Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՀԵ, տե՛ս Հեյ։
ՀԵԳ1, ի (հնց.) Слог, склад (устар.).
ՀԵԳ2, ա. Жалкий, бедный, несчастный.
ՀԵԳԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Слоговой.
ՀԵԳԱՐԱՆ, ի (հնց.) Букварь.
ՀԵԳԵԼ, եցի Читать по складам.
ՀԵԳԵԼԱԿԱՆ, ի Гегельянец.
ՀԵԳԵԼԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гегельянство.
ՀԵԳԵՄՈՆԻԱ, տե՛ս Գերիշխանություն։
ՀԵԳՆԱԲԱՆ, ի Насмешник, пересмешник (разг.).
ՀԵԳՆԱԲԱՆԵԼ, տե՛ս Հեգնել։
ՀԵԳՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Հեգնանք։
ՀԵԳՆԱԲԱՐ, տե՛ս Հեգնորեն։
ՀԵԳՆԱԺՊԻՏ, մ. Насмешливо, с насмешливой улыбкой.
ՀԵԳՆԱԼԻ Полный иронии, иронический.
ՀԵԳՆԱԼԻՑ Полный иронии, иронический.
ՀԵԳՆԱԽԱՌՆ, ա. С насмешкой, насмешливо. Հեգնախառն Ժպիտ насмешливая улыбка.
ՀԵԳՆԱԿԱՆ, ա. Иронический, насмешливый,
ՀԵԳՆԱՁԱՅՆ, մ. Иронически, с иронией.
ՀԵԳՆԱՄՈԼ, տե՛ս Հեգնասեր։
ՀԵԳՆԱՆՔ, ի Ирония, насмешка.
ՀԵԳՆԱՍԵՐ, ա. Насмешливый.
ՀԵԳՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Насмешливость.
ՀԵԳՆԵԼ, եցի Иронизировать, насмехаться, осмеивать, осмеять (кого, что), высмеивать, высмеять (кого, что).
ՀԵԳՆՈՐԵՆ, մ. С иронией, иронически, с насмешкой, насмешливо.
ՀԵԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Հեգնանք։
ՀԵԳՈՒՄ, գման Чтение по складам.
ՀԵԶ (բրբ.) մ. 1. Совершенно, вовсе, совсем. 2. Ничего, ничто.
ՀԵԶ, ա. Кроткий, смирный, смирённый.
ՀԵԶԱԲԱՐ, մ. Кротко, смирно, смиренно.
ՀԵԶԱԲԱՐՈ, մ. Кроткий, кроткого нрава, смирный, смирённый.
ՀԵԶԱԲԱՐՈՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кротость, мягкость, смиренность.
ՀԵԶԱԴԵՄ, ա. С кротким выражением (лица).
ՀԵԶԱԶԱՅՆ, մ. 1. Тихим, кротким голосом. 2. С тихим журчаньем.
ՀԵԶԱԺՊԻՏ, ա. С кроткой улыбкой.
ՀԵԶԱԿԱՐԿԱՉ, ա. Тихо журчащий, тихоструйный.
ՀԵԶԱՀԱՄԲՈՒՅՐ, ա. Кроткий, мягкий, ласковый.
ՀԵԶԱՀԱՅԱՑ, ա. С кротким взором, взглядом.
ՀԵԶԱՀՆՉՅՈՒՆ ա. Нежно, тихо звучащий.
ՀԵԶԱՀՆՉՈՒՆ ա. Нежно, тихо звучащий.
ՀԵԶԱՀՈԳԻ, ա. С кроткой душой, смирённый, мягкий.
ՀԵԶԱՃԿՈՒՆ, ա. Изящный, грациозный.
ՀԵԶԱՃԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Изящность, изящество, грациозность.
ՀԵԶԱՄԻՏ, տե՛ս Հեզահոգի։
ՀԵԶԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Смиренномудрие (книжн. церк.).
ՀԵԶԱՆԱԶ, ա. Грациозный.
ՀԵԶԱՆԱԼ, ացա Стать кротким, мягким, смирённым.
ՀԵԶԱՆՈՒՅՇ ա. (հզվդ.) Приятный, милый, ласковый.
ՀԵԶԱՆՈՒՇ ա. (հզվդ.) Приятный, милый, ласковый.
ՀԵԶԱՆՔ, ի Кротость, смиренность.
ՀԵԶԱՉԻԿ ա. С кроткими очами.
ՀԵԶԱՉՅԱ ա. С кроткими очами.
ՀԵԶԱՍԱՀ, ա. Тихоструйный.
ՀԵԶԱՐ, ի Фуганок.
ՀԵԶԱՔԱՅԼ, ա. С плавной поступью, идущий, движущийся плавно.
ՀԵԶԻԿ 1. ա. Нежный, тихий. 2. մ. Нежно, тихо.
ՀԵԶՈՐԵՆ, մ. Кротко, смиренно, смирно.
ՀԵԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кротость, мягкость, смиренность.
ՀԵԶՈՒՆՎԱԾՔ, ի (բրբ) Очёска, очёс.
ՀԵԹԱՆՈՍ 1. գ. Язычник. 2. տե՛ս Հեթանոսական։
ՀԵԹԱՆՈՍԱԲԱՐ, մ. Язычески.
ՀԵԹԱՆՈՍԱԲԱՐՈ, ա. Языческий.
ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ, ա. Языческий.
ՀԵԹԱՆՈՍԱՆԱԼ, ացա Стать язычником.
ՀԵԹԱՆՈՍԱՑՆԵԼ, ցրի Сделать язычником, обратить в язычество.
ՀԵԹԱՆՈՍՈՐԵՆ, տե՛ս Հեթանոսաբար։
ՀԵԹԱՆՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Язычество.
ՀԵԹԱՆՈՍՈՒՀԻ, հու Язычница.
ՀԵԹԵԹԱԼ, տե՛ս Հևալ։
ՀԵԹԵԹՈՑ, տե՛ս Հևք։
ՀԵԼԼԵՆ 1. գ. Эллин. 2. տե՛ս Հելլենական։
ՀԵԼԼԵՆԱԲԱՆ, ի Эллинист.
ՀԵԼԼԵՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Эллинизм (слово или оборот речи, заимствованные из древнегреческого языка).
ՀԵԼԼԵՆԱԳԵՏ, տե՛ս Հելլենաբան։
ՀԵԼԼԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Эллинистический.
ՀԵԼԼԵՆԱԽՈՍ, ա. Говорящий на древнегреческом языке.
ՀԵԼԼԵՆԱԿԱՆ, ա. 1. Эллинский. 2. Эллинистический.
ՀԵԼԼԵՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Эллинизм (эпоха расцвета греко-восточной культуры).
ՀԵԼԼԵՆԱՄՈԼ ի Эллинофил.
ՀԵԼԼԵՆԱՍԵՐ ի Эллинофил.
ՀԵԼԼԵՆԱՑԻ, ցու Эллин.
ՀԵԼԼԵՆԵՐԵՆ 1. գ. Древнегреческий язык. 2. ա. Древнегреческий (о языке). 3. մ. На древнегреческом языке.
ՀԵԼԼԵՆՈՒՀԻ, հու Эллинка.
ՀԵԼՈՏ, ի Илот.
ՀԵԼՈՒԶԱԿ, տե՛ս Ավազակ։
ՀԵԼՈՒԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ավազակություն։
ՀԵԼՈՒԶԵԼ, եցի Украшать, украсить.
ՀԵԼՈՒԶՈՒՄ, զման Украшение.
ՀԵԼՈՒԶՎԵԼ, վեց Украшаться.
ՀԵԼՈՒՆ, ի Крючок.
ՀԵԼՈՒՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вязание крючком.
ՀԵԾ, տե՛ս Հեծեծանք։
ՀԵԾԱՆ, ի Балка, бревно.
ՀԵԾԱՆԱԿԱԼ, ի (մսնգ.) Подбалочник, подбалка.
ՀԵԾԱՆԻՎ, նվի Велосипед.
ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ, ա. Велосипедный.
ՀԵԾԱՆՎԱՎԱԶՔ, ի (սպորտ.) Велогонка.
ՀԵԾԱՆՎՈՐԴ, ի Велосипедист.
ՀԵԾԱՆՎՈՐԴՈՒՀԻ, հու Велосипедистка.
ՀԵԾԱՆՎՈՒՂԻ, ղու Трек.
ՀԵԾԵԼ, եցի Стонать, стенать (устар.).
ՀԵԾԵԼԱԳՈՒՆԴ, նդի Кавалерийский полк, конный полк.
ՀԵԾԵԼԱԳՐՈՀ, ի, Кавалерийская атака, конная атака.
ՀԵԾԵԼԱԳՐՈՇ, ի Кавалерийское знамя.
ՀԵԾԵԼԱԴԵՏ, ի (ռազմ.) Конный патруль, разъезд.
ՀԵԾԵԼԱԴՊՐՈՑ, ի Кавалерийское училище.
ՀԵԾԵԼԱԶՈՐ, ի (ռազմ.) Конница, кавалерия.
ՀԵԾԵԼԱԶՈՐԱԿԱՆ, ի Кавалерист, конник.
ՀԵԾԵԼԱԶՈՐԱՅԻՆ, ա. Кавалерийский, конный.
ՀԵԾԵԼԱԶՈՐՔ, տե՛ս Հեծելազոր։
ՀԵԾԵԼԱԽՈՒՄԲ, խմբի Кавалькада.
ՀԵԾԵԼԱԿ, ի Всадник, конник, кавалерист.
ՀԵԾԵԼԱԿԱՅԻՆ Конный, кавалерийский.
ՀԵԾԵԼԱԿԱՆ Конный, кавалерийский.
ՀԵԾԵԼԱՀԱՆԴԵՍ, ի Кавалерийский парад.
ՀԵԾԵԼԱՇԱՐՔ, ի Конный строй.
ՀԵԾԵԼԱՊԱՀԱԿ, ի Объездчик.
ՀԵԾԵԼԱՊԱՐԵԿ, ի Конный патруль, разъезд.
ՀԵԾԵԼԱՍԱՐՔ, ի Сбруя.
ՀԵԾԵԼԱՎԱՇՏ, ի Эскадрон.
ՀԵԾԵԼԱՎԱՇՏԱՅԻՆ, ա. Эскадронный.
ՀԵԾԵԼԱՎԱՇՏԱՊԵՏ, ի Командир эскадрона.
ՀԵԾԵԼԱՎԱՐԺ, ի 1. Наездник. 3. Жокей.
ՀԵԾԵԼԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Наездничество.
ՀԵԾԵԼԱՐԱՆ, ի Манеж.
ՀԵԾԵԼԱՐՇԱՎ, ի Кавалерийский, конный поход.
ՀԵԾԵԼՈՒՍՈՒՅՑ, տե՛ս Հեծելավարժ 2 նշան.։
ՀԵԾԵԾԱԼ, տե՛ս Հեծեծել։
ՀԵԾԵԾԱԿԱՆ, ա. Стонущий.
ՀԵԾԵԾԱՁԱՅՆ, ա. Со стоном, стонущий.
ՀԵԾԵԾԱՆՔ, ի Стон.
ՀԵԾԵԾԵԼ, եցի Стонать.
ՀԵԾԵԾՈՒՄ, ծման Стон.
ՀԵԾԿԱՆ, ա. (բրբ.) Верховой. ◊ Հեծկան ձի верховой конь.
ՀԵԾԿԼՏԱԼ, ացի Всхлипывать, всхлипнуть, рыдать.
ՀԵԾԿԼՏԱՆՔ ի Всхлипывание, всхлип, рыдание.
ՀԵԾԿԼՏՈՑ ի Всхлипывание, всхлип, рыдание.
ՀԵԾԿԼՏՈՒՄ ի Всхлипывание, всхлип, рыдание.
ՀԵԾԿԼՏՈՒՔ ի Всхлипывание, всхлип, рыдание.
ՀԵԾՅԱԼ 1. ա. Верховой. 2. ա. Конный, кавалерийский. ◊ Հեծյալ հրետանի конная артиллерия. 3. գ. Всадник, наездник, конник, ездок, верховой.
ՀԵԾՆԵԼ, հեծա Садиться, сесть верхом.
ՀԵԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Стенание (устар.), стон.
ՀԵԾՈՒՄ, ծման Стенание (устар.), стон.
ՀԵԾՎՈՐ, տե՛ս Հեծյալ 3 նշան.։
ՀԵԾՎՈՐՈՒՀԻ, հու Всадница, наездница.
ՀԵԿԱՏՈՄԲ, ի Гекатомба.
ՀԵԿԵԿԱԼ, ացի Всхлипывать.
ՀԵԿԵԿԱՆՔ, ի Всхлипывание, рыдание.
ՀԵԿԵԿԱՏԱՅՆ, մ. Всхлипывая.
ՀԵԿԵԿՈՑ, ի Всхлипывание, рыдание.
ՀԵԿԵԿՈՒՄ, կման Всхлипывание, рыдание.
ՀԵԿԶԱՄԵՏՐ, ի Гекзаметр.
ՀԵԿՏԱՐ, ի Гектар.
ՀԵԿՏՈԼԻՏՐ, ի Гектолитр.
ՀԵԿՏՈՄԵՏՐ, ի Гектометр.
ՀԵՂ, ի (բրբ.) Раз, один раз, однажды, когда-то.
ՀԵՂԱԲԵԿԵԼ, եցի Ломать, сломать.
ՀԵՂԱԲԵԿՈՒՄ, կման Ломка.
ՀԵՂԱԿԱՐԾ 1. ա. Внезапный, неожиданный. 2.մ. Внезапно, неожиданно.
ՀԵՂԱՆՅՈՒԹ, ի Жидкость.
ՀԵՂԱՇՐՋԵԼ, եցի 1. Переворачивать, перевернуть 2. Революционизировать, изменять коренным образом.
ՀԵՂԱՇՐՋԻԿ, ա. (հզվդ.) Изменчивый, превратный.
ՀԵՂԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Переворот.
ՀԵՂԱՇՐՋՈՒՄ, ջման Переворот.
ՀԵՂԱՇՐՋՎԵԼ, վեց 1. Переворачиваться, перевернуться. 2. Революционизироваться, меняться коренным образом.
ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ 1. ա. Революционный. 2. գ. Революционер.
ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆԱԲԱՐ, տե՛ս Հեղափոխականորեն։
ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ Революционизироваться.
ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Революционизировать.
ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Революционизирование.
ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Революционизироваться.
ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Революционно.
ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Революционность.
ՀԵՂԱՓՈԽԵԼ, տե՛ս Հեղաշրշել։
ՀԵՂԱՓՈԽԻՉ, ա. Революционизирующий.
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Революция.
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒՄ, տե՛ս Հեղաշրջում։
ՀԵՂԱՓՈԽՎԵԼ, տե՛ս Հեղաշրջվել։
ՀԵՂԳ, ա. Ленивый, вялый, мешкотный (разг.).
ՀԵՂԳԱԲԱՐ, մ. Лениво, вяло, мешкотно (разг.).
ՀԵՂԳԱԳՆԱՑ, ա. (հնց.) Медлительный, вялый, мешкотный (разг.).
ՀԵՂԳԱՄԻՏ, ա. Слабоумный, тупой.
ՀԵՂԳԱՆԱԼ, ացա Лениться, разлениваться, разлениться, облениться.
ՀԵՂԳԱՑՆԵԼ, ցրի Делать, сделать ленивым.
ՀԵՂԳԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Ослабляющий, делающий ленивым.
ՀԵՂԳՈՐԵՆ, տե՛ս Հեղգաբար։
ՀԵՂԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Леность, вялость, мешкотность.
ՀԵՂԵԼ, եցի Лить, проливать, пролить
ՀԵՂԵՂ, ի 1. Потоп, наводнение 2. Поток. 3. Ливень.
ՀԵՂԵՂԱԾՈՒՓ, ա. Волнующийся, бушующий.
ՀԵՂԵՂԱԿՈԾ, ա. (հզվդ.) Побитый ливнем.
ՀԵՂԵՂԱՅԻՆ, ա. Ливневый.
ՀԵՂԵՂԱՆՄԱՆ, ա. Проливной.
ՀԵՂԵՂԱՋՈՒՐ, ջրի Ливневая вода.
ՀԵՂԵՂԱՏ, ի 1. Овраг, балка, буерак (обл). 2. Поток.
ՀԵՂԵՂԱՏԱՅԻՆ, ա. Овражный, буерачный.
ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ, ա. Унесённый ливнем, наводнением.
ՀԵՂԵՂԵԼ, եցի 1. Заливать, залить, затоплять, затопить. 2. Наводнять, наводнить. 3. (փխբ.) Наводнять, наводнить, заполнять, заполнить.
ՀԵՂԵՂՈՒՄ, ղման 1. Наводнение, затопление. 2. Половодье.
ՀԵՂԵՂՈՒՆ, ա. Затопляемый.
ՀԵՂԵՂՈՒՏ, ի Затопленное место.
ՀԵՂԵՂՎԵԼ, վեց 1. Заливаться, залиться, затопляться, затопиться. 2. Наводняться, наводниться.
ՀԵՂԻ, տե՛ս Եղի։
ՀԵՂԻՆԱԿ, ի Автор.
ՀԵՂԻՆԱԿԱԳԻՐ, գրի Автограф.
ՀԵՂԻՆԱԿԱԶՈՐԵԼ, եցի Авторизовать.
ՀԵՂԻՆԱԿԱԶՈՐՎԱԾ, ա. Авторизованный.
ՀԵՂԻՆԱԿԱԶՐԿԵԼ, եցի 1. Лишить авторского права. 2. Лишить авторитета.
ՀԵՂԻՆԱԿԱԶՐԿՈՒՄ, կման 1. Лишение авторского права. 2 Потеря авторитета.
ՀԵՂԻՆԱԿԱԶՐԿՎԵԼ, վեց 1. Лишиться авторского права. 2. Лишиться авторитета.
ՀԵՂԻՆԱԿԱԿԻՑ, կցի Соавтор.
ՀԵՂԻՆԱԿԱԿՑԱԿԱՆ, ա. Соавторский.
ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ, ա. Авторский. Հեղինակածին իրավունք авторское право.
ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ, ա. Авторитетный.
ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Авторитетность.
ՀԵՂԻՆԱԿԵԼ, եցի Сочинять, сочинить.
ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Авторство. 2. Сочинение. 3. Авторитет, авторитетность, вес, престиж.
ՀԵՂԻՆԱԿՎԵԼ, վեց Сочиняться.
ՀԵՂԿՈՄ, ի Ревком.
ՀԵՂՀԵՂԵԼ, եցի (հնց.) Изменять, изменить, переменять, переменить.
ՀԵՂՀԵՂՈՒԿ, ա. Изменчивый, переменчивый, непостоянный.
ՀԵՂՀԵՂՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Изменчивость, переменчивость, непостоянство.
ՀԵՂՀԵՂՎԵԼ, վեց (հնց.) Изменяться, переменяться.
ՀԵՂՁԱԿ, ի (երժշտ.) Сурдина, сурдинка.
ՀԵՂՁԱՄԱՀ, տե՛ս Խեղդամահ։
ՀԵՂՁԱՄՂՁՈՒԿ 1. ա. Задыхающийся. 2. մ. Задыхаясь.
ՀԵՂՁԱՆԱԽԱՆՁ, ա. Завистливый, злобный.
ՀԵՂՁԱՆՔ, ի Удушье.
ՀԵՂՁՈՒԿ, ա. Душный, удушливый, удушающий, спёртый. Հեղձուկ օդ душный, спёртый воздух.
ՀԵՂՁՈՒՑԻԿ, տե՛ս Հեղձուկ։
ՀԵՂՁՈՒՑԻՉ, ի 1. Душный, удушливый, удушающий. Հեղձուցիչ տոթ удушающий, удушливый зной. 2. (փխբ.) Удушливый, удушающий. Հեղձուցիչ մթնոլորտ՝ միջավայր удушливая, удушающая атмосфера, среда. ◊ Հեղձուցիկ գազեր удушливые газы.
ՀԵՂՈՒԿ 1. գ. Жидкость. 2. ա. Жидкий. Հեղուկ գազ сжиженный газ.
ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ, ա. Жидкий.
ՀԵՂՈՒԿԱՆԱԼ, ացավ Сжижаться.
ՀԵՂՈՒԿԱՉԱՓ, ի Мензурка.
ՀԵՂՈՒԿԱՐԱՐ, ի (մսնգ.) Конденсатор.
ՀԵՂՈՒԿԱՑՆԵԼ, ցրի Сжижать.
ՀԵՂՈՒԿԱՑՈՒՄ, ցման Сжижение.
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԵԼ, վեց Сжижаться.
ՀԵՂՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жидкость, жидкое состояние.
ՀԵՂՈՒՄ, ղման Пролитие.
ՀԵՂՈՒՅՍ, ի 1. (հնց.) Гвоздь 2. Болт.
ՀԵՂՈՒՍԵԼ, եցի Заклёпывать, заклепать.
ՀԵՂՈՒՍՈՒՄ, սման Заклёпывание, заклёпка.
ՀԵՂՈՒՍՎԵԼ, վեց Заклёпываться.
ՀԵՂՎԵԼ, վեց Литься, проливаться, пролиться.
ՀԵՂՔ, Ի 1. Одышка, пыхтение. 2. Дыхание, дух. 3. Порыв (ветра, бури и т. п.).
ՀԵՃՈՒԿՍ, միայն Ի հեճուկս արտահայտության մեջ назло, в пику кому.
ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ, ի Гемоглобин.
ՀԵՅ, ձ. Эй, гей.
ՀԵՅ-ՀԵՅ, ձ. Эй-Эй!
ՀԵՅՎԱԽ Увы, эх ! Эхма! Эхе-хё!
ՀԵՅ-ՎԱԽ Увы, эх ! Эхма! Эхе-хё!
ՀԵՅՐԱՆ (բրբ.) 1 գ Восторг, очарование, восхищение. 2. ա. Очарованный, восхищённый. ◊ Հեյրան անել очаровать. Հեյրան լինել быть очарованным, восхищённым кем-л.
ՀԵՆ, ի 1. Разбойничья шайка. 2. Пират.
ՀԵՆԱԳԵՐԱՆ, ի Опорная балка, прогон.
ՀԵՆԱԿ, ի 1. Костыль. 2. Опора, подпорка.
ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ, ա. Опорный.
ՀԵՆԱԿԱՎՈՐ, ա. На костылях.
ՀԵՆԱԿԵՏ, ի Точка опоры
ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ, ա. Опорный.
ՀԵՆԱՁՈՂ, տե՛ս Հենակ 2. նշան.։
ՀԵՆԱՆԱՎ, ի Пиратское судно.
ՀԵՆԱՊԱՏ, ի Подпорная стена.
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ, սյան Опорный столб.
ՀԵՆԱՐԱՆ, ի 1. Опора, подпора, подпорка. 2. (փխբ.) Опора, оплот.
ՀԵՆԱՑԻՑ, ցցի Свая.
ՀԵՆԱՑՈՒՊ Трость, палка.
ՀԵՆԱՓԱՅՏ Трость, палка.
ՀԵՆԵԼ, եցի Опирать, опереть, прислонять, прислонить.
ՀԵՆՈՑ, տե՛ս Հենարան 1 նշան.։
ՀԵՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пиратство.
ՀԵՆՈՒՄ, նման Базирование, опора.
ՀԵՆՎԵԼ, վեցի 1. Опираться, опереться, прислоняться, прислониться 2. (փխբ.) Опираться, опереться, основываться, основаться, держаться, базироваться.
ՀԵՆՑ, մ. 1. Только, лишь, лишь только. 2. Как раз. 3. Именно. 4. Же. ◊ Հենց որ как только. Հենց այն է только, только что. Հենց այնպես просто так.
ՀԵՆՔ, ի 1. Сновка, снование. 2. Основа (ткани). 3. Фон.
ՀԵՆՔԱԳՈՐԾ, ի Сновальщик.
ՀԵՆՔԱԹԵԼ, ի Основная нить, основа.
ՀԵՆՔԱՅԻՆ, ա. Основный, сновальный.
ՀԵՇՏ 1. ա. Лёгкий, нетрудный. 2. մ. Легко, нетрудно. ◊ Հեշտ է ասելը легко сказать.
ՀԵՇՏԱԲԱՐ, մ. Легко, без труда, с лёгкостью.
ՀԵՇՏԱԲՈՒՅՐ, ա. Благоухающий.
ՀԵՇՏԱԳԻՆ, մ. Легко, приятно.
ՀԵՇՏԱԳՐԳԻՌ, տե՛ս Դյուրագրգիռ։
ՀԵՇՏԱԵՌ տե՛ս Ինքնաեռ.։
ՀԵՇՏԱԶՄԱՅԼ ա. Прекрасный, прелестный.
ՀԵՇՏԱԼԻ ա. Очень приятный, сладостный.
ՀԵՇՏԱԼԻՐ ա. Очень приятный, сладостный.
ՀԵՇՏԱԼԻՑ ա. Очень приятный, сладостный.
ՀԵՇՏԱԼՈՒՅԾ, ա, Легкорастворимый, быстрорастворимый.
ՀԵՇՏԱԼՈՒՐ, ա. Сладкозвучный.
ՀԵՇՏԱԽՈՒՄ, ա. Приятный для питья, легко пьющийся.
ՀԵՇՏԱԾԻՆ, ա. Легко рождающая.
ՀԵՇՏԱԿԵՅՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Փափկակեցություն։
ՀԵՇՏԱԿԻՐ, ա. Легко переносимый.
ՀԵՇՏԱԿՅԱՑ, տե՛ս Փափկակյաց։
ՀԵՇՏԱՄԱՐՍ, տե՛ս Դյուրամարս։
ՀԵՇՏԱՄԱՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Դյուրամարսություն։
ՀԵՇՏԱՄՈԼ, ա. Сладострастный, сластолюбивый (книжн.) похотливый.
ՀԵՇՏԱՆԱԼ, ացավ Облегчаться, облегчиться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ