Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՌԱԹԱԹ, ա. Косолапый.
ԾՌԱԹԱԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Косолапость.
ԾՌԱՄԵՋՔ, տ. Горбатый, сгорбившийся.
ԾՌԱՆՑ (բրբ.) 1. գ. Изгиб, извив. 2. ա. Кривой.
ԾՌԱՈՏ, ա. Кривоногий.
ԾՌԱՎՈՒՆ, տե՛ս Խենթավուն։
ԾՌԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) 1. Искривлять, искривить. 2. տե՛ս Ծռեցնել։
ԾՌԵԼ, եցի 1. Сгибать, согнуть. 2. Кривить, искривлять, искривить. 3. Преклонять, преклонить. 4. Изменить направление. ◊ Բերանը ծռել, Գլուխ ծռել, Միտքը ծռել, Վիզը ծռել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԾՌԵՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) 1․ Свести с ума. 2. Вывести из терпения.
ԾՌԿՏԱԼ, ացի (բրբ.) 1․ Изгибаться. 2. Сгибаться, согнуться. 3. (փխբ.) Кривляться, ломаться. 4. Дразнить, дразниться.
ԾՌՄՌԵԼ, եցի 1. Кривить, искривлять, искривить. 2. Коробить, искоробить, корёжить, искорёжить. 3. Коверкать, исковеркать.
ԾՌՄՌԿԵԼ, տե՛ս Ծռմռել։
ԾՌՄՌԿՈՑ, տե՛ս Ծռմռոց։
ԾՌՄՌՈՑ, ի 1. Искривление. 2. Коробление. 3. Коверканье.
ԾՌՄՌՈՒՄ, ռման 1. Искривление. 2. Коробление. 3. Коверканье.
ԾՌՄՌՈՒՔ, ի 1. Искривлённость. 2. Исковерканность.
ԾՌՄՌՎԵԼ, վեց 1. Искривляться, искривиться. 2. Коробиться, покоробиться, корёжиться, искорёжиться. 3. Коверкаться, исковеркаться.
ԾՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Кривизна, изогнутость. 2․ Придурь, безрассудство, дурь.блажь. 3. Бешенство, неистовство, ярость. ◊ Ծռությունը բռնել 1) дурить, блажить, 2) разъяриться, взбеситься. Ծռությունր թողնել перебеситься.
ԾՌՈՒՄ, ռման 1. Искривление. 2. Уклонение, отклонение.
ԾՌՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Искривлённость, изогнутость, перекошенность.
ԾՌՎԱԾՔ, ի 1. Кривизна, искривление. 2. Изгиб, сгиб, извив, перекос.
ԾՌՎԵԼ, եցի 1. Кривиться, искривляться, искривиться. 2. Уклониться, уклониться, отклоняться, отклониться (в направлении). 3. Сгибаться, согнуться. 4. (բրբ.) Помешаться, свихнуться. ◊ Բախտը ծռվել, Բախտի անիվը ծռվել судьба отвернулась, счастье изменило. Միտքը ծռվել (մեկի) передумать.
ԾՌՏԻ-ՄՌՏԻ տե՛ս Ծռտի-պրտի։
ԾՌՏԻ-ՊՌՏԻ տե՛ս Ծռտի-պրտի։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ