Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿԱ, կամ Есть, имеется.
ԿԱԲԵԼ, ի Кабель.
ԿԱԲԵԼԱԳՈՐԾ, ի Кабельщик.
ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ, ա. Кабельный.
ԿԱԲԻՆԵՏ, ի 1. տե՛ս Առանձնասենյակ։ 2. Кабинет (в учебном заведении для занятий по специальности). 3. Комплект мебели для кабинета. 4. Отдельная комната в ресторане. 5. Состав министров, входящих в правительство (в некоторых буржуазных странах).
ԿԱԲԻՆԵՏԱՅԻՆ, ա. Кабинетный.
ԿԱԲԻՆԵՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кабинетность, оторванность от жизни, от реальности.
ԿԱԴԵՏ1 ի (հնց.) Кадет, воспитанник среднего военно-учебного заведения в дореволюционной России.
ԿԱԴԵՏ2 ի (քղք.) Кадет, член или сторонник конституционно-демократической партии в дореволюционной России.
ԿԱԴԵՏԱԿԱՆ, ա․ Кадетский.
ԿԱԴԵՏԱՅԻՆ, ա․ Кадетский.
ԿԱԴՄԻՈՆ, ի (քիմ) Кадмии.
ԿԱԴՄԻՈՒՄ, ի (քիմ) Кадмии.
ԿԱԴՐ1 ի 1. (առավ., հոգն., ռազմ.) Кадровые войска, кадры. 2․ Кадры (только мн.), работники той или иной отрасли, штат, штаты, личный состав (учреждения). ◊ Կադրերի բաժին отдел кадров.
ԿԱԴՐ2 ի Кадр (в кинофильме; снимок на плёнке).
ԿԱԴՐԱՅԻՆ 1. ա․ Кадровый. 2. գ. Кадровик. ◊ Կադրային բանակ՝ զորք (ռազմ.) кадровая армия, кадровые войска.
ԿԱԶԱԿ Ի Казак (чаще о казаках из дореволюционного казачьего войска).
ԿԱԶԱԿԱՅԻՆ, ա․ Казацкий, казачий.
ԿԱԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Казачество.
ԿԱԶԴՈՒՐԵԼ, եցի Оздоровлять, оздоровить, укреплять, укрепить.
ԿԱԶԴՈՒՐԻՉ, ա. Оздоровительный, укрепляющий, живительный, животворный.
ԿԱԶԴՈՒՐՈՒՄ, րման Оздоровление.
ԿԱԶԴՈՒՐՎԵԼ, վեց Поправляться, поправиться, укрепить здоровье, выздоравливать, выздороветь.
ԿԱԶՄ1 միայն Հետևյալ կապակցության մեջ. Կազմ ու պատրաստ в полной готовности.
ԿԱԶՄ2 ի 1. Состав, совокупность частей целого. 2. Контингент. 3. Коллектив, личный состав. 4. Состав, поезд. 5. Переплёт.
ԿԱԶՄԱԲԱՆ, տե՛ս Կաղմախոս։
ԿԱԶՄԱԲԱՆԱԿԱՆ, տե՛ս Կազմախոսական։
ԿԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կազմախոսություն։
ԿԱԶՄԱԼՈՒԾԵԼ, եցի 1. Дезорганизовывать, дезорганизовать. 2. Разлагать, разложить. 3. Ликвидировать.
ԿԱԶՄԱԼՈՒԾԻԶ, ա․ Разлагающий.
ԿԱԶՄԱԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Дезорганизация. 2. Разложение, распад, распадение. 3. Ликвидация, ликвидирование.
ԿԱԶՄԱԼՈՒԾՈՒՄ, ծման 1. Дезорганизация. 2. Разложение, распад, распадение. 3. Ликвидация, ликвидирование.
ԿԱԶՄԱԼՈՒԾՎԵԼ, վեց 1. Дезорганизовываться, дезорганизоваться. 2․ Разлагаться, разложиться, распадаться, распасться. 3. Ликвидироваться.
ԿԱԶՄԱԽՈՍ, ի Анатом.
ԿԱԶՄԱԽՈՍԱԿԱՆ, ա. Анатомический.
ԿԱԶՄԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Анатомия. ◊ Մարդու կազմախոսություն, տե՛ս Մարդակազմություն։
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ, ա. Организационный.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ, եցի Организовывать, организовать.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ, ի Организатор.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՐԵՆ, մ. Организационно.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Организация.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, պման Организация (процесс), формирование.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ, ա. Организаторский.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉՈՐԵՆ, տե՛ս Կազմակերպորեն։
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾՈՐԵՆ, մ. Организованно.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Организованность.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԵԼ, վեց Организовываться, организоваться.
ԿԱԶՄԱՇԱՊԻԿ, ի Суперобложка.
ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼ, եցի Формировать, сформировать.
ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Формирование,образование, формообразование (книжн.).
ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄ, րման Формирование,образование, формообразование (книжн.).
ԿԱԶՄԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Формироваться, сформироваться, слагаться, сложиться.
ԿԱԶՄԱՏՈՒՆ, տան Переплетная.
ԿԱԶՄԱՐԱՆ, ի Переплетная.
ԿԱԶՄԱՐԱՐ, ի Переплётчик.
ԿԱԶՄԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Переплётный.
ԿԱԶՄԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Переплётное дело, ремесло. 2. Профессия переплётчика.
ԿԱԶՄԱՓՈԽԵԼ, եցի Видоизменять, видоизменить.
ԿԱԶՄԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Видоизменение.
ԿԱԶՄԱՓՈԽՈՒՄ, խման Видоизменение.
ԿԱԶՄԱՓՈԽՎԵԼ, վեց Видоизменяться, видоизмениться.
ԿԱԶՄԲԱԺԻՆ, ժնի (հպվ.) Орготдел.
ԿԱԶՄԲՅՈՒՐՈ, յի (հպվ.) Оргбюро.
ԿԱԶՄԵԼ, եցի 1. Составлять, составить, образовывать, образовать. 2. Переплетать, переплести.
ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ, ի (հպվ.) Оргкомитет.
ԿԱԶՄՀՐԱՀԱՆԳԻՉ, գչի (հպվ.) Оргинструктор.
ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Строение. 2. Состав. 3. Составление, образование. 4. (հնց.) Организация.
ԿԱԶՄՈՒՄ, մման Составление, образование.
ԿԱԶՄՎԱԾՔ, ի 1. Строение, конструкция, устройство. 2. Сложение, телосложение, комплекция.
ԿԱԶՄՎԵԼ, վեց 1. Составляться, составиться, образовываться, образоваться. 2. Переплетаться.
ԿԱԹ1 ի 1. Молоко. 2․ Млечный сок (растений). ◊ Կաթը շրթունքներին չի չորացել молоко на губах не обсохло. Կաթից կտրել отнять от груди. Կաթը՝ մոր կաթը քթից բերել показать, где раки зимуют. Կաթն ընկնել достичь молочной спелости. Ծտի կաթ птичье молоко. Կաթն ու կորեկ դառնալ подружиться, сблизиться с кем-нибудь.
ԿԱԹ2 տե՛ս Կաթիլ։ ◊ Կաթ-կաթ, տե՛ս Կաթիլ առ կաթիլ՝ Կաթիլ թառի տակ։
ԿԱԹԵԼ, եց 1. Капать, капнуть. 2. Течь, протекать, протечь.
ԿԱԹԵՑՆԵԼ, ցրի Капать, накапать, покапать (разг.).
ԿԱԹԵՑՈՒՄ, ցման Капание.
ԿԱԹԻԼ, ի 1. Капля. Անձրևի կաթիլ капля дождя. 2. (միայն եզ., փխբ.) Капля, капелька (о ничтожно малом количестве чего-либо). 3. (միայն հոգն.) Капли, жидкое лекарство, принимаемое по счёту капель. ◊ Կաթիլ առ կաթիլ, Կաթիլ-կաթիլ капля по капле, капля за каплей, по каплям. Ինչպես երկու կաթիլ ջուր как две капли воды. (Մի) կաթիլ ծովում капля (воды) в море.
ԿԱԹԻԼԱՁԵՎ, ա․ Каплевидный.
ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ, ա․ Капельный. Կաթիլային ներարկում капельное вливание.
ԿԱԹԻԼԱՆՄԱՆ, տե՛ս Կաթիլաձև։
ԿԱԹԻԼՔ, ի Капель.
ԿԱԹԻԼՔԱՋՈՒՐ, ջրի Вода от капели, дождевая, талая вода.
ԿԱԹԿԱԹԵԼ, տե՛ս Կաթկթել։
ԿԱԹԿԱԹԵՑՆԵԼ, տե՛ս Կաթկթեցնել։
ԿԱԹԿԹԱԼ, աց Капать, покрапывать, накрапывать.
ԿԱԹԿԹԵԼ, աց Капать, покрапывать, накрапывать.
ԿԱԹԿԹԵՑՆԵԼ, ցրի Капать, накапывать, накапать.
ԿԱԹԿԹՈՑ, ի 1. Капание. 2. Капель.
ԿԱԹԿԹՈՒՄ, թման 1. Капание. 2. Капель.
ԿԱԹՆԱԲԵՐ, ի Молочный.
ԿԱԹՆԱԳԵՂՁ, ի (կենս.) Молочная железа, (առավ, հոգն.) молочные железы.
ԿԱԹՆԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Молочный завод, молокозавод.
ԿԱԹՆԱԳՈՒՅՆ, ա. Молочный, молочного цвета, млечный (высок.).
ԿԱԹՆԱԴԻՏԱԿ, ի (մսնգ.) Лактоскоп (спец.).
ԿԱԹՆԱԶՈՒՐԿ, ա․ Малоудойный, малоудойливый.
ԿԱԹՆԱԹԹՈՒ, թթվի (մսնգ.) Молочная кислота.
ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ, ա. (մսնգ.) Молочнокислый.
ԿԱԹՆԱԹՈՐՈՒՄ Րման (կենս.) Лактация.
ԿԱԹՆԱԹՈՒՅՐ, տե՛ս Կաթնագույն։
ԿԱԹՆԱԽԱՌՆՈՒՐԴ, ի Молочная смесь.
ԿԱԹՆԱԽՈՀԱՆՈՑ, ի Молочная кухня.
ԿԱԹՆԱԽՊԵՐ, տե՛ս Կաթնեղբայր։
ԿԱԹՆԱԽՏ, ի (բժշկ.) Молочница (заболевание).
ԿԱԹՆԱԾԻՐ, ի Млечный путь.
ԿԱԹՆԱԾԾԱԿ, ի Соска.
ԿԱԹՆԱԾՈՐԱՆ, ի (կենս.) Молочный ход, проток (в грудной железе).
ԿԱԹՆԱԿԵՐ 1. տե՛ս Կաթնասուն, 2. գ. Сосун, сосунок. 3. ա․ Грудной (о ребёнке). 4. գ. (փխբ.) Молокосос. ◊ Հա-լալ կաթնակեր чистый, честный, беспорочный.
ԿԱԹՆԱԿԵՐԱԿՈՒՐ, կրի Молочная пища.
ԿԱԹՆԱԿԵՐՊ, տե՛ս Կաթնանման:
ԿԱԹՆԱՀԱՄ 1. ա. Имеющий молочный вкус; имеющий вкус молока. 2. ա․ Приятный (на вкус). 3. գ. Вкус молока.
ԿԱԹՆԱՀԱՑ, տե՛ս Կաթնահունց 1. նշան.։
ԿԱԹՆԱՀՈՏ 1. գ. Запах молока. 2. ա. Имеющий молочный запах. ◊ Կաթնանոտ է գալիս пахнет молоком.
ԿԱԹՆԱՀՈՒՆՑ 1. գ. Сдоба, сдобная булка. 2. ա․ Сдобный.
ԿԱԹՆԱՃԱՇ, տե՛ս Կաթնով։
ԿԱԹՆԱՃԱՐՊ, ի Молочный жир.
ԿԱԹՆԱՄԱՆ, ա. Молочник (сосуд для молока).
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ, ի Молочные продукты.
ԿԱԹՆԱՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обработка молока.
ԿԱԹՆԱՄՇԱԿՈՒՄ, կման Обработка молока.
ԿԱԹՆԱՄՈՄԱՅԻՆ, միայն Կաթնամոմային հասունություն կապակցության մեջ. молочно-восковая спелость.
ԿԱԹՆԱՅԻՆ, ա. Молочный.
ԿԱԹՆԱՆՄԱՆ, ա. Молочный, молочного цвета, млечный (высок.).
ԿԱԹՆԱՆՈԹ, ի (բսբ.) Млечник, сосуд, содержащий млечный сок (у растений).
ԿԱԹՆԱՇԱՔԱՐ, ի (մսնգ.) Лактоза, молочный сахар.
ԿԱԹՆԱՇԻՃՈՒԿ, ի Молочная сыворотка.
ԿԱԹՆԱՇՈՌ, ի Творог, творог.
ԿԱԹՆԱՉԱՓ, ի (մսնգ.) Лактометр.
ԿԱԹՆԱՊԱԿԻ, կու Молочное, матовое стекло.
ԿԱԹՆԱՊԱՀԵՍՏ, ի Молочная, помещение для хранения молока.
ԿԱԹՆԱՊՈՒՐ, տե՛ս Կաթնով։
ԿԱԹՆԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ, ա. Молочнотоварный.
ԿԱԹՆԱՌԱՏ, ա. Удойный, дающий много молока, молочный.
ԿԱԹՆԱՍԵՐ1 տե՛ս Սերուցք։
ԿԱԹՆԱՍԵՐ2 ի Любитель молока, молочного.
ԿԱԹՆԱՍՆՈՒՆԴ, ի Молочная пища.
ԿԱԹՆԱՍՈՒՆ 1. ա․ Млекопитающий. 2. գ. Млекопитающее.
ԿԱԹՆԱՍՈՒՐՃ, սրճի Кофе с молоком.
ԿԱԹՆԱՎԱՃԱՌ, ի Молочник (разг.), молочница (торгующие молоком вразнос).
ԿԱԹՆԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Продажа молока, молочных продуктов.
ԿԱԹՆԱՎԱՃԱՌՔ, ի Продажа молока, молочных продуктов.
ԿԱԹՆԱՎԵՏ, տե՛ս Կաթնառատ։
ԿԱԹՆԱՎՈՒՆ, ա. Молочный, молочного цвета, молочной белизны.
ԿԱԹՆԱՏԱՄ, ի Молочный зуб (чаще-молочные зубы).
ԿԱԹՆԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Молочное хозяйство.
ԿԱԹՆԱՏՈՒ, ա. Дойный, удойный, удойливый (разг.).
ԿԱԹՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Удойность, молочность.
ԿԱԹՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Молочная промышленность.
ԿԱԹՆԱՓՈՇԻ, շու Молочный порошок.
ԿԱԹՆԱՔՈՒՅՐ, քրոջ Молочная сестра.
ԿԱԹՆԱՖԵՐՄԱ, յի Молочная ферма, молочнотоварная ферма.
ԿԱԹՆԲԵԿ, ի (բսբ.) Осот.
ԿԱԹՆԵՂԲԱՅՐ, բոր Молочный брат.
ԿԱԹՆԵՂԵՆ, ի Молочные продукты.
ԿԱԹՆՈՎ, ի Молочная рисовая каша.
ԿԱԹՆՈՒԿ1 թ (բսբ.) Молочай.
ԿԱԹՆՈՒԿ2 տե՛ս Կաթնախտ։
ԿԱԹՈԳԻՆ 1. ա. Горячий, пламенный. 2. մ. Горячо, пламенно.
ԿԱԹՈԼԻԿ 1. գ. Католик. 2. ա. Католический.
ԿԱԹՈԼԻԿԱԿԱՆ, ա. Католический.
ԿԱԹՈԼԻԿԱՀԱՅ, ի Армянин-католик.
ԿԱԹՈԼԻԿԱՆԱԼ, ացա Принять католическое исповедание.
ԿԱԹՈԼԻԿԱՑՆԵԼ, ցրի Обратить в католичество.
ԿԱԹՈԼԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Католицизм, католичество.
ԿԱԹՈԼԻԿՈՒՀԻ, հո. Католичка.
ԿԱԹՈԼԻՆ, ի (բսբ.) Колючник.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ, ի Католикос, верховный патриарх армяно-григорианской церкви (а также грузинской церкви).
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ, ա. Относящийся к католикосу, патриарший, принадлежащий католикосу.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆ, ի Патриаршеские, патриаршие покои.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сан католикоса, верховного патриарха. 2․ Период правления католикоса, патриаршество.
ԿԱԹՈՑ, տե՛ս Կաթկթոց։
ԿԱԹՈՑԻԿ, ի (մսնգ.) Пипетка, капельница.
ԿԱԹՈՒԿ, ի (բրբ.) Паданец (обл.), падалина (обл.).
ԿԱԹՈՒՄ, թման Капанье.
ԿԱԹՍԱ, յի 1. Котёл, кастрюля. 2. Котёл, паровой котёл.
ԿԱԹՍԱՅԱԳՈՐԾ, ի Котельщик, котельник.
ԿԱԹՍԱՅԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Котельный.
ԿԱԹՍԱՅԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Котельное производство.
ԿԱԹՍԱՅԱՁԵՎ, ա․ Котлообразный.
ԿԱԹՍԱՅԱՆՄԱՆ, ա․ Котлообразный.
ԿԱԹՍԱՅԱՆՈՑ, ի Котельная.
ԿԱԹՍԱՅԱՇԻՆԱԿԱՆ, ա. Котлостроительный.
ԿԱԹՍԱՅԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թքան Котлостроение.
ԿԱԹՍԱՅԱՊԱՆ, ի Котельщик.
ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ, տան Котельная.
ԿԱԹՍԱՅԻԿ, ի Котелок.
ԿԱԹՎԱԾ, ի (բժշկ.) Апоплексия, апоплексический удар, паралич, удар.
ԿԱԹՎԱԾԱՀԱՐ, ի (բժշկ) Апоплектик, паралитик. ◊ Կաթվածահար անել парализовать. Կաթվածահար լինել парализоваться, получить апоплексический удар.
ԿԱԹՎԱԾԱՀԱՐԵԼ, եց Парализовать.
ԿԱԹՎԱԾԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1․ Апоплексия, паралич. 2.Парализованность.
ԿԱԹՎԱԾԱՀԱՐՈՒՄ, րման 1․ Апоплексия, паралич. 2. Парализованность.
ԿԱԹՎԱԾԱՀԱՐՎԵԼ, վեց Парализоваться.
ԿԱԹՎԱԾԱՅԻՆ, ա. (բժշկ.) Апоплексический.
ԿԱԹՎԱԾՔ, տե՛ս Կաթված։
ԿԱԹՔԱՄ, ի Ситечко, цедилка для молока.
ԿԱԹՔԱՄԻՉ, ի Ситечко, цедилка для молока.
ԿԱԺ, ի (բրբ.) 1. Пряжа. 2. Моток. ◊ Կաժ պանիր, տե՛ս Թել բառի տակ՝ Թել պանիր:
ԿԱԼ, ի 1. Ток, Гумно. 2. տե՛ս Կալսում։ ◊ Կալ անել, տե՛ս Կալսել։ Կալը քամել веять. Կալի վրա հասնել вовремя успеть.
ԿԱԼԱՀԱՑ, ի (պատմ.) Доля, выделявшаяся священнику с каждого обмолота.
ԿԱԼԱՄԻՋՈՑ, ի Молотьба; время, период молотьбы․
ԿԱԼԱՆ, ի (բրբ․) Затычка.
ԿԱԼԱՆԱԿՈՃՂ, ի Колодка (арестантская).
ԿԱԼԱՆԱՍԵՆՅԱԿ, ի Арестантская (помещение).
ԿԱԼԱՆԱՎԱՅՐ, ի Место заключения․
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐ 1. գ. Арестант, заключённый, узник (устар.). 2․ ա․ Арестованный.
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐԱԿԱՆ, ա. Арестантский,
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐԵԼ, եցի Арестовывать, арестовать, брать, взять под арест.
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան. Арест․
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման Арест․
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Арестовываться, быть арестованным, быть под арестом.
ԿԱԼԱՆԱՏԵՂ, տե՛ս Կալանավայր։
ԿԱԼԱՆԱՏՈՒՆ, տան Тюрьма.
ԿԱԼԱՆԴ, ի 1. Бандаж. 2. Кандалы, наручники 3. (տեխ.) Бандаж, металлический обод, пояс.
ԿԱԼԱՆԴԱԳՈՐԾ, ի (մսնգ.) Бандажкик (техн).
ԿԱԼԱՆԵԼ, տե՛ս Կալանավորել։
ԿԱԼԱՆՈՒՄ, տե՛ս Կալանավորում։
ԿԱԼԱՆՎԵԼ, տե՛ս Կալանավորվել։
ԿԱԼԱՆՔ, ի Арест. ◊ Կալանքի ենթարկել подвергать аресту. Կալանքի տակ առնել 1) брать, сажать под арест, 2) наложить арест.
ԿԱԼԱՏԵՂ, ի Гумно.
ԿԱԼԱՏՈԶ, տե՛ս Որմնագիր։
ԿԱԼԻԱԿԱՆ, տե՛ս Կալիումական։
ԿԱԼԻՈՒՄ, ի (քիմ.) Калий.
ԿԱԼԻՈՒՄԱԿԱՆ, ա. (քիմ․) Калиевый, калийный.
ԿԱԼԻՈՒՄԱՅԻՆ, ա. (քիմ․) Калиевый, калийный.
ԿԱԼՆԵԼ, եցի Затыкать, заткнуть, закупоривать, закупорить.
ԿԱԼՆՈՒՄ, նման Закупорка, закупоривание, затыкание.
ԿԱԼՆՎԵԼ, վեց Затыкаться, заткнуться, закупориваться, закупориться.
ԿԱԼՈՐԻԱ, յի Калория.
ԿԱԼՈՐԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Калорийность.
ԿԱԼՈՐԻԱՉԱՓ, ի Калориметр.
ԿԱԼՈՐԻԱՉԱՓԱԿԱՆ, ա. Калориметрический.
ԿԱԼՈՐԻԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Калориметрия.
ԿԱԼՈՑ, ի Молотьба.
ԿԱԼՈՒԿՈՒՏ, ի Молотьба.
ԿԱԼՍԱՓԱՅՏ, ի Цеп.
ԿԱԼՍԵԼ, եցի Молотить, обмолачивать, обмолотить.
ԿԱԼՍԻՉ Ի 1. Молотилка. 2. Молотильщик.
ԿԱԼՍՈՒՄ, սման Молотьба, обмолот
ԿԱԼՍՎԱԾՔ, ի (գյուղտնտ.) Обмолот.
ԿԱԼՍՎԵԼ, վեց Молотиться, обмолачиваться, обмолотиться.
ԿԱԼՎԱԾ, տե՛ս Կալվածք։
ԿԱԼՎԱԾԱԳԻՐ, գրի (հնց.) Купчая крепость.
ԿԱԼՎԱԾԱԿԱՆ, ա․ Поместный.
ԿԱԼՎԱԾԱՅԻՆ, ա․ Поместный.
ԿԱԼՎԱԾԱՎԱՐՏ, ի Арендная плата, плата за аренду имения, поместья, усадьбы,
ԿԱԼՎԱԾԱՏԵՐ, տիրոջ Помещик.
ԿԱԼՎԱԾԱՏԻՐԱԿԱՆ, ա. Помещичий.
ԿԱԼՎԱԾԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Помещичье землевладение.
ԿԱԼՎԱԾԱՏՈՒՆ, տան Помещичья усадьба.
ԿԱԼՎԱԾՔ, ի Имение, поместье.
ԿԱԼՎՈՐ, ի Молотильщик.
ԿԱԼՑԻՈՒՄ, ի (քիմ.) Кальций.
ԿԱԼՑԻՈՒՄԱԿԱՆ, ա․ Кальциевый.
ԿԱԼՑԻՈՒՄԱՅԻՆ, ա․ Кальциевый.
ԿԱԽ, ա. 1. Висящий. 2. Висячий, вислый, обвислый. ◊ Կախ անել՝ տալ вешать. Կախ գցել вешать, повесить, опускать, опустить. Կախ ընկնել висеть, повисать.
ԿԱԽԱԿԱՆՋ, ա. Вислоухий.
ԿԱԽԱՂԱՆ, ի Виселица. Կախաղան բարձրացնել՝ հանել вздёрнуть на виселицу.
ԿԱԽԱՆ, ե Связка фруктов, подвешенная для хранения.
ԿԱԽԱՆԱՎՈՐ, ա․ Подвесной.
ԿԱԽԱՆԱՏՈՒՆ, տան Погреб для хранения фруктов.
ԿԱԽԱՆԱՑՈՒ, ի Фрукты, предназначенные для хранения в связках.
ԿԱԽԱՆԵԼ, եցի Подвесить фрукты в связках (для хранения).
ԿԱԽԱՇՐԹՈՒՆՔ, ա. С отвислой губой.
ԿԱԽԱՐԱՆ, ի Вешалка.
ԿԱԽԱՐԴ, ի, 1. (սնոտ.) Волшебник, колдун, маг (книжн), чародей (книжн.). 2․ (փխբ.) Волшебник, маг и волшебник, чудотворец, кудесник, чудесник (раз.) (о ловком, умелом человеке). 3. (փխբ.) Волшебник, чародей. 4. ա. (փխբ.) Волшебный, сказочный, чудесный, чарующий.
ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ 1. Волшебный, колдовской, магический, чародейский (книжн). 2․ (փխբ.) Волшебный, очаровательный, чарующий, чудный, чудесный, дивный. ◊ Կախարդական գավազան, տե՛ս Մոգական գավազան: Կախարդական շրջան заколдованный круг.
ԿԱԽԱՐԴԱՆՔ, ի Волшебство, колдовство, чары, магия, ворожба, чародейство (устар.).
ԿԱԽԱՐԴԵԼ, եցի 1. Колдовать, околдовывать, околдовать, ворожить. 2․ (փխբ.) Колдовать, околдовывать, околдовать, очаровывать, очаровать, обвораживать, обворожить, пленять, пленить.
ԿԱԽԱՐԴԻՉ 1. գ. Чародей. 2. ա․ Волшебный, чарующий, обворожительный, пленящий.
ԿԱԽԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Волшебство, колдовство, чародейство, ворожба. ◊ Կախարդության անել колдовать, ворожить.
ԿԱԽԱՐԴՈՒՀԻ, հու Волшебница, колдунья, чародейка, ворожея.
ԿԱԽԱՐԴՈՒՄ, դման Ворожба.
ԿԱԽԱՐԴՎԱԾ, ա. Заколдованный, зачарованный.
ԿԱԽԱՐԴՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зачарованность, заколдованность.
ԿԱԽԱՐԴՎԵԼ, վեց Околдовываться, очаровываться, очароваться.
ԿԱԽԳԼՈՒԽ, ա. Молчаливый, тихий, замкнутый, себе на уме.
ԿԱԽԵԼ, եցի 1. Вешать, повесить. 2. Подвешивать, подвесить.
ԿԱԽԻՉ, ի Вешалка.
ԿԱԽԿԽԵԼ եցի Развешивать развесить, понавешивать, понавесить.
ԿԱԽԿԽՈՏԵԼ եցի Развешивать развесить, понавешивать, понавесить.
ԿԱԽԿԽՈՏՎԵԼ Развешиваться.
ԿԱԽԿԽՎԵԼ Развешиваться.
ԿԱԽՅԱԼ, ա. Зависимый.
ԿԱԽՈՎԻ, ա. Висячий, подвесной, навесной, привесной.
ԿԱԽՈՏԵԼ, եցի Увешивать, увешать, развешивать, развешать, навешивать, навешать.
ԿԱԽՈՏՈՒՄ, աման Развешивание, увешивание.
ԿԱԽՈՏՎԵԼ, վեց Развешиваться, навешиваться.
ԿԱԽՈՑ, ի 1. տե՛ս Կախարան։ 2. Подвеска.
ԿԱԽՈՒՄ, խման 1. Вешание, подвешивание. 2. Висение․ 3. Зависимость․ ◊ Կախման կետ (քեր.) Многоточие. Կախում ունենալ зависеть.
ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зависимость.
ԿԱԽՎԵԼ, վեց 1. Виснуть, повиснуть, повисать, свисать. 2. Вешаться, повеситься.
ԿԱԾԱՆ, ի Тропа, тропинка.
ԿԱԿԱԶ 1. գ. Зайка. 2. ա. Заикающийся.
ԿԱԿԱԶԵԼ, եցի Заикаться.
ԿԱԿԱԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Заикание (речевой недостаток).
ԿԱԿԱԶՈՒՄ, զման Заикание (процесс).
ԿԱԿԱՆ, ի Вопль.
ԿԱԿԱՆԵԼ, եցի Вопить.
ԿԱԿԱՈ, ի 1. Какао, тропическое дерево. 2. Какао, порошок из семян этого дерева, напиток из этого порошка.
ԿԱԿԱՉ, ի Мак.
ԿԱԿԱՉԱԳՈՒՅՆ, ա․ Алый, ярко-красный, красный как мак.
ԿԱԿԱՉԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Маковые.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ