Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽՂԻԿ, ի Лачужка, хижина.
ԽՂՃԱԼ, ացի Жалеть, испытывать (испытать.) жалость к кому, пожалеть, сжалиться над кем.
ԽՂՃԱԼԻ 1. ա. Жалкий, несчастный. 2. ա. Жалобный. 3. ա. Жалостный. 4. մ. Жалостно.
ԽՂՃԱԼԻՈՐԵՆ, մ. Жалостно, жалко.
ԽՂՃԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жалостность.
ԽՂՃԱՀԱՐ 1. մ. Жалостливо, сострадательно. 2. մ. Совестясь. 3. ա. Жалостливый, сострадательный.
ԽՂՃԱՀԱՐԱԿԱՆ, ա. Жалостливый, сострадательный
ԽՂՃԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жалость.
ԽՂՃԱՀԱՐՎԵԼ, վեցի Разжалобиться.
ԽՂՃԱՄԻՏ, ա. (արևմտհ.) Совестливый.
ԽՂՃՄՏԱԲԱՐ, մ. Совестливо.
ԽՂՃՄՏԱՆՔ, ի 1. Совесть. 2. Жалость. 3. Добросовестность. ◊ Խղճմտանքը տանջել, տե՛ս Խիղճը տանջել: Խղճմտանքը մեկդի դնել, տե՛ս Խիղճը կորցնել՝ Խիղճ բառի տակ։
ԽՂՃՄՏՈՐԵՆ, տե՛ս Խղճմտաբար։
ԽՂՃՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Совестливость. 2. Добросовестность. 3. Справедливость, объективность.
ԽՂՃՈՎԻՆ, մ. (հզվդ.) Со спокойной совестью.
ԽՂՃՈՒԿ, ա. 1. Жалкий, несчастный. 2. Убогий. 3. Ничтожный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ