Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽՄԱԾ, ա. գ. Выпивший, пьяный.
ԽՄԲԱԳԻՐ, գրի Редактор.
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 1. ա. Редакционный. 2. ա. Редакторский. 3. գ. Редакционная статья.
ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆ, տան (հնց.) Редакция.
ԽՄԲԱԳՐԵԼ, եցի Редактировать, отредактировать.
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Редакция. 2. Редакторство. 3. տե՛ս Խմբագրում։
ԽՄԲԱԳՐՈՒՄ, գրման Редактирование, редакция.
ԽՄԲԱԳՐՎԵԼ, վեց Редактироваться.
ԽՄԲԱԿ, ի 1. Кружок. 2. Группка.
ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ, ա. Кружковый. Խմբակային պարապմունքներ кружковые занятия.
ԽՄԲԱԿԱՆ, ա. 1. Групповой. 2. Хоровой.
ԽՄԲԱԿԱՎԱՐ, ի Руководитель кружка.
ԽՄԲԱԿԻՑ, կցի Сочлен (по группе), члены одного кружка или группы по отношению друг к другу.
ԽՄԲԱԿՑԵԼ, եցի Членствовать (в группе).
ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Группировка. 2. Участие с группе.
ԽՄԲԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ.) Групповой брак.
ԽՄԲԱՅԻՆ, տե՛ս Խմբական։
ԽՄԲԱՆԿԱՐ ի 1. Групповой снимок. 2. Групповой портрет.
ԽՄԲԱՊԱՏԿԵՐ ի 1. Групповой снимок. 2. Групповой портрет.
ԽՄԲԱՊԱՐ, ի Групповой танец.
ԽՄԲԱՊԵՏ, 1. Атаман, главарь, вожак. 2. (հնց․) Регент (хора).
ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ, ա. Атаманский.
ԽՄԲԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Атаманство.
ԽՄԲԱՎԱՐ, ի 1. Хормейстер. 2. Дирижёр. 3. Руководитель группы.
ԽՄԲԱՎԱՐԱԿԱՆ, ա. 1. Хормейстерский. 2. Дирижёрский.
ԽՄԲԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Занятие хормейстера.
ԽՄԲԱՎՈՐԵԼ, եցի Группировать, сгруппировать.
ԽՄԲԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Группирование. 2. Группировка.
ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Группирование. 2. Группировка.
ԽՄԲԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Группироваться, сгруппироваться.
ԽՄԲԱՔԱՆԴԱԿ, ի Групповая скульптура.
ԽՄԲԵԼ, եցի 1. տե՛ս Խմբավորել։ 2. Объединять, объединить.
ԽՄԲԵՐԳ, 1. Хоровая песня. 2. Хор голосов (птичьих и т. д.).
ԽՄԲԵՐԳԱՅԻՆ, ա. Хоровой.
ԽՄԲԵՐԳԵԼ, եցի Петь хором.
ԽՄԲԵՐԳԻՉ, գչի Хорист.
ԽՄԲԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хоровое пение.
ԽՄԲՈՎԻՆ, մ. 1. Хором. 2. Толпой, гурьбой.
ԽՄԲՈՒՄ, տե՛ս Խմբավորում։
ԽՄԲՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сомкнутость, сплочённость.
ԽՄԲՎԵԼ, վեց Толпиться, столпиться, сгрудиться.
ԽՄԵԼ, եցի 1. Пить, выпить. 2. Употреблять спиртные напитки, пить. 3. Пьянеть, опьянеть. 4. Пропивать, пропить. 5. (փխբ.) Воспринимать, воспринять. ◊ Խմելու ջուր питьевая вода. Աչքը խմել, Արյունը խմել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԽՄԵԼԻՔ, ի 1. Напиток, питьё. 2. (հվքկն.) Напитки.
ԽՄԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Поить, напаивать, напоить. 2. Подпаивать, подпоить. 3. Спаивать, споить.
ԽՄԻՁՔ, ի 1. Спиртное, спиртные напитки, выпивка. 2. տե՛ս Խմելիք։
ԽՄԻՉՔԵՂԵՆ, ի 1. Напитки. 2. Спиртное, спиртные напитки, выпивка.
ԽՄՈՂ 1. ա. Пьющий. 2. գ. Пьяница.
ԽՄՈՐ 1. գ. Тесто. 2. գ. Закваска. 3. ա. Сырой. Խմոր հաց сырой хлеб. 4. ա. Мягкий. 5. ա. Вязкий, густой. ◊ Մի խմորից из одного теста. Միևնույն խմորից լինել из такого же теста. Ուրիշ խմորի մարդ из другого теста. Խմոր անել месить тесто. Խմոր դառնալ превратиться в тесто, размякнуть. Խմորը գալ дойти, взойти (о тесте).
ԽՄՈՐԱԳՈՒՆԴ, գնդի Ком теста.
ԽՄՈՐԱԹԱԹԱԽ, ա. Измазанный тестом.
ԽՄՈՐԱԿԵՐ 1. ա. Малый, маленький (а ребёнке). 2. գ. Малышка, малыш.
ԽՄՈՐԱՀՈՒՆՑ 1. գ. Замешивание теста. 2. գ. Месильщик теста. 3. ա. Тестомесильный.
ԽՄՈՐԱՆԱԼ, ացավ Превратиться в тесто, размякать, размякнуть.
ԽՄՈՐԱՆՄԱՆ, ա. Тестообразный, тестовидный.
ԽՄՈՐԱՆՅՈՒԹ, ի Закваска, бродило.
ԽՄՈՐԱՏԻՊ 1. գ. Гектограф. 2. ա. Гектографический.
ԽՄՈՐԵ, ա. Тестяной.
ԽՄՈՐԵԼ, եցի 1. Месить, замешивать, замесить. 2. Вызвать брожение, заквашивать, заквасить. 3. (փխբ.) Будоражить умы.
ԽՄՈՐԵՂԵՆ, ի Мучное, мучные изделия.
ԽՄՈՐԻՉ, ա. Бродильный, заквашивающий, вызывающий брожение.
ԽՄՈՐՈՏ, ա. Измазанный тестом.
ԽՄՈՐՈՏԵԼ, եցի Измазать тестом.
ԽՄՈՐՈՏՎԵԼ, վեց Измазаться тестом.
ԽՄՈՐՈՒՄ, րման և ի 1. Брожение. 2. (քիմ.) ферментация.
ԽՄՈՐՈՒՆ, ա. Подверженный брожению.
ԽՄՈՐՎԵԼ, վեց 1. Бродить, забродить. 2. (փխբ.) Волноваться, возбуждаться.
ԽՄՈՑ, ի Поилка.
ԽՄՎԵԼ, վեց Питься, выпиваться.
ԽՄՐԵԼ, եց Утихать, утихнуть (о боли).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ