՒՍԱԴՐՈՇՄ, ի Световые знаки.
ԼՈՒՍԱԶԱՐԴ, ա. Светозарный, лучезарный.
ԼՈՒՍԱԶԱՐԴԱԾ, վեց Расцвечиваться, расцветиться огнями, озаряться, озариться светом.
ԼՈՒՍԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Расцвечивать, расцветить огнями, озарять, озарить светом.
ԼՈՒՍԱԶԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Светозарность, лучезарность. 2. տե՛ս Լուսազարդում։
ԼՈՒՍԱԶԱՐԴՈՒՄ, դման Расцвечивание (огнями), иллюминация.
ԼՈՒՍԱԶԳԱ, տե՛ս Լուսազգայուն։
ԼՈՒՍԱԶԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Լուսազգայունություն։
ԼՈՒՍԱԶԳԱՅՈՒՆ, ա. Светочувствительный.
ԼՈՒՍԱԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Светочувствительность.
ԼՈՒՍԱԶԳԱՑ, տե՛ս Լուսազգայուն։
ԼՈՒՍԱԶԳԵՍՏ, ա. (բնստ.) Лучезарный, светлый, в лучезарных одеждах.
ԼՈՒՍԱԶԴԱՆԻՇ ի Светофор. 2. Световой сигнал.
ԼՈՒՍԱԶԴԱՆՇԱՆ, ի Светофор. 2. Световой сигнал.
ԼՈՒՍԱԶԴԱՆՇԱՆԵԼ, եցի Подать световой сигнал.
ԼՈՒՍԱԶԴԱՆՇԱՆՈՒՄ, ի Световая сигнализация.
ԼՈՒՍԱԶԵՂ, ա. Излучающий свет, лучезарный, лучистый.
ԼՈՒՍԱԶԵՐԾ, ա. Тёмный, лишённый света.
ԼՈՒՍԱԶՈՒՐԿ, ա. 1. Лишённый света. 2. Мрачный, тёмный. 3. Лишённый зрения.
ԼՈՒՍԱԶՎԱՐԹ, ա. (բնստ.) Светозарный.
ԼՈՒՍԱԶՏԻՉ ի (ֆիզ.) Светофильтр.
ԼՈՒՍԱԶՕԾ, ա. Залитый светом, озарённый светом.
ԼՈՒՍԱԹԱԹԱԽ 1. ա. Залитый светом, озарённый светом. 2. ա. Светлолицый, белолицый. 3. մ. Рано, чуть свет.
ԼՈՒՍԱԹԱԹԱՎ, տե՛ս Լուսաթաթախ։
ԼՈՒՍԱԹԱՓԱՆՑ ա․ Светопроницаемый.
ԼՈՒՍԱԹԱՓԱՆՑԻԿ ա․ Светопроницаемый.
ԼՈՒՍԱԹԵՎ, ա. (բնստ.) Светлокрылый, златокрылый
ԼՈՒՍԱԺՊԻՏ, ա. С лучезарной улыбкой.
ԼՈՒՍԱԼԻ ա․ 1․ Полный света, залитый светом. 2. Светлый.
ԼՈՒՍԱԼԻՐ ա․ 1․ Полный света, залитый светом. 2. Светлый․
ԼՈՒՍԱԼԻՑ ա․ 1․ Полный света, залитый светом. 2. Светлый․
ԼՈՒՍԱԽՈՍ, տե՛ս Հավախոս։
ԼՈՒՍԱԽՈՐՀՈՒՐԴ, ա. Светлый.
ԼՈՒՍԱԽՈՒՐՁ, խրձի Сноп лучей.
ԼՈՒՍԱԾԱԳ, ի Рассвет, заря.
ԼՈՒՍԱԾԱԳԻՆ, տե՛ս Լուսաբացին։
ԼՈՒՍԱԾԱԿ, տե՛ս Երգիկ։
ԼՈՒՍԱԾԵԳ, տե՛ս Լուսածագ։
ԼՈՒՍԱԾԵՐՊ, ի Расселина, в которую проходит свет; просвет.
ԼՈՒՍԱԾԻՆ 1. ա. Рождающий свет. 2. ա. Рождённый светом. 3. ա. Светлый, ясный. 4. գ. Фосфор.
ԼՈՒՍԱԾԻՐ 1. ա. Трассирующий. 2. գ. Полоса света.
ԼՈՒՍԱԾՆԱՅԻՆ, ա. Фосфорный.
ԼՈՒՍԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Свечение, люминесценция.
ԼՈՒՍԱԿԱԼ, ի 1. տես Ճրագակալ։ 2. (եկեղ.) Подсвечник.
ԼՈՒՍԱԿԱՆ, տե՛ս Լույսային։
ԼՈՒՍԱԿԱՆՉ, տե՛ս Աքլորականչ։
ԼՈՒՍԱԿԱՐԿԱՉ, ա. Сладкозвучный.
ԼՈՒՍԱԿԱՐՈՏ, ա. Жаждущий света, тоскующий по свету.
ԼՈՒՍԱԿԵԶ, ա. Ослепительный, яркий
ԼՈՒՍԱԿԵՐՊ, ա. Светлоликий, светлолицый.
ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ, ա. Светозарный, лучезарный.
ԼՈՒՍԱԿԻԶԱԿԵՏ, տե՛ս Կիզակետ։
ԼՈՒՍԱԿԻՃ, կճի (հնց.) Алебастр
ԼՈՒՍԱԿԻՐ, ա. Светоносный.
ԼՈՒՍԱԿՆ, տե՛ս Լուսաչյա։
ԼՈՒՍԱԿՈԼՈԼ, տե՛ս Լուսաթաթախ 1 նշան.։
ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒՅՍ, ա. Лишённый зрения.
ԼՈՒՍԱԿՈՒՌ, ա. Светозарный.
ԼՈՒՍԱՀԱՎԱՔ, տե՛ս Ոսպնապակի։
ԼՈՒՍԱՀԱՐ, ա. Поражённый светом.
ԼՈՒՍԱՀԵՂ, ա. Залитый светом.
ԼՈՒՍԱՀԵՌ, տե՛ս Լուսահեղ։
ԼՈՒՍԱՀԵՌԱԳԻՐ, գրի Фототелеграмма.
ԼՈՒՍԱՀԵՏ, տե՛ս Լուսածիր։
ԼՈՒՍԱՀԵՐ, ա. 1. Светловолосый. 2. Седоволосый, седовласый (о пронизанных светом седых волосах).
ԼՈՒՍԱՀՈԳԻ, ա. Светлой (блаженной) памяти.
ԼՈՒՍԱՀՈՍՔ, ի Поток света.
ԼՈՒՍԱՀՈՐԴ ա. 1. Испускающий свет. 2. Залитый светом.
ԼՈՒՍԱՀՈՐԴՈՒՆ ա. 1. Испускающий свет. 2. Залитый светом.
ԼՈՒՍԱՀՐԹԻՌ, ի Осветительная ракета.
ԼՈՒՍԱՁՅԱ, ա. С лучезарным, лучистым взглядом.
ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ 1. գ. Чистый, прозрачный родник, ключ. 2. գ. Источник света. 3. ա. Светоносный.
ԼՈՒՍԱՂԵՂ, տե՛ս Ծիածան 1 նշան․։
ԼՈՒՍԱՃԱՃԱՆՉ ա. Излучающий свет, лучезарный.
ԼՈՒՍԱՃԱՌԱԳ ա. Излучающий свет, лучезарный.
ԼՈՒՍԱՃՃԻ տե՛ս Լուսատտիկ։
ԼՈՒՍԱՃՊՈՒՌ տե՛ս Լուսատտիկ։
ԼՈՒՍԱՄԱՅՐ, մոր (բնստ.) Светило.
ԼՈՒՍԱՄԵՏ, ա. Стремящийся к свету, фототропный.
ԼՈՒՍԱՄԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фототропизм.
ԼՈՒՍԱՄԻՏ, ա. 1. Просвещённый. 2. Прогрессивный.
ԼՈՒՍԱՄՈՒՏ, ի Окно, окошко.
ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԱԳՈԳ, ի Подоконник.
ԼՈՒՍԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Просвещённость. 2. Прогрессивность.
ԼՈՒՍԱՄՓՈՓ, ի Абажур.
ԼՈՒՍԱՅԳ, ի (բնստ.) Рассвет, заря.
ԼՈՒՍԱՅԻՆ, ա. Световой.
ԼՈՒՍԱՆ, ի (կենդբ.) Рысь.
ԼՈՒՍԱՆԱԼ, ացավ Светать, рассветать.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ, ի Фотокарточка, фотография.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, նման Фотосъёмка.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԵԼ, եցի Фотографировать, сфотографировать.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉ, րչի Фотограф.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՈՒՄ, րման Фотографирование.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ, ա. Фотографический.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱՏՈՒՆ, տան Фотоателье.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱՐԱՆ, ի Фотоателье.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фотография.
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՎԵԼ, վեցի Фотографироваться, сфотографироваться.
ԼՈՒՍԱՆՄԱՆ, ի 1. Световой сигнал. 2. Светофор.
ԼՈՒՍԱՆՈՒՆ, ա. Достославный.
ԼՈՒՍԱՆՑ, տե՛ս Լուսանցք։
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳԻՐ, գրի Заметки на полях.
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Заметки на полях.
ԼՈՒՍԱՆՑԱԶԱՐԴ, ի Миниатюра (на полях рукописи).
ԼՈՒՍԱՆՑԻԿ, ա. Светопроницаемый.
ԼՈՒՍԱՆՑՈՒՄ, ցման Просвечивание.
ԼՈՒՍԱՆՑՔ, ի 1. Поля (в книге, тетради и т. п.). 2. Окошко.
ԼՈՒՍԱՇԱՂ, ա. 1. Испускающий Свет. 2. տես Լուսաշաղախ։
ԼՈՒՍԱՇԱՂԱԽ, ա. Облитый светом, залитый светом.
ԼՈՒՍԱՇԱՎԻՂ, ի Светлая стезя, светлый путь.
ԼՈՒՍԱՇԱՏ, տե՛ս Լուսառատ։
ԼՈՒՍԱՇԵՐՏ, ի Полоса света, световая полоса.
ԼՈՒՍԱՇԻԹ, ի Струя света.
ԼՈՒՍԱՇՈՂ, ա. 1. Испускающий свет. 2. (փխբ.) Светлый, лучезарный.
ԼՈՒՍԱՇՈՒՔ, ա. Лучезарный.
ԼՈՒՍԱՇՏԱՐԱԿ, տե՛ս Փարոս։
ԼՈՒՍԱՈՂՈՂ, տե՛ս Լուսաշաղախ։
ԼՈՒՍԱՈՒԺ, ի Светосила.
ԼՈՒՍԱՉԱՓ, ի (ֆիզ.) Фотометр.
ԼՈՒՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фотометрия.
ԼՈՒՍԱՊԱՅԾԱՌ, ա. Светозарный, лучезарный.
ԼՈՒՍԱՊԱՏԵԼ, եց Заливать, залить светом.
ԼՈՒՍԱՊԱՏԿԵՐ 1. գ. Спектр. 2. ա. Светлолицый.
ԼՈՒՍԱՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՅՑ, ի Спектроскоп.
ԼՈՒՍԱՊԱՏՃԵՆ, ի Светокопия, фотокопия.
ԼՈՒՍԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Заливаться светом.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ