Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿՇԵՌՔ, ի 1. Весы. 2.(աստղգ.) Весы (созвездие).
ԿՇԻՌ, կշռի 1. Вес, тяжесть. 2․ Гиря. 3. Мера, мерило, критерий. 4. Вес, влиятельность. ◊ Տեսակարար շկիռ (ֆիզ․) удельный вес.
ԿՇՌԱԴԱՏ, ա. (հզվդ.) Рассудительный.
ԿՇՌԱԴԱՏԵԼ, եցի Обдумывать, обдумать, взвешивать, взвесить.
ԿՇՌԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обдумывание, взвешивание.
ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ, տման Обдумывание, взвешивание.
ԿՇՌԱԴԱՏՎԵԼ, վեց Обдумываться, взвешиваться.
ԿՇՌԱԶՈՒՐԿ, ա. Невесомый.
ԿՇՌԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Невесомость.
ԿՇՌԱԹԱԹ, տե՛ս Նժար։
ԿՇՌԱԿ, ի Безмен.
ԿՇՌԱՅԻՆ, ա. Весовой.
ԿՇՌԱՆԺԱՐ, տե՛ս Նժար։
ԿՇՌԱՉԱՓ 1. տե՛ս Կշռաքանակ։ 2. տե՛ս Չափանիշ։ 3. Гиря (на неравноплечих весах).
ԿՇՌԱՊԱԿԱՍ, ա. Недовесный, недовешенный.
ԿՇՌԱՊԱԿԱՍՈՐԴ, ի Недовесок, провес.
ԿՇՌԱՍԼԱՔ, ի Стрелка (весов).
ԿՇՌԱՎԱՐ, ի (մսնգ.) Весовщик.
ԿՇՌԱՎՈՐ, տե՛ս Ծանրակշիռ։
ԿՇՌԱՏՈՒՐՔ, ի Весовой сбор.
ԿՇՌԱՐ, ի Весовщик.
ԿՇՌԱՐԱՐ, ի Весовщик.
ԿՇՌԱՔԱՆԱԿ, ի Весовая единица, мера веса.
ԿՇՌԱՔԱՐ, ի Гиря, разновеска, разновесок.
ԿՇՌԱՔՆԻՆ, տե՛ս Կշռադատ։
ԿՇՌԵԼ, եցի 1. Вешать, взвешивать, взвесить. 2․ Весить, иметь вес, тяжесть. 3. (փխբ.)։ Взвешивать, взвесить, обдумывать, обдумать, продумывать, продумать. 4. (փխբ.) Выяснять, выяснить, определять, определить. 5. Приглядываться, приглядеться.
ԿՇՌԵԼԻ, ա. Такой, который можно взвесить.
ԿՇՌՈՎԻ ա. Весовой (продаваемый и покупаемый на вес).
ԿՇՌՈՐԴ, ի Весовщик.
ԿՇՌՈՑ, տե՛ս Կշռաքար։
ԿՇՌՈՒՄ, ռման Взвешивание.
ԿՇՌՈՒՅԹ 1. տե՛ս Կշռաքանակ․ 2. Равновесие․ 3. (արվ.) Ритм, размер.
ԿՇՌՈՒՅԹԱՅԻՆ, ա․ Ритмичный.
ԿՇՌՈՒՅԹԱՎՈՐ, ա․ Ритмичный.
ԿՇՌՎԵԼ, վեց Взвешиваться, взвеситься
ԿՇՏԱՄԲԱԼԻ, ա․ Укоризненный порицающий, полный упрека, укора.
ԿՇՏԱՄԲԱԼԻՑ, ա․ Укоризненный порицающий, полный упрека, укора.
ԿՇՏԱՄԲԱԿԱՆ, ա․ Укоризненный порицающий, полный упрека, укора.
ԿՇՏԱՄԲԱՆՔ, ի 1.Укор, укоризна, упрёк. 2․ Порицание, осуждение.
ԿՇՏԱՄԲԵԼ, եցի 1. Укорять, укорить, упрекать, упрекнуть. 2․ Порицать, осуждать, судить, осудить.
ԿՇՏԱՄԲԵԼԻ, ա. Порицаемый, осуждаемый, достойный порицания.
ԿՇՏԱՄԲԻՉ, ա․ Укоризненный, порицающий. ա. Ритмичный.
ԿՇՏԱՄԲՈՂԱԿԱՆ, ա․ Укоризненный, порицающий. ա. Ритмичный.
ԿՇՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան տե՛ս Կշտամբանք։
ԿՇՏԱՄԲՈՒՄ, բման տես Կշտամբանք։
ԿՇՏԱՄԲՎԵԼ, վեց 1. Упрекаться. 2․ Порицаться.
ԿՇՏԱՆԱԼ, ացա 1. Насыщаться, насытиться, наедаться, наесться, утолять (утолить) голод. 2. Напиваться, напиться, утолять (утолить) жажду. 3. (փխբ.) Пресыщаться, пресытиться.
ԿՇՏԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Насыщать, насытить. 2․ (փխբ.) Пресыщать, пресытить.
ԿՇՏԱՑՈՒՄ, ցմահ 1. Насыщение. 2. Пресыщение. 3. Переполнение.
ԿՇՏԱՑՈՒՑԻՉ, ա․ Сытный, насыщающий.
ԿՇՏԱՑՎԵԼ, վեց 1. Насыщаться, насытиться. 2. Пресыщаться, пресытиться.
ԿՇՏՈՍԿՐ 1. տե՛ս Կողոսկր։ 2. (կզմխս.) Бедренная кость.
ԿՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сытость.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ