Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՐԱԳԻԾ, գծի 1. Путь. 2. Трасса.
ԾՐԱԳԻՐ, գրի 1. Программа. 2. Проект. 3. План. 4. Проспект. 5. Платформа.
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ, ա. Программный․ Ծրագրային երաժշտություն программная музыка.
ԾՐԱԳՐԱՎՈՐԵԼ, եցի Программировать.
ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ, րման Программирование.
ԾՐԱԳՐԱՑԱՆԿ, ի Репертуар.
ԾՐԱԳՐԵԼ, եցի Проектировать, спроектировать.
ԾՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ծրագիր։
ԾՐԱԳՐՈՒՄ, րման Проектирование․
ԾՐԱԳՐՎԵԼ, վեց Проектироваться․
ԾՐԱՐ, ի 1. Конверт. 2․ Пакет. 3. Свёрток. ◊ Սանիտարական ծրար индивидуальный перевязочный пакет.
ԾՐԱՐԱՁԵՎ, ա. մ. В виде конверта.
ԾՐԱՐԵԼ, եցի 1. Вложить в конверт. 2. Запаковывать, запаковать, упаковывать, упаковать. 3. Заворачивать, завернуть. 4. (փխբ.) Окутывать, окутать. 5. տե՛ս Ծրարվել։
ԾՐԱՐԻԿ, ի (նվազ.) Пакетик.
ԾՐԱՐՈՒՄ, ի և րման 1. Вкладывание в конверт. 2. Запаковывание, запаковка, упаковывание, упаковка.
ԾՐԱՐՎԵԼ, վեց 1. Вкладываться в конверт. 2. Запаковываться, запаковаться, упаковываться, упаковаться. 3. Заворачиваться, 4. (փխբ.) Окутываться, окутаться.
ԾՐԵԼ1 եցի 1. Чертить, начертить. 2․ Бороздить, пробороздить. 3. Очерчивать, очертить. 4. (բրբ.) Начинать вылупляться.
ԾՐԵԼ2 եց Расползаться, расползтись (о чернилах).
ԾՐՈՒՄ1 րման Трассировка, трассирование.
ԾՐՈՒՄ2 րման Расползание.
ԾՐՎԵԼ, վեց 1. Чертиться, начертиться. 2. Бороздиться, пробороздиться. 3. Очерчиваться, очертиться․
ԾՐՏԵԼ, եց 1. Засиживать, засидеть. 2. Метать икру.
ԾՐՏԻ, ա․ Пустой, ничтожный.
ԾՐՏԻ-ՊՐՏԻ ա․ Пустой, ничтожный.
ԾՐՏՈՏ, ա․ 1. Запачканный птичьим помётом. 2. (փխբ.) Грязный, ничтожный, жалкий.
ԾՐՏՈՏԵԼ, եց 1. Испачкать (птичьим помётом). 2․ տե՛ս Ծրտոտվել։
ԾՐՏՈՏՎԵԼ, վեց Испачкаться (птичьим помётом).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ