Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼՐԱԲԵՐ, ի 1․ Вестник. Հաշտության լրաբեր вестник мира. 2․ Репортёр, хроникёр.
ԼՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Репортёрство.
ԼՐԱԳԻՐ, գրի Газета.
ԼՐԱԳՐԱԹՈՒՂԹ, թղթի газетная бумага․
ԼՐԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Газетный.
ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ, տե՛ս Լրագրական։
ԼՐԱԳՐԱՊԵՏ, ի (արևմտհ.) Редактор газеты.
ԼՐԱԳՐԱՎԱՃԱՌ, ք, Газетчик (продавец).
ԼՐԱԳՐՈՂ, ի Журналист, газетчик (разг.).
ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Журналистика, пресса, периодическая печать.
ԼՐԱԿԱԶՄ, ի Полный состав, комплект.
ԼՐԱԿԱԶՄԵԼ, եցի Комплектовать, укомплектовывать, укомплектовать. Դասարանը լրակազմել укомплектовать класс.
ԼՐԱՀԱՎԱՔ, ի Репортёр, хроникёр.
ԼՐԱՆԱԼ, ացավ 1. Восполняться, восполниться. 2. Исполняться, исполниться. 3. Истекать, истечь. 4. Заканчиваться, закончиться, завершаться; завершиться. ◊ Լուսինի լրացավ наступило полнолуние.
ԼՐԱՏԱՐ, ի 1. Вестник. 2. Посыльный, вестовой. 3. Связной.
ԼՐԱՏՈՒ, ի 1. Информатор. 2. Осведомитель. 3. Хроникёр, репортёр. 4. Хроника. 5. Справочная.
ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ, ա. (արևմտհ.) Информационный.
ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (արևմտհ.) Информации.
ԼՐԱՑՅԱԼ, ի (քեր.) Дополняемое.
ԼՐԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Восполнять, восполнить, дополнять, дополнить. 2. Заполнять, заполнить.
ԼՐԱՑՈՒՄ, ցման 1. Дополнение, восполнение, заполнение. 2. (քեր.) Дополнение.
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 1. ա. Дополнительный. Լրացուցիչ տեղեկություններ дополнительные сведения. 2. գ. (քեր.) Дополнение. Բուն լրացուցիչ прямое дополнение.
ԼՐԱՑՎԵԼ, վեց 1. Восполняться, восполниться, дополняться, дополниться. 2. Заполняться, заполниться.
ԼՐԱՔԱՂ, տե՛ս Լրահավաք։
ԼՐԲԱԲԱՆ, տե՛ս Զազրախոս։
ԼՐԲԱԲԱՐ, մ. Бесстыдно, нагло, нахально.
ԼՐԲԱԽՈՍ, տե՛ս Զազրախոս։
ԼՐԲԱՆԱԼ, ացավ 1. Наглеть, обнаглеть. 2. Стать развратным.
ԼՐԲԱՆՈՑ, ի (հնց.) Публичный дом, дом терпимости.
ԼՐԲԱՑՆԵԼ, ցրի Развращать, развратить.
ԼՐԲՈՐԵՆ, տե՛ս Լրբաբար։
ԼՐԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Наглость, нахальство. 2. Разврат, беспутство.
ԼՐԹԱԳՈՒՅՆ, տե՛ս Լուրթ։
ԼՐԹԱՆԱԼ, ացավ Голубеть.
ԼՐԻԿ, տե՛ս Մայթ։
ԼՐԻՎ 1. վ. Сполна, полностью, целиком, совершенно․ 2. ա. Полный. ◊ Լրիվ կերպով полностью; сполна.
ԼՐԻՎՈՐԵՆ, մ․ (հզվդ.) Полностью, сполна.
ԼՐԻՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полнота.
ԼՐՈ (հնց.) միայն Ի լրո արտահայտության մեջ понаслышке.
ԼՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полнота.
ԼՐՈՒՄ, րման և ի 1. Дополнение. 2. Довершение. 3. Завершение. ◊ Լուսնի լրումը Полнолуние:
ԼՐՈՒՄՆ, տե՛ս Լրում։ ◊ Ի լրումն в дополнение.
ԼՐՋԱԲԱՐ, տե՛ս Լրջորեն։
ԼՐՋԱԳՈՒՅՆ, ա. Голубой.
ԼՐՋԱԴԵՄ, ա. Серьёзный.
ԼՐՋԱԹՈՒՅՐ, տե՛ս Լրջագույն։
ԼՐՋԱԽՈՀ 1. ա. Серьёзный, вдумчивый, рассудительный. 2. մ. Серьёзно, вдумчиво, рассудительно.
ԼՐՋԱԽՈՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Серьёзность, вдумчивость, рассудительность.
ԼՐՋԱՀԱՅԱՑ, տե՛ս Լրջադեմ։
ԼՐՋԱՂՎԵՍ, ի (կենդբ.) Голубой песец.
ԼՐՋԱՄԻՏ, տե՛ս Լրջմիտ։
ԼՐՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Լրջմտություն։
ԼՐՋԱՆԱԼ1, ացա 1. Стать серьёзным. 2. Остепеняться, остепениться, стать степенным. 3. Трезветь, отрезветь.
ԼՐՋԱՆԱԼ2 ացավ Голубеть.
ԼՐՋԱՔԱՐ, ի Голубой сапфир.
ԼՐՋՄԻՏ 1. ա. Серьёзный, вдумчивый. 2. մ․ Серьёзно, вдумчиво.
ԼՐՋՄՏԱԲԱՐ մ․ Серьезно, вдумчиво.
ԼՐՋՄՏՈՐԵՆ մ․ Серьезно, вдумчиво.
ԼՐՋՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Серьёзность, вдумчивость, рассудительность.
ԼՐՋՈՐԵՆ, մ. Серьёзно.
ԼՐՋՈՒԹՅՈՒՆ1, թյան Серьёзность.
ԼՐՋՈՒԹՅՈՒՆ2, թյան Голубизна.
ԼՐՎԵԼ, վեց (բրբ.) 1. Застревать, застрять. 2. Застопориться.
ԼՐՏԵՍ, ի Шпион.
ԼՐՏԵՍԱԳԻՐ, գրի Шпионское донесение.
ԼՐՏԵՍԱԿԱՆ, ա. Шпионский.
ԼՐՏԵՍԵԼ, եցի Шпионить.
ԼՐՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Шпионаж. Լրտեսության ցանց сеть шпионажа. 2. Шпионство. ◊ Լրտեսություն անել шпионить.
ԼՐՏԵՍՈՒՀԻ, հու Шпионка.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ