Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽՏԱԲՆԱԿ, ա. Густонаселённый.
ԽՏԱՀՈՆ, տե՛ս Թավահոն։
ԽՏԱՆԱԼ, ացավ 1. Густеть, загустеть, сгущаться, сгуститься. 2. Уплотняться, уплотниться. 3. Сжиматься, сжаться. 4. Насыщаться, наполняться. 5. Смыкаться, сомкнуться, сплачиваться, сплотиться.
ԽՏԱՆԱԼՈՂԱՆ, ի Поплавок.
ԽՏԱՆԱՅԻՆ, ա. Пробочный.
ԽՏԱՉԱՓ, ի 1. Ареометр. 2. Барометр.
ԽՏԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сгущать, сгустить, загустить. 2. Уплотнять, уплотнить. 3. Смыкать, сомкнуть, сплачивать, сплотить. 4. (մսնգ.) Конденсировать. 5. Насыщать, наполнять. ◊ Խտացրած կեր комбинированный корм.
ԽՏԱՑՈՒՄ, ցման 1. Сгущение. 2. Уплотнение. 3. Смыкание, сплачивание. 4. (մսնգ.) Конденсация. 5. Насыщение, наполнение.
ԽՏԱՑՈՒՑԻՉ 1. ա. Сгущающий. 2. գ. Сгуститель.
ԽՏԱՑՎԱԾՔ, ի Сгусток.
ԽՏԻՏ, ի (բրբ.) Охапка, обхват.
ԽՏԻՏ-ԽՏԻՏ մ. (բրբ.) Охапками, в охапку.
ԽՏՂՏԱՆՔ, ի Щекотка.
ԽՏՂՏԱՑՆԵԼ, ցրի Щекотать.
ԽՏՂՏԵԼ, եցի Щекотать.
ԽՏՂՏԵՑՆԵԼ, ցրի Щекотать.
ԽՏՂՏՈՒՄ, ի, Щекотание.
ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Густота. 2. Плотность. Ազգաբնակչության խտությունը плотность населения.
ԽՏՈՒՏ, տե՛ս Խտղտանք։ ◊ Խտուտ ածել՝ անել՝ բերել՝ տայ щекотать. Խտուտ եմ գալիս мне щекотно.
ԽՏՈՒՑՔ, ի Конденсат, прессованное вещество.
ԽՏՏԵԼ, տե՛ս Գրկել 1 նշան.։
ԽՏՏՎԵԼ, տե՛ս Գրկվել։
ԽՏՐԱԿԱՆ, ա. 1. Дискриминационный. 2. Разборчивый.
ԽՏՐԱԿԱՆԱԲԱՐ, մ․ Разборчиво.
ԽՏՐԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ․ Разборчиво.
ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Дискриминация. 2. տե՛ս Խտրություն։
ԽՏՐԱՆՔ, տե՛ս Խտրություն։
ԽՏՐԵԼ, եցի Делать различие.
ԽՏՐԵԼԻ, ա. Неприемлемый.
ԽՏՐՈՂԱԿԱՆ, տե՛ս Խտրական 2 նշան.։
ԽՏՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խտրություն։
ԽՏՐՈՑ, ի (հնց.) 1. տե՛ս Խտրություն։ 2. Преграда. 3. Отличительный признак. 4. Промежуток времени.
ԽՏՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Различие. 2. Разница. ◊ Խտրություն անել՝ դնել делать различие.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ