Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽՆԱՄ, տե՛ս Խնամք։
ԽՆԱՄԱԲԱՐ, տե՛ս Խնամիաբար։
ԽՆԱՄԱԳՈՒԹ, ա. Сердобольный, жалостливый (разг.).
ԽՆԱՄԱԽՈՍ, ի Сват.
ԽՆԱՄԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сватовство.
ԽՆԱՄԱԾԵԼ, տե՛ս Խնամել։
ԽՆԱՄԱԾՈՒ, տե՛ս Խնամատար։
ԽՆԱՄԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խնամատարություն։
ԽՆԱՄԱԿԱԼ, ի 1. Опекун. 2. Попечитель.
ԽՆԱՄԱԿԱԼԱԿԱՆ, ա. Опекунский.
ԽՆԱՄԱԿԱԼԵԼ, եցի 1. Опекать. 2. Призревать, призирать, призреть (устар.).
ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒ, տե՛ս Խնամակալ։
ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Опека. 2. Опекунство. 3. Призрение, попечение.
ԽՆԱՄԱՌՈՒ, տե՛ս Խնամատար։
ԽՆԱՄԱՌՈՒԱԿԱՆ, ա. Опекунский, покровительственный.
ԽՆԱՄԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Опекунство.
ԽՆԱՄԱՏԱՐ 1. գ. Опекун, попечитель, покровитель. 2. ա. Заботливый.
ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Попечение, забота.
ԽՆԱՄԱՏԵՍ, ի 1. Первая встреча родственников жениха и невесты. 2. Посещение свахи (или сватов).
ԽՆԱՄԱՏՈՒՆ, տան Дом призрения.
ԽՆԱՄԱՐԿԵԼ, տե՛ս Խնամել։
ԽՆԱՄԱՐԿՅԱԼ, ա. Подопечный.
ԽՆԱՄԱՐԿՈՒ 1. ա. Опекающий, пекущийся. 2. տե՛ս Խնամակալ։
ԽՆԱՄԱՔԱՐ, ի Камень, кладущийся у ворот того дома, где есть девушка на выданье (на камень садится сват в ожидании приглашения в дом).
ԽՆԱՄԵԼ, եցի 1. Ухаживать, смотреть (за кем, чем,). 2. Нянчить. 3. Выхаживать, выходить. 4. Призревать, призирать, призреть. 5. Возделывать, возделать.
ԽՆԱՄԻ, մու Свойственник, сват. ◊ Խնամի նստել засидеться.
ԽՆԱՄԻԱԲԱՐ, մ. 1. По-свойски. 2. Семейственно.
ԽՆԱՄԻԱԿԱՆ, ա. 1, Свойский, 2, Кумовской, семейственный.
ԽՆԱՄԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кумовство, семейственность.
ԽՆԱՄԻԱՆԱԼ, ացա 1. Стать свойственником. 2. Кумиться.
ԽՆԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Свойство. 2. Кумовство. ◊ Խնամիություն անել кумиться.
ԽՆԱՄՈՂ, ի 1. Дядька, воспитатель. 2. Няня, воспитательница (устар.).
ԽՆԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խնամիություն։
ԽՆԱՄՈՒՄ, ի 1. Уход, ухаживание. 2. Выхаживание. 3. Призрение.
ԽՆԱՄՎԵԼ, վեց 1. Выхаживаться. 2. Призреваться, призираться (устар.).
ԽՆԱՄՔ, ի 1. Попечение, забота. 2. Бережность. 3. Уход. 4. Иждивение. ◊ Խնամքի տակ ապրել, Խնամքի տակ գտնվել находиться на иждивении. Խնամք տանել 1) заботиться, печься, 2) ухаживать (за кем, чем,). Խնամք ուզել՝ պահանջել нуждаться в уходе (заботе).
ԽՆԱՄՔՈՎ, մ. 1. Тщательно. 2. Заботливо, бережно
ԽՆԱՄՔՈՏ, ա. 1. Тщательный. 2. Заботливый, бережный.
ԽՆԱՅԱԲԱՐ, տե՛ս Խնայողաբար։
ԽՆԱՅԱՍԵՐ, ա. Экономный.
ԽՆԱՅԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Экономный, бережливый.
ԽՆԱՅԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Экономия.
ԽՆԱՅԱՏՈՒՓ, ի Копилка.
ԽՆԱՅԴՐԱՄԱՐԿՂ, ի (հավ.) Сберкасса.
ԽՆԱՅԵԼ, եցի 1. Жалеть. 2. Беречь. 8. Щадить, пощадить. 4. Экономить, сэкономить, сберегать, сберечь. ◊ Կյանքը խնայել, տե՛ս Կյանք բառի տակ։
ԽՆԱՅՈՂԱԲԱՐ, մ. Экономно, бережливо.
ԽՆԱՅՈՂԱԿԱՆ, ա. 1. Бережный. 2. Сберегательный. 3. Экономичный. ◊ Խնայողական դրամարկղ сберегательная касса.
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бережливость, экономность. 2. Сбережения. 3. Экономия. ◊ Խնայողություն անել 1) экономить, 2) делать сбережения.
ԽՆԱՅՈՐԵՆ, տե՛ս Խնայողաբար։
ԽՆԱՅՈՒՄ, յման 1. Сбережение, экономия. 2. Щажение.
ԽՆԱՅՎԵԼ, վեց 1. Щадиться. 2. Сберегаться, экономиться.
ԽՆԳԱԼԻՑ 1. ա. Полный радости, веселья. 2. ա. Радостный, исполненный радости. 3. մ. Весело, радостно.
ԽՆԴԱԲԱՐՈ, ա. Весёлый, весёлого нрава.
ԽՆԴԱԲՈՒՅՐ, ա. Несущий радость, радостный.
ԽՆԴԱԳԻՆ 1. ա. Полный веселья, весёлый. 2. մ. Весело.
ԽՆԴԱԴԵՄ 1. ա. Улыбчивый. 2. մ. С улыбкой на лице, радостно. 3. ա. Ясноликий.
ԽՆԴԱԼ, ացի 1. Смеяться, засмеяться. 2. Радоваться․ 3. Подсмеиваться, подсмеяться. ◊ Խնդալը բռնել безудержно смеяться. Խնդալը գալիս է смех разбирает (кого). Քթին խնդալ, Քթի տակ խնդալ և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԽՆԴԱԼԻՐ 1. ա. Полный радости, веселья. 2. ա. Радостный, исполненный радости. 3. մ. Весело, радостно.
ԽՆԴԱԼԻՔ 1. ա. Смехотворный, смешной. 2. գ. Посмешище. ◊ Խնդալիք դառնալ стать посмешищем.
ԽՆԴԱԿԻՑ, ա. Разделяющий радость.
ԽՆԴԱԿՑԵԼ, եցի Делить радость (с кем.).
ԽՆԴԱՀՈՒՅԶ, ա. Радостно взволнованный.
ԽՆԴԱՄԻՏ 1. ա. Исполненный радости. 2. մ. Радостно.
ԽՆԴԱՄՈԼ, ա. Смешливый.
ԽՆԴԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Смешливость.
ԽՆԴԱՊԱՏԱՐ, ա. Исполненный радости.
ԽՆԴԱՍԻՐՏ 1. ա. Радостный. 2. մ. Радостно.
ԽՆԴԱՎԱՌ, ա. Охваченный радостью.
ԽՆԴԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Смешить, рассмешить. 2. Радовать, обрадовать, веселить, развеселить. 3. Насмешить.
ԽՆԴԻՐ, դրի 1. Просьба. 2. (հնց.) Прошение. 3. Проблема. 4. Задача. Հնգամյակի խնդիրները задачи пятилетки. Թվաբանական խնդիր арифметическая задача. 5. Вопрос. Ամբողջ խնդիրը փողն է весь вопрос в деньгах. 6. (քեր.) Дополнение. Անուղղակի խնդիր косвенное дополнение. ◊ Խնդիր առաջ քաշել выдвинуть задачу. Խնդիր դնել поставить задачу. Խնդիր հարուցել возбудить вопрос. Խնդիր մատուցել՝ տալ подать прошение. Խնդիրը հարգել уважить просьбу. Կենաց և մահու խնդիր вопрос жизни и смерти. Պատվի խնդիր дело, вопрос чести.
ԽՆԴԻՐՔ, ի 1. Просьба. Խնդիրքը մերժել отказать в просьбе. 2. (հնց.) Прошение. 3. Требование. 4. (կրոն.) Молитва․ ◊ Խնդիրք անել Просить. Խնդիրք տալ подать прошение.
ԽՆԴԽՆԴԱԼ, ացի Посмеиваться.
ԽՆԴՄՆԴԱԼ, ացի Хмыкать, хмыкнуть.
ԽՆԴՄՆԴԱԼԻՑ, ա. Смешливый.
ԽՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Радость, веселье.
ԽՆԴՈՒՄ 1. 4. Радость, веселье. 2. ա. Радостный. ◊ Խնդամ անել веселиться.
ԽՆԴՈՒՄՆԱԼԻՑ 1. ա. Полный радости, веселья. 2. մ. Радостно, весело.
ԽՆԴՈՒՆ 1. ա. Радостный, весёлый. 2. ա. Улыбчивый. 3. մ. Радостно, весело.
ԽՆԴՐԱԲԱՐ, մ. Просительно.
ԽՆԴՐԱԳԻՐ, գրի Прошение.
ԽՆԴՐԱԳԻՐՔ, գրքի Задачник. Հանրահաշվի խնդրագիրք задачник по алгебре.
ԽՆԴՐԱԿԱՏԱՐ, ա. Услужливый.
ԽՆԴՐԱՄԱՏՈՒՅՑ, տե՛ս Խնդրատու։ ◊ Խնդրամատույց լինել подавать прошение.
ԽՆԴՐԱՆՔ, ի Просьба.
ԽՆԴՐԱՌԱԿԱՆ, ա. (քեր․) Относящийся к (грамматическому) управлению. Խնդրառական հատկություն свойство управления.
ԽՆԴՐԱՌՈՒ, ա. (քեր.) Управляющий. Խնդրառու բառ управляющее слово.
ԽՆԴՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (քեր.) Управление (Грамматическое).
ԽՆԴՐԱՏՈՒ ի Проситель.
ԽՆԴՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подача прошения.
ԽՆԴՐԱՐԿՈՒ ի Проситель.
ԽՆԴՐԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ходатайство.
ԽՆԴՐԵԼ, եցի 1. Просить, попросить, обращаться (обратиться,) с просьбой к кому. 2. Приглашать, пригласить. 3. Требовать. 4. եղնկ․ բառ, Խնդրեմ прошу, пожалуйста.
ԽՆԴՐԵԼԻՔ, ի Просьба.
ԽՆԴՐՈՂԱԿԱՆ, ա. Просительный.
ԽՆԴՐՎԱԾՔ, ի (հնց.) 1. Просьба. 2. (կրոն.) Молитва.
ԽՆԶՈՐԱԹԹՈՒ, թթվի 1. Яблочная Кислота. 2. Маринованные (или мочёные) яблоки.
ԽՆԶՈՐԱԿ, ի (կզմխս.) 1. Суставная поверхность трубчатой кости. 2. Глазное яблоко. 3. տե՛ս Ադամախնձոր։
ԽՆԹԱԼ, ացի Гнусавить, гнусить.
ԽՆԹԱՑՆԵԼ, ցրի Гнусавить, гнусить.
ԽՆԹԽՆԹԱԼ, ացի Гнусавить, гнусить.
ԽՆԹԽՆԹԱՑՆԵԼ, ցրի Гнусавить, гнусить.
ԽՆԹԽՆԹՈՑ Гнусение.
ԽՆԹՈՑ Гнусение.
ԽՆԿԱԲԵՐ, ա. Ладанный, дающий ладан. Խնկաբեր ծառ ладанное дерево.
ԽՆԿԱԲՈՒՅՐ 1. ա. Пахнущий ладаном. 2. ա. Благоуханный. 3. գ. Запах ладана.
ԽՆԿԱԳՈՒՅՆ 1. ա. Желтоватый, цвета ладана. Խնկագույն տերևներ листья цвета ладана. 2. գ. Цвет ладана.
ԽՆԿԱԳՈՒՆԵԼ, եցի Желтеть, пожелтеть.
ԽՆԿԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Ладанниковые.
ԽՆԿԱԹՈՒՅՐ, տե՛ս Խնկագույն 1 նշան.։
ԽՆԿԱԼԻ1, լու Сорт винограда.
ԽՆԿԱԼԻ2 ա. Богатый ладаном. 2. Благоуханный.
ԽՆԿԱԼԻՐ ա. Богатый ладаном. 2. Благоуханный.
ԽՆԿԱԼԻՑ ա. Богатый ладаном. 2. Благоуханный.
ԽՆԿԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с ладаном.
ԽՆԿԱԾԱՂԻԿ, ղկի (բսբ․) Душица.
ԽՆԿԱԾԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ладанное курение (каждение).
ԽՆԿԱԾՈՒԽ, ծխի Ладанный дым.
ԽՆԿԱՀՈՏ 1. գ. Запах ладана. 2. ա. Пахнущий ладаном. 3. ա. Благовонный, благоуханный.
ԽՆԿԱՀՈՏԵԼ, եք 1. Пахнуть ладаном. 2. Благоухать.
ԽՆԿԱՀՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Запах ладана. 2. Благовоние.
ԽՆԿԱՄԱՆ, ի 1. Кадильница. 2. Ладанка.
ԽՆԿԱՅԻՆ, ա. Ладанный.
ԽՆԿԱՆՈԹ տե՛ս Խնկաման 1 նշան․։
ԽՆԿԱՆՈՑ տե՛ս Խնկաման 1 նշան․։
ԽՆԿԱՆՈՒՅՇ, ա. Благоуханный.
ԽՆԿԱՊԱՏԱՐ ա. 1. Пахнущий ладаном. 2. Благоуханный.
ԽՆԿԱՎԵՏ ա. 1. Пахнущий ладаном. 2. Благоуханный.
ԽՆԿԱՐԿԵԼ, եցի 1. Кадить. 2. (փխբ.) Курить фимиам, воскурять (воскурить) фимиам, кадить(кому,). 3. Благоухать, источать благовоние.
ԽՆԿԱՐԿՈՒ 1. ա. Кадящий. 2. գ. (փխբ.) Льстец, аллилуйщик, кадильщик.1. Ладанное курение (каждение). 2. (փխբ.) Курение фимиама, восхваление.
ԽՆԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան։
ԽՆԿԱՐԿՈՒՄ, կման և ի։
ԽՆԿԵ, ա. Ладанный.
ԽՆԿԵՂԵԳ, ի (բսբ.) Аир.
ԽՆԿԵՆԻ, նու Ладанник.
ԽՆԿԽՆԿԱԼ, ացի Ворчать, брюзжать.
ԽՆԿՈՏ, ա. Пропитанный запахом ладана.
ԽՆԿՈՒՄ, տե՛ս Խնկարկում։
ԽՆՁՈՐ, ի 1. Яблоко․ 2․ տես Խնձորենի։ 3. տե՛ս Խնձորակ 2 նշան.։ ◊ Մի խնձոր են երկու կես արած՝ միջից կիսած՝ կես արած как две капли воды (похожи друг на друга). Հետեվիցդ խնձոր (կամ կարմիր խնձոր) չեն ուղարկել только тебя и ждали! (о незваных, нежеланных гостях). Լավ հիվանդի խնձոր բերող ես его за смертью посылать; Улита едет, когда-то будет.
ԽՆՁՈՐԱՉԻՐ, չրի Сушеные яблоки.
ԽՆՁՈՐԱՋՈՒՐ, ջրի 1․ Яблочный сок 2. տե՛ս Խնձորօղի։
ԽՆՁՈՐԵՆԻ, նու 1. Яблоня. 2. Яблоневые.
ԽՆՁՈՐԻ, տե՛ս Խնձորենի 1 նշան.։
ԽՆՁՈՐԻԿ, ի Яблочко.
ԽՆՁՈՐԽՈՏ տե՛ս Երեքնուկ։
ԽՆՁՈՐՈՒԿ տե՛ս Երեքնուկ։
ԽՆՁՈՐՈՒՏ, ի Яблонник.
ԽՆՁՈՐՕՂԻ, ղու Яблочная водка.
ԽՆՈՑԻ, ցու Бочёнок для пахтанья.
ԽՆՉԵԼ, եցի (խսկց.) Сморкаться, высморкаться.
ԽՆՉՅՈՒՆ ի Сморкание.
ԽՆՉՈՑ ի Сморкание.
ԽՆՋՈՒՅՔ, ի Пир, пиршество (устар. книжн.) ◊ Խնջույք տալ устроить пир.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ