Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾԵԳ, ի 1. Восход солнца. 2. Рассвет. 3. Рань. 4. (փխբ.) Начало.
ԾԵԳԱԲԱՑ, տե՛ս Արևածագ։
ԾԵԳԵԼ, եց 1. Восходить, взойти. 2. Заниматься, заняться (о свете, заре,). 3. Рассветать, рассвести.
ԾԵԳԸ-ԾԵԳԻՆ մ. Чуть свет, спозаранку (разг.), спозаранок (прост.).
ԾԵԳԻՆ, մ. На рассвете.
ԾԵԳԾԵԳԵԼ, եց Рассветать, рассвести.
ԾԵԾ, ի 1. Побои, избиение, битьё, порка, взбучка. 2. Молотьба. 3. Толчение. ◊ Ծեծ տալ побить, избить, задать взбучку. Ծեծ ուտել 1) получить взбучку, 2) проглотить обиду. Ծեծի ենթարկել избить. Ծեծի ենթարկվել подвергнуться избиению.
ԾԵԾԱՆՔ, տե՛ս Երեսծեծանք։
ԾԵԾԵԼ, եցի 1. Бить, побить, избивать, избить, колотить (разг.), поколотить (разг.), сечь, высечь. 2. Побивать, побить растения, посевы. 3. Ковать. 4. Стучать, постучать, стучаться. 5. Толочь, растолочь. 6. Молотить, обмолотить. 7. Трепать, потрепать. 8. Топтать. ◊ Գլուխը ծնկները ծեծել волосы рвать на себе. Դռները ծեծել, обивать пороги. Ջուր ծեծել переливать из пустого в порожнее.
ԾԵԾԿԵԼ, եցի 1. Избивать, избить. 2. (փխբ.) Забивать, забить. 3. (փխբ.) Заклёвывать, заклевать. 4. Бить, побить. 5. Пришибить (прост.).
ԾԵԾԿՈՒՄ, կման Забивание.
ԾԵԾԿՌՏԵԼ, եցի 1. Избивать, колотить (разг.). 2. Драться.
ԾԵԾԿՌՏՈՑ, ի Драка, потасовка (разг.).
ԾԵԾԿՌՏՈՒՔ, տե՛ս Ծեծկռտոց։
ԾԵԾԿՌՏՎԵԼ, վեց 1. Драться, передраться. 2. Подвергаться побоям.
ԾԵԾԿՎԵԼ, վեց Драться, передраться.
ԾԵԾՎԵԼ, վեցի 1. Подвергаться избиению, избиваться. 2. Побиваться (о растениях, посевах). 3. Коваться. 4. Толочься. 5. Молотиться, обмолачиваться. 6. Трепаться. 7. Топтаться. 8. Обсуждаться, разбираться, рассматриваться. ◊ Ծեծված ճանապարհով գնալ идти по проторённой дорожке.
ԾԵՂ, ի 1. Соломина, солома. 2. Стебель. 3. Заноза. ◊ Խեղդվողը ձեռքը ծեղին է գցում утопающий хватается за соломинку.
ԾԵՍ, ի և ծիսի Обряд, церемония, ритуал.
ԾԵՏ, ա. (բրբ.) 1. Маленький. 2. Мелкий.
ԾԵՏՈՒԿ, ի Яички мух.
ԾԵՐ1 1. գ. Старик, старец (книжн.). 2. ա․ Старческий. 3. ա. Старый. 4. ա. (փխբ.) Древний. 5. ա. (փխբ.) Немощный.
ԾԵՐ2 տե՛ս Ծայր։
ԾԵՐԱԲԱՐ, մ. По-стариковски.
ԾԵՐԱԿԱՆ, տե՛ս Ծերունական։
ԾԵՐԱԿՈՒՅՏ, ի 1. (պատմ.) Сенат (в Древнем Риме). 2. Ареопаг. 3. Совет старейшин. 4. (պատմ.) Синклит. 5. (պատմ.) Синедрион.
ԾԵՐԱԿՈՒՏԱԿԱՆ 1. գ. Сенатор. 2. ա․ Сенаторский.
ԾԵՐԱՆԱԼ, ացա 1. Стареть, постареть, стариться, состариться. 2. Устаревать, устареть.
ԾԵՐԱՆՈՑ, ի 1. Богадельня. 2. Дом для престарелых.
ԾԵՐԱՏ, ա. Отсечённый, усечённый.
ԾԵՐԱՏԵԼ, եցի 1. Отсечь, усечь. 2. (գղտնտ.) Чеканить (растение).
ԾԵՐԱՏՈՒՄ, տման 1. Отсечение, усечение. 2. (գղտնտ.) Чеканка (растения).
ԾԵՐԱՏՎԵԼ, վեց 1. Отсекаться, усекаться. 2. (գղտնտ.) Чеканиться (о растении).
ԾԵՐԱՑՆԵԼ, ցրի Старить, состарить.
ԾԵՐԿԱՊ, միայն Ծերկապ անել, Ծերկապ տալ կապակցությունների մեջ. связать концы.
ԾԵՐԿԱՊԵԼ, եցի Связать концы.
ԾԵՐՈՒԹ, մ. На старости лет.
ԾԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Старость.
ԾԵՐՈՒԿ 1. գ. Старичок, старикан. 2. ա․ Старенький.
ԾԵՐՈՒԿԱՎԱՐԻ, մ. По-стариковски.
ԾԵՐՈՒՆԱԲԱՐ, մ. По-стариковски.
ԾԵՐՈՒՆԱԶԱՐԴ, ա. 1. Маститый. 2. Убелённый сединой, сединами. 3. (փխբ.) Седой.
ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ, ա. Стариковский, старческий.
ԾԵՐՈՒՆԱՎԱՐԻ, մ. По-стариковски.
ԾԵՐՈՒՆԱՏԵՍ, ա․ Старообразный.
ԾԵՐՈՒՆԱՏԵՍՔ, ա․ Старообразный.
ԾԵՐՈՒՆԱՓԱՅԼ, տես Ծերունազարդ։
ԾԵՐՈՒՆԱՓԱՌ, տես Ծերունազարդ։
ԾԵՐՈՒՆԻ 1. դ. Старик. 2. ա. Старый. 3. ա. Старческий.
ԾԵՐՊ, ի 1. Расселина, расщелина. 2. Щель. 3. Вершина.
ԾԵՐՏ, ի Птичий помёт.
ԾԵՐՏՈՏ, ա. 1. Испачканный птичьим помётом. 2. Засиженный мухами.
ԾԵՐՏՈՏԵԼ, եց Испачкать птичьим помётом.
ԾԵՐՏՈՏՎԵԼ, վեց Испачкаться птичьим помётом.
ԾԵՐՔ, ի Лучшая часть чёсаной шерсти.
ԾԵՓ, ի 1. Штукатурка. 2. Обмазка. 3․ Грунтовка, Грунт. ◊ Ծեփ դառնալ, Գույնը ծեփ դառնալ, Գույնը պատի ծեփ դառնալ побледнеть, побелеть как штукатурка.
ԾԵՓԱԳՈՐԾ, ի Штукатур.
ԾԵՓԱԳՈՒՅՆ, ա. Бледный.
ԾԵՓԱԹԱՓ, ա. С осыпавшейся штукатуркой.
ԾԵՓԱԾՈ, ա. Лепной.
ԾԵՓԱՆ, ի 1. տե՛ս Ծեփ 1. նշան.։ 2. Кизяк. 3. տե՛ս Մածիկ։
ԾԵՓԱՐԱՐ, տե՛ս Ծեփագործ,
ԾԵՓԵԼ, եցի 1. Штукатурить, заштукатурить. 2․ Замазывать, замазать, залеплять, залепить. 3. Грунтовать, загрунтовать. 4. Шпаклевать, зашпаклевать. 5. Лепить, слепить, налеплять, налепить. 6. (փխբ.) Шлёпать, нашлёпать. ◊ բերանը՝ բերանին ծեփել заткнуть рот (горло, глотку).
ԾԵՓԵԼԻ, ա. Такой, который следует оштукатурить, подлежащий оштукатуриванию.
ԾԵՓԵԼԻՔ 1. տե՛ս Ծեփելի։ 2. գ. Штукатурка (раствор).
ԾԵՓԻՉ, ի Мастерок.
ԾԵՓՈՒՄ, փման 1. Штукатурка, оштукатуривание. 2. Замазывание, замазка. 3. Грунтовка, грунтование. 4. Шпаклёвка, шпаклевание. 5. Лепка.
ԾԵՓՎԱԾՔ, ի 1. Штукатурка (способ, качество). 2. Лепка, лепное украшение.
ԾԵՓՎԵԼ, վեց 1. Штукатуриться, заштукатуриваться. 2. Замазываться, залепляться. 3. Грунтоваться. 4. Шпаклеваться, зашпаклеваться. 5. Лепиться. 6. (փխբ.) Битком набиться, облепить, облеплять.
ԾԵՔԾԵՔՈՒՄ, ի Кривлянье.
ԾԵՔԾԵՔՈՒՆ, ա. 1. Кокетливый. 2. Исковерканный.
ԾԵՔԾԵՔՎԵԼ, վեցի Кривляться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ