Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾԼԱԼ, աց Брезжить, брезжиться.
ԾԼԱՆԳ1 ի 1. Лохмотья. 2. Лоскуты. 3. Ломтик.
ԾԼԱՆԳ2 1. ձ. Дзинь. 2. գ. Дзиньканье.
ԾԼԱՆԳ-ԾԼԱՆԳ 1. ա. Разодранный в клочья, в клочки. 2. մ. Раздирая, разодрав в клочья, в клочки.
ԾԼԱՆԿ, տե՛ս Ծլանգ1։
ԾԼԱՆՔ, տե՛ս Ծլանգ1։
ԾԼԱՋՈՒՐ, ի (բրբ․) Первый полив, полив всходов.
ԾԼԱՎՈՐ, ա. Лохматый.
ԾԼԱՐՁԱԿ, ա. 1. Пустивший росток, проросший, взошедший. 2. Зелёный.
ԾԼԱՐՁԱԿԵԼ, եց 1. Пустить росток, прорасти. 2. Зазеленеть. 3. (փխբ.) Оставлять потомство. 4. (փխբ.) Возникать, возникнуть.
ԾԼԵԼ1 եց 1. Всходить, взойти, прорастать, прорасти, пробиваться, пробиться. 2. (փխբ․) Расти. 3. (փխբ.) Образоваться. 4. (փխբ.) Появляться, появиться.
ԾԼԵԼ2 եց Засахариваться, засахариться.
ԾԼԵՊ, ի Заусеница, заусенец.
ԾԼԵՑՆԵԼ, ցրի Проращивать, прорастить.
ԾԼԵՑՈՒՄ, ցման Проращивание, проращение.
ԾԼԹԱԼ, աց Булькнуть.
ԾԼԹԾԼԹԱԼ, աց Булькать.
ԾԼԹՈՑ, ի Бульканье.
ԾԼԻՆԳ, ձ Дзинь.
ԾԼԻՆԳ-ԾԼՈՆԳ ի Дзиньканье.
ԾԼԼԱԼ, ի Сочиться.
ԾԼԾԼԱԼ, ի Сочиться.
ԾԼԾԼԱՑՆԵԼ, ցրի Сочить.
ԾԼԾԼՈՑ, ի 1. Просачивание. 2. Капанье, звук падения капель.
ԾԼԿԵԼ, եցի (խսկց.) 1. Смываться (прост.), смыться (прост.), сматываться (прост.), смотаться (прост.), утекать (прост.), улизнуть (прост.). 2. Увиливать, увильнуть.
ԾԼԿԹԱԼ, տե՛ս Ծկլթալ։
ԾԼԿԹՈՑ, տե՛ս Ծկլթոց։
ԾԼԿՎԵԼ, տե՛ս Ծլկել։
ԾԼՄՓԱՑՆԵԼ, ցրի Чмокать, чмокнуть.
ԾԼՄՓՈՑ, ի Чмоканье.
ԾԼՆԳԱԼ, աց Звякать, звякнуть, дзинькать.
ԾԼՆԳԱՆ, ա. Звякающий, дзинькающий.
ԾԼՆԳԱՑՆԵԼ, ցրի Звякать, дзинькать.
ԾԼՆԳՈՑ, ի Звяканье, дзиньканье.
ԾԼՈԼ, տե՛ս Ծլուր։
ԾԼՈՆԳ, միայն Ծլոնգ անել՝ լինել՝ տալ կապակցությունների մեջ. 1) вскочить, 2) вздрогнуть.
ԾԼՈՒԼ, ի (բրբ.) Сопля.
ԾԼՈՒԼՈՏ, տե՛ս Ծնծուլոտ։
ԾԼՈՒՄ, լման Прорастание.
ԾԼՈՒՆԱԿ, ա. Всхожий.
ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Всхожесть.
ԾԼՈՒՆԳ, տե՛ս Ծլոնգ։
ԾԼՈՒՆԳ-ԾԼՈՒՆԳ միայն Ծլունգ-ծլունգ անել՝լինել՝ տալ կապակցությունների մեջ. подскакивать.
ԾԼՎԼԱԼ, արի 1. Щебетать, защебетать, чирикать, зачирикать, чиликать, чиликнуть. 2. (փխբ.) Журчать.
ԾԼՎԼԱՆ, ա. Щебечущий.
ԾԼՎԼԱՑՆԵԼ, ցրի Щебетать, защебетать, чирикать, зачирикать.
ԾԼՎԼՈՑ, ի Щебетание, щебет, чириканье.
ԾԼՎԼՈՒՆ, տե՛ս Ծլվլան։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ