Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱ, յի Кибернетика.
ԿԻԶԱԿԱՎ, տե՛ս Կիզահող։
ԿԻԶԱԿԵՏ, ի 1. (ֆիզ.) Фокус. Ոսպնյակի կիզակետ фокус линзы, 2. (փխբ.) Фокус, средоточие, центр каких-либо свойств, явлений, событий и т. п.
ԿԻԶԱԿԵՏԱՅԻՆ, ա. (ֆիզ.) Фокусный. Կիզակետային տարածություն фокусное расстояние.
ԿԻԶԱՀՈՂ, ի Торф.
ԿԻԶԱՀՈՂԱՅԻՆ, ա. Торфяной.
ԿԻԶԱՐԱՆ, տե՛ս Դիակիզարան։
ԿԻԶԱՔԱՐ, տե՛ս Դժոխաքար։
ԿԻԶԵԼ, եց 1. Жечь, палить, печь, припекать (о солнце). 2․ Сжигать, сжечь, жечь, выжигать, выжечь. 3. (փխբ.) Мучить, допекать (разг.).
ԿԻԶԵԼԻ, ա․ 1. Сгораемый, способный гореть. 2. Подлежащий сжиганию.
ԿԻԶԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сгораемость.
ԿԻԶԻԶ, ա․ Жаркий, горячий, жгучий, обжигающий, палящий.
ԿԻԶՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կիզելիոլթյուն։
ԿԻԶՈՒՄ, զման Сжигание, сожжение.
ԿԻԶՈՒՆ, ա. Жаркий, горячий, жгучий, обжигающий, палящий.
ԿԻԶՎԱԾՔ, ի 1. Ожог. 2. Загар.
ԿԻԶՎԵԼ, վեց Жечься, сжигаться.
ԿԻԶՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կիզելիություն։
ԿԻԹ, կթի 1. Удой (количество молока, надоенного за один раз или за какой-либо период времени). 2. Дойка, доение, удой. ◊ Կիթ անել доить, выдоить.
ԿԻԹԱՌ, ի Гитара.
ԿԻԹԱՌԱՀԱՐ, ի Гитарист.
ԿԻԼՈԳՐԱՄ, ի Килограмм.
ԿԻԼՈԳՐԱՄԱՆՈՑ 1. գ. Килограммовая гиря․ 2․ ա. Килограммовый.
ԿԻԼՈԼԻՏՐ, ի Килолитр.
ԿԻԼՈՄԵՏՐԱՅԻՆ, ա. Километровый.
ԿԻԼՈՎԱՏ-ԺԱՄ ի Киловат-час.
ԿԻԿԼՈՊ, ի, Циклоп.
ԿԻԿԼՈՊԱՅԻՆ, ա. 1. Циклопический, громадный, исполинский (обычно о зданиях, сооружениях). 2. (մսնգ.) Циклопический, состоящий из больших каменных глыб (без связующих растворов).
ԿԻՆ, կնոջ 1. Женщина. 2. Жена, супруга. ◊ Կին առնել, Կին բերել жениться, взять в жёны. Կին ուզել посвататься.
ԿԻՆԱԲԱՐ(ԻՍ) ի (հնք.) Киноварь.
ԿԻՆԱՄՈՆ, ի (բսբ.) Коричное дерево, киннамон (устар.).
ԿԻՆԱՄՈՆԱԳՈՒՅՆ, ա. Коричневый.
ԿԻՆԱՄՈՆԱԾԱՌ, տե՛ս Կինամոն։
ԿԻՆԱՐՄԱՏ, տե՛ս Կին։
ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ, յի Кинематика.
ԿԻՆԵՄԱՏՈԳՐԱՖ, ի Кинематограф.
ԿԻՆԵՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ Кинематография
ԿԻՆԵՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ, ա. Кинематографический.
ԿԻՆԵՏԻԿ, ա. Кинетический.
ԿԻՆԵՏԻԿԱ, ի Кинетика.
ԿԻՆՁ, տե՛ս Գինձ։
ԿԻՆՃ, ի (կենդբ.) Кабан, вепрь.
ԿԻՆՈ, յի 1. Кино, кинематография, киноискусство, кинематограф. 2. Кино (разг.), кинотеатр. 3. (խսկց) Кино (прост.), картина.
ԿԻՆՈԱԿՆԱՐԿ, ի Киноочерк.
ԿԻՆՈԱՇԽԱՏՈՂ, ի Киноработник.
ԿԻՆՈԱՊԱՐԱՏ, ի Киноаппарат.
ԿԻՆՈԱՍՏՂ, ի Кинозвезда.
ԿԻՆՈԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кинопромышленность.
ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ, ի Киноискусство, кинематография, кинематограф.
ԿԻՆՈԴԱՀԼԻՃ, ի Кинозал.
ԿԻՆՈԴԵՐԱԿԱՏԱՐ Киноактёр, киноартист.
ԿԻՆՈԴԵՐԱՍԱՆ Киноактёр, киноартист.
ԿԻՆՈԴԵՐԱՍԱՆՈՒՀԻ, հու Киноактриса, киноартистка.
ԿԻՆՈԴԻՏՈՂ, ի Кинозритель.
ԿԻՆՈԴԻՏՈՒՄ, տման Просмотр кинофильма.
ԿԻՆՈԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳ, ի Кинодраматург.
ԿԻՆՈԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ, յի Кинодраматургия.
ԿԻՆՈԴՐՎԱԳ, ի Кинокадр.
ԿԻՆՈԷԿՐԱՆ, ի Киноэкран.
ԿԻՆՈԹԱՏՐՈՆ, ի Кинотеатр.
ԿԻՆՈԺԱՊԱՎԵՆ, ի Кинолента.
ԿԻՆՈԺՈՒՌՆԱԼ, ի Киножурнал.
ԿԻՆՈԼՈՒՍԱՆԿԱՐԵԼ, տե՛ս Կինոնկարահանել։
ԿԻՆՈԼՈՒՍԱՆԿԱՐՈՒՄ, տե՛ս Կինոնկարահանում։
ԿԻՆՈԽՐՈՆԻԿԱ, յի Кинохроника.
ԿԻՆՈԽՑԻԿ, ի Кинобудка.
ԿԻՆՈԿԱՏԱԿԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кинокомедия.
ԿԻՆՈՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍ, ի Кинозритель.
ԿԻՆՈՀԵՐՈՍ, ի Герой фильма.
ԿԻՆՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ, տիրոջ Продюсер, кинопредприниматель.
ԿԻՆՈՄԵԽԱՆԻԿ, ի Киномеханик.
ԿԻՆՈՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կինոփառատոն։
ԿԻՆՈՄՐՑՈՒՅԹ, տե՛ս Կինոփաոատոն։
ԿԻՆՈՆԿԱՐ, ի Кинокартина, кинофильм.
ԿԻՆՈՆԿԱՐԱՀԱՆԵԼ, եցի Снимать, снять фильм, кинокартину.
ԿԻՆՈՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ, նման Киносъёмка, съёмка.
ԿԻՆՈՆԿԱՐԱՀԱՆՎԵԼ, վեց Сниматься, сняться в кино, участвовать в киносъёмке.
ԿԻՆՈՆՈՎԵԼ, ի Киноновелла.
ԿԻՆՈՇՐՋԻԿ Ի Кинопередвижка.
ԿԻՆՈՊՐՈԿԱՏ, ի Кинопрокат.
ԿԻՆՈՌԵԺԻՍՈՐ, ի Кинорежиссёр.
ԿԻՆՈՍԱՐՔ, ի Киноустановка.
ԿԻՆՈՍԵԱՆՍ, ի Киносеанс
ԿԻՆՈՍԻՐՈՂ Ի Кинолюбитель.
ԿԻՆՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, կման Кинообслуживание.
ԿԻՆՈՍՏՈՒԴԻԱ, յի Киностудия.
ԿԻՆՈՍՐԱՀ, տե՛ս Կինոդահլիճ։
ԿԻՆՈՍՑԵՆԱՐ, ի Киносценарий.
ԿԻՆՈՏԱՐԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кинохроника.
ԿԻՆՈՓԱՌԱՏՈՆ, ի Кинофестиваль.
ԿԻՆՈՕՊԵՐԱՏՈՐ, ի Кинооператор.
ԿԻՆՈՖԱԲՐԻԿԱ, յի Кинофабрика.
ԿԻՆՈՖԻԼՄ, տե՛ս Կինոնկար։
ԿԻՆՈՖԻԿԱՑԻԱ, ի. Кинофикация.
ԿԻՍ(Ա) пол..., пол-..., полу..., полу-... (первая часть сложных слов).
ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏ, ի Полупустыня.
ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏԱՅԻՆ, ա. Полупустынный.
ԿԻՍԱԱՊՈՒՇ, ի Полуидиот.
ԿԻՍԱԱՍԻԱԿԱՆ, ա. Полуазиатский.
ԿԻՍԱԱՎՏՈՄԱՏ 1. գ. Полуавтомат. 2. ա․ Полуавтоматический.
ԿԻՍԱԱՐՀԱՄԱՐՀԱԿԱՆ, ա. Полупрезрительный.
ԿԻՍԱԲԱԺԻՆ 1. ա․ Половинный. 2. գ. Половина.
ԿԻՍԱԲԱՄԲԱԿԵ, ա․ Полубумажный, сделанный наполовину из хлопка.
ԿԻՍԱԲԱՄԲԱԿՅԱ, ա․ Полубумажный, сделанный наполовину из хлопка.
ԿԻՍԱԲԱՐԲԱՐՈԱ, տե՛ս Կիսավայրենի։
ԿԻՍԱԲԱՐԲԱՐՈՍԱՅԻՆ, տե՛ս Կիսավայրենի։
ԿԻՍԱԲԱՐՁ, ա. Недогруженный, полунагруженный, нагруженный вполовину, наполовину.
ԿԻՍԱԲԱՑ, ա. Полуоткрытый. ◊ Կիսաբաց անել полуоткрыть․
ԿԻՍԱԲԱՑԵԼ, եցի Полуоткрывать, полуоткрыть.
ԿԻՍԱԲԱՑՎԵԼ, վեց Полуоткрываться, полуоткрыться.
ԿԻՍԱԲԵՐԱՆ, մ. Нехотя, неохотно (приглашать, говорить,).
ԿԻՍԱԲՆԱԿ, ա. Малонаселённый.
ԿԻՍԱԲՆԱՄԹԵՐԱՅԻՆ, ա. (տնտ.) Полунатуральный.
ԿԻՍԱԲՈԼՈՐ 1. ա․ Полукруглый. 2. գ. Полукруг. 3. մ. Полукругом.
ԿԻՍԱԲՈԼՈՐԱԿ 1. ա․ Полукруглый. 2. գ. Полукруг. 3. մ. Полукругом.
ԿԻՍԱԲՈԼՈՐԱՁԵՎ, ա․ Полукруглый.
ԿԻՍԱԲՐԴԵ, ա․ Полушерстяной.
ԿԻՍԱԲՐԴՅԱ, ա․ Полушерстяной.
ԿԻՍԱԳԱՂՈՒԹ, ի, Полуколония․
ԿԻՍԱԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ, ա. Полуколониальный.
ԿԻՍԱԳԻՆ, մ. За полцены, за половинную цену.
ԿԻՍԱԳԻՏԱԿԻՑ, ա. Полусознательный, полубессознательный.
ԿԻՍԱԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆ, ա. Полусознательный, не вполне осознанный.
ԿԻՍԱԳՆԻ, տե՛ս Կիսագին։
ԿԻՍԱԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿ, ա. Полубезработный.
ԿԻՍԱԳՈՒԼՊԱ, յի Носок (короткий чулок).
ԿԻՍԱԳՈՒՆԴ, գնդի 1. Полушарие, одна из половин земного шара или небесной сферы. 2. (կզմխս.) Полушарие головного мозга. 3. Полушарие, половина геометрического шара.
ԿԻՍԱԳՐԱԳԵՏ, ա. Полуграмотный, малограмотный.
ԿԻՍԱԴԱՇՏ, ի (սպորտ.) Половина поля.
ԿԻՍԱԴԱՏԱՐԿ, ա․ Полупустой.
ԿԻՍԱԴԱՐՁ 1. գ. Полоборота, полуповорот. 2. մ. Вполоборота.
ԿԻՍԱԴԱՐՅԱՆ, ա. Полувековой.
ԿԻՍԱԴԵՄ, ի Профиль.
ԿԻՍԱԴԵՄՔ, ի Профиль.
ԿԻՍԱԴԻՄԱԿ, ի Полумаска.
ԿԻՍԱԵԶՐԱՓԱԿԻՉ (սպորտ.) 1. գ. Полуфинал. 2․ ա. Полуфинальный.
ԿԻՍԱԵՎՐՈՊԱԿԱՆ, ա. Полуевропейский.
ԿԻՍԱԵՓ, ա. Недоваренный.
ԿԻՍԱԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ, ա. Полувоенный.
ԿԻՍԱԹԱՆԿԱՐԺԵՔ, ա. Полудрагоценный (о камнях).
ԿԻՍԱԹԱՎԻՇ, վշի Полубархат.
ԿԻՍԱԹԱՎՇԱՅԻՆ, ա․ Полубархатныи.
ԿԻՍԱԹԱՎՇՅԱ, ա․ Полубархатныи.
ԿԻՍԱԹԱՓԱՆՑ, ա․ Полупрозрачный.
ԿԻՍԱԹԱՓԱՆՑԻԿ, ա․ Полупрозрачный.
ԿԻՍԱԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полупрозрачном.
ԿԻՍԱԹԱՓԱՌԱԿԱՆ, ա. Полукочевой.
ԿԻՍԱԹԵԹԵՎ, ա. (սպորտ.) Полулёгкий (о весовой категории).
ԿԻՍԱԹԵՎ, ա. С коротким рукавом.
ԿԻՍԱԹՓՈՒՏ, ի Полукустарник.
ԿԻՍԱԹՓՈՒՏԱՅԻՆ, ա. Полукустарниковый.
ԿԻՍԱԼՈՒՅՍ 1. ա. Полуосвещённый, едва освещенный․ 2. գ. Полусвет, слабое освещение.
ԿԻՍԱԼՈՒՍԻՆ, սնի 1. Полумесяц, неполная луна, лунный серп. 2. Полумесяц (символическое изображение религиозного происхождения).
ԿԻՍԱԼՈՒՍՆԱՁԵՎ, ա. Имеющий форму полумесяца.
ԿԻՍԱԼՈՒՐՋ, ա. Полусерьёзный.
ԿԻՍԱԽԱԿ, ա. Полузрелый, недозрелый, недоспелый.
ԿԻՍԱԽԱՎԱՐ 1. գ. Полумрак, полутьма, полусумрак. 2. ա. Полутёмный, сумрачный. 3. ա. (փխբ.) Малокультурный, отсталый.
ԿԻՍԱԽԱՐԽՈՒԼ, ա. Полуразвалившийся.
ԿԻՍԱԽԵԼԱԳԱՐ, ա. Полупомешанный, полусумасшедший
ԿԻՍԱԽԵՂԴ, ա. Полузадушенный.
ԿԻՍԱԽԵՆԹ, տե՛ս Կիսախելագար։
ԿԻՍԱԽՈՆԱՎ ա. Полусырой, влажный.
ԿԻՍԱԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полупризнание.
ԿԻՍԱԽՈՒՓ, ա. Полузакрытый, полуприкрытый. ◊ Կիսախուփ անել полузакрыть.
ԿԻՍԱԽՓԵԼ եց Полуприкрывать, полуприкрыть, полузакрывать, полузакрыть.
ԿԻՍԱԾԱՂՐԱԿԱՆ, ա. Полунасмешливый.
ԿԻՍԱԾԱՆՐ, ա. (սպորտ.) Полутяжёлый (о весовой категории).
ԿԻՍԱԿԱՄ, մ. Неохотно, нехотя.
ԿԻՍԱԿԱՄԱՐ, ի Полуарка, полукружие.
ԿԻՍԱԿԱՅԱՐԱՆ, ի Полустанок, разъезд.
ԿԻՍԱԿԱՆԱՉ, ա․ Наполовину зелёный, полузрелый, недозрелый, недоспелый.
ԿԻՍԱԿԱՊԻԿՆԵՐ, ի (կենդբ.) Полуобезьяны, лемуры.
ԿԻՍԱԿԱՌՈՒՅՑ, ա. Недостроенный.
ԿԻՍԱԿԱՏԱԿ 1. ա․ Полушутливый. 2. մ. Полушутя, полушутливо.
ԿԻՍԱԿԱՏԱՐ, ա. Незаконченный, недоделанный.
ԿԻՍԱԿԱՐՄԻՐ, ա. Наполовину красный.
ԿԻՍԱԿԵԶ Полуобгоревший, полусожжённый.
ԿԻՍԱԿԵՆԴԱՆ, ա. Полуживой.
ԿԻՍԱԿԻՐԹ, ա․ Малообразованный, малокультурный.
ԿԻՍԱԿԼՈՐ, ա. Полукруглый.
ԿԻՍԱԿՈՇԻԿ, ի Полуботинок.
ԿԻՍԱԿՈՇՏ, ա. Полужёсткий.
ԿԻՍԱԿՈՐԾԱՆ, ա. Полуразрушенный.
ԿԻՍԱԿՈՒՅՐ, ա. Полуслепой.
ԿԻՍԱԿՈՒՇՏ 1. ա. Полуголодный. 2. մ. Не досыта, не совсем сытно, вполсыта (прост.), вполсыта (прост.).
ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉ 1. գ. (ֆիզ․) Полупроводник. 2. ա․ Полупроводниковый.
ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ, ա. Полупроводниковый.
ԿԻՍԱՀԱՍ, ա. Полузрелый, недозрелый, недоспелый.
ԿԻՍԱՀԱՍՈՒՆ, ա. Полузрелый, недозрелый, недоспелый.
ԿԻՍԱՀԱՐԲԱԾ, ա․ Полупьяный.
ԿԻՍԱՀԱՐԿ, ի (ճրտրպ.) Антресоль, антресоли, полуэтаж дома.
ԿԻՍԱՀԵԳՆԱԲԱՐ, մ. (հզվդ.) Полуиронически, полунасмешливо.
ԿԻՍԱՀԵԳՆԱԿԱՆ, ա. Полуиронический, полунасмешливый.
ԿԻՍԱՀԵԳՆՈՏ 1. տե՛ս Կիսահեգնական։ 2. տե՛ս Կիսահեգնաբար։
ԿԻՍԱՀԵԹԱՆՈՍ 1. ա. Полуязыческий. 2. գ. Полуязычник.
ԿԻՍԱՀԵԾԵԼԱՎԱՇՏ, ի Полуэскадрон.
ԿԻՍԱՀԵՂՈՒԿ, ա. Полужидкий.
ԿԻՍԱՀԻՎԱՆԴ, ա. (հզվդ.) Полубольной.
ԿԻՍԱՀՈԳԻ, տես Կիսամահ։
ԿԻՍԱՀՈԴ, ի (կզմխս.) Полусустав.
ԿԻՍԱՀՈՍՔԱՅԻՆ, ա. (մսնգ.) Полупоточный.
ԿԻՍԱՀՈՒՄ, ա. Полусырой, недоваренный, недожаренный.
ԿԻՍԱՁԱՅՆ 1. մ. Вполголоса. 2. գ. (լեզվբ.) Полугласный. 3. տե՛ս Կիսվար։
ԿԻՍԱՁԱՅՆԱՎՈՐ, ի (լեզվբ.) Полугласный.
ԿԻՍԱՁՎԱՁԵՎ ա. Полуовальный.
ԿԻՍԱՃԱՀՃԱՅԻՆ, ա. Полуболотистый, полуболотный.
ԿԻՍԱՃԱՄՓԱ, ի Полпути, половина пути.
ԿԻՍԱՃԱՆԱՊԱՐՀ, ի Полпути, половина пути.
ԿԻՍԱՃԵՐՄԱԿ, ա. Полубелый.
ԿԻՍԱՃՈՐՏ, ի Полукрепостной.
ԿԻՍԱՃՈՐՏԱՅԻՆ, ա. Полукрелостнический.
ԿԻՍԱՃՏՔԱՎՈՐ, ա. С укороченным голенищем. ◊ Կիսաճտքավոր կոշիկներ полусапожки.
ԿԻՍԱՄԱՀ, ա. Полумёртвый. ◊ Կիսամահ անել довести до полусмерти.
ԿԻՍԱՄԱՀՈՒԴ 1. գ. Полусукно. 2. գ. Полусуконный.
ԿԻՍԱՄԱՇ, ա. Поношенный.
ԿԻՍԱՄԱՐ, ա. Полупотухший.
ԿԻՍԱՄԱՐԴ, դու Получеловек.
ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ, ա. Получистый, не вполне, не полностью очищенный.
ԿԻՍԱՄԵՌ, տե՛ս Կիսամահ։
ԿԻՍԱՄԵՏԱՔՍ, ի Полушёлк.
ԿԻՍԱՄԵՏԱՔՍԵ, ա․ Полушелковый
ԿԻՍԱՄԵՏԱՔՍՅԱ, ա․ Полушелковый.
ԿԻՍԱՄԵՐԿ, ա. Полунагой, полуобнажённый, полуголый, полураздетый.
ԿԻՍԱՄԹԻՆ, ա. Полутёмный, сумрачный.
ԿԻՍԱՄԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полутьма, полумрак.
ԿԻՍԱՄԻՋԻՆ, ա. (սպորտ.) 1. Полусредний (о весовой категории). Կիսամիջին քաշ полусредний вес. 2. Полусредний (игрок команды). Կիսամիջին հարձակվող полусредний нападающий.
ԿԻՍԱՄԻՋՈՑ, ի 1. (բժշկ.) Паллиатив (о лекарстве). 2. (փխբ.) Полумера, паллиатив.
ԿԻՍԱՄՅԱ, ա․ 1. Полугодовой, полугодичный, продолжающийся полгода. 2. Полугодовалый, возрастом в полгода.
ԿԻՍԱՄՅԱԿ, ի Полугодие.
ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ, ա. 1. Полугодовой. 2. Полугодичный.
ԿԻՍԱՄՈՌԱՑ, ա. Полузабытый.
ԿԻՍԱՄՈՌԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Полузабытьё. ◊ Կիսամոռացման մեջ в полузабытьи. Կիսամոռացության մեջ ընկնել впасть в полузабытьё․
ԿԻՍԱՄՈՌԱՑՈՒՄ, ցման 1. Полузабытьё. ◊ Կիսամոռացման մեջ в полузабытьи. Կիսամոռացության մեջ ընկնել впасть в полузабытьё․
ԿԻՍԱՄՈՐԹ, ա. Недорезанный. ◊ Կիսամորթ անել замучить, измучить.
ԿԻՍԱՄՈՒԹ 1. գ. Полумрак, полутьма, полусумрак. 2. ա. Полутёмный, сумрачный.
ԿԻՍԱՄՈՒՇՏԱԿ, ի Полушубок.
ԿԻՍԱՄՍՅԱ, ա. Полумесячный.
ԿԻՍԱՄՍՅԱԿ, ի Полмесяца, половина месяца.
ԿԻՍԱՄՐԱՓ, տե՛ս Կիսաքուն։
ԿԻՍԱՅՈՐ, ա. Полусухой, полузасохший.
ԿԻՍԱՅՐՅԱՑ, ա. (հզվդ.) Полусгоревший, полусожжённый.
ԿԻՍԱՆ, ի (բրբ.) 1. Половина. 2. Половина туши.
ԿԻՍԱՆԱՀԱՊԵՏԱԿԱՆ, ա․ Полупатриархальный.
ԿԻՍԱՆԴԱՄ, տե՛ս Խեղանդամ։
ԿԻՍԱՆԴՐԻ, րու Бюст (скульптура).
ԿԻՍԱՆԻՆՋ 1․ գ․ Полудремота, полу дрёма (разг.). 2. ա. Полудремотный.
ԿԻՍԱՆԻՐՀ 1․ գ․ Полудремота, полу дрёма (разг.). 2. ա. Полудремотный.
ԿԻՍԱՆԻՐՀԵԼ, եցի Полудремать.
ԿԻՍԱՆԻՐՀՈՒՄ, հման Полудремота.
ԿԻՍԱՆԻՐՀՈՒՆ, да. Полудремотный.
ԿԻՍԱՆԿՈՒՂ, ի Полуподвал.
ԿԻՍԱՆԿՈՒՂԱՅԻՆ, ա. Полуподвальный. Կիսանկուղային հարկ полуподвальный этаж.
ԿԻՍԱՆՈԹԻ, տե՛ս Կիսաքաղց։
ԿԻՍԱՆՈՒՐԲ, ա. Полутонкий (о пряже шерсти и т. п.).
ԿԻՍԱՆՍՏԱԿՅԱՑ, ա. Полуосёдлый.
ԿԻՍԱՆՍՏԵԼ, եցի (հզվդ.) Полусидеть.
ԿԻՍԱՆՐԲԱԳԵՂՄ, ա. Полутонкорунный.
ԿԻՍԱՇԱՐԺՈՒՆ, ա. Полуподвижный.
ԿԻՍԱՇԵՆ, ա. 1. Недостроенный. 2. (փխբ.) Малообитаемый, малонаселённый.
ԿԻՍԱՇԵՋ, տե՛ս Կիսամար։
ԿԻՍԱՇԽԱՐՀ, ի (հզվդ.) Полусвет.
ԿԻՍԱՇՇՈՒԿ, մ․ Полушепотом.
ԿԻՍԱՇՇՈՒՆՋ, մ․ Полушепотом.
ԿԻՍԱՇՐՋԱԴԱՐՁ, ի 1․ Полуповорот. 2․ Полуоборот.
ԿԻՍԱՇՐՋԱՆ 1. գ. Полукруг. 2. գ. Полуокружность. 3. ա. Полукруглый. 4. մ. Полукругом.
ԿԻՍԱՇՐՋԱՆԱԳԻԾ, գծի Полуокружность.
ԿԻՍԱՇՐՋԱՆԱՁԵՎ 1. ա. Полукруглый. 2. մ. Полукругом.
ԿԻՍԱՈՒՇԱԳՆԱՑ, ա. Полуобморочный.
ԿԻՍԱՈՒՇԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полуобморок.
ԿԻՍԱՈՒՇԱԹԱՓ, ա. Полуобморочный.
ԿԻՍԱՈՒՏԵԼ (խսկց.) 1. ա. Недоеденный. 2. մ. Не доев.
ԿԻՍԱՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ, ա. Полуофициальный.
ԿԻՍԱՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полуофициальность.
ԿԻՍԱՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ, մ. Полуофициально.
ԿԻՍԱՊԱՇՏՊԱՆ, ի (սպորտ.) Полузащитник.
ԿԻՍԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (սպորտ.) Полузащита.
ԿԻՍԱՊԱՌԿԵԼ, եցի Полулежать.
ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏ, ա. Полуготовый.
ԿԻՍԱՊՏՈՒՅՏ, ի Полуоборот.
ԿԻՍԱՊՐՈԼԵՏԱՐ, ի Полупролетарий.
ԿԻՍԱՊՐՈԼԵՏԱՐԱԿԱՆ, ա. Полупролетарский.
ԿԻՍԱՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ, ա. Полупрофессиональный.
ԿԻՍԱՋԵՌ, ա․ Полугорячий.
ԿԻՍԱՋԵՐՄ, ա․ Полугорячий.
ԿԻՍԱՋՈՒՐ, ա. (հզվդ.) Маловодный.
ԿԻՍԱՋՐՈՎԻ, ա. Полуполивной, полуорошаемый.
ԿԻՍԱՍԻՐՏ, մ. Не от сердца.
ԿԻՍԱՍՅՈՒՆ, սյան (ճրտրպ.) Пилястра, пилястр.
ԿԻՍԱՍՈՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կիսաքաղցածություն։
ԿԻՍԱՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Полусоциалистический.
ԿԻՍԱՍՈՒՍԵՐ, ի Кортик.
ԿԻՍԱՍՊԱՆ, տե՛ս Կիսամահ։
ԿԻՍԱՍՏՎԱԾ, ի (դիցբ.) Полубог.
ԿԻՍԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ, ա. Полубожественный.
ԿԻՍԱՍՏՎԵՐ 1. գ. Полутень. 2. ա. Полузатенённый.
ԿԻՍԱՍՏՎԵՐԱԳԻԾ, գծի (արվ.) Светотень.
ԿԻՍԱՍՏՎԵՐԱՅԻՆ, ա. Светотеневой.
ԿԻՍԱՍՏՐԿԱԿԱՆ, ա. Полурабский.
ԿԻՍԱՎԱՅՐԵՆԻ, ա. 1. Полудикий, нецивилизованный․ 2. (փխբ.) Грубый, неотёсанный.
ԿԻՍԱՎԱՅՐԻ, ա. 1. տե՛ս Կիսավայրենի։ 2. Неполностью приручённый. 3. Не полностью окультуренный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ