Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽՍԻՐ, ի Циновка, рогожа.
ԽՍԻՐԱԳՈՐԾ, ի Рогожник.
ԽՍՏԱԲԱՐ, մ. Строго.
ԽՍՏԱԲԱՐՈ, ա. 1. Строгий. 2. Чопорный. 3; Суровый.
ԽՍՏԱԳԻՆ 1. ա. Строжайший. 2. ա. Строжайше;
ԽՍՏԱԳՆԵԼ, եցի 1. Суроветь, ожесточаться; ожесточиться. 2. Ожесточить.
ԽՍՏԱԳՈՒՅՆՍ, ա. Строжайше. Խստագույնս հրամայել строжайше приказать.
ԽՍՏԱԴԱՎԱՆ տե՛ս Խստակրոն 1. նշան.։
ԽՍՏԱԴԱՏ, ա. Строгий.
ԽՍՏԱԴԵՄ, ա. Угрюмый, мрачный.
ԽՍՏԱԿԱՆՈՆ, ա. Ригористический, ригористичный.
ԽՍՏԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Аскетизм.
ԽՍՏԱԿՅԱՑ, ա. 1. Аскетический. 2. Отшельнический.
ԽՍՏԱԿՐՈՆ, ա. 1. Фанатичный, фанатический. 2. տե՛ս Խստակյաց։
ԽՍՏԱՀԱՅԱՑ 1. ա. Суровый, мрачный: 2. մ. Сурово, мрачно.
ԽՍՏԱՁԱՅՆ 1. ա. Грозный (о голосе,). 2. ա. Зычный, резкий. 3. մ. Грозно.
ԽՍՏԱՄԲԵՐ, ա. 1. Выносливый, стойкий. 2. տե՛ս Խստակյաց։ 3. Сдержанный.
ԽՍՏԱՄԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Выносливость, стойкость. 2. տե՛ս Խստակեցություն։
ԽՍՏԱՆԱԼ, ացավ 1. Усиливаться, усилиться. 2. Ожесточаться, ожесточиться. 3. Суроветь. 4. Стать строгим. 5. Черстветь, очерстветь.
ԽՍՏԱՇՆՉՈՒԹՅՈՒՆ թյան 1. Суровость, жестокость, резкость. 2. (փխբ.) Строгость.
ԽՍՏԱՇՈՒՆՉ, ա. 1. Суровый, жестокий, резкий. 2. (փխբ.) Строгий.
ԽՍՏԱՊԱՀ, ա. 1. Суровый, строгий. 2. Строгих правил.
ԽՍՏԱՊԱՀԱՆՋ 1. ա. Требовательный, строгий. 2. ա. Взыскательный. 3. ա․ Неуступчивый. 4. մ. Требовательно, строго.
ԽՍՏԱՊԱՀԱՆՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Требовательность, строгость. 2. Взыскательность. 3. Неуступчивость.
ԽՍՏԱՊԵՍ, տե՛ս Խստորեն
ԽՍՏԱՍԵՐ, ա. Строгий.
ԽՍՏԱՍԻՐՏ 1. ա. Жестокосердный, жестокосердый, бессердечный. 2. մ. Бессердечно.
ԽՍՏԱՍՐՏԱՆԱԼ, տես Ожесточаться, ожесточиться.
ԽՍՏԱՍՐՏԵԼ, եցի Ожесточаться, ожесточиться.
ԽՍՏԱՍՐՏՈՐԵՆ, մ. Бессердечно.
ԽՍՏԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жестокосердие, бессердечие, бессердечность.
ԽՍՏԱՎԱՐԺ, ա. Муштрованный.
ԽՍՏԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Муштра, муштровка.
ԽՍՏԱՏԵՍ, տե՛ս Խստադեմ.
ԽՍՏԱՏԵՍԻԼ, տե՛ս Խստադեմ.
ԽՍՏԱՏՈՒՑԻՉ, ա. Усиливающий.
ԽՍՏԱՑՆԵԼ, ցրի Усиливать, усилить.
ԽՍՏԱՑՈՒՄ, ցման Усиление.
ԽՍՏԱՑՎԵԼ, վեց Усиливаться.
ԽՍՏԻՎ, մ․ Строго, строго-настрого.
ԽՍՏՈՐԵՆ, մ․ Строго, строго-настрого.
ԽՍՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Строгость. 2. Суровость. 3. Жёсткость. 4. Жестокость.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ