Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾԽԱԲԵՐ, ա. Дымовой.
ԾԽԱԲՈՒՅՍ, ի, (բսբ.) Дымянка.
ԾԽԱԲՈՒՅՍԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Дымянковые.
ԾԽԱԳՈՒՅՆ, ա. Дымчатый.
ԾԽԱԹԱԹԱԽ, ա. Дымный.
ԾԽԱԹՈՒՂԹ, ղթի Курительная бумага.
ԾԽԱԼ, աց 1. Дымить, дымиться, куриться, чадить. 2. Тлеть.
ԾԽԱԼԻ, ա․ 1. Дымный, чадный. 2. Задымлённый, закоптелый.
ԾԽԱԼԻՑ, ա․ 1. Дымный, чадный. 2. Задымлённый, закоптелый.
ԾԽԱԽԵՂԴ, ա. 1. Удушенный дымом. 2․ Дымный.
ԾԽԱԽՈՂՈՎԱԿ, ի Дымовая труба.
ԾԽԱԽՈՏ, ի 1. Табак. 2․ Папироса, сигарета. 3. Пачка табаку (папирос, сигарет).
ԾԽԱԽՈՏԱԲՈՒՅԾ, ի Табаковод.
ԾԽԱԽՈՏԱԲՈՒՅՍ, ի (բսբ.) Табак (растение).
ԾԽԱԽՈՏԱԳՈՐԾ, ի 1. Табаковод. 2. Табачник.
ԾԽԱԽՈՏԱԳՈՒՅՆ, ա. Табачный, табачного цвета.
ԾԽԱԽՈՏԱՏՈՒՓ, ի Портсигар, табакерка.
ԾԽԱԽՈՏԱՔՍԱԿ, ի Кисет.
ԾԽԱԽՑԻԿ, ի Коптильня.
ԾԽԱԾԱԾԿՈՑ, ի 1․ Дымовая завеса. 2․ Пелена дыма.
ԾԽԱԾԱԾԿՈՒՅԹ, ի 1․ Дымовая завеса. 2․ Пелена дыма.
ԾԽԱԾԱՂԻԿ, ղկի (բսբ․) Петуния, петунья.
ԾԽԱԾԾԻՉ, ի Вытяжная труба.
ԾԽԱԿԱՆ 1. ա․ Приходский. 2. գ. Прихожанин. ◊ Ծխական դպրոց приходская школа.
ԾԽԱՀԱՄ 1. ա․ Пригорелый. 2. գ. Пригарь․ ◊ Ծխահամ առնել, տե՛ս Ծխահամել։ Ծխահամ գալ отдавать горелым.
ԾԽԱՀԱՄԱՐ, ի (եկեղ.) Число прихожан.
ԾԽԱՀԱՄԵԼ, եց Пригорать, пригореть.
ԾԽԱՀԱՆ, տե՛ս Ծխնելույզ։
ԾԽԱՀԱՐ, ա. 1. Копчёный. 2․ Задымлённый, закоптелый.
ԾԽԱՀԱՐԵԼ, եցի Коптить, закоптить.
ԾԽԱՀԱՐԿ, ի (եկեղ.) Подымная подать.
ԾԽԱՀԱՐԿՎԵԼ, վեց Коптиться, закоптиться.
ԾԽԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Копчение.
ԾԽԱՀԱՐՈՒՄ, րման Копчение.
ԾԽԱՀԵՂՁ, ա. Задохнувшийся от дыма․
ԾԽԱՀՈՏ, ի Чад.
ԾԽԱՁՈՒԿ, ձկան Копчёная рыба․
ԾԽԱՄԱԾ, ա. Задымлённый, закоптелый, закопчённый.
ԾԽԱՄԱՏՅԱՆ, ի Метрическая книга приходского священника.
ԾԽԱՄՈԼ, ի Курильщик.
ԾԽԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Страсть к курению․
ԾԽԱՄՈՐՃ, ի Трубка, чубук.
ԾԽԱՄՈՒՂ, տե՛ս Ծխատար։
ԾԽԱՅԻՆ, ա. Дымовой, чадный.
ԾԽԱՆ, ի 1. Дымоход. 2. Дымарь.
ԾԽԱՆԱՄԱՔՐԻՉ, ի 1. Трубочист. 2. Приспособление для очистки труб.
ԾԽԱՆԻ, տե՛ս Ծխան։ 1. նշան.։
ԾԽԱՆՄԱՆ, ա. Подобный дыму. Дымоход
ԾԽԱՆՑՔ, ա. Подобный дыму. Дымоход
ԾԽԱՆՔ, ի Копоть.
ԾԽԱՇԱՏ, ա. Дымный.
ԾԽԱՊԱՏ, ա. 1. Дымный, задымлённый, окутанный дымом. 2. (փխբ.) Туманный, неясный.
ԾԽԱՊԱՏԵԼ, եցի Надымить.
ԾԽԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Наполниться дымом, окутаться дымом.
ԾԽԱՊԱՐՈՒՅՐ, ա․ Укутанный дымом.
ԾԽԱՊԱՐՈՒՐ, ա․ Укутанный дымом.
ԾԽԱՊԽՏԵԼ, եցի Коптить, закоптить.
ԾԽԱՊԽՏՎԵԼ, վեց Коптиться, закоптиться.
ԾԽԱՊՈՒԽՏ, ի Копчёности, копченья.
ԾԽԱՌԱՏ, տե՛ս Ծխաշատ։
ԾԽԱՌՈՒՄԲ, ի Дымовой снаряд.
ԾԽԱՍԵՆՅԱԿ, ի Курильня (устар.), курительная (комната), курилка (прост.).
ԾԽԱՍԵՎ ա. 1. Закоптелый. 2. Дымчатый. 3. Чёрный.
ԾԽԱՏԱՐ 1.ա. Дымовой, отводящий дым. 2. տե՛ս Ծխնելույզ։
ԾԽԱՏԵՐ, ա. (եկեղ.) Приходский, имеющий проход.
ԾԽԱՏՈՒ, ա, Дымный.
ԾԽԱՏՈՒՓ, տե՛ս Ծխախոտատուփ։
ԾԽԱՐԱՆ, ի 1. Место для курения, курительная (комната) курилка (прост.). 2. Коптильня. 3. (հնց.) Заведение для курения наркотиков.
ԾԽԱՑՆԵԼ, ցրեցի 1. Дымить, надымить. 2. (փխբ․) Поддерживать в очаге огонь. ◊ Ծուխը ծխացնել продолжать род.
ԾԽԱՑՈՒՄ, ցման Копчение․
ԾԽԱՑՈՒՑԻՉ, ի Дымарь․
ԾԽԱՓՈՂ, ի 1․ Мундштук. 2․ Ծխամորճ։
ԾԽԱՔԱՐՇ 1. տե՛ս Ծխամորճ, 2. տե՛ս Ծխափող 1. նշան.։
ԾԽԱՔՈՂԱՐԿԵԼ, եցի Маскировать дымовой завесой.
ԾԽԱՔՈՂԱՐԿՈՒՄ, կման Маскировка при помощи дымовой завесы․
ԾԽԱՔՈՂԱՐԿՎԵԼ, վեց Маскироваться дымовой завесой.
ԾԽԱՔՈՒԼԱ, յի Клуб дыма.
ԾԽԵԼ, եցի 1. Курить, покурить. 2․ Курить, сжигать (ладан и т. п.). 3. (փխբ.) Благоухать. 4. (փխբ.) Бранить, выбранить, ругать, обругать. ◊ Խունկ ծխել курить (воскурять, жечь) фимиам.
ԾԽԵԼԻՔ 1. գ. Курево. 2. ա․ Выкуриваемый.
ԾԽՆԵԼՈՒՅԶ, ի 1․ Дымоход. 2․ Дымовая труба.
ԾԽՆԻ, ու Петля (двери и т. п.).
ԾԽՆԻԿ, ի Петля (двери и т. п.).
ԾԽՈՂ 1. ա. գ. Курящий. 2․ գ․ Курильщик․
ԾԽՈՏ, ա. Продымлённый, задымлённый, закоптелый.
ԾԽՈՏԵԼ, եցի 1. Продымить, закоптить, прокоптить. 2. Прокуривать, прокурить. 8. տե՛ս Ծխոտվել:
ԾԽՈՏՈՒՄ, աման Копчение, задымление, обкуривание.
ԾԽՈՏՎԵԼ, վեց 1. Продымиться, закоптеть, коптиться, прокоптиться, прокоптеть. 2. Прокуриваться, прокуриться.
ԾԽՈՒԿ, ի Окурок.
ԾԽՈՒՆ, ա․ Дымящий.
ԾԽՉՈՐ, ա. Копчёный․
ԾԽՉՈՐԵԼ, եցի Коптить, прокоптить.
ԾԽՉՈՐՎԵԼ, վեց Коптиться, прокоптиться.
ԾԽՎԵԼ, վեց Куриться, выкуриваться, выкуриться.
ԾԽՐՏԱԼ, աց (բրբ.) Дымить, дымиться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ